B.S. Index van de publicaties van 27 november 1997

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 27/11/1997 numac 1997031459 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Beheersovereenkomst tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Woningfonds van de Gezinnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, c.v.b.a. 1997 - 2001 A. INLEIDING Deze overeenkomst kadert binnen : 1° De bijzondere wet van 8 augustu 2° De algem type wet prom. 21/10/1997 pub. 27/11/1997 numac 1997009872 bron ministerie van justitie Wet houdende vaststelling van de Nederlandse tekst van het Wetboek van Koophandel, met uitzondering van Boek I, Titel VIII en IX, van de wet van 5 mei 1936 op de binnenbevrachting, van de gecoördineerde wetten van 25 september 1946 op het gerechtelijk ak

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 29/10/1997 pub. 27/11/1997 numac 1997015228 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 mei 1996 tot vaststelling van de weddeschalen van de personeelsleden van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel type koninklijk besluit prom. 27/05/1997 pub. 27/11/1997 numac 1997012272 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard de collectieve arbeidsovereenkomsten van 16 maart en 6 september 1993, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende het nationaal akkoord 199 type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/11/1997 numac 1997012775 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw Bij koninklijk besluit van 2 oktober 1997, dat in werking treedt op 28 oktober 1997 : wordt de heer Gerard Ignoul, te Maa wordt de he type koninklijk besluit prom. 15/09/1997 pub. 27/11/1997 numac 1997002103 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit betreffende de opvang en de opleiding van de personeelsleden van de rijksbesturen type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/11/1997 numac 1997022712 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Bevordering Bij koninklijk besluit van 17 september 1997 wordt de heer Van Oyen, Herman, werkleider , met ingang van 1 mei 1997, op het Nederlands kader, bevorderd tot de graad van hoofd van een afdeling van de Afdeling Epidemiologie bi(...) (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/11/1997 numac 1997012803 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Nationale Arbeidsraad Bij koninklijk besluit van 6 oktober 1997, dat in werking treedt op 28 oktober 1997, wordt de heer Jozef Mampuys, te Leuven, als vertegenwoordiger van een der meest representatieve werknemersorganisaties, tot gewoon lid ben (... type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/11/1997 numac 1997022763 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Affectatie Bij koninklijk besluit van 29 september 1997 wordt Mevr. Van Tittelboom, Lieve, adjunct-adviseur, met ingang van 1 oktober 1997, geaffecteerd bij het Bestuur van de Gezondheidszorgen - Buitendiensten. type koninklijk besluit prom. 11/10/1997 pub. 27/11/1997 numac 1997021324 bron diensten van de eerste minister, ministerie van financien en ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot regeling van de eigendomsoverdracht van het park rond de Abdij ter Kameren, van de Staat naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type koninklijk besluit prom. 14/09/1997 pub. 27/11/1997 numac 1997012646 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 1996, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de vaststelling, voor het jaar 1997, van het bedrag en de type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 27/11/1997 numac 1997012557 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 februari 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende het brugpensioen voor de bedienden uit de voe type koninklijk besluit prom. 29/08/1997 pub. 27/11/1997 numac 1997022832 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering die behoren tot de niveaus 2, 3 en 4 type koninklijk besluit prom. 29/08/1997 pub. 27/11/1997 numac 1997022768 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddeschalen van de bijzondere graden bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 20/06/1997 pub. 27/11/1997 numac 1997012463 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 april 1993, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de nationale minimumweddeschalen voor de bed type koninklijk besluit prom. 20/05/1997 pub. 27/11/1997 numac 1997012278 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari en 2 maart 1992, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de arbeidsvoorwaarden voor Bra type koninklijk besluit prom. 29/08/1997 pub. 27/11/1997 numac 1997022767 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de hiërarchische indeling van de bijzondere graden waarvan de ambtenaren van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering titularis kunnen zijn type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 27/11/1997 numac 1997012546 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 februari 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, tot wijziging van de statuten van het "Waarborg- en Socia type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 27/11/1997 numac 1997012559 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de toekenning van het brugpensioen aan de werksters van de indu type koninklijk besluit prom. 14/09/1997 pub. 27/11/1997 numac 1997012645 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 januari 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot wijziging van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds van de su type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/11/1997 numac 1997022308 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Personeel Eervolle ontslagen Bij koninklijk besluit van 13 april 1997 wordt de heer Denaeijer, Jean A., directeur-generaal bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, op 1 december 1997, eervol ontslag uit zijn ambt De heer Den

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/11/1997 pub. 27/11/1997 numac 1997022826 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 13/10/1997 pub. 27/11/1997 numac 1997011391 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit nr. 52 houdende erkenning en intrekking van erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet type ministerieel besluit prom. 04/09/1997 pub. 27/11/1997 numac 1997022831 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende het reglement van het personeel van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/10/1997 pub. 27/11/1997 numac 1997031458 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot fusie van de interne rekeningen genaamd fonds B2, B3, B4 en B5, in de boeken van het Woningfonds van de Gezinnen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 01/07/1997 pub. 27/11/1997 numac 1997036400 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet van 15 april 1997 tot regeling van de toekenning van een waarborg als verliesgarantie voor het verstrekken van risicokapitaal type besluit van de vlaamse regering prom. 07/10/1997 pub. 27/11/1997 numac 1997036409 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de kennisgeving van werken ter uitvoering van het decreet van 16 april 1996 betreffende de waterkeringen type besluit van de vlaamse regering prom. 07/10/1997 pub. 27/11/1997 numac 1997036408 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de schouwing van de waterkeringen en betreffende de toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, wat de waterkeringen betreft, aan bepaalde categorieën van ambtenaren type besluit van de vlaamse regering prom. 07/10/1997 pub. 27/11/1997 numac 1997036410 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de wijziging van waterkeringen, overstromingsbekkens, wachtbekkens en toegangswegen type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/1997 pub. 27/11/1997 numac 1997036371 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de erkenning en de subsidiëring van de centra voor integrale gezinszorg

bericht

type bericht prom. -- pub. 27/11/1997 numac 1997009828 bron ministerie van justitie Aartsbisschoppelijk Seminarie van Mechelen Studiebeurzen Schooljaar 1997-1998 Aanvullende lijst Het Bestuur van het Aartsbisschoppelijk Seminarie te Mechelen, bericht de belanghebbenden dat volgende studiebeurzen voor priester-studenten te Worden beroe

document

type document prom. -- pub. 27/11/1997 numac 1997009941 bron ministerie van justitie Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type document prom. -- pub. 27/11/1997 numac 1997015221 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Verklaring van het Ministerie van Landsverdediging van Groot-Brittannië tot opening van haar verbindingsbureau "Defence Evaluation and Research Agency" In naam van de Minister van Landsverdediging van Hare Majesteit de Koningin van Gro Guimardstraat 19

erratum

type erratum prom. -- pub. 27/11/1997 numac 1997008314 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Nederlandstalige vakmannen (rang 30) voor het Ministerie van Financiën (ANG97031) Erratum In het bericht verschenen in het Belgisch Staatsblad van 1 november 1997, blz. 2932 dient in de Nederlandstalige tekst : « ANG97031 - We(...) (.

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 27/11/1997 numac 1997021365 bron arbitragehof Ereteken Bij beschikking van het Arbitragehof van 30 oktober 1997 is het de heer J. Smets, staatsraad, vergund de titel van referendaris bij het Arbitragehof eershalve te voeren.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/11/1997 numac 1997022780 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Benoeming Bij koninklijk besluit van 16 oktober 1997 wordt Mevr. Pikula, Pascale, met ingang van 4 juli 1997, op het Frans kader, in vast dienstverband benoemd in een betrekking van informaticus bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondh De datu type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/11/1997 numac 1997022720 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Nationale Orden Bevorderingen en benoemingen Bij koninklijk besluit van 19 augustus 1997 : Leopoldsorde Worden benoemd tot de graad van Grootofficier in de Leopoldsorde : De heer Kestens, Paul-Jacques, dokter in de geneeskunde en De heer Melon, Jean, d

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 27/11/1997 numac 1997014253 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Betrekking van ombudsman van de Franse taalrol bij het autonome overheidsbedrijf Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen. - Oproep tot kandidaten Met toepassing van de wet van 21 maart 1991 tot hervorming van sommige economische overheid I. Fun

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 27/11/1997 numac 1997008296 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel **** van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** geneesheren-inspecteurs voor het **** voor ziekte- en **** (****.****.****.****.****.). **** Rangschikking van de geslaagde ****(...) 1. ****

lijst

type lijst prom. -- pub. 27/11/1997 numac 1997011360 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Wijzigingen t.a.v. de lijst van de verzekeringsondernemingen Wijzigingen in maart, april, mei juni, juli, augustus en september 1997 t.a.v. de lijst van de verzekeringsondernemingen, afgesloten op 31 decem 2. A. Ond

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 27/11/1997 numac 1997016268 bron ministerie van middenstand en landbouw, van economische zaken, van de vlaamse gemeenschap, van het waalse gewest en van het brussels hoofdstedelijk gewest Bekendmaking van een registratieaanvraag in de zin van artikel 6, lid 2, van Verordening nr. 2081/92 inzake de bescherming van de geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen In het Publicatiebl(...) 1. PB C
^