B.S. Index van de publicaties van 2 december 1997

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 27/10/1997 pub. 02/12/1997 numac 1997003632 bron ministerie van financien Wet houdende bepalingen in verband met de fiscale stimuli voor de uitvoer en het onderzoek

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/12/1997 numac 1997012797 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Ontslagen Bij koninklijk besluit van 13 november 1997 is aan de heer Hamers, Jean, die de leeftijdsgrens zal bereiken op 4 december 1997, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkge Belanghe type koninklijk besluit prom. 06/07/1997 pub. 02/12/1997 numac 1997011274 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit betreffende een jaarlijkse statistiek naar de vorderingen en verbintenissen van de verzekeringsondernemingen en private voorzorgsinstellingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/12/1997 numac 1997009846 bron ministerie van justitie Bestuur Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Protestantse eredienst Wijziging van de gebiedsomschrijving van een parochie Bij koninklijk besluit van 8 september 1997 krijgt de evangelisch-protestantse parochie, met zetel te Ghlin, als ge (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/12/1997 numac 1997014200 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Overplaatsing Bij koninklijk besluit van 17 juni 1997 wordt de heer Noel, Jean-Paul, adjunct-adviseur bij de Regie der Gebouwen, in dezelfde graad overgeplaatst naar het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur, met ingang van 1 juli 1997. type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/12/1997 numac 1997014202 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Algemene diensten Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit van 2 juni 1997 wordt aan de heer Stockman, Luc Jozef Maria Remi, met ingang van 1 april 1998, eervol ontslag verleend uit zijn functies van ingenieur-directeur. Hij wordt gemacht (...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 01/08/1997 pub. 02/12/1997 numac 1997000605 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot oprichting van de Commissie Opleiding Privé-detectives type ministerieel besluit prom. -- pub. 02/12/1997 numac 1997022728 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Bijzondere Verrekenkas voor gezinsvergoedingen ten bate van de arbeiders der ondernemingen voor binnenscheepvaart. - Raad van beheer. - Ontslag en benoeming van een lid en hernieuwing van sommige mandaten Bij ministerieel besluit van 29 septemb - wordt, type ministerieel besluit prom. -- pub. 02/12/1997 numac 1997011317 bron ministerie van economische zaken Personeel. - Pensioneringen Bij ministerieel besluit van 12 december 1996 wordt aan de heer Swings, Robert A., adviseur bij het Federaal Planbureau, met ingang van 1 oktober 1997, eervol ontslag uit zijn functies verleend en wordt hij gerechtig De heer type ministerieel besluit prom. 09/07/1997 pub. 02/12/1997 numac 1997016196 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot verdeling van de betrekkingen van de personeelsformatie van de wetenschappelijke inrichtingen van de Staat die ressorteren onder het Ministerie van Middenstand en Landbouw

bericht

type bericht prom. -- pub. 02/12/1997 numac 1997021389 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De « Fédération des Mutualités socialistes du Luxembourg » heeft bij de Raad van State de De

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 29/10/1997 pub. 02/12/1997 numac 1997012772 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Samenwerkingsakkoord tot verlenging van het samenwerkingsakkoord van 13 februari 1996 tussen de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende het Begeleidingsplan der werklozen

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 02/12/1997 numac 1997010004 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Brugge Bij beschikking van 30 september 1997 werd de heer Denolf, M., ererechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Brugge, door de voorzitter van deze rechtbank aangewezen, vanaf 30 september 1997, om (...

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/12/1997 numac 1997022771 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technisch comité voor de zelfstandigen ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 23 september 1997 worde 1° de type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/12/1997 numac 1997015097 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 12 maart 1997 werden bevorderd of benoemd : Leopoldsorde Commandeur De heren : Callebaut, Hugo; Fonder, Hugo; Ronse, Francis; Speltinck, Gu Van Brusselen, Fernand; Van Houtte type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/12/1997 numac 1997022770 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Profielencommissie voor de verstrekkingen en de voorschriften van de geneesheren-specialisten ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten. - Benoeminge Bij type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/12/1997 numac 1997022819 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor ziekenhuisverpleging ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslagverlening. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 16 oktober 1997, dat in werk Bij het type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/12/1997 numac 1997022827 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissies van de Geneeskundige raad voor invaliditeit, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 16 oktober 1997 - de he type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/12/1997 numac 1997012802 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Benoemingen Bij koninklijk besluit van 14 november 1997 is de heer Duellaert, Hubert, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij de arbeidsrechtbank te Dendermonde, ter vervanging van de heer Van Stappen, Peter, w Bij koni type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/12/1997 numac 1997021282 bron diensten van de eerste minister Bestuurscomité van het Belgisch Historisch Instituut te Rome Benoeming van de voorzitter en de secretaris Bij koninklijk besluit van 8 augustus 1997 worden de heer Ludo Milis en de heer Jean Pierre Massaut respectievelijk benoemd als voorzit (...)

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 02/12/1997 numac 1997021342 bron diensten van de eerste minister Federale Diensten van de wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Uitoefening van het beroep van architect. - Machtiging Bij koninklijk besluit van 25 september 1997 wordt de heer Gabriel Mambu Mambu, van Congolese (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 02/12/1997 numac 1997010005 bron ministerie van justitie Notariaat Bekendmaking van een openstaande plaats : - notaris ter standplaats Walcourt : 1. De kandidaturen voor een benoeming tot notaris moeten bij een ter post aangetekend schrijven worden gericht aan de heer Minister van Justitie, B Voor elke kandid type vacante bettreking prom. -- pub. 02/12/1997 numac 1997012800 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties van werknemers.- Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij de arbeidsrechtbank te Brussel, ter vervanging van Mevr. Ines Becquet De b De voord type vacante bettreking prom. -- pub. 02/12/1997 numac 1997012798 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties van werkgevers. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank te Leuven, ter vervanging van de heer Henri Tallon, vanaf 8 novemb De b

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. -- pub. 02/12/1997 numac 1997003648 bron ministerie van financien Nationale Loterij Afsluiting van de uitgifte van "TELE-KWINTO"-biljetten Overeenkomstig artikel 8,

document van het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

type document van het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering prom. -- pub. 02/12/1997 numac 1997022769 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Profielencommissie voor de verstrekkingen die in een ziekenhuis worden verricht en de verpleegdagen ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten. - Beno Bij

bekendmaking van de juridische orde

type bekendmaking van de juridische orde prom. -- pub. 02/12/1997 numac 1997010003 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bekendmaking van de voordrachten van het hof van beroep te Bergen en van de provincieraad van Henegouwen tot een plaats van raadsheer vakant in het hof van beroep te Bergen Kandidaten voorgedragen door het hof van beroep : Eerste kand

adreswijziging

type adreswijziging prom. -- pub. 02/12/1997 numac 1997009997 bron ministerie van justitie Adreswijziging De diensten van het parket van de procureur des Konings zijn sedert 19 september 1997 gehuisvest in de Kielenstraat 24, bus 1, te 3700 Tongeren; de afdeling politiezaken sedert 23 september 1997. De telefoonnummers zijn : 012/3 012/39 96
^