B.S. Index van de publicaties van 19 november 1997

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/09/1997 pub. 19/11/1997 numac 1997022776 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 6 en 6bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbe type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 19/11/1997 numac 1997011320 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit tot goedkeuring der proeventarieven, vastgesteld door de Bestuurscommissie van de Proefbank voor vuurwapens type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/11/1997 numac 1997000529 bron ministerie van binnenlandse zaken Schepenen. Weddevermindering Bij koninklijk besluit van 17 juni 1997 genomen krachtens artikel 19, type koninklijk besluit prom. 22/10/1997 pub. 19/11/1997 numac 1997022796 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee geli type koninklijk besluit prom. -- pub. 19/11/1997 numac 1997022784 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Dienst voor de overzeese sociale zekerheid. - Personeel Hoger ambt van administrateur-generaal Bij koninklijk besluit van 16 oktober 1997 wordt de heer Francis De Hondt, adjunct-administrateur-generaal, met ingang van 17 januari 1997, voor ee (...) type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 19/11/1997 numac 1997022617 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers type koninklijk besluit prom. 20/10/1997 pub. 19/11/1997 numac 1997012709 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die metalen dozen en flessen vervaardigen, met of zonder druk, voor de scheikundige en de voedingsnijverheid, gevestigd in de streek van Gembloux en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, type koninklijk besluit prom. 20/10/1997 pub. 19/11/1997 numac 1997012711 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de steenbakkerij re type koninklijk besluit prom. 06/10/1997 pub. 19/11/1997 numac 1997012701 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 11 september 1997 van het Paritair Comité voor de vlasbereiding betreffende de vervanging van de feestdagen van 15 augustus 1998 en 1 november 1998 type koninklijk besluit prom. 11/10/1997 pub. 19/11/1997 numac 1997012706 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende het 's nachts tewerkstellen van de werkneemsters in een onderneming die ressorteert onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw type koninklijk besluit prom. 20/10/1997 pub. 19/11/1997 numac 1997012710 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de ondernemingen die onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de non-ferro metalen ressorteren type koninklijk besluit prom. 14/09/1997 pub. 19/11/1997 numac 1997012674 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de ondernemingen die onder de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor de metaalhandel ressorteren

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/11/1997 numac 1997014246 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Bestuur van de Luchtvaart Examens over de algemene kennis voor het jaar 1998 met het oog op het verkrijgen van vergunningen en bevoegdverklaringen Ref. : ministerieel besluit van 23 juni 1969, artikel 47; ministerieel besluit van 21 juni 1979 De examens type ministerieel besluit prom. 25/08/1997 pub. 19/11/1997 numac 1997011315 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit nr. 51 houdende erkenning en intrekking van erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet type ministerieel besluit prom. 03/11/1997 pub. 19/11/1997 numac 1997011393 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit nr. 54 houdende erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet type ministerieel besluit prom. 30/10/1997 pub. 19/11/1997 numac 1997011394 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit nr. 53 houdende erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet type ministerieel besluit prom. 16/10/1997 pub. 19/11/1997 numac 1997011365 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van de secretaris van de Nationale Raad voor de Coöperatie type ministerieel besluit prom. 29/09/1997 pub. 19/11/1997 numac 1997007189 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 juni 1994 tot vaststelling van opdrachten en operaties die in aanmerking komen voor de toekenning van de herinneringsmedaille voor buitenlandse opdrachten of operaties type ministerieel besluit prom. -- pub. 19/11/1997 numac 1997031408 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Uitzendbureaus Voorafgaande toelatingen Bij ministerieel besluit van 1 juli 1997 wordt de voorafgaande toelating om de activiteit als uitzendbureau uit te oefenen in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest toegekend aan de N.V. Select Interim. type ministerieel besluit prom. 02/09/1997 pub. 19/11/1997 numac 1997016236 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van overeenkomst voorzien in artikel 8 van het koninklijk besluit van 29 augustus 1997 tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van de toelagen voor het wetenschappelijk en technisch onderzoek type ministerieel besluit prom. 31/10/1997 pub. 19/11/1997 numac 1997011395 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot erkenning van coöperatieve vennootschappen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 23/09/1997 pub. 19/11/1997 numac 1997036341 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 6 juli 1994 houdende de procedureregels inzake de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden type besluit van de vlaamse regering prom. 07/10/1997 pub. 19/11/1997 numac 1997036332 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de nuttige ervaring als bekwaamheidsbewijs voor personeelsleden van het onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 07/10/1997 pub. 19/11/1997 numac 1997036329 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 april 1958 houdende bezoldigingsregeling van het onderwijzend, wetenschappelijk en daarmee gelijkgesteld personeel van het Ministerie van Openbaar Onderwijs

decreet

type decreet prom. 17/03/1997 pub. 19/11/1997 numac 1997029176 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 24 december 1990 tot oprichting van een Commissie voor toezicht op de wetgeving betreffende de Franse taal

bericht

type bericht prom. -- pub. 19/11/1997 numac 1997003613 bron ministerie van financien Administratie der directe belastingen. - Bericht Aangifte en betaling van de bedrijfsvoorheffing Bepaling van het bedrag van het voorschot vierde trimester voor de schuldenaars die de bedrijfsvoorheffing per trimester moeten aangeven en beta De toepassi type bericht prom. -- pub. 19/11/1997 numac 1997031473 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Gemeentelijk ontwikkelingsplan Bericht van openbaar onderzoek De gemeente Schaarbeek deelt mede dat het basisdossier van het gemeentelijk ontwikkelingsplan onderworpen is aan een openbaar onderzoek van 4 november tot 3 december 1997. Dit (...)

document

type document prom. -- pub. 19/11/1997 numac 1997009797 bron ministerie van justitie Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

erratum

type erratum prom. 20/02/1997 pub. 19/11/1997 numac 1997031454 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de voorwaarden voor de meting van de hoeveelheid van de waterwinning. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/11/1997 numac 1997016242 bron ministerie van middenstand en landbouw Arbeidshoven. - Arbeidsgerechten Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 14 april 1997 worden vanaf de bij hun naam vermelde datum benoemd of bevorderd : Leopoldsorde Officier De heren : Amsso De Vriendt, W., raadsh type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/11/1997 numac 1997022764 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Fonds voor de beroepsziekten Beheerscomité. - Ontslag. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 29 september 1997, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking : - wordt eervol ontslag uit zijn mandaat van lid van het Beheerscomité va - wordt de h type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/11/1997 numac 1997022765 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Beheerscomité van de sociale zekerheid. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 29 september 1997, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking : - wordt de heer Vansintjan, P. benoemd tot lid van het Beheerscomité van de sociale zeke Bij konin type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 19/11/1997 numac 1997022741 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Beheerscomité van het Fonds voor Arbeidsongevallen Ontslag. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 23 september 1997, dat in werking treedt de dag waarop dit uittreksel wordt bekendgemaakt, wordt op zijn verzoek aan de heer Leonard, R., eervo Bij hetze

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 19/11/1997 numac 1997053592 bron ministerie van financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Verbruggen, Léontine Mathilde Verbruggen, Léontine Mathilde, weduwe van Tree, Pierre Thérèse, Alvorens

gewestplan

type gewestplan prom. -- pub. 19/11/1997 numac 1997036314 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Gewestplan Aarschot-Diest. Definitieve vaststelling van een gedeelte van het gewestplan op het grondgebied van de gemeente Scherpenheuvel-Zichem Een besluit van de Vlaamse regering van 14 oktober 1997 bepaalt : Artikel 1. Een gedeeltelij Art. 2. Het pl

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 19/11/1997 numac 1997015214 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overeenkomst inzake partnerschap en samenwerking waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en de Russische Federatie, anderzijds, bijlagen 1 tot10, protocollen 1 en 2, en Slota Lijs

verbod tot het in de handel brengen

type verbod tot het in de handel brengen prom. -- pub. 19/11/1997 numac 1997011273 bron ministerie van economische zaken Elektrisch materieel Verbod tot het in de handel brengen Een ministerieel besluit van 16 juli 1997, genomen krachtens het koninklijk besluit van 23 maart 1977 tot vaststelling van de veiligheidswaarborgen welke bepaalde elektrische machines, Voor de r

adreswijziging

type adreswijziging prom. -- pub. 19/11/1997 numac 1997009939 bron ministerie van justitie Vredegerecht. - Adreswijzigingen Ingevolge een administratieve beslissing, werd het adres van het vredegerecht van Beauraing gewijzigd . Het nieuw adres is sinds 16 juni 1997 : rue de Rochefort 50, 5570 Beauraing. Vanaf 3 no(...) Vredegerecht van het v
^