B.S. Index van de publicaties van 14 november 1997

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 03/04/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997015109 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds, de Bijlagen I tot V, het Protocol, de Slotakte en de Verklaringen, gedaan te Luxemburg op

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/11/1997 numac 1997009955 bron ministerie van justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 29 oktober 1997 is het aantal notarissen in het gerechtelijk arrondissement Nijvel op vierendertig gebracht. De nieuwe standplaats wordt gevestigd te Lasne-Chapelle-Saint-Lambert . (...) type koninklijk besluit prom. 18/09/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997014237 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen, gelegen op het grondgebied van de stad Leuven van algemeen nut wordt verklaard type koninklijk besluit prom. 18/09/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997014226 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besulit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen, gelegen op het grondgebied van de stad Halle van algemeen nut wordt verklaard type koninklijk besluit prom. 20/10/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997021347 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 oktober 1996 houdende benoeming, hernieuwing van mandaat en ontslag van de leden der commissies ingesteld bij de wet van 30 december 1963 betreffende de erkenning en de bescherming van de type koninklijk besluit prom. 02/10/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997022777 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de dagelijkse forfaitaire en fictieve bezoldiging met betrekking tot het jaar 1996 in aanmerking te nemen voor de berekening van het rustpensioen van de grens- en seizoenwerknemers en van het overlevingspensioen van type koninklijk besluit prom. 18/09/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997014227 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen, gelegen op het grondgebied van de stad Halle van algemeen nut wordt verklaard type koninklijk besluit prom. 22/10/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997016291 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot verlening van afwijkingen voor het seizoen 1997-1998 van de in artikel 36, 7°, van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren opgenomen verbodsbepaling type koninklijk besluit prom. 09/10/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997007209 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 april 1951 betreffende het uniform van de strijdkrachten type koninklijk besluit prom. 16/10/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997022815 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder en de modaliteiten volgens welke het aandeel van het R.I.Z.I.V. in de vorm van voorschotten kan worden gestort aan de instellingen waarmee de contracten worden gesloten die zijn bedoeld in a

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/10/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997012747 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juli 1969 betreffende de voorwaarden van toekenning van de arbeidsvergunningen en arbeidskaarten voor werknemers van vreemde nationaliteit type ministerieel besluit prom. 22/10/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997022799 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 2 juli 1990 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering in de verpleegdagprijs van een opneming in de dienst van een militair hospita type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/11/1997 numac 1997027589 bron ministerie van het waalse gewest Sociale actie en gezondheid. - Erkenningen Bij ministerieel besluit van 5 september 1997 wordt het "Centre de coordination de soins et de services à domicile de la région de Comines-Warneton" erkend van 1 juli 1997 tot 31 december 1998 Bij ministeriee

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 07/10/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997036309 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 8 maart 1995 tot uitvoering van het decreet van 16 juni 1982 houdende maatregelen voor een sociaal grondbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 30/09/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997036303 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot ontvankelijkheid van een aanvraag tot afwijking op de ontwikkelingsdoelen en eindtermen voor de eerste graad van het gewoon secundair onderwijs

omzendbrief

type omzendbrief prom. 30/09/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997000771 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende het verlenen van een verblijfsmachtiging op basis van samenwoonst in het kader van een duurzame relatie type omzendbrief prom. 09/10/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997000772 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de toepassing van artikel 9, derde lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type omzendbrief prom. 10/10/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997000773 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de vreemdelingen die tengevolge van buitengewone omstandigheden en onafhankelijk van hun wil voorlopig geen gevolg kunnen geven aan een bevel om het grondgebied te verlaten dat ten opzichte van hen getroffen werd in het kader van d

document

type document prom. -- pub. 14/11/1997 numac 1997031417 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en de gemeenten ANDERLECHT. - Bij besluit van 7 augustus 1997 wordt goedgekeurd de beslissing van 29 mei 1997 waarbij de gemeenteraad van Anderlecht de wijze van gunning en het bijzonder bestek betreffende de leveri ANDERLE

erratum

type erratum prom. -- pub. 14/11/1997 numac 1997008307 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Franstalige inspecteurs bij een fiscaal bestuur (rang 10). - Erratum In het bericht van het Belgisch Staatsblad van 8 oktober 1997, blz. 26468, dient "de inschrijvingen voor het examen nr. AFG97024 moeten uiterlijk op 19(...) (...)

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. 27/07/1997 pub. 14/11/1997 numac 1997021354 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddeschalen der bijzondere graden in de Diensten van de Eerste Minister en tot opheffing van het koninklijk besluit van 29 januari 1985 tot oprichting van afsluitingen betreffende de bevordering door verhoging i

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 14/11/1997 numac 1997009956 bron ministerie van justitie Notariaat Bekendmaking van een openstaande plaats : - notaris ter standplaats Lasne-Chapelle-Saint-Lambert : 1. De kandidaturen voor een benoeming tot notaris moeten bij een ter post aangetekend schrijven worden gericht aan de h(...) Voor elke kandidat

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 14/11/1997 numac 1997008304 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Nederlandstalige technici (m/v) (rang 20) Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Nederlandstalige technici (specialisatie : verwarming) voor de Regie der Gebouwen. Functiebeschr(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. B type aanwerving prom. -- pub. 14/11/1997 numac 1997008301 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Franstalige eerste geschoolde werklieden (m/v) (rang 20) Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Franstalige eerste geschoolde werklieden (specialisatie : elektriciteit) (m/v) vo(...) Functiebeschrijving : zie rubrie type aanwerving prom. -- pub. 14/11/1997 numac 1997008300 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Franstalige eerste geschoolde werklieden (m/v) (rang 20) Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Franstalige eerste geschoolde werklieden (specialisatie : landbouw of tuin(...) Functiebeschrijving : zie rubriek 1 van type aanwerving prom. -- pub. 14/11/1997 numac 1997008305 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Nederlandstalige technici (m/v) (rang 20) Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Nederlandstalige technici (specialiteit : elektriciteit) voor de Regie der Gebouwen. Functieb(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg type aanwerving prom. -- pub. 14/11/1997 numac 1997008306 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Nederlandstalige technici (m/v), (rang 20) Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Nederlandstalige technici (specialiteit : informatica) voor de Regie der Gebouwen. Functiebesch(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. B type aanwerving prom. -- pub. 14/11/1997 numac 1997008299 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Nederlandstalige bestuursassistenten en technici der vorsing (rang 20) Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Nederlandstalige bestuursassistenten en technici der vorsing (m/v) (rang 20) voor de minister(...) Functie type aanwerving prom. -- pub. 14/11/1997 numac 1997008298 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Nederlandstalige adjunct-adviseurs (m/v) (rang 10) Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Nederlandstalige adjunct-adviseurs (economisten) (m/v) (rang 10) voor de ministeries en de instellingen d(...) Functiebeschrij type aanwerving prom. -- pub. 14/11/1997 numac 1997008302 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Franstalige technici (m/v), (rang 20) Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Franstalige technici (specialisatie : bouw) (m/v) voor de Regie der Gebouwen. Functiebeschrijving : zie ru(...) Toelaatbaarheidsvereisten

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 14/11/1997 numac 1997009954 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 6 november 1997 is aan Mevr. Van Damme, A., gerechtelijk stagiair bij het parket van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van gerechtelijk stagi (...

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 14/11/1997 numac 1997011308 bron ministerie van economische zaken Algemene diensten Personeel. - Benoemingen door verhoging in graad Bij koninklijk besluit van 27 juli 1997 wordt, met ingang van 1 april 1997 en met ranginneming op 1 mei 1996, de heer Burie, Marc, geboren op 24 juni 1936, eerstaanwezend in Bij koninkl
^