B.S. Index van de publicaties van 20 november 1997

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 22/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997003624 bron ministerie van financien Wet betreffende de structuur en de accijnstarieven inzake minerale olie type wet prom. -- pub. 20/11/1997 numac 1997023018 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Maatschappijen van onderlinge bijstand Ziekenfondsen en landsbonden van ziekenfondsen Goedkeuring van statutenwijzigingen In toepassing van artikel 11,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/09/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997014220 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 oktober 1982 houdende toekenning van een zogeheten weddeschaal van "geselecteerde" aan zekere personeelsleden van de Regie der Luchtwegen, laureaten van een examen tot verhoging in graad of type koninklijk besluit prom. 09/07/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997022543 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 april 1995 houdende benoeming van de leden van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/11/1997 numac 1997009969 bron ministerie van justitie Notariaat Bij koninklijke besluiten van 10 november 1997 : - is aan de heer Gillis, A., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Aarschot. Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren; - is aan de heer type koninklijk besluit prom. 06/06/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997012412 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 1995, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de hardsteengroeven en van de groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie type koninklijk besluit prom. 16/07/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997022595 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van de Technische Commissie voor de Paramedische Beroepen type koninklijk besluit prom. 14/09/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997014223 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot het bepalen, bij de Regie der Luchtwegen, van de voorwaarden tot toekenning van een disponibiliteit wegens functionele ongeschiktheid als gevolg van directe en effectieve verkeersleiding type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997012544 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 1996, gesloten in het Paritair Comité voor de beschutte werkplaatsen, tot vaststelling van de arbeidsduur type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997012558 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 maart 1995, gesloten in het Paritair Comité voor het wasserij-, ververij- en ontvettingsbedrijf, betreffende het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 06/07/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997012484 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 maart 1993, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, betreffende maatregelen ter uitvoering in de diamantnijverheid van type koninklijk besluit prom. 08/09/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997014228 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 november 1991 tot vaststelling van het statuut van de ambtenaren van de Regie der Luchtwegen type koninklijk besluit prom. 29/08/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997016238 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van de toelagen voor het wetenschappelijk en technisch onderzoek met landbouwkundige finaliteit type koninklijk besluit prom. 14/09/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997014222 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot vaststelling van bijzondere bepalingen die bij de Regie der Luchtwegen de toelating en de benoeming tot sommige graden regelen type koninklijk besluit prom. 14/09/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997014221 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juli 1990 houdende toekenning van een toelage voor werk in ploegen aan sommige ambtenaren van de Regie der Luchtwegen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997021358 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot wijziging van het organogram van de Koninklijke Sterrenwacht van België type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/11/1997 numac 1997031415 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Welzijnszorg Fonds voor medische, sociale en pedagogische zorg Erkenningen Bij ministerieel besluit van 11 september 1997 wordt het dagcentrum « Timber » Parmentierlaan 19, 1150 Brussel, erkend van 1 januari 1997 tot 31 december 1999 voor Bij ministe type ministerieel besluit prom. 01/01/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997003619 bron ministerie van financien Ministerieel besluit houdende aanduiding van de leden van het beheerscomité van het staatsbedrijf « Koninklijke Munt van België » type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/11/1997 numac 1997031428 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Uitzendbureaus Voorafgaande toelatingen Bij ministerieel besluit van 1 september 1997 wordt de voorafgaande toelating om de activiteit als uitzendbureau uit te oefenen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toegekend aan de N.V. Vedior Interim Die toelat type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/11/1997 numac 1997027599 bron ministerie van het waalse gewest Personeel Bij ministerieel besluit van 19 september 1997 wordt de heer Frédéric De Bueger met ingang van 1 mei 1996 in vast verband benoemd tot attaché. Bij ministeriële besluiten van 19 september 1997 worden de heren Vincent Godeaux en Thiba (.. type ministerieel besluit prom. 07/06/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997022506 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van een bedrijfsrevisor bij de Dienst voor Geneesmiddelenonderzoek type ministerieel besluit prom. 01/08/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997022645 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 april 1995 tot vaststelling van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördi type ministerieel besluit prom. 02/09/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997016237 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot instelling van het beoordelingscomité voorzien in artikel 5 van het koninklijk besluit van 29 augustus 1997 tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van de toelagen voor het wetenschappelijk en technisch onderzoek met l type ministerieel besluit prom. 25/09/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997022723 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende het reglement van het personeel van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/11/1997 numac 1997022498 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst. - Erkenningen Bij ministerieel besluit van 26 juni 1997 worden bij de Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst erkend als geneesheren-specialisten : - Expertisecentrum Charleroi : Oto-rhino-laryngologie : - Expertisecentrum

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/11/1996 pub. 20/11/1997 numac 1997031425 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging in de benoeming van de leden en waarnemers van de Adviescommissie voor Buitenlandse Handel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/07/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997031422 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van twee leden van de raad van bestuur van de haven van Brussel

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 20/11/1997 numac 1997027603 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer "Société régionale wallonne du Transport" Bij besluit van de Waalse Regering van 9 oktober 1997 wordt de heer Guy Saulmont benoemd tot bestuurder van de "Société régionale wallonne du Tran(...) (...)

decreet

type decreet prom. 21/10/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997036367 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende afschaffing van het goedkeuringstoezicht op de beslissingen van de intercommunale verenigingen inzake de informatisering van hun diensten

document

type document prom. -- pub. 20/11/1997 numac 1997009829 bron ministerie van justitie Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type document prom. -- pub. 20/11/1997 numac 1997027614 bron ministerie van het waalse gewest Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type document prom. -- pub. 20/11/1997 numac 1997027613 bron ministerie van het waalse gewest Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type document prom. -- pub. 20/11/1997 numac 1997027600 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Personeel Bij besluit van de Secretaris-generaal van 15 oktober 1997 wordt de heer Christophe Vanmuysen met ingang van 1 oktober 1997 als attaché tot de proeftijd toegelaten.

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/07/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997029347 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van artikel 4bis, toegevoegd aan de statuten van het Belgische Rode Kruis

erratum

type erratum prom. 20/05/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997022662 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van de Nationale Raad voor Verpleegkunde. - Erratum

beschikking

type beschikking prom. 17/07/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997031355 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging voor het jaar 1997 van de Ordonnantie van 10 maart 1994 tot vaststelling van de regels voor de verdeling van de algemene dotatie aan de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type beschikking prom. 17/07/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997031358 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Verdrag inzake het Energiehandvest, de Bijlagen EM, NI, TRM, N, VC, ID, IA, P, G, TFU, D, B, PA en T, de Besluiten en het Protocol betreffende energie-efficiëntie en daarmee samenhangende milieu-aspecten, alsmede d type beschikking prom. 17/07/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997031356 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Overeenkomst tot wijziging van de Vierde ACS-EG-Overeenkomst van Lomé van 15 december 1989, met de Slotakte en met het Protocol bij de Vierde ACS-EG-Overeenkomst van Lomé naar aanleiding van de toetreding van de Re type beschikking prom. 17/07/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997031357 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst waarbij een Partnerschap wordt tot stand gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lid-Staten enerzijds, en de Republiek Oezbekistan, anderzijds, met de Bijlagen I, type beschikking prom. 17/07/1997 pub. 20/11/1997 numac 1997031389 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende instemming met volgende internationale akten : de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lid-Staten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds,

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 20/11/1997 numac 1997009971 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bekendmaking van de openstaande plaatsen : - griffier bij het vredegerecht van het kanton Sint-Gillis : 1 ; - secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te : - Mec(...) - Veurne : 1; -

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 20/11/1997 numac 1997008266 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel **** van een **** van **** adjuncten van de directeur (****/****) (rang ****1) voor het **** van de **** **** en sommige **** openbare instellingen (****96032). - **** ****(...) 1. ****, ****, Diepe

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 20/11/1997 numac 1997009970 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 10 november 1997 zijn benoemd tot : - hoofdgriffier van het vredegerecht van het negende kanton Brussel, de heer De Clynsen, R., griffier bij het vredegerecht van het kanton Sint-Gillis; - - hoofdsecretar

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. -- pub. 20/11/1997 numac 1997031457 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Pensionering Bij besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad van 9 oktober 1997, in werking tredend op 1 maart 1998, is de heer Michel Graulus, geneesheer specialist-hoofd van dienst bij Hij hee

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 20/11/1997 numac 1997022520 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Geneeskundige verzorging en uitkeringen Erkenningen als tariferingsdienst Bij ministerieel besluit van 11 juli 1997, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt erkend als tariferingsdienst bij toepassing van het koninklijk besl Tarifering
^