B.S. Index van de publicaties van 13 november 1997

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 13/11/1997 numac 1997022670 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Kruispuntbank van de sociale zekerheid Benoeming van de Voorzitter van het Toezichtscomité In uitvoering van artikel 37 en van artikel 38 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organis(...) Betrokkene heeft, alvorens in functie te tred

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/11/1997 numac 1997007199 bron ministerie van landsverdediging Leger Landmacht Opgeheven bepalingen Bij koninklijk besluit nr. 1649 van 30 september 1997 worden de bepalingen van het koninklijk besluit van 20 februari 1997, opgeheven betreffende luitenant-kolonel A. Lefever, van het korps van de trans Bij koninklij type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/11/1997 numac 1997007201 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Overgang van het kader van de beroeps- en **** naar het kader van de **** **** koninklijk besluit ****. 1654 van 30 september 1997 : Worden de hierna genoemde officieren met hun graad en hun **** **** **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/11/1997 numac 1997007174 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Overgang van het kader der beroeps- naar het kader der reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 1618 van 4 augustus 1997 wordt het ontslag uit het ambt dat hij bij het kader der beroepsofficieren van de luchtmacht bekleedt, **** **** **** op type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/11/1997 numac 1997014153 bron ministerie van verkeer en infrastructuur en ministerie van economische zaken Wijziging van het tracé van de aardolievervoerleiding van de N.V. Rotterdam-Antwerpen Pijpleidingen gelegen op het grondgebied van de stad Antwerpen Bij koninklijk besluit van 9 juni 1997 wordt de N.V. Rotterdam-Antwerpen Pijpleidingen (...) (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/11/1997 numac 1997011354 bron ministerie van economische zaken Gasvervoerleidingen Verklaring van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 6 juli 1997 wordt de oprichting van gasvervoerinstallaties door middel van leidingen op het grondgebied van de gemeenten Geel, Laakdal en Meerhout van openbaar nut ver (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/11/1997 numac 1997007202 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Aanstellingen in de graad van onderluitenant Bij koninklijk besluit ****. 1655 van 30 september 1997 : Landmacht Worden de leerlingen van de 150**** «*****» promotie aan de **** Militaire ****, van wie de na ****, ****.; Sim type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/11/1997 numac 1997007200 bron ministerie van landsverdediging Leger Landmacht Verandering van korps Bij koninklijk besluit nr. 1652 van 30 september 1997 wordt aanvullingsonderluitenant J. Faes, van het korps van het licht vliegwezen, op zijn aanvraag, met zijn graad en zijn anciënniteit, overgeplaat Voor verdere type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/11/1997 numac 1997014164 bron ministerie van verkeer en infrastructuur en ministerie van economische zaken Lijn 147 : Sambreville-Fleurus. Wijziging van het tracé van de aardgasvervoerleiding van de N.V. Distrigaz op het grondgebied van Sambreville Bij koninklijk besluit van 17 juni 1997 wordt de N.V. Distrigaz verplicht de ligging of het tracé van (. type koninklijk besluit prom. 21/09/1995 pub. 13/11/1997 numac 1997000655 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de legitimatiekaart van de personeelsleden van het operationeel korps van de rijkswacht type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/11/1997 numac 1997007198 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Aanstellingen in de graad van onderluitenant kandidaat beroepsofficier Bij koninklijk besluit ****. 1647 van 30 september 1997 : Landmacht Wordt aangestelde adjudant leerling ****. ****, gesproten uit de 37**** promotie van Luchtmacht Wordt

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/07/1997 pub. 13/11/1997 numac 1997036292 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende bepaling van de vorm der beslissingen inzake verkavelingsaanvragen type ministerieel besluit prom. 07/11/1997 pub. 13/11/1997 numac 1997016297 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op tong in het i.c.e.s.-gebied VIIa type ministerieel besluit prom. 07/11/1997 pub. 13/11/1997 numac 1997016295 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op schol in het i.c.e.s.-gebied VIIa type ministerieel besluit prom. 02/09/1997 pub. 13/11/1997 numac 1997003575 bron ministerie van financien Ministerieel besluit houdende de organisatie van sommige diensten van de Administratie der douane en accijnzen type ministerieel besluit prom. 27/08/1997 pub. 13/11/1997 numac 1997016296 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op tong in de i.c.e.s.-gebieden VIIf,g

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 09/09/1997 pub. 13/11/1997 numac 1997036335 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel ordonnanceringskrediet ingeschreven onder programma 49.9, basisallocatie 01.01 type besluit van de vlaamse regering prom. 07/10/1997 pub. 13/11/1997 numac 1997036338 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder B.A. 01.01, PR. 69.9 type besluit van de vlaamse regering prom. 16/09/1997 pub. 13/11/1997 numac 1997036336 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder B.A. 01.01, PR. 69.9

bericht

type bericht prom. -- pub. 13/11/1997 numac 1997012735 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Bericht tot opheffing van paritaires comités De Minister van Tewerkstelling en Arbeid, wiens kantoren gevestigd zijn te 1040 Brussel, Belliardstraat 51, brengt ter kennis van de betrokken organisaties dat zij overweegt de Koning voor te stellen 1° - type bericht prom. -- pub. 13/11/1997 numac 1997012750 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Paritair Comité voor het garagebedrijf. - Bericht De Minister van Tewerkstelling en Arbeid, wiens kantoren gevestigd zijn te 1040 Brussel, Belliardstraat 51, brengt ter kennis van de representatieve werknemers- en werkgeversorganisaties dat de Voor de type bericht prom. 16/10/1997 pub. 13/11/1997 numac 1997002110 bron ministerie van ambtenarenzaken Bericht over de representativiteit van vakorganisaties in sommige sectorcomités. - Nieuwe lijst van de vakorganisaties die representatief zijn om zitting te hebben in sectorcomité XVIII alsmede in de daarmee overeenstemmende overlegcomités type bericht prom. -- pub. 13/11/1997 numac 1997003617 bron ministerie van financien Nationale Bank van België Bekendmaking Het Commissariaat-generaal voor de euro heeft in november 1997 een document gepubliceerd met als titel "Aanbevelingen van FIN-EURO", dat als referentiekader moet dienen bij de voorbereiding va Dit document is bes

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/10/1997 pub. 13/11/1997 numac 1997029401 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de organisatie en de werking van de werkgroepen bepaald bij het decreet d.d. 24 juli 1997 dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/10/1997 pub. 13/11/1997 numac 1997029400 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de organisatie en de werking van de begeleidingscommissies opgericht krachtens het decreet d.d. 24 juli 1997 dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwi

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/11/1997 numac 1997022575 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Fonds voor arbeidsongevallen Benoeming van een Regeringscommissaris Bij koninklijk besluit van 15 juli 1997, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt Mevr. de Brucq, Danielle, eerstaanwezend inspecteur bij het Ministerie va (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/11/1997 numac 1997007195 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Benoeming tot de graad van luitenant-generaal Bij koninklijk besluit ****. 1641 van 25 september 1997, heeft volgende benoeming plaats in het kader der beroepsofficieren op 26 september 1997, in de categorie der opperofficieren : type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/11/1997 numac 1997022718 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksdienst voor Sociale Zekerheid Benoeming van een Regeringscommissaris Bij koninklijk besluit van 14 september 1997, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt Mevr. Willame, Elise, algemeen adviseur bij het Ministerie van (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/11/1997 numac 1997007197 bron ministerie van landsverdediging Leger Landmacht Benoeming in de graad van aanvullingsonderluitenant Bij koninklijk besluit nr. 1646 van 30 september 1997 wordt aangesteld onderluitenant kandidaat-aanvullingsofficier K. Staelens, op 27 december 1996 benoemd in de graad van a (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/11/1997 numac 1997022716 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten Benoeming van een Regeringscommissaris Bij koninklijk besluit van 14 september 1997, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt de heer T (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/11/1997 numac 1997007192 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Benoemingen van lagere officieren in het kader van de beroeps-, ****- en hulpofficieren Bij koninklijk besluit ****. 1638 van 25 september 1997 : Landmacht Hebben volgende benoemingen plaats in het kader van de beroep Tot kapitein-**** type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/11/1997 numac 1997009950 bron ministerie van justitie Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie Benoeming Bij koninklijk besluit van 28 oktober 1997 wordt Mevr. Hoste, B., attaché, met ingang van 1 december 1996, benoemd tot eerstaanwezend assistent in het Franse taalkader van het (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/11/1997 numac 1997022577 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Fonds voor de beroepsziekten Benoeming van een Regeringscommissaris Bij koninklijk besluit van 15 juli 1997, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking wordt Mevr. de Brucq, Danielle, eerstaanwezend inspecteur bij het Ministerie van (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/11/1997 numac 1997007194 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht **** tot de graad van generaal-majoor Bij koninklijk besluit ****. 1640 van 25 september 1997, heeft volgende benoeming plaats in het kader der beroepsofficieren op 26 september 1997, in de categorie der opperofficieren : **** ****

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. -- pub. 13/11/1997 numac 1997031453 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de plaatselijke paritaire commissie voor onderwijs zoals georganiseerd door de Franse Gemeenschapscommissie

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 13/11/1997 numac 1997021325 bron diensten van de eerste minister Arbitragehof. - Cumulatie van ambten Bij koninklijk besluit van 30 september 1997, dat uitwerking heeft met ingang van 8 augustus 1997, wordt de heer Luc Lavrysen, referendaris bij het Arbitragehof, toestemming verleend om zijn ambt te cumuleren (... type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 13/11/1997 numac 1997002091 bron diensten van de eerste minister Bericht over de erkenning van vakorganisaties Uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel Bekendmaking bedoeld in artikel 7,

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 13/11/1997 numac 1997009947 bron ministerie van justitie Bekendmakingen van de openstaande plaatsen : - plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Borgworm : 1. De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schrijven worden gericht Voor elke k

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 13/11/1997 numac 1997009952 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 22 oktober 1997 is benoemd tot hoofdgriffier van de politierechtbank te Hasselt, de heer Oeyen, F., griffier bij deze rechtbank. Bij koninklijke besluiten van 29 oktober 1997 zijn benoemd tot :

bekendmaking van de juridische orde

type bekendmaking van de juridische orde prom. -- pub. 13/11/1997 numac 1997009949 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bekendmaking van de voordrachten van het hof van beroep te Luik en van de provincieraad van Luik tot twee plaatsen van raadsheer vakant in het hof van beroep te Luik Eerste plaats. Kandidaten voorgedragen door het hof Eerste kandidaat

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 13/11/1997 numac 1997012766 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter griffie van de dienst van de collectieve arbeidsbetrekkingen van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid. Er kun Adres : Bel
^