B.S. Index van de publicaties van 25 november 1997

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/11/1997 pub. 25/11/1997 numac 1997012771 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende de subsidieregeling van projecten inzake 50 jaar vrouwenstemrecht type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/11/1997 numac 1997009983 bron ministerie van justitie Notariaat Bij koninklijke besluiten van 10 november 1997 : - is aan de heer Didier, A., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Luik; - is het aantal notarissen van het gerechtelijk arrondissement Lui De standplaats, type koninklijk besluit prom. 28/10/1997 pub. 25/11/1997 numac 1997021364 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1997 tot benoeming van de leden van de Studiecommissie aangaande het lot van de door de leden van de Joodse gemeenschap in België achtergelaten bezittingen bij hun deportatie tijdens type koninklijk besluit prom. 28/10/1997 pub. 25/11/1997 numac 1997021363 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1997 tot oprichting van een Studiecommissie aangaande het lot van de door de leden van de Joodse gemeenschap in België achtergelaten bezittingen bij hun deportatie tijdens de oorlog 1 type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/11/1997 numac 1997009981 bron ministerie van justitie Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 10 november 1997 is de heer Derenne, A., ereplaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Andenne, benoemd tot Ridder in de Kroonorde.

decreet

type decreet prom. 15/07/1997 pub. 25/11/1997 numac 1997036327 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap en van instellingen van openbaar nut voor het begrotingsjaar 1992

bericht

type bericht prom. -- pub. 25/11/1997 numac 1997012758 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Berichten betreffende een nieuwe regeling van de werkingssfeer van paritaire comités De Minister van Tewerkstelling en Arbeid, wiens kantoren gevestigd zijn te 1040 Brussel, Belliardstraat 51, brengt ter kennis van de betrokken organisaties dat in art type bericht prom. -- pub. 25/11/1997 numac 1997021362 bron raad van state Berichten voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De V.Z.W. "Les Sources de Gives", de heer Omer Gilmart en Mevr. Elise Liégeoi Deze zaak is ing type bericht prom. -- pub. 25/11/1997 numac 1997021367 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 16 oktober 1997 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 17 oktober 199 Die zaa

document

type document prom. -- pub. 25/11/1997 numac 1997003626 bron ministerie van financien Data der openbare trekkingen - KENO voor de maand december 1997 De openbare trekkingen, KENO, voor de maand december 1997 zullen plaatshebben : Na 20 uur : Iedere maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Behalve op donderdag 25 december Na 19 uur : Iede type document prom. -- pub. 25/11/1997 numac 1997003625 bron ministerie van financien Data der openbare trekkingen - BingoVision voor de maand december 1997 De openbare trekkingen, BingoVision, voor de maand december 1997 zullen plaatshebben : Vanaf 17 u. 15 m. : Op zaterdag 6, 13, 20 en 27 december. R.T.B.F. Stud A. Reyerslaan 52 1044

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 25/11/1997 numac 1997041612 bron diensten van de eerste minister Overheidsopdrachten. - Rentevoet van de verwijlinterest. - Artikel 15,

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 25/11/1997 numac 1997009984 bron ministerie van justitie Notariaat Bekendmaking van een openstaande plaats : - notaris ter standplaats Beerzel : 1. De kandidaturen voor een benoeming tot notaris moeten bij een ter post aangetekend schrijven worden gericht aan de heer Minister van Just(...) Voor elke kandidat type vacante bettreking prom. -- pub. 25/11/1997 numac 1997009985 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bekendmaking van een openstaande plaats : - toegevoegd rechter in de politierechtbank te Brussel : 1. Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 8 juli 1997. De kandidaturen voor een beno Voor elke kandidatu

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 25/11/1997 numac 1997008181 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** adjunct-adviseurs-**** voor de dienst **** betrekkingen leefmilieu van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en **** (****96023). - Uitslagen Ra(...) 1. Godin, Fa type aanwerving prom. -- pub. 25/11/1997 numac 1997008179 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** industriële ingenieurs (rang 10) voor de dienst **** betrekkingen leefmilieu voor het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en **** (****96021). - Uitslagen 2. ****, **** type aanwerving prom. -- pub. 25/11/1997 numac 1997019996 bron wetgevende kamers - senaat Werving van kamerbewaarders De Quaestuur van de Senaat organiseert eerlang een examen voor de samenstelling van een personeelsreserve van kamerbewaarders. De kamerbewaarders beginnen hun loopbaan in principe in de niet-permanente forma(...) De brutobeg

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 25/11/1997 numac 1997009982 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 14 oktober 1997 is de aanwijzing van de heer Temmerman, J., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Gent, tot het ambt van jeugdrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van twee jaa Bij koni

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 25/11/1997 numac 1997021333 bron arbitragehof Arrest nr. 58/97 van 14 oktober 1997 Rolnummer 972 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 119 van de wet van 20 december 1995 houdende sociale bepalingen, ingesteld door de Algemene Centrale van het Militair Personeel en anderen.

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. -- pub. 25/11/1997 numac 1997003627 bron ministerie van financien Nationale Loterij Data der openbare trekkingen - TELE-KWINTO voor de maand december 1997 De openbare trekkingen, TELE-KWINTO, voor de maand december 1997 zullen plaatshebben : Vanaf 11 uur : Op woensdag 3 december 1997. Studio L avenue Ariane 12 1200 B
^