B.S. Index van de publicaties van 18 november 1997

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 18/11/1997 numac 1997009860 bron ministerie van justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 14 september 1997, is machtiging verleend aan : de heer **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****; de ***** beiden wonen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/09/1997 pub. 18/11/1997 numac 1997002112 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit houdende vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van de Regie der Gebouwen type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/11/1997 numac 1997012683 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Subcomité voor de houthandel Bij koninklijk besluit van 16 juli 1997, dat in werking treedt op 28 augustus 1997 : worden de heren Stefaan VANTHOUREN-HOUT, te Langemark-Poelk worden de he type koninklijk besluit prom. 28/10/1997 pub. 18/11/1997 numac 1997012737 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de haven van Zeebrugge type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/11/1997 numac 1997007186 bron ministerie van landsverdediging Onderzoekscommissie voor het Hulp- en Informatiebureau voor gezinnen van militairen Verlenging van de aanstelling Bij koninklijk besluit nr. 1631 van 12 september 1997 wordt de functie, uitgeoefend door de heer Hugo Cloeckaert, generaal-majoo Deze verl type koninklijk besluit prom. 22/10/1997 pub. 18/11/1997 numac 1997022807 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Geneesmiddelencommissie type koninklijk besluit prom. 18/09/1997 pub. 18/11/1997 numac 1997002107 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit ter uitvoering van artikel 14 van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector type koninklijk besluit prom. 21/10/1997 pub. 18/11/1997 numac 1997022806 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1969 betreffende de registratie van geneesmiddelen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 16/09/1997 pub. 18/11/1997 numac 1997036370 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 24 juli 1991 betreffende de inschrijving bij het Vlaams Fonds voor sociale integratie van personen met een handicap en van het besluit van de Vlaamse regering van 9

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 16/10/1997 pub. 18/11/1997 numac 1997027594 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van een vice-voorzitter binnen het beheerscomité van het "Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées" , bedoeld in artikel 32 van het decreet van 6 april 1995 betreffende de integratie van

omzendbrief

type omzendbrief prom. 30/09/1997 pub. 18/11/1997 numac 1997031440 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministeriële omzendbrief betreffende het openbaar onderzoek van het basisdossier van de GEmOP's type omzendbrief prom. 27/10/1997 pub. 18/11/1997 numac 1997000815 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende het verlenen van een machtiging tot verblijf voor onbeperkte duur aan Bosnische ontheemden die op het Belgisch grondgebied verblijven en betreffende het verlenen van een terugkeer- en herinstallatiepremie aan de Bosnische ontheemde

bericht

type bericht prom. 27/10/1997 pub. 18/11/1997 numac 1997002118 bron ministerie van ambtenarenzaken Bericht over de representativiteit van vakorganisaties in sommige sectorcomités. - Nieuwe lijst van de vakorganisaties die representatief zijn om zitting te hebben in de sectorcomités V, VI, IX, X en XIX alsmede in de daarmee overeenstemmende overlegcom

erratum

type erratum prom. -- pub. 18/11/1997 numac 1997009920 bron ministerie van justitie Erratum Belgisch Staatsblad nr. 192 van 9 oktober 1997, bladzijde 26604 nederlandstalige en franstalige tekst van het koninklijk besluit van 6 juli 1997, aan de heer Vanassen, Staf Jean-Pierre Lambert, . . . lezen : aan de heer Vanassen Staf, J (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/11/1997 numac 1997007187 bron ministerie van landsverdediging Commissie voor taalinspectie Eervol ontslag. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 1633 van 12 september 1997 : Wordt aan kolonel S.B.H. Pattyn, P. eervol ontslag verleend uit zijn functie als lid van de Commissie voor taalinspectie, belas Wordt kolone type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/11/1997 numac 1997022804 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte-en invaliditeitsverzekering. - Nederlandstalige commissie van beroep ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige controle. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 11 oktober 1997 dat in werking treedt de dag van deze b Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/11/1997 numac 1997022731 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. Technische raad voor implantaten ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 14 september 1997 worden herni 1° de type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/11/1997 numac 1997022732 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische geneeskundige raad ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 14 september 1997, dat in werking treedt d Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/11/1997 numac 1997022803 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Nederlandstalige commissie van beroep ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige controle. - Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 11 oktober 1997, dat in werking tree Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/11/1997 numac 1997022820 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Controlecommissie ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige controle. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 22 oktober 1997, dat in werking treedt de dag van deze - wordt type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/11/1997 numac 1997022706 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Technisch comité voor de preventie, ingesteld bij het Fonds voor arbeidsongevallen Benoemingen. - Hernieuwing van mandaten Bij koninklijk besluit van 14 september 1997 : - Wordt de heer Helsen, L. benoemd tot voorzitter van het technisch comi - Wordt

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 18/11/1997 numac 1997009966 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bekendmaking van de openstaande plaatsen : - rechter in de arbeidsrechtbank te Brussel : 1; - substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel : 1. De kandidaturen voor een benoeming i Voor elke kandidat type vacante bettreking prom. -- pub. 18/11/1997 numac 1997021353 bron diensten van de eerste minister Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden. - Koninklijke Sterrenwacht van België. - Te begeven betrekkingen Bij de Koninklijke Sterrenwacht van België, Ringlaan 3, 1180 Brussel, zijn twee betrekkingen van De ka

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 18/11/1997 numac 1997009967 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 2 oktober 1997 is Mevr. Coninsx, M., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, aangewezen tot het ambt van nationaal magistraat voor een termijn van vijf jaar.

vonnis

type vonnis prom. -- pub. 18/11/1997 numac 1997009886 bron ministerie van justitie Uittreksels overeenkomstig artikel 118 van het Burgerlijk Wetboek Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Luik, gegeven op 26 september 1997, is ten verzoeke van Mevr. Lo Presti, Roza, wonende te 4020 Luik, rue Simonis 5, de afwezighei Bij vonn

publicatie(s) ter kritiek

type publicatie(s) ter kritiek prom. -- pub. 18/11/1997 numac 1997011364 bron ministerie van economische zaken Belgische Groep voor Telecommunicatie Normen van het Belgisch Instituut voor Normalisatie Publicaties ter kritiek Het Belgisch Instituut voor Normalisatie (BIN), Belgische groep voor Telecommunicatie Normen (BTN) publiceert ter kri(...) De ontwerpen zi type publicatie(s) ter kritiek prom. -- pub. 18/11/1997 numac 1997011366 bron ministerie van economische zaken Belgisch Instituut voor normalisatie Publicatie ter kritiek Het Belgisch Instituut voor normalisatie (BIN) publiceert ter kritiek het hierna volgende Belgische normontwerp. Dit ontwerp is verkrijgbaar tegen de aangegeven prijs, bij(...) Opmerkingen en
^