B.S. Index van de publicaties van 26 november 1997

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/09/1997 pub. 26/11/1997 numac 1997015205 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging, wat betreft het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, van het koninklijk besluit van 20 juli 1964 betreffende de hiërarchische indeling van de graden waarvan de ambtenaren type koninklijk besluit prom. 16/07/1997 pub. 26/11/1997 numac 1997012554 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 1994, gesloten in het Paritair Comité voor de openbare kredietinstellingen, betreffende de toepassing van de artikelen 80 tot 83 van de wet van 3 type koninklijk besluit prom. 24/06/1997 pub. 26/11/1997 numac 1997012492 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1996, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende de arbeidsvoorwaarden van de werklieden tewerkgesteld in de houthandel type koninklijk besluit prom. 08/07/1997 pub. 26/11/1997 numac 1997012498 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 oktober 1996, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de uitkering in geval van dodelijk arbeidsongeval type koninklijk besluit prom. 20/06/1997 pub. 26/11/1997 numac 1997012460 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 augustus 1995, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende de aanwerving van sommige uitzendkrachten type koninklijk besluit prom. 28/10/1997 pub. 26/11/1997 numac 1997022834 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging voor verstrekkingen inzake klinische biologie verricht in het laboratorium van het Prins Leopold Instituut voor tropische geneeskunde te Antwerpen voor het j type koninklijk besluit prom. 06/06/1997 pub. 26/11/1997 numac 1997012405 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1996, gesloten in het Paritair Subcomité voor de houthandel, betreffende het kort verzuim type koninklijk besluit prom. 10/11/1997 pub. 26/11/1997 numac 1997022818 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de bedragen van de administratiekosten die voor de jaren 1997 en 1998 aan de verzekeringsinstellingen worden toegekend type koninklijk besluit prom. 29/10/1997 pub. 26/11/1997 numac 1997022833 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 11/10/1997 pub. 26/11/1997 numac 1997022671 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende nieuwe voedingsmiddelen en nieuwe voedselingrediënten type koninklijk besluit prom. 15/09/1997 pub. 26/11/1997 numac 1997015207 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden van de carrière Hoofdbestuur van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/11/1997 numac 1997000706 bron ministerie van binnenlandse zaken Personeel. - Opruststellingen Bij koninklijk besluit van 8 september 1997 wordt de heer Christian Mourquin, met ingang van 1 juli 1997, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van adjunct-adviseur bij het departement. Het is de betrokkene ver Bij koninkli type koninklijk besluit prom. 07/07/1997 pub. 26/11/1997 numac 1997012478 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 oktober 1996, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende individuele beschermuitrusting

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/11/1997 numac 1997022830 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Technische Commissie voor uitkeringen, ingesteld door het akkoord van 12 augustus 1982, tussen de Nederlandse Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Belgische Minister van Sociale Voorzorg, inzake ziekengeld, moederschaps- en invalidit Bij type ministerieel besluit prom. 24/11/1997 pub. 26/11/1997 numac 1997003631 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar, verlengbaar tot 7 jaar, 4 december 1997-2002-2004, en de Staatsbon 3/5/7 met herzienbare en gewaarborgde minimumrentevoet, 4 december 1997-2000-2002-2004 type ministerieel besluit prom. 08/08/1997 pub. 26/11/1997 numac 1997015204 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit tot vaststelling van sommige bijzondere bepalingen om de uitvoering, binnen het Hoofdbestuur van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, van het statuut van het Rijkspersoneel te waarbo type ministerieel besluit prom. 08/08/1997 pub. 26/11/1997 numac 1997015206 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 6 juli 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Hoofdbestuur van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/09/1997 pub. 26/11/1997 numac 1997031438 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot regeling van het beheer van het tandamalgaamafval type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/07/1997 pub. 26/11/1997 numac 1997031421 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 15 januari 1993 van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve tot het aannemen van de statuten van de Haven van Brussel, gewijzigd bij het besluit van de Brusselse Hoofdsted

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 21/10/1997 pub. 26/11/1997 numac 1997036398 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van artikel 31 van het decreet van 19 april 1995 tot regeling van de arbeidsbemiddeling tegen betaling in het Vlaamse Gewest type besluit van de vlaamse regering prom. 21/10/1997 pub. 26/11/1997 numac 1997036387 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet van 19 april 1995 tot regeling van de arbeidsbemiddeling tegen betaling in het Vlaamse Gewest, met betrekking tot schouwspelartiesten type besluit van de vlaamse regering prom. 21/10/1997 pub. 26/11/1997 numac 1997036399 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet van 19 april 1995 tot regeling van de arbeidsbemiddeling tegen betaling in het Vlaamse Gewest met betrekking tot personen met een hogere functie

document

type document prom. -- pub. 26/11/1997 numac 1997022829 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Technische Commissie voor de geneeskundige verzorging, ingesteld door het akkoord van 24 december 1980 tussen de Belgische Minister van Sociale Voorzorg en de Nederlandse Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne inzake de verzekering voor gene Bij type document prom. -- pub. 26/11/1997 numac 1997009875 bron ministerie van justitie Journal officiel des Communautés européennes Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

erratum

type erratum prom. 15/05/1997 pub. 26/11/1997 numac 1997031427 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de uitbatingsvoorwaarden voor de verbrandingsovens voor gevaarlijke afvalstoffen. - Erratum

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 26/11/1997 numac 1997053593 bron ministerie van financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Boeykens, Louis Boeykens, Louis Henri, ongehuwd, geboren te Schaarbeek op 11 februari 1923, Alvorens te b

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 26/11/1997 numac 1997009989 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bekendmaking van een openstaande plaats : - plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Poperinge : 1. De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schri Voor elke kandi type vacante bettreking prom. -- pub. 26/11/1997 numac 1997009990 bron ministerie van justitie Notariaat Bekendmaking van een openstaande plaats : - notaris ter standplaats Fléron : 1. De kandidaturen voor een benoeming tot notaris moeten bij een ter post aangetekend schrijven worden gericht aan de heer Minister van Justitie, Bes Voor elke kandi

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 26/11/1997 numac 1997009988 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 10 november 1997, dat in werking treedt op 22 november 1997, is aan de heer Van Eecke, A., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Poperinge. Bij konink

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 26/11/1997 numac 1997021375 bron arbitragehof Arrest nr. 69/97 van 6 november 1997 Rolnummer 1146 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 18, type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 26/11/1997 numac 1997021376 bron arbitragehof Arrest nr. 68/97 van 6 november 1997 Rolnummer 1098 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 335,

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 26/11/1997 numac 1997000732 bron ministerie van binnenlandse zaken Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 8 september 1997 wordt de heer Jan De Saedeleer, met ingang van 1 juli 1997, tot rijksambtenaar benoemd in de graad van ingenieur bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken - Centrale diensten - Bij kon

goedkeuringen

type goedkeuringen prom. -- pub. 26/11/1997 numac 1997027911 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Akte tot goedkeuring van de overeenkomst van een overdracht van rechten en verplichtingen tussen twee pensioenfondsen Bij beslissing van de Raad van de Controledienst voor de Verzekeringen, op datum De door de Contr

document - thesaurie

type document - thesaurie prom. -- pub. 26/11/1997 numac 1997003598 bron ministerie van financien Administratie van de thesaurie Bekendmaking voorgeschreven door het artikel 8 van het ministerieel besluit van 14 september 1966 72e aanvullende lijst van de personen, instellingen en vennootschappen die, op grond van artikel 1 van het koninl Voor de ra

overeenkomst

type overeenkomst prom. 16/04/1997 pub. 26/11/1997 numac 1997022701 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Verordening tot uitvoering van artikel 80, 5° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994
^