B.S. Index van de publicaties van 22 november 1997

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 14/07/1997 pub. 22/11/1997 numac 1997003628 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van boek III van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale Staatsstructuur type wet prom. -- pub. 22/11/1997 numac 1997022746 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Personeel. - Eervolle ontslagen Bij koninklijk besluit van 23 september 1997 wordt, met ingang van 1 april 1998, aan de heer Jacques Bottequin, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van De heer J. type wet prom. 10/11/1997 pub. 22/11/1997 numac 1997003629 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur type wet prom. 22/04/1997 pub. 22/11/1997 numac 1997015232 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met : a) Europees Verdrag betreffende uitlevering, opgemaakt te Parijs op 13 december 1957, b) Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag betreffende uitlevering, opgemaakt te Straatsburg op 15 oktober 1975, c) Tweede aanvullend

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/11/1997 numac 1997022802 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu College van geneesheren-directeurs ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging Hernieuwing van mandaten Bij koninklijk besluit van 11 oktober 1997, worden hernieuwd voor een termijn van zes jaar ingaande op 17 juli 1997, als leden v 1° de hee type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/11/1997 numac 1997022785 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Comité van de Dienst voor geneeskundige controle Hernieuwing van het mandaat van een lid Bij koninklijk besluit van 16 oktober 1997 wordt het mandaat van plaatsvervangend lid van het Comité van de Dienst voor geneeskundige controle van het Ri (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/11/1997 numac 1997012105 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Hoge Raad voor hygiëne in de mijnen Ontslag en vervanging van leden Bij koninklijk besluit van 18 februari 1997 wordt de heer D. Jans, te Brussel, in de Hoge Raad voor hygiëne in de mijnen benoemd tot plaatsvervangend lid, vertegenwoordiger (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/11/1997 numac 1997009980 bron ministerie van justitie Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 14 november 1997 : - is de heer Buchet, R., gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Bergen, benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk ereteken dragen; - de heren : Bergé, type koninklijk besluit prom. 14/09/1997 pub. 22/11/1997 numac 1997012651 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 december 1996, gesloten in het Paritair Comité voor het verzekeringswezen, genaamd "Protocool" (1) type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 22/11/1997 numac 1997012769 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij bepaalde categorieën van werkgevers vrijgesteld worden van de bijzondere werkgeversbijdrage ter financiering van het stelsel van de tijdelijke werkloosheid en de anciënnisteitstoeslag voor oudere werklozen ingesteld bij het ko type koninklijk besluit prom. 06/07/1997 pub. 22/11/1997 numac 1997012480 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 oktober 1996, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende de tegemoetkoming van de werkgevers in de v type koninklijk besluit prom. 24/06/1997 pub. 22/11/1997 numac 1997012502 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 oktober 1996, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende de arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 23/09/1997 pub. 22/11/1997 numac 1997022772 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 57bis, derde lid, van de wet van 29 april 1996 houdende sociale bepalingen type koninklijk besluit prom. 10/11/1997 pub. 22/11/1997 numac 1997003630 bron ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende producten in papier en/of karton die in het verbruik gebracht worden en die aan milieutaks worden onderworpen type koninklijk besluit prom. 06/06/1997 pub. 22/11/1997 numac 1997012395 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 1996, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, tot vaststelling van een buitengewone bijdrage voor de eerste drie kwa type koninklijk besluit prom. 07/07/1997 pub. 22/11/1997 numac 1997012476 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 augustus 1995, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, tot vaststelling van de werkgeversbijdrage verschuldi type koninklijk besluit prom. 10/06/1997 pub. 22/11/1997 numac 1997012393 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 oktober 1996, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende het loon voor studenten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/10/1997 pub. 22/11/1997 numac 1997022774 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van de Directieraad van de Bijzondere Verrekenkas voor gezinsvergoedingen ten bate van de arbeiders der dimantnijverheid type ministerieel besluit prom. 13/11/1997 pub. 22/11/1997 numac 1997022839 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot tijdelijke schorsing van het afleveren van geneesmiddelen die bromoform bevatten

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 30/10/1997 pub. 22/11/1997 numac 1997027623 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 7 september 1989 houdende regeling van de uitvoeringsmaatregelen van het decreet van de Waalse Gewestraad van 20 juli 1989 tot vaststelling van de regelen van

omzendbrief

type omzendbrief prom. 18/11/1997 pub. 22/11/1997 numac 1997002126 bron ministerie van ambtenarenzaken Omzendbrief nr. 454 Eindejaarstoelage 1997

document

type document prom. -- pub. 22/11/1997 numac 1997003563 bron commissie voor het bank- en financiewezen Erkenningsprocedure voor bedrijfsrevisoren om een functie van commissaris-revisor of revisor bij kredietinstellingen en beleggingsondernemingen uit te oefenen De Commissie voor het Bank- en Financiewezen zal in de loop van het laatste trimester De Comm type document prom. -- pub. 22/11/1997 numac 1997027608 bron ministerie van het waalse gewest Ruimtelijke ordening Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type document prom. -- pub. 22/11/1997 numac 1997031462 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en de gemeenten ANDERLECHT. - Bij besluit van 7 augustus 1997 wordt vernietigd de beslissing van 24 juni 1997, waarbij het college van burgemeester en schepenen van Anderlecht beslist de jaarlijkse wedde van de hee ANDERLEC

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/10/1997 pub. 22/11/1997 numac 1997029415 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende goedkeuring van het beheerscontract van de "Radio-Télévision belge de la Communauté française"

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/11/1997 numac 1997022755 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Comité van de Dienst voor geneeskundige controle Hernieuwing van sommige mandaten en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 29 september 1997 : - wordt hernieuwd voor een termijn van zes jaar, ingaande op 1 juli 1997, het mandaat Mevr. Mannae type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/11/1997 numac 1997022773 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Franstalige commissie van beroep, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige controle. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 23 september 1997, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, worden benoemd voor een termijn van zes jaar, - Mevr

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 22/11/1997 numac 1997012756 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties van werknemers. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij het arbeidshof te Luik, ter vervanging van de heer Marly, Raymond De bet De voor type vacante bettreking prom. -- pub. 22/11/1997 numac 1997009978 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bekendmaking van de openstaande plaatsen : - substituut-generaal bij het arbeidshof te Bergen : 1. De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schrijven worden gericht Voor elke kandi

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 22/11/1997 numac 1997009976 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 8 augustus 1997, dat in werking treedt op 30 november 1997, is de heer Nys, A., arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Mechelen, op zijn verzoek, in ruste gesteld. Hij kan zijn aanspraak op pe Bij koninkl

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 22/11/1997 numac 1997021370 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest van 8 oktober 1997 in zake het O.C.M.W. van Antwerpen tegen A. Eke, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekomen « Sche

lijst

type lijst prom. -- pub. 22/11/1997 numac 1997003607 bron commissie voor het bank- en financiewezen Lijst van de in België geregistreerde wisselkantoren De op 28 januari 1997 opgemaakte lijst van de in België geregistreerde wisselkan(...) Brussel, 23 oktober 1997. De Voorzitter, J.-L. Duplat.

document betreffende de rijkswacht

type document betreffende de rijkswacht prom. -- pub. 22/11/1997 numac 1997000834 bron ministerie van binnenlandse zaken Rijkswacht. - Aanwijzingen Adjudant bij de rijkswacht Kempinaire, E., werd, op datum van 1 oktober 1997, aangewezen voor het ambt van commandant van de brigade Lens. Adjudant bij de rijkswacht Holvoet, M., werd, op datum van 1 oktober 1997, Adjudant bi

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. -- pub. 22/11/1997 numac 1997022795 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Huishoudelijk reglement van de Directieraad van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers Artikel 1. De Directieraad is samengesteld uit de ambtenaren met een graad in de rangen 13, 15 of 16, de vormingsdirecteurs uitgezonderd, met di Art. 2. De
^