B.S. Index van de publicaties van 28 november 1997

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 28/11/1997 numac 1997007211 bron ministerie van landsverdediging Commissie voor taalinspectie, belast met de controle op de toepassing van de wet van 30 juli 1938 betreffende het gebruik der talen bij het leger. - Aanwijzingen Bij ministerieel besluit nr. 77208 van 21 oktober 1997 : - Wordt de heer Marc O - Wordt de

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 02/06/1997 pub. 28/11/1997 numac 1997014191 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van de Regie voor maritiem transport type koninklijk besluit prom. 22/10/1997 pub. 28/11/1997 numac 1997002128 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit ter uitvoering van artikel 14 van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector type koninklijk besluit prom. 24/10/1997 pub. 28/11/1997 numac 1997007221 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van de specifieke overgangsmaatregelen voor de overgang naar niveau 2+ van sommige cartografen bij het Nationaal Geografisch Instituut type koninklijk besluit prom. 06/06/1997 pub. 28/11/1997 numac 1997012399 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid, betreffende de eenmaligheid van de proeftijd type koninklijk besluit prom. 07/07/1997 pub. 28/11/1997 numac 1997012474 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 36sexies van 27 november 1 type koninklijk besluit prom. 10/06/1997 pub. 28/11/1997 numac 1997012394 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 januari 1994 tot vastst type koninklijk besluit prom. 10/06/1997 pub. 28/11/1997 numac 1997012381 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 maart 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid, tot vaststelling van een model van arbeidsreglement type koninklijk besluit prom. 10/11/1997 pub. 28/11/1997 numac 1997022757 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 augustus 1997 tot uitvoering van artikel 49 van het koninklijk besluit van 24 december 1993 tot uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van 's lands concurrentievermogen type koninklijk besluit prom. 30/10/1997 pub. 28/11/1997 numac 1997007222 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de samenstelling van de commissie voor de eindexamens in de Koninklijke Militaire School voor het academiejaar 1996-1997 type koninklijk besluit prom. 06/06/1997 pub. 28/11/1997 numac 1997012411 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 1995, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 36decies van 4 maart 1986, type koninklijk besluit prom. 30/10/1997 pub. 28/11/1997 numac 1997007223 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 5, § 1 van het koninklijk besluit van 17 september 1981 tot aanpassing van sommige bepalingen die gelden voor de ambtenaren van het Nationaal Geografisch Instituut geviseerd in artikel 24, § 1, van de wet van type koninklijk besluit prom. 16/10/1997 pub. 28/11/1997 numac 1997022789 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren bij het Fonds voor Arbeidsongevallen die behoren tot de niveaus 1 en 2+ type koninklijk besluit prom. 02/06/1997 pub. 28/11/1997 numac 1997014192 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de hiërarchische indeling van de graden waarvan de ambtenaren van de Regie voor maritiem transport titularis kunnen zijn type koninklijk besluit prom. 02/06/1997 pub. 28/11/1997 numac 1997014193 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende vereenvoudiging van de loopbaan van de ambtenaren van de Regie voor maritiem transport type koninklijk besluit prom. 16/10/1997 pub. 28/11/1997 numac 1997022788 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de hiërarchische indeling van de graden waarvan de ambtenaren van het Fonds voor Arbeidsongevallen kunnen titularis zijn type koninklijk besluit prom. 16/10/1997 pub. 28/11/1997 numac 1997022787 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden bij het Fonds voor Arbeidsongevallen type koninklijk besluit prom. 13/10/1997 pub. 28/11/1997 numac 1997007231 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging, voor wat het Ministerie van Landsverdediging betreft, van het koninklijk besluit van 20 juli 1964 betreffende de hiërarchische indeling van de graden waarvan de ambtenaren in de rijksbesturen kunnen titularis zijn type koninklijk besluit prom. 02/06/1997 pub. 28/11/1997 numac 1997014194 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot vastelling van de weddeschalen verbonden aan de graden bij de Regie voor maritiem transport

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 31/10/1997 pub. 28/11/1997 numac 1997007219 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 oktober 1995 houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie ten behoeve van de leden van de militaire gemeenschap type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/11/1997 numac 1997027622 bron ministerie van het waalse gewest Plaatselijke besturen Bij ministerieel besluit van 20 oktober 1997 wordt de coöperatieve vennootschap « Intercommunale d'Etude et de Gestion », « I.E.G. » afgekort, ertoe gemachtigd door onteigening ten algemene nutte tot de hierna bepaalde gron Vi type ministerieel besluit prom. 21/10/1997 pub. 28/11/1997 numac 1997007210 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 mei 1996 houdende benoeming van de leden van het Comité van beheer van het Nationaal geografisch instituut type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/11/1997 numac 1997027631 bron ministerie van het waalse gewest Sociale actie Bij ministerieel besluit van 15 oktober 1997 wordt de erkenning van het centrum voor hulpverlening en informatie inzake seksuele, echtelijke en familiale problemen, dat beheerd wordt door de v.z.w. « Centre de planning et d'informa Bij mi type ministerieel besluit prom. 02/06/1997 pub. 28/11/1997 numac 1997014195 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 2 juni 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Regie voor maritiem transport type ministerieel besluit prom. 10/07/1997 pub. 28/11/1997 numac 1997036404 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende bepaling van de vorm der beslissingen inzake bouwaanvragen type ministerieel besluit prom. 12/11/1997 pub. 28/11/1997 numac 1997007232 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot vaststelling van het reglement voor het burgerpersoneel van het Ministerie van Landsverdediging type ministerieel besluit prom. 22/10/1997 pub. 28/11/1997 numac 1997022786 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van sommige bijzondere bepalingen om de uitvoering, binnen het Fonds voor Arbeidsongevallen, van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut te waarborgen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 19/11/1997 pub. 28/11/1997 numac 1997002129 bron ministerie van ambtenarenzaken Omzendbrief nr. 453 Dienstvrijstelling op vrijdag 2 januari 1998

bericht

type bericht prom. -- pub. 28/11/1997 numac 1997011403 bron ministerie van economische zaken Bericht aan de invoerders Stelsel van de voorafgaande machtiging Overeenkomstig het koninklijk besluit van 30 december 1993 tot regeling van de in-, uit- en doorvoer van goederen en de daaraan verbonden technologie, hoofdstuk I, artikel 1, &s Daarenbove

document

type document prom. -- pub. 28/11/1997 numac 1997040207 bron algemene staat der kredietinstellingen Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type document prom. -- pub. 28/11/1997 numac 1997009893 bron ministerie van justitie Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type document prom. -- pub. 28/11/1997 numac 1997040208 bron algemene staat der kredietinstellingen Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 28/11/1997 numac 1997053538 bron ministerie van financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Jeantis, Christiane Jeantis, Christiane Marguerite, weduwe van Baudson, Eugène, geboren op Alvorens te

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 28/11/1997 numac 1997012752 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten Bericht aan de representatieve organisaties van werknemers Openstaande plaatsen van werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij het arbeidshof te Luik, ter vervanging van de heer Sombreffe, Bernard De De voordrachte type vacante bettreking prom. -- pub. 28/11/1997 numac 1997009994 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bekendmaking van de openstaande plaatsen : - adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen : 1; - opsteller bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel : 1 ; - beambte bij de g(...) - adjunct-secreta type vacante bettreking prom. -- pub. 28/11/1997 numac 1997012751 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten Bericht aan de representatieve organisaties van werknemers Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever, bij het arbeidshof te Brussel, ter vervanging van de heer Dienst, Philippe De betrok De voordrachte type vacante bettreking prom. -- pub. 28/11/1997 numac 1997012755 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten Bericht aan de representatieve organisaties van werkgevers Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank te Charleroi, ter vervanging van de heer Berton, Jacques De be De voordrachte type vacante bettreking prom. -- pub. 28/11/1997 numac 1997036411 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap voor het voltijds secundair onderwijs Oproep tot de kandidaten. - Zittijden 1998 Ter uitvoering van het besluit van de Vlaamse regering van 9 oktober 1991 houdende inrichting van de examencommissie voor 1. Voor

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 28/11/1997 numac 1997009998 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 18 november 1997 is de heer Van Steenwinkel, D., licentiaat in de rechten, benoemd tot substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Leuven. Bij koninklijk besluit van 6 ok Bij minist

lijst

type lijst prom. -- pub. 28/11/1997 numac 1997041811 bron ministerie van financien, ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van tewerkstelling en arbeid Lijst van de geregistreerde aannemers De 229e aanvulling van de lijst wordt gepubliceerd in bijvoegsel tot het Belgisch Staatsblad van 28 november 1997, onder pagina's - 1 - tot - 46 -.(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld .
^