B.S. Index van de publicaties van 3 december 1997

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/12/1997 numac 1997012811 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 18 november 1997 is aan de heer Berton, Jacques, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever van het Franse taalstelsel, bij d (...) type koninklijk besluit prom. 20/10/1997 pub. 03/12/1997 numac 1997014249 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen, gelegen op het grondgebied van de gemeenten Berloz, Borgworm, Remicourt, Fexhe-le-Haut-Clocher en Awans van algemeen nut wordt verklaard type koninklijk besluit prom. 29/08/1997 pub. 03/12/1997 numac 1997022674 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van het "Kinderbijslagfonds De Regionale" te Eeklo type koninklijk besluit prom. 25/06/1997 pub. 03/12/1997 numac 1997014214 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit dat de afschaffing van de overwegen nrs. 17 en 20 op de lijn 42 : Rivage-Troisvierges te Gouvy machtigt mits de aanleg van een buurtweg in het kader van de elektrificatie van de lijn type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/12/1997 numac 1997010007 bron ministerie van justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 14 november 1997 : - is een notariële standplaats te Céroux-Mousty , op verzoek van de titularis, naar de gemeente Ottignies (Ottignies-Louvain-la-Neuve) overgebracht; - is d(...) (...) type koninklijk besluit prom. 30/09/1997 pub. 03/12/1997 numac 1997016292 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 18/09/1997 pub. 03/12/1997 numac 1997014232 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 december 1985 houdende vaststelling van de « en route »-luchtvaartheffingen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 02/10/1997 pub. 03/12/1997 numac 1997027637 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot erkenning van de industriële bestemming van sommige terreinen gelegen in de zone "Portemont", op het grondgebied van de gemeente Moeskroen type ministerieel besluit prom. 22/07/1997 pub. 03/12/1997 numac 1997027636 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot erkenning van de industriële bestemming van sommige terreinen gelegen in de zone "Barrière de Fer", op het grondgebied van de gemeente Moeskroen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 03/12/1997 numac 1997031451 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed. - Bescherming als monument Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 september 1997 worden beschermd als monument, wegens hun historische, esthetische en sociale waarde, de gevel aan de Gentsestee Voor de type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 03/12/1997 numac 1997031450 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed. - Bescherming als landschap Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 juli 1997, wordt beschermd als landschap, wegens zijn wetenschappelijke en historische waarde, de Koevijverdal te Neerpede, bek Voor de

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 06/11/1997 pub. 03/12/1997 numac 1997027648 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 18 juli 1997 betreffende de beroepsopleiding in het kader van het doorstromingsprogramma type besluit van de waalse regering prom. 06/11/1997 pub. 03/12/1997 numac 1997027646 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 18 juli 1997 houdende creatie van een doorstromingsprogramma type besluit van de waalse regering prom. 06/11/1997 pub. 03/12/1997 numac 1997027645 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van het decreet van 18 juli 1997 houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Gewesten betreffende doorstromingsprogramma's

omzendbrief

type omzendbrief prom. 06/11/1997 pub. 03/12/1997 numac 1997027647 bron ministerie van het waalse gewest Omzendbrief aan de werkgevers die onder de toepassingssfeer vallen van artikel 3 van het decreet van 18 juli 1997 houdende creatie van een doorstromingsprogramma

bericht

type bericht prom. -- pub. 03/12/1997 numac 1997021377 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 27 oktober 1997 ter post aangetekende brieven en ter griffie zijn ingekomen op 28 okt Overwin

document

type document prom. -- pub. 03/12/1997 numac 1997010011 bron rechterlijke macht Hof van Cassatie Het Hof, verenigd in algemene vergadering op 28 november 1997, heeft de heer Marchal, P., verkozen tot eerste voorzitter. type document prom. -- pub. 03/12/1997 numac 1997031449 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed. - Bescherming als landschap Wijziging van de nummering van de percelen Moerasgebied van de Melkerijstraat, te Anderlecht. Belgisch Staatsblad van 19 augustus 1997, blz. 21184, perceel 17q5, perceel 17v9 vervangen (...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 03/12/1997 numac 1997036366 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Erkenning als bodemsaneringsdeskundige van type 1 Erratum In het Belgisch Staatsblad van 30 oktober 1997, op bladzijde 28875, dient de Nederlandse tekst van het uittreksel te luiden als volgt : "Bij ministerieel besluit van 7 augustus (...) type erratum prom. 15/02/1995 pub. 03/12/1997 numac 1997016259 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende bijzondere maatregelen van epidemiologisch toezicht op en preventie van aangifteplichtige varkensziekten. - Erratum type erratum prom. -- pub. 03/12/1997 numac 1997036450 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Niet-erkenning als bodemsaneringsdeskundige Erratum In het Belgisch Staatsblad van 30 oktober 1997 op bladzijde 28875 dient men in de Nederlandse tekst van de twee uittreksels te lezen : "Bij ministerieel besluit van 7 augustus 1997" (...)

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 06/11/1997 pub. 03/12/1997 numac 1997031481 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van 18 juli 1996 betreffende de toepassing van het decreet van 27 april 1995 betreffende de erkenning en de subsidies van de diensten die werkzaam zijn op het vlak v type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 11/09/1997 pub. 03/12/1997 numac 1997031480 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende uitvoering van het decreet van 5 juni 1997 tot oprichting van de Brusselse Franstalige Adviesraad voor Welzijnszorg en Gezondheid en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding er

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 03/12/1997 numac 1997010008 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bekendmaking van de openstaande plaatsen : - plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Wezet : 1. Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 26 juli 1988; - plaatsvervange Deze plaats verva

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 03/12/1997 numac 1997008324 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Franstalige technici der vorsing (m/v) (rang 20) Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Franstalige technici der vorsing (specialisatie : restauratie van k(...) Functiebeschrijving : zie het examenreglement. Toelaatb type aanwerving prom. -- pub. 03/12/1997 numac 1997008323 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van mannelijke en vrouwelijke Nederlandstalige adjunct-adviseurs (rang 10) Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Nederlandstalige adjunct-adviseurs (jurist) voor de ministeries en de instellingen die ond(...) Functiebes type aanwerving prom. -- pub. 03/12/1997 numac 1997008321 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van mannelijke en vrouwelijke Nederlandstalige inspecteurs voor de invorderingsdiensten bij een fiscaal bestuur (rang 10) Het Vast Wervingssecretariaat le(...) Functiebeschrijving : zie het examenreglement. Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Belg type aanwerving prom. -- pub. 03/12/1997 numac 1997015236 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Algemeen Bestuur van de Ontwikkelingssamenwerking Oproep nr. 18/ 97. - Aanwerving van een geneesheer gespecialiseerd in volksgezondheid en/of in gemeenschapsgeneeskunde voor de Filipijnen Het Algemeen Bestuur van de Ontwikkelingssamenwerking Ambtsbesch type aanwerving prom. -- pub. 03/12/1997 numac 1997008322 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van mannelijke en vrouwelijke Nederlandstalige technici der vorsing-infografici Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Nederlandstalige technici der vorsing-infografici (rang 20) voor het Koninklijk Belg(...) Functiebesc

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 03/12/1997 numac 1997010006 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 18 november 1997 is Mevr. Reynders, D., substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, aangewezen tot eerste substituut-procureur des Konings bij deze rechtbank, voo (...

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 03/12/1997 numac 1997021387 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest nr. 68.271 van 24 september 1997 in zake E. Istace tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is i « Sche type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 03/12/1997 numac 1997021388 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest nr. 68.273 van 24 september 1997 in zake P. Warnotte tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is « Sche

document van het ministériel van de vlaamse gemeenschapscommissie

type document van het ministériel van de vlaamse gemeenschapscommissie prom. -- pub. 03/12/1997 numac 1997036384 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest Ophaler van afvalstoffen. - Erkenningen Bij besluit van de administrateur-generaal van 1 oktober 1997 werd A & M Garwig & C° N.V., Poelkappellestraat 18, 8650 Houthulst, erkend De erkenning word

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 21/10/1997 pub. 03/12/1997 numac 1997003612 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 30/09/1997 pub. 03/12/1997 numac 1997003584 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 26/08/1997 pub. 03/12/1997 numac 1997003582 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 09/09/1997 pub. 03/12/1997 numac 1997003583 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben
^