B.S. Index van de publicaties van 6 november 1997

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/11/1997 numac 1997007157 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit nr. 1586 van 17 juli1997 : Wordt de heer René Dubois, directeur, tot Commandeur in de Leopoldsorde benoemd. Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. H Worden tot Ridd type koninklijk besluit prom. 18/09/1997 pub. 06/11/1997 numac 1997002113 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden bij de Regie der Gebouwen type koninklijk besluit prom. 18/07/1997 pub. 06/11/1997 numac 1997022778 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 januari 1996 tot vaststelling van nadere regelen, bedoeld in artikel 32 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, met betrekking tot bedden in diensten van algemene type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/11/1997 numac 1997012624 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen van de Vlaamse Gemeenschap Bij koninklijk besluit van 10 juni 1997, dat uitwerking heeft met ingang van 15 mei 1997 : type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/11/1997 numac 1997007160 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Gewapende weerstand Eervolle onderscheidingen Nationale Orden Opgeheven bepalingen Bij koninklijk besluit ****. 1591 van 17 juli 1997 : Wordt benoemd tot Officier in de ****, de gelijkgestelde, **** **** Weerstand **** ****

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/10/1997 pub. 06/11/1997 numac 1997011387 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot vaststelling voor het dienstjaar 1997 van het bedrag van het inschrijvingsrecht bedoeld in artikel 10, 6° van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen type ministerieel besluit prom. 03/10/1997 pub. 06/11/1997 numac 1997022748 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 3, § 2 van het ministerieel besluit van 17 juni 1997 houdende de uitvoering van artikel 3, § 8 van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewer

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 06/11/1997 numac 1997031363 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Overgehevelde personeelsleden van de ex-provincie Brabant Terbeschikkingstelling van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 juli 1997 worden de hiernavermelde personen toegewezen aan Bergmans,

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 25/03/1997 pub. 06/11/1997 numac 1997036348 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 10 november 1993 betreffende het subsidiëringsbeleid van de investeringen in de zeehavens type besluit van de vlaamse regering prom. 09/09/1997 pub. 06/11/1997 numac 1997036243 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 1994 houdende vaststelling van de rechtspositieregeling van het instructiepersoneel bij arbeidsovereenkomst aangeworven bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbe type besluit van de vlaamse regering prom. 16/09/1997 pub. 06/11/1997 numac 1997036254 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 1983 betreffende de studietoelagen voor hoger onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 23/09/1997 pub. 06/11/1997 numac 1997036283 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 3 juni 1992 tot vaststelling van het kiesreglement voor de centrale raad van bestuur van de Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 23/10/1997 pub. 06/11/1997 numac 1997027602 bron waals ministerie voor uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de bijlage bij het besluit van de Waalse Regering van 27 april 1995 tot goedkeuring van het standaardbestek voor het vervoer van leerlingen die de door de Franse Gemeenschap op het grondgebied van het Frans

decreet

type decreet prom. 24/07/1997 pub. 06/11/1997 numac 1997029343 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet dat het statuut bepaalt van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap

omzendbrief

type omzendbrief prom. 27/10/1997 pub. 06/11/1997 numac 1997000820 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector type omzendbrief prom. 01/10/1997 pub. 06/11/1997 numac 1997031429 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministeriële omzendbrief tot vervanging van de ministeriële omzendbrief nr. 007 betreffende de richtlijnen inzake de afgifte van stedenbouwkundige vergunningen van beperkte duur voor reclame-inrichtingen en uithangborden

document

type document prom. -- pub. 06/11/1997 numac 1997011386 bron ministerie van economische zaken Prijzen van de elektrische energie voor de maand oktober 1997 De parameters N c en N E voorzien bij de ministeriële besluiten van 16 mei 1977 en 6 september 1994 houdende reglementering van respectievelijk de prijzen voor ele N c = 0,9990 NE = 1,2112 type document prom. -- pub. 06/11/1997 numac 1997041405 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type document prom. -- pub. 06/11/1997 numac 1997041406 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type document prom. -- pub. 06/11/1997 numac 1997031434 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Reglement van inwendige orde van de directieraad van het Brussels Instituut voor Milieubeheer I. Het voorzitterschap en het secretariaat. Artikel 1. De directieraad van het Brussels Instituut voor Milieubeheer, de raad genoemd, wordt voorgeze Bij verlet type document prom. -- pub. 06/11/1997 numac 1997015217 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overhandigingen van geloofsbrieven Op 15 oktober 1997 hebben H.E. de heer Anatol Arapu, de heer Raouf Adly Saad, de heer Virgil N. Constantinescu en de heer Nikola Cicanovic, de eer gehad aan de Koning, in officiële audiëntie, de geloofsbrieven Begel

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/06/1997 pub. 06/11/1997 numac 1997029279 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van een bestuurder bij de publiekrechtelijke maatschappij voor het beheren van de schoolgebouwen van Namen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/07/1997 pub. 06/11/1997 numac 1997029326 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van de samenstelling van de delegatie van de overheid van Sectorcomité IX en van het comité voor provinciale en plaatselijke overheidsdiensten, afdeling II type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/07/1997 pub. 06/11/1997 numac 1997029328 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het ministerieel besluit houdende aanwijzing van de leden van de overlegraad voor het officieel onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/06/1997 pub. 06/11/1997 numac 1997029281 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende ontlasting en benoeming van leden van de Raad van bestuur van de Universiteit Bergen-Henegouwen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/09/1997 pub. 06/11/1997 numac 1997029386 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van artikel 73, 6°, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 maart 1995 betreffende de organisatie van de openbare dienst voor lectuurvoorziening type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/06/1997 pub. 06/11/1997 numac 1997029285 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 maart 1997 tot aanwijzing van de leden van de erkennings- en adviescommissie opgericht bij het decreet van 27 oktober 1994 betr

erratum

type erratum prom. -- pub. 06/11/1997 numac 1997022454 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de psychiatrie Benoeming van een lid. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 18 juni 1997, blz. 16331, in het uittreksel van het ministerieel besluit van 5 maart 1997, leze men in de tek (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/11/1997 numac 1997022538 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Beheerscomité van het Fonds voor Arbeidsongevallen. - Ontslag. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 juli 1997, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking : wordt, op zijn verzoek, eervol ontslag uit zijn mandaat van lid van het be Bij hetze type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/11/1997 numac 1997022537 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Fonds voor de beroepsziekten Beheerscomité. - Ontslag. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 juli 1997, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking : - wordt eervol ontslag uit zijn mandaat van lid van het Beheerscomité van het Fond - wordt type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/11/1997 numac 1997022636 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Technische Raad, ingesteld bij het Fonds voor de beroepsziekten Ontslagverleningen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 8 augustus 1997, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking : Wordt eervol ontslag uit haar mandaat van Wordt eervol on type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/11/1997 numac 1997022540 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Algemeen technisch comité, ingesteld bij het Fonds voor Arbeidsongevallen. - Ontslag. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 juli 1997, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking : wordt, op zijn verzoek, eervol ontslag uit zijn man Bij hetze type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/11/1997 numac 1997000803 bron ministerie van binnenlandse zaken Politiecommissaris. - Benoeming. - Ontslagverleningen Bij koninklijk besluit d.d. 14 oktober 1997 is de heer Versyck, Koenraad, benoemd tot politiecommissaris van de stad Halen . Bij koninklijk besluit d.d. 14 oktober (...) Hij wordt gemachtigd de ereti type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/11/1997 numac 1997007171 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Marine Benoeming in de graad van vaandrig-ter-zee tweede klasse Bij koninklijk besluit nr. 1615 van 4 augustus 1997 wordt aangesteld vaandrig-ter-zee tweede klasse gesproten uit de hogere zeevaartschool van Antwerpen D. De Paepe, op (...)

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 06/11/1997 numac 1997053590 bron ministerie van financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Mustacoff, Agatha Mustacoff, Agatha, echtgescheiden van La Pera, Joseph, geboren te Boekares Alvorens te be

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 06/11/1997 numac 1997021320 bron diensten van de eerste minister Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 15 juli 1997 : - wordt de heer Declerck, Robert Louis Cornelius, bestuurschef bij de Federale diensten voor wet Hij zal het burg

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 06/11/1997 numac 1997009932 bron ministerie van justitie Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 22 oktober 1997 is de heer Rappe, Y., ereraadsheer in het Hof van Cassatie, bevorderd tot Grootofficier in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. Rechterlijke Orde Bij konin Hij kan zijn aansp

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 12/06/1997 pub. 06/11/1997 numac 1997031350 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende uitvoering van artikel 35 van het besluit van het Verenigd College van 14 maart 1996 tot vaststelling van de normen waaraan de
^