B.S. Index van de publicaties van 29 november 1997

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 29/11/1997 numac 1997041311 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. - Referte-indexen Artikel 9,

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/10/1997 pub. 29/11/1997 numac 1997022809 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/11/1997 numac 1997011400 bron ministerie van economische zaken Toelatingen verleend aan een onderneming om aan verzekeringen te doen Bij koninklijk besluit van 10 november 1997 wordt aan de onderneming "l'Intégrale, Caisse commune d'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré des employés&q - "Lev type koninklijk besluit prom. 10/11/1997 pub. 29/11/1997 numac 1997007233 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de hiërarchische indeling van de graden waarvan de ambtenaren van het Hulp- en Informatiebureau voor gezinnen van militairen titularis kunnen zijn type koninklijk besluit prom. 10/11/1997 pub. 29/11/1997 numac 1997007234 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden bij het Hulp- en Informatiebureau voor gezinnen van militairen type koninklijk besluit prom. 10/11/1997 pub. 29/11/1997 numac 1997007235 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 8 april 1983 tot vaststelling van de graden van het personeel van de directie van het Hulp- en Informatiebureau voor gezinnen van militairen die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 29/11/1997 numac 1997011334 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende vaststelling van de taalkaders van het Belgisch Instituut voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 12/11/1997 pub. 29/11/1997 numac 1997003623 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten van 17 mei 1979 en 13 januari 1997 betreffende het dekken van de werkingskosten van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/10/1997 pub. 29/11/1997 numac 1997027621 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot onteigening van onroerende goederen te Komen type ministerieel besluit prom. 29/10/1997 pub. 29/11/1997 numac 1997022810 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 22 oktober 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/11/1997 numac 1997027635 bron ministerie van het waalse gewest Ruimtelijke ordening Bij ministerieel besluit van 25 september 1997, dat op 1 november 1997 in werking treedt, worden de volgende ambtenaren aangewezen om zitting te hebben in de Gemeentelijke Commissies van Advies voor de Ruimtelijke Ordening d Voor d type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/11/1997 numac 1997027632 bron ministerie van het waalse gewest Personeel Bij ministeriële besluiten van 20 oktober 1997 worden Mevrn. Catherine Leburton, Josiane Pimpurniaux, Olga Pletser en Patricia Wathelet en de heren Stéphane Borcy, Jean-Marc Cransfeld, Christian Peeters en Eric Thiebaut met ingang van Bij type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/11/1997 numac 1997027633 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Personeel Bij besluiten van de Secretaris-generaal van 15 oktober 1997 worden de heren Olivier Gilsoul en Dominique Verlaine met ingang van 1 oktober 1997 als attaché tot de proeftijd toegelaten. Bij ministerieel besluit van 24 oktober 1997 w (...) type ministerieel besluit prom. 27/11/1997 pub. 29/11/1997 numac 1997016313 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 december 1996 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 13/11/1997 pub. 29/11/1997 numac 1997007236 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende het organiek reglement van het Hulp- en Informatiebureau voor gezinnen van militairen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/1997 pub. 29/11/1997 numac 1997036423 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de erkenning en de subsidiëring van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp

bericht

type bericht prom. -- pub. 29/11/1997 numac 1997021369 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 16 oktober 1997 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 17 oktober 199 Die za

programmawet

type programmawet prom. -- pub. 29/11/1997 numac 1997003637 bron ministerie van financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923, gewijzigd door programmawet van 6 juli 1989 Het Waalse Gewest is voornemens uit de(...) Stad Leuze-en-Hainaut Een perceel grond gelegen aa

document

type document prom. -- pub. 29/11/1997 numac 1997011405 bron ministerie van economische zaken Prijzen van de elektrische energie voor de maand november 1997 De parameters N C en N E voorzien bij de ministeriële besluiten van 16 mei 1977 en 6 september 1994 houdende reglementering van respectievelijk de prijzen voor e N C = 0,9863 N E = 1,2148 type document prom. -- pub. 29/11/1997 numac 1997009850 bron ministerie van justitie Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type document prom. -- pub. 29/11/1997 numac 1997014243 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Bekendmaking door het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie inzake de toekomstige ontwikkeling van de openbare telefonie door vaste lokale radioverbinding in België. - Procedure voor raadpleging van het publiek. - Praktische inli Het type document prom. -- pub. 29/11/1997 numac 1997027641 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

erratum

type erratum prom. -- pub. 29/11/1997 numac 1997022808 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Nederlandstalige commissie van beroep, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige controle Benoemingen. - Erratum In de bekendmaking, bij uittreksel, van het koninklijk besluit van 19 juni 1997, in het Belgisch Staatsblad van 6 september 19 - de heer V

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/11/1997 numac 1997022822 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Benoeming van leden en hernieuwing van de mandaten van de leden Bij koninklijk besluit van 22 oktober 1997 worden hernieuwd voor een termijn van zes jaar, ingaand op 26 april 1997, de mandaten in de Controlecommissie, ingesteld bij de Dienst voo 1° aan type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/11/1997 numac 1997000847 bron ministerie van binnenlandse zaken Politiecommissarissen. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 10 november 1997 is de heer Vansimpsen, Jean-Pierre, benoemd tot politiecommissaris van de gemeente Heers . Bij koninklijk besluit d.d. 10 november 1997(...) Bij koninklijk besluit d.d. 10 n type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/11/1997 numac 1997022821 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Controlecommissie en Commissie van beroep, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige controle Benoeming van een lid en hernieuwing van de mandaten van de voorzitters, plaatsvervangende voorzitters en van magistraten Bij koninklijk besluit va - wordt Me

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 29/11/1997 numac 1997021378 bron diensten van de eerste minister Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Programma van toekomstgericht sociaal-economisch onderzoek Oproep tot voorstellen voor kortlopende studie-opdracht I. Inleiding Op 17 maart 1995 heeft de Min De algemene b

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 29/11/1997 numac 1997000854 bron ministerie van binnenlandse zaken Rijkswacht Aanwerving van contractuele personeelsleden Tweede oproep tot de kandidaten De rijkswacht werft een Nederlandstalige of Franstalige informaticus, e(...) De bedieningen staan open voor zowel mannelijke als vrouwelijke kandidaten. Het betreft

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 29/11/1997 numac 1997010000 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 14 oktober 1997 is de heer Constant, R., toegevoegde vrederechter voor de kantons behorend tot het gerechtelijk arrondissement Luik, benoemd tot plaatsvervangend burgerlijk lid van de krijgsraad te ve Bij kon

algemeen règlement voor de arbeidsbescherming

type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 29/11/1997 numac 1997012780 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming Erkenning van laboratoria Bij ministerieel besluit van 17 november 1997 is het laboratorium Envico Environment Consult, Rijkswachtlaan 1, te 9060 Zelzate,(...) - Meten van de luchtverontreiniging in de werkp type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 29/11/1997 numac 1997012779 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming Afbreken en verwijderen van asbest Bij ministerieel besluit van 17 november 1997 is de N.V. Riva & Mariani de Belgique, rue de Bouvy 7, te 7100 La Louvière, (...) Bij ministerieel besluit van 17 november 19

indexcijfer van de prijzen

type indexcijfer van de prijzen prom. -- pub. 29/11/1997 numac 1997040311 bron ministerie van economische zaken Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand november 1997 Het Ministerie van Economische Zaken deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand november 1997, 125,32 punten bedraagt, tegenover 124,99 punten in oktober Het gez
^