B.S. Index van de publicaties van 4 december 1997

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 04/12/1997 numac 1997023019 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Maatschappijen van onderlinge bijstand Ziekenfondsen en landsbonden van ziekenfondsen Goedkeuring van statutenwijzigingen In toepassing van artikel 11, type wet prom. -- pub. 04/12/1997 numac 1997000673 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten - Vernieuwing en wijziging Bij ministerieel besluit van 1 september 1997, worden in artikel 1 van het ministerieel besluit van 10 au De verg type wet prom. -- pub. 04/12/1997 numac 1997000676 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten - Intrekkingen Bij ministerieel besluit van 2 september 1997, wordt de erkenning als beveiligingsonderneming verleend, onder het nu Dit bes type wet prom. -- pub. 04/12/1997 numac 1997000610 bron ministerie van binnenlandse zaken Erkenning van beveiligingsondernemingen in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Vernieuwingen Bij ministerieel besluit van 19 juni 19 E.C.S. B type wet prom. -- pub. 04/12/1997 numac 1997000668 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten - Vergunning Bij ministerieel besluit van 17 juli 1997, wordt de vergunning tot het organiseren van een interne bewakingsdienst ver De in ar

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/12/1997 numac 1997016254 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel. - Ontslagen Bij koninklijk besluit van 26 mei 1997 wordt, met ingang van 1 februari 1995, op eigen verzoek, eervol ontslag verleend aan de heer Detroux, Luc, uit zijn functies van bestuurssecretaris. Het koninklijk besluit van 28 Bij koninkli type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/12/1997 numac 1997016250 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel - Pensioneringen Bij koninklijk besluit van 8 september 1997 wordt, met ingang van 1 oktober 1997, op eigen verzoek, eervol ontslag uit zijn functies van werkleider verleend aan de heer Willy Eeckhout, die aanspraak heeft op (...) Bij hetzelf type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/12/1997 numac 1997000858 bron ministerie van binnenlandse zaken Politiecommissaris - Ontslagverlening Bij koninklijk besluit d.d. 10 november 1997 wordt aan de heer Mortier, Arthur, op zijn verzoek, met ingang van 1 mei 1997, ontslag verleend uit zijn ambt van politiecommissaris van de stad Brussel Hij wordt gemach type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/12/1997 numac 1997012592 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Personeel - Ontslagen Bij koninklijk besluit van 10 juni 1997 wordt, met ingang van 1 mei 1997 ontslag uit zijn functies verleend aan de heer Rudi Smet, ingenieur bij het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid. Bij koninklijk besluit van 9 j (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/12/1997 numac 1997012628 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Personeel - Bevordering Bij koninklijk besluit van 16 juli 1997 wordt de heer Daniël Leonard, eerstaanwezend tolk-vertaler, met ingang van 1 juni 1997 bij toepassing van het beginsel van de vlakke loopbaan bevorderd tot de graad van tolk-vertal Een ber type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/12/1997 numac 1997012661 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Personeel - Eervolle ontslagverleningen Bij koninklijk besluit van 16 juli 1997 wordt, met ingang van 1 oktober 1997, op eigen verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt aan de heer Robert Gilles, directeur-generaal bij het Ministerie van T Het is d type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/12/1997 numac 1997010012 bron ministerie van justitie Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 19 november 1997 is de heer Thiry, R., advocaat, oud-stafhouder van de Orde van advocaten van de balie te Luik, benoemd tot Officier in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. type koninklijk besluit prom. 19/11/1997 pub. 04/12/1997 numac 1997002130 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het Ministerie van Ambtenarenzaken type koninklijk besluit prom. 25/11/1997 pub. 04/12/1997 numac 1997009958 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 150, eerste lid, van de wet van 8 augustus 1997 op het faillissement type koninklijk besluit prom. 20/10/1997 pub. 04/12/1997 numac 1997014247 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende opheffing van het koninklijk besluit van 6 juli 1982 betreffende de afschaffing van de overweg nr. 15 te Nijvel

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 01/12/1997 pub. 04/12/1997 numac 1997003651 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische Staat van een lening genaamd « Lineaire obligaties 5,75 % - 28 maart 2008 uitgedrukt in Deutsche mark » type ministerieel besluit prom. 25/11/1997 pub. 04/12/1997 numac 1997031499 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot opheffing van de bevoegdheden van de Gewestelijke Staatssecretaris, toegevoegd aan de Minister van de Brusselse Hoodstedelijke Regering, de heer Rufin Grijp type ministerieel besluit prom. 01/12/1997 pub. 04/12/1997 numac 1997003652 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische Staat van een lening genaamd « Lineaire obligaties 5,75 % - 28 maart 2008 uitgedrukt in Franse frank » type ministerieel besluit prom. 24/11/1997 pub. 04/12/1997 numac 1997027652 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage bij het ministerieel besluit van 14 december 1995 tot uitvoering van artikel 6 van het besluit van de Waalse Regering van 14 december 1995 tot vaststelling van de voorwaarden waarop toelagen worden verleen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/11/1997 pub. 04/12/1997 numac 1997031496 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de ordonnantie van 17 juli 1997 betreffende sommige contractuele personeelsleden van het Ministerie en van de instellingen van openbaar nut van het Br

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 20/11/1997 pub. 04/12/1997 numac 1997027649 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 11 maart 1993 tot uitvoering van de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij type besluit van de waalse regering prom. 27/11/1997 pub. 04/12/1997 numac 1997027651 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 6 maart 1997 betreffende het sociaal toerisme

document

type document prom. -- pub. 04/12/1997 numac 1997040609 bron ministerie van financien MAANDELIJKSE SCHATKISTTOESTAND Toestand op 30 september 1997 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/10/1997 pub. 04/12/1997 numac 1997029414 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende uitvoering van artikel 6 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 juli 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeensc

erratum

type erratum prom. 17/07/1997 pub. 04/12/1997 numac 1997009959 bron ministerie van justitie Wet betreffende het gerechtelijk akkoord. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/12/1997 numac 1997022714 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Beheerscomité van de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 14 september 1997, dat in werking treedt op 1 november 1997, wordt de heer Lieben, Gilbert, be Bij kon type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/12/1997 numac 1997022643 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Ontslag - Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 augustus 1997, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking : - wordt eervol ontslag uit haar mandaat van plaatsvervangend lid van he - wordt de heer

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 04/12/1997 numac 1997010014 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bekendmaking van een openstaande plaats : - toegevoegd rechter in de politierechtbank te Antwerpen : 1. Deze plaats vervangt deze gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 8 juli 1997. De kandidaturen voor een ben Voor elke kandidat

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 04/12/1997 numac 1997010013 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 18 november 1997 : - is de heer Mollaert, F., ere-ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, benoemd tot burgerlijk lid van de krijgsraad te velde bij de Belgische Strijdkrac - zijn beno

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 04/12/1997 numac 1997021384 bron arbitragehof Arrest nr. 60/97 van 14 oktober 1997 Rolnummers 1017 en 1018 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 44bis van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, ingevoegd bij artikel 29 van de wet van 21 december 1994 h Het Arbi

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 04/12/1997 numac 1997022644 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Technisch Comité voor de Gemeenschappelijke sociale dienst ten behoeve van het personeel van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten. - Ontslag en benoeming Bij koninklijk besluit van 8 augustus 1997, dat in werking treedt op 1 septemb Bij het type benoemingen prom. -- pub. 04/12/1997 numac 1997016307 bron ministerie van middenstand en landbouw Wetenschappelijk personeel - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 15 april 1997 wordt Mevr. Ronse, Anne C.M.C.M., eerstaanwezend assistent , met ingang van 1 augustus 1996, in het Nederlands taalkader, benoemd tot werkleider (rang B) b(...) Bij konink type benoemingen prom. -- pub. 04/12/1997 numac 1997012625 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Personeel - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 10 juni 1997, dat uitwerking heeft op 16 januari 1997, wordt Mevr. Martine Lemercier, stagedoend adjunct-adviseur, tot rijksambtenaar benoemd in de graad van adjunct-adviseur, met ranginneming Bij koni

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 04/12/1997 numac 1997000669 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunningen om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective, gewijzigd door de wet van 30 december 1996 Bij ministerieel besluit van 1 sep De ver type vergunning prom. -- pub. 04/12/1997 numac 1997000679 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective, gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Intrekking Bij ministerieel **** **** **** type vergunning prom. -- pub. 04/12/1997 numac 1997000671 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunningen om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective, gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Wijzigingen Bij ministerieel bes Bij m

document - thesaurie

type document - thesaurie prom. -- pub. 04/12/1997 numac 1997003636 bron ministerie van financien Administratie der Thesaurie Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 03/10/1997 pub. 04/12/1997 numac 1997003572 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 30/10/1997 pub. 04/12/1997 numac 1997003616 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend
^