B.S. Index van de publicaties van 7 november 1997

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/10/1997 pub. 07/11/1997 numac 1997009915 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot het belasten van een vennootschap met de inning en de verdeling van de vergoeding voor het kopiëren van werken die op grafische of soortgelijke wijze zijn vastgelegd type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/11/1997 numac 1997000827 bron ministerie van binnenlandse zaken Politiecommissaris. - Ontslagverlening Bij koninklijk besluit d.d. 15 oktober 1997 wordt aan de heer Nowé, Norbert, op zijn verzoek, met ingang van 1 december 1997, ontslag verleend uit zijn ambt van politiecommissaris van de gemeente Beersel Hij word type koninklijk besluit prom. 30/10/1997 pub. 07/11/1997 numac 1997009692 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit betreffende de vergoeding verschuldigd aan auteurs en uitgevers voor het kopiëren voor privé-gebruik of didactisch gebruik van werken die op grafische of op soortgelijke wijze zijn vastgelegd type koninklijk besluit prom. 23/09/1997 pub. 07/11/1997 numac 1997022800 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de verhouding van de algemeen geneeskundigen en de geneesheren-specialisten in sommige organen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, in toepassing van artikel 211, § 1, van de wet betreff type koninklijk besluit prom. 29/10/1997 pub. 07/11/1997 numac 1997012521 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 64 van 29 april 1997, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot instelling van een recht op ouderschapsverlof type koninklijk besluit prom. 29/10/1997 pub. 07/11/1997 numac 1997012760 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot invoering van een recht op ouderschapsverlof in het kader van de onderbreking van de beroepsloopbaan type koninklijk besluit prom. 11/10/1997 pub. 07/11/1997 numac 1997022798 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 18/09/1997 pub. 07/11/1997 numac 1997014236 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende toekenning van een evaluatiepremie aan sommige ambtenaren van de Regie der Luchtwegen type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 07/11/1997 numac 1997012670 bron ministerie van economische zaken ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 december 1992 tot uitvoering van de Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 december 1989 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten betreffende

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 09/10/1997 pub. 07/11/1997 numac 1997027605 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de voorwaarden waaronder de "invests" toegang hebben tot het Beheersfonds voor afvalstoffen

document

type document prom. -- pub. 07/11/1997 numac 1997027560 bron ministerie van het waalse gewest Natuurbehoud Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type document prom. -- pub. 07/11/1997 numac 1997027563 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer "Société de transport en commun" Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type document prom. -- pub. 07/11/1997 numac 1997027562 bron ministerie van het waalse gewest Leefmilieu Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type document prom. -- pub. 07/11/1997 numac 1997027561 bron ministerie van het waalse gewest Tewerkstelling Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/11/1997 numac 1997022707 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Comité van de Dienst voor administratieve controle Ontslagverleningen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 14 september 1997, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking w Bij hetzelfd type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/11/1997 numac 1997022719 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen Benoemingen van een Regeringscommissaris Bij koninklijk besluit van 14 september 1997, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking - wordt de h

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 07/11/1997 numac 1997053574 bron ministerie van financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Plas, Leonia Mevr. Plas, Leonia, geboren te Dilbeek op 17 juni 1902, laatst wonende te Oos Alvorens te be

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 07/11/1997 numac 1997009938 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bekendmaking van de openstaande plaatsen : - griffier : - bij het hof van beroep te Luik : 1, vanaf 10 april 1998; - bij de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel : 1, vanaf 1 mei 1998; - opsteller bij de griffi - adjunct-secretaris bij

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 07/11/1997 numac 1997008287 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Duitstalige assistenten (functie : bosbeambten) (rang B3) voor het Ministerie van het Waals Gewest Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Duitstalige assistenten (m/v) (functie : bosbeambten) (rang(...) Functiebeschr type aanwerving prom. -- pub. 07/11/1997 numac 1997008286 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Duitstalige gegradueerden (bosbouwkunde) (rang B3) voor het Ministerie van het Waals Gewest Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Duitstalige gegradueerden (m/v) (bosbouwkunde) (rang B3) voor het Min(...) Functiebes

lotenlening

type lotenlening prom. -- pub. 07/11/1997 numac 1997003591 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1938 Officiële lijst van de loting n° 481 van 20 oktober 1997 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type lotenlening prom. -- pub. 07/11/1997 numac 1997003600 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1932 Officiële lijst van de loting n° 488 van 24 oktober 1997 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type lotenlening prom. -- pub. 07/11/1997 numac 1997003592 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1933 Officiële lijst van de loting n° 469 van 17 oktober 1997 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 07/11/1997 numac 1997003590 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1923 Officiële lijst van de loting n° 497 van 20 oktober 1997 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 07/11/1997 numac 1997009937 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 2 mei 1997, in werking tredend op 30 november 1997, is de heer Jans, C., hoofdgriffier van het vredegerecht van het eerste kanton Hasselt, op zijn verzoek in ruste gesteld. Bij koninklijk besluit Bij koninkl

verslag

type verslag prom. -- pub. 07/11/1997 numac 1997040997 bron ministerie van finincien Amortisatiekas Verslag over de amortisatieverrichtingen van het jaar 1996 aan de Wetgevende Kamers overgelegd door de Minister van Financiën Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

document van het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

type document van het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering prom. -- pub. 07/11/1997 numac 1997022726 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Comité van de Dienst voor geneeskundige controle. - Hernieuwing van een mandaat Bij koninklijk besluit van 18 september 1997 wordt het mandaat van werkend lid van het Comité van de Diens (...)

toetreding

type toetreding prom. -- pub. 07/11/1997 numac 1997015225 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Verdrag houdende oprichting van een Internationale Douaneraad, en Bijlage, opgemaakt te Brussel op 15 december 1950. - Toetreding van Bolivië 1. Op 14 augustus 1997 werd bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwi(...) 2. O

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 07/11/1997 numac 1997012621 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Erkenning van deskundigen van klasse I, inzake ioniserende stralingen, in toepassing van artikel 73 van het koninklijk besluit van 28 februari 1963 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking en van de werknemers tegen het gevaar Bij type erkenning prom. -- pub. 07/11/1997 numac 1997012693 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Erkenning van deskundigen van klasse II, inzake ioniserende stralingen, in toepassing van artikel 73 van het koninklijk besluit van 28 februari 1963 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking en van de werknemers tegen het gevaa Bij
^