B.S. Index van de publicaties van 15 november 1997

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 15/11/1997 numac 1997003602 bron ministerie van financien Vernietiging van afgeloste effecten Overeenkomstig artikel 6 van de wet van 2 augustus 1955 zal op 1 december 1997, te 8 u. 30 m., en volgende dagen, in het Ministerie van Financiën, Kunstlaan 30 te Brussel, in 't openbaar overgegaan worden tot (..

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 24/10/1997 pub. 15/11/1997 numac 1997007220 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 februari 1993 tot vaststelling van de bezoldigingsregelen toepasselijk op de personeelsleden, die in de Bondsrepubliek Duitsland bij overeenkomst volgens Belgisch recht werden aangeworven d type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/11/1997 numac 1997012682 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf Bij koninklijk besluit van 11 juli 1997, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juli 1997 : wordt de heer Pierre DEVILLERS, te El worden de h type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/11/1997 numac 1997007188 bron ministerie van landsverdediging Aalmoezeniersdienst - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit nr. 1634 van 12 september 1997, wordt aan de heer Guido Peeraer, aalmoezenier eerste klasse van de katholieke eredienst, eervol ontslag uit zijn ambt verleend, met aanspraak op een pen Hij word type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/11/1997 numac 1997007204 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit nr. 1659 van 30 september 1997, wordt aan de heer Claude Delhaye eervol ontslag uit zijn ambt van burgerprofessor aan de school der militaire administrateurs, verleend op 1 juni 1998. H (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/11/1997 numac 1997009884 bron ministerie van justitie Bestuur Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluiten betreffende de internationale verenigingen en de instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 14 september 1997 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de internation 2° worden d type koninklijk besluit prom. 03/10/1997 pub. 15/11/1997 numac 1997016281 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende maatregelen van diergeneeskundige politie betreffende de bestrijding van bepaalde exotische dierziekten type koninklijk besluit prom. 14/09/1997 pub. 15/11/1997 numac 1997012615 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de artikelen 1, 2, 3, 5 en 6 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 58bis van 25 juni 1997, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 58 van 7 juli 1994 tot vervanging van d type koninklijk besluit prom. 10/11/1997 pub. 15/11/1997 numac 1997014250 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot goedkeuring van sommige wijzigingen van de statuten van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen type koninklijk besluit prom. 14/09/1997 pub. 15/11/1997 numac 1997012616 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 65 van 25 juni 1997 tot instelling en vaststelling, voor 1997 en 1998, van de procedure van tenuitvoerlegging en van de voorwaarden voor de toekenning va type koninklijk besluit prom. 24/09/1997 pub. 15/11/1997 numac 1997016261 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1963 houdende inrichting van de bestrijding der veeziekten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/10/1997 pub. 15/11/1997 numac 1997022805 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot tijdelijke schorsing van de aflevering van geneesmiddelen die fenfluramine en/of dexfenfluramine bevatten type ministerieel besluit prom. 03/11/1997 pub. 15/11/1997 numac 1997000830 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 september 1993 houdende benoeming van secretarissen en de adjunct-secretarissen van de Commissie van advies voor vreemdelingen type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/11/1997 numac 1997027590 bron ministerie van het waalse gewest Water Bij ministerieel besluit van 30 juli 1997 wordt Mevr. Ingrid Lavendy met ingang van 30 juli 1997 voor een termijn van maximum vijf jaar erkend als controleur van eenheden voor individuele zuivering. Deze erkenning heeft het nummer LI/06 Bij minist type ministerieel besluit prom. 28/10/1997 pub. 15/11/1997 numac 1997012759 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit houdende uitvoering van het artikel 2 van het koninklijk besluit van 2 oktober 1997 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 mei 1997 betreffende het tewerkstellen van werknemers op zondag in de kleinhandelszaken die hoofdzakel

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 16/09/1997 pub. 15/11/1997 numac 1997036368 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de samenstelling en de werking van de lokale adviescommissie omtrent de minimale levering van elektriciteit, gas en water type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/1997 pub. 15/11/1997 numac 1997036378 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de erkenningsvoorwaarden waaraan privaatrechtelijke kredietinstellingen moeten voldoen om sociale leningen met gewestwaarborg toe te staan voor het bouwen, kopen of verbouwen van sociale woningen type besluit van de vlaamse regering prom. 01/07/1997 pub. 15/11/1997 numac 1997036376 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 19 december 1990, tot erkenning als kredietinstelling in het kader van artikel 18, § 1, van de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de o type besluit van de vlaamse regering prom. 16/09/1997 pub. 15/11/1997 numac 1997036369 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de minimale levering van elektriciteit en tot regeling van de procedure bij wanbetaling type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/1997 pub. 15/11/1997 numac 1997036350 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1990 houdende de vaststelling van de erkenningsvoorwaarden, de werkings- en subsidiëringsmodaliteiten voor diensten voor zelfstandig wonen van gehandicapte

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 16/10/1997 pub. 15/11/1997 numac 1997027612 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de erkenning en de subsidiëring van de revalidatiecentra voor in het wild levende inheemse diersoorten

document

type document prom. -- pub. 15/11/1997 numac 1997022679 bron ministerie van economische zaken Het toestel voor tandradiografie Trophy Novelix, bestaande uit : 1. een hoogspanningsgenerator 708 voor een spanning van 70 kV en een stroomsterkte van 8 mA, 2. één van de volgende röntgenbuizen met vaste anode en enkele focus : - DG 073, type document prom. -- pub. 15/11/1997 numac 1997011352 bron ministerie van economische zaken Belgische Groep voor Telecommunicatie Normen van het Belgisch Instituut voor Normalisatie Publikaties ter kritiek Het Belgisch Instituut voor Normalisatie (BIN), Belgische groep voor Telecommunicatie normen (BTN) publiceert ter kri(...) De ontwerpen zi

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/10/1997 pub. 15/11/1997 numac 1997029396 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de benoeming door verandering van graad in de graad van administrateur-generaal van het Ministerie van de Franse Gemeenschap

erratum

type erratum prom. 08/08/1997 pub. 15/11/1997 numac 1997022750 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Errata

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/11/1997 numac 1997007205 bron ministerie van landsverdediging Aalmoezeniersdienst - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 1660 van 30 september 1997, wordt de heer dominee Gustaaf Baetens, aalmoezenier eerste klasse van de protestantse eredienst, op 1 mei 1996 tot hoofdaalmoezenier benoemd.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 15/11/1997 numac 1997000816 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State. - Afdeling wetgeving. - Bericht. - Vacature van een mandaat van Franstalig assessor en hernieuwing van een mandaat van Nederlandstalig assessor. - Oproep tot de kandidaten In de Raad van State is een mandaat van Franstalig asses De kandi

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 15/11/1997 numac 1997008303 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Nederlandstalige architecten (rang 10) Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Nederlandstalige architecten voor de Regie der Gebouwen. Functiebeschrijving : zie het examenreglement. Toelaatbaarheid(...) 1. Belg of on

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 15/11/1997 numac 1997009957 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 27 juni 1997, dat in werking treedt op 25 november 1997, is de heer Stranard, O., eerste voorzitter van het Hof van Cassatie, in ruste gesteld. Hij heeft aanspraak op het emeritaat. Het is hem Bij koninklijk

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 15/11/1997 numac 1997015230 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Verdrag nopens de waarde van goederen in douanezaken, ondertekend te Brussel op 15 december 1950 Opzegging door Nigeria Op 25 september 1997 is op het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking de ken(...) Overe

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 15/11/1997 numac 1997012773 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Dienst van de collectieve arbeidsbetrekkingen van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid. Er kunn Adres : Be

indexcijfer van de prijzen

type indexcijfer van de prijzen prom. -- pub. 15/11/1997 numac 1997040809 bron ministerie van economische zaken Indexcijfer der industriële productieprijzen van de maand september 1997 Het Ministerie van Economische Zaken deelt mede dat het voorlopig indexcijfer der industriële produktieprijzen voor de maand september 1997 142.46 punten(...) Het definitief ind
^