B.S. Index van de publicaties van 8 november 1997

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 08/11/1997 numac 1997003586 bron ministerie van financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmakingen gedaan in uitvoering der wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen : Stad Dinant - 3e div(...) Grond gelegen « route de Bouillon », gekadastreerd wijk

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/09/1997 pub. 08/11/1997 numac 1997022797 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/11/1997 numac 1997007196 bron ministerie van landsverdediging Vaststelling van een nieuwe anciënniteit Bij koninklijk besluit nr. 1645 van 30 september 1997 zal, ingevolge een periode van tijdelijke ambtsontheffing voor de duur van één jaar op 1 september 1996, geneesheer-luitenant-kolonel R. Wouters, van genee type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/11/1997 numac 1997007173 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht Aanstellingen in de graad van onderluitenant kandidaat-aanvullingsofficier Bij koninklijk besluit nr. 1617 van 4 augustus 1997 worden de beroepsonderofficieren van wie de namen volgen, op 27 juni 1997 aangesteld in de graa Neyskens, type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/11/1997 numac 1997007185 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Pensioneringen van beroepsofficieren **** koninklijk besluit ****. 1630 van 12 september 1997 : Worden de hieronder vermelde beroepsofficieren gepensioneerd op 1 januari 1998 in toepassing der samengeordende wetten op de **** **** **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/11/1997 numac 1997007179 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Pensioneringen in het kader van de beroeps- en **** **** koninklijk besluit ****. 1625 van 8 september 1997 worden ten definitieve titel op **** gesteld in toepassing van artikel 3, **** **** der sa **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/11/1997 numac 1997007159 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Medische dienst. - Aanstellingen in de graad van onderluitenant kandidaat-beroepsofficier Bij koninklijk besluit nr. 1598 van 17 juli 1997 worden de aangestelde adjudanten kandidaat-beroepsofficieren van de bijzondere werving De Vadder (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/11/1997 numac 1997014189 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 3 april 1997 worden navermelde onderscheidingen toegekend : Leopoldsorde Commandeur De heer Courtois, Henri, directeur-generaal De heer Forton, Pierre, (...) De heer Van Bunnen, Michel, adviseur Officier D type koninklijk besluit prom. 20/10/1997 pub. 08/11/1997 numac 1997021351 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Kanselarij van de Eerste Minister en voor de Diensten van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie type koninklijk besluit prom. 16/10/1997 pub. 08/11/1997 numac 1997022756 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee geli type koninklijk besluit prom. 23/10/1997 pub. 08/11/1997 numac 1997007218 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van het Hulp- en Informatiebureau voor gezinnen van militairen type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/11/1997 numac 1997007178 bron ministerie van landsverdediging **** Eervolle onderscheiding. - Nationale **** Bij koninklijk besluit ****. 1622, van 8 september 1997 wordt het Kruis van Ridder in de ****, postuum verleend aan de eerste sergeant-majoor ****.****.****. ****. **** ereteken wordt **** (...) type koninklijk besluit prom. 22/10/1997 pub. 08/11/1997 numac 1997022696 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee gelij

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/07/1997 pub. 08/11/1997 numac 1997016195 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 1992 tot vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor het intracommunautaire handelsverkeer en de invoer uit derde landen van pluimvee en broedeieren type ministerieel besluit prom. 27/10/1997 pub. 08/11/1997 numac 1997007217 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 23 oktober 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Hulp- en Informatiebureau voor gezinnen van militairen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 23/07/1997 pub. 08/11/1997 numac 1997036301 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 4 februari 1997 betreffende de verplichte bijdragen bestemd voor het promotiefonds "Groenten en fruit"

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 17/07/1997 pub. 08/11/1997 numac 1997027564 bron waals ministerie voor uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de gewone en plaatsvervangende leden die het Gewest vertegenwoordigen in de raad van bestuur van de "Port autonome de Namur"

bericht

type bericht prom. -- pub. 08/11/1997 numac 1997021359 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State Meulebroeck, Jan, wonende te 8780 Oostrozebeke, Ingelmunstersteenweg 20; De Bondt, Stefaa Deze za type bericht prom. -- pub. 08/11/1997 numac 1997021339 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 8 oktober 1997 ter post aangetekende brief ter griffie is ingekomen op 9 oktober 1997, he Die za

document

type document prom. -- pub. 08/11/1997 numac 1997009761 bron ministerie van justitie Publikatieblad van de Europese Gemeenschap Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

erratum

type erratum prom. -- pub. 08/11/1997 numac 1997009945 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 4 november 1997, bladzijde 29326, regel 5, lezen : "van de vredegerechten van het eerste kanton Verviers en het kanton Herve" in plaats van "van het vredegerecht van he (...) type erratum prom. 23/10/1997 pub. 08/11/1997 numac 1997027611 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het Verdrag inzake milieu-effectrapportage in grensoverschrijdend verband en van de Aanhangsels I, II, III, IV, V, VI en VII, opgemaakt te Espoo op 25 februari 1991. - Errata type erratum prom. 18/09/1997 pub. 08/11/1997 numac 1997027604 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de personeelsleden van de kamer van beroep voor de Regeringsdiensten. - Errata

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/11/1997 numac 1997007203 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht Benoemingen in de graad van hulponderluitenant vlieger Bij koninklijk besluit nr. 1656 van 30 september 1997 worden de aangestelde hulponderluitenants vliegers van wie de namen volgen, op 28 december 1996 benoemd in de gra De Groot, type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/11/1997 numac 1997000825 bron ministerie van binnenlandse zaken Politiecommissaris Benoemingen Bij koninklijk besluit d.d. 15 oktober 1997 is de heer De Brier, Lodewijk, benoemd tot politiecommissaris van de stad Herk-de-Stad . Bij koninklijk besluit d.d. 15 oktober 1997 is de (...) (...)

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 08/11/1997 numac 1997021361 bron diensten van de eerste minister Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Programma duurzaam beheer van de Noordzee. - Oproep tot voorstellen. - Waarschuwing. - Wijziging afsluitingsdatum van de oproep De uiterste datum voor het in (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 08/11/1997 numac 1997009944 bron ministerie van justitie Notariaat Bekendmaking van de openstaande plaatsen : - notaris ter standplaats : - Torhout 1; - Lierneux 1. De kandidaturen voor een benoeming tot notaris moeten bij een ter post aangetekend schrijven worden gericht aan de heer Voor elke kandidatuur d type vacante bettreking prom. -- pub. 08/11/1997 numac 1997009943 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bekendmaking van de openstaande plaatsen : - adjunct-griffier : - bij de rechtbank van eerste aanleg te : - Brugge : 1; - Luik : 1; - bij de rechtbank van koophandel te Namen : 1; - bij het vredegere - beambte bij de griffie van de

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 08/11/1997 numac 1997008293 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Aanwerving van mannelijke en vrouwelijke Nederlandstalige adjuncten van de directeur (rang A1) voor het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis te Rekem Het Vast Wervingssecretariaat richt een examen in voor werving van Neder(...) Er is één betrekking vacan type aanwerving prom. -- pub. 08/11/1997 numac 1997008290 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Aanwerving van Nederlandstalige assistenten onthaalbediende) (m/v) (rang D1) voor het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis te Geel Het Vast Wervingssecretariaat richt een examen in voor werving van Nederlandstalige assisten(...) Er is één betrekking vac type aanwerving prom. -- pub. 08/11/1997 numac 1997008292 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Nederlandstalige technici (m/v) (rang C1) voor het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis te Rekem Het Vast Wervingssecretariaat richt een examen in voor werving van Nederlandstalige technici (functie : elektricien(...) Eén betrekking is thans type aanwerving prom. -- pub. 08/11/1997 numac 1997008288 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Aanwerving van Nederlandstalige technici (m/v) (rang C1) voor de Gemeenschapsinstelling Bijzondere Jeugdbijstand « De Zande » te Ruiselede (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) Het Vast Wervingssecretariaat richt een exam(...) Eén betrekking is va type aanwerving prom. -- pub. 08/11/1997 numac 1997008289 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van mannelijke en vrouwelijke Nederlandstalige gespecialiseerde technici der vorsing Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Nederlandstalige gespecialiseerde technici der vorsing (chemie,(...) Functiebeschrijving : zie he type aanwerving prom. -- pub. 08/11/1997 numac 1997008291 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Nederlandstalige adjuncten van de directeur (m/v) (rang A1) voor het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis te Rekem Het Vast Wervingssecretariaat richt een examen in voor werving van Nederlandstalige(...) Twee betrekkingen zijn thans vacant in

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 08/11/1997 numac 1997009942 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 28 oktober 1997 zijn benoemd tot : - griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, Mevr. De Schinckel, G., eerstaanwezend adjunct-griffier bij deze rechtbank; - griffier bij de rec - eerstaanwezen

vaststelling van de prijzen

type vaststelling van de prijzen prom. -- pub. 08/11/1997 numac 1997011388 bron ministerie van economische zaken Prijzen van het aardgas voor de maand november 1997 De parameters Iga en Igd voorzien bij het ministerieel besluit van 6 september 1994 houdende reglementering van de prijzen voor aardgas zijn voor de maand november 1997 respectievelijk vastgest Iga = 0

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. -- pub. 08/11/1997 numac 1997003614 bron ministerie van financien Nationale Loterij. - Tranche van de "Europese Loterij 1997" Overeenkomstig artikel 14,

gewestplan

type gewestplan prom. -- pub. 08/11/1997 numac 1997036317 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Gewestplan Sint-Truiden-Tongeren Definitieve vaststelling van het gewestplan tot gedeeltelijke wijziging van het gewestplan op het grondgebied van Sint-Truiden Een besluit van de Vlaamse regering van 30 september 1997 bepaalt : Artikel 1. Art. 2. Het type gewestplan prom. -- pub. 08/11/1997 numac 1997036321 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Gewestplan Gentse en Kanaalzone Definitieve vaststelling van het plan tot gedeeltelijke wijziging van het gewestplan op het grondgebied van de gemeenten Nevele en Sint-Martens-Latem Bij besluit van de Vlaamse regering van 8 juli 1997 wordt be Artikel 1. type gewestplan prom. -- pub. 08/11/1997 numac 1997036313 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Gewestplan Kortrijk Voorlopige vaststelling van het ontwerp-plan tot gedeeltelijke wijziging van het gewestplan op het grondgebied van de gemeenten Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Lendelede, Menen, Spiere-Helkijn, Warege Een bes type gewestplan prom. -- pub. 08/11/1997 numac 1997036320 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Gewestplan Oudenaarde Definitieve vaststelling van het plan tot gedeeltelijke wijziging van het gewestplan op het grondgebied van de gemeenten Deinze, Nazareth, Zingem, Oudenaarde, Horebeke, Zwalm en Brakel Bij besluit van de Vlaamse regerin Artikel 1. type gewestplan prom. -- pub. 08/11/1997 numac 1997036315 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Gewestplan Diksmuide-Torhout Vaststelling van een gedeelte van het gewestplan op het grondgebied van de gemeenten Alveringem, Kortemark en Lo-Reninge Een besluit van de Vlaamse regering van 23 september 1997 bepaalt : Artikel 1. Een gedee Art. 2. De pla type gewestplan prom. -- pub. 08/11/1997 numac 1997036316 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Gewestplan Hasselt-Genk Definitieve vaststelling van een gedeelte van het gewestplan op het grondgebied van de gemeenten Alken en Halen Een besluit van de Vlaamse regering van 30 september 1997 bepaalt : Artikel 1. Een gedeeltelijke wijzig Art. 2. De p
^