B.S. Index van de publicaties van 5 december 1997

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 05/12/1997 numac 1997000615 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Vernieuwingen en wijzigingen Bij ministerieel besluit van 19 juni 1997 tot wijziging van het enig artikel van het ministerieel b De erken type wet prom. -- pub. 05/12/1997 numac 1997009859 bron ministerie van justitie Probatiecommissies ingesteld ingevolge artikel 10 van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie In de probatiecommissie te Gent, waarvan de voorzitter en de plaatsvervangende voorzitter werden aangewezen doo Effectie

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/09/1997 pub. 05/12/1997 numac 1997000576 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 16 april 1996 houdende vaststelling van het formulier voor de aanvraag van de erkenning door beoefenaars van de verpleegkunde tot het dragen van een bi type koninklijk besluit prom. 24/10/1997 pub. 05/12/1997 numac 1997014245 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende het opzetten en de exploitatie van DCS-1800-mobilofonienetten type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/12/1997 numac 1997012788 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten Ontslagen Bij koninklijk besluit van 14 november 1997 is aan de heer Lamon, Jacques, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider, van het Franse taalstel Bij konin type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/12/1997 numac 1997012776 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincie Henegouwen en de kwartsietgroeven in Waals-Brabant Bij koninklijk besluit van 2 oktober 1997, dat in werking treedt op 28 oktobe wordt de type koninklijk besluit prom. 08/09/1997 pub. 05/12/1997 numac 1997014207 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de aanleg en de exploitatie van het MOB2-mobilofoonnet type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/12/1997 numac 1997010021 bron ministerie van justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 18 november 1997 is de heer Nicaise, P., licentiaat in de rechten, licentiaat in het notariaat, benoemd tot notaris ter standplaats Grez-Doiceau. type koninklijk besluit prom. 25/11/1997 pub. 05/12/1997 numac 1997022869 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan de functie "chirurgische daghospitalisatie" moet voldoen om te worden erkend type koninklijk besluit prom. 24/10/1997 pub. 05/12/1997 numac 1997014244 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 maart 1995 betreffende het opzetten en exploiteren van GSM-mobilofoonnetten type koninklijk besluit prom. 18/11/1997 pub. 05/12/1997 numac 1997022836 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 augustus 1997 tot vaststelling van de weddeschalen van de bijzondere graden bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 18/11/1997 pub. 05/12/1997 numac 1997022837 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 augustus 1997 betreffende de hiërarchische indeling van de bijzondere graden waarvan de ambtenaren van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering titularis kunnen zijn type koninklijk besluit prom. 25/11/1997 pub. 05/12/1997 numac 1997022868 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit waarbij sommige bepalingen van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, toepasselijk worden verklaard op de functie "chirurgische daghospitalisatie" type koninklijk besluit prom. 18/11/1997 pub. 05/12/1997 numac 1997022835 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de bijzondere toegangsmodaliteiten tot de graad van adjunct-inspecteur 2e klasse bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 28/11/1997 pub. 05/12/1997 numac 1997014258 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende de reglementering van de organisatie van sportwedstrijden of sportcompetities voor auto's die geheel of gedeeltelijk op de openbare weg plaatshebben

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 01/12/1997 pub. 05/12/1997 numac 1997003620 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van het besluit van het Comité van het Rentenfonds van 6 november 1997 tot wijziging van het besluit van het Comité van het Rentenfonds van 27 december 1995 tot vaststelling van het marktreglement van de secundaire b type ministerieel besluit prom. 26/11/1997 pub. 05/12/1997 numac 1997014260 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 december 1975 tot vaststelling van de kenmerken van bepaalde schijven, bebakeningen, platen en aanduidingen die voorgeschreven zijn door het algemeen reglement op de politie van het weg type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/12/1997 numac 1997016301 bron ministerie van middenstand en landbouw Franstalige uitvoerende Kamer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars Ontslag. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 5 november 1997, dat in werking treedt op 1 november 1997, wordt : - aan de heer E. Janssens de Bisthoven, rechter Bij ditzelf

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 24/07/1997 pub. 05/12/1997 numac 1997036210 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de erkenning en de subsidiëring van verenigingen voor gezinseducatie

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 05/12/1997 numac 1997027642 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer "Port autonome de Namur" Bij besluit van de Waalse Regering van 16 oktober 1997 wordt eervol ontslag verleend aan de heer Alain Genette uit zijn functie van Commissaris der Regering bij de "Port auton(...) Bij besluit van de Waalse Regering van 16 okt

decreet

type decreet prom. 27/11/1997 pub. 05/12/1997 numac 1997027653 bron waals ministerie voor uitrusting en vervoer Decreet tot wijziging van het decreet van 27 maart 1985 inzake de pensioenregeling toepasselijk op het personeel van de organismen van openbaar nut behorend tot het Waalse Gewest

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/11/1997 pub. 05/12/1997 numac 1997029419 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de Participatieraad en het inrichtingsproject in het basisonderwijs en in het secundair onderwijs en houdende de toepassing van de artikelen 69 en 70 van het decreet d.d. 24 juli 1997 dat de pr

erratum

type erratum prom. -- pub. 05/12/1997 numac 1997009946 bron ministerie van justitie Erratum In het ministerieel besluit van 21 augustus 1997 verschenen in het Belgisch Staatsblad van 29 augustus 1997 : Probatiecommissie te Gent : VAN DE SYPE Erik, onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg. Lees : Van de Sijp (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/12/1997 numac 1997012786 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten - Benoeming Bij koninklijk besluit van 13 november 1997, is de heer Despineux, Bernard, benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij het arbeidshof te Luik ter vervanging van Mevr. Classen, Christi (... type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/12/1997 numac 1997010027 bron ministerie van justitie Hoofdbestuur - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 10 november 1997 wordt de heer Gert Van den Abbeele, met ingang van 1 september 1997, in vast verband benoemd in hoedanigheid van adjunct-adviseur in het Nederlandse taalkader van het Hoofdbe Bij kon type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/12/1997 numac 1997007224 bron ministerie van landsverdediging Commissie tot beheer van het Koninklijk Gesticht van Mesen Benoemingen Bij koninklijk besluit nr. 1672 van 23 oktober 1997, wordt de heer Frencken, Eugène, benoemd tot lid van de Commissie tot beheer van het Koninklijk Gesticht van Mesen voor Bij konin type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/12/1997 numac 1997010015 bron ministerie van justitie Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie Benoemingen Bij koninklijk besluit van 20 november 1997 wordt de heer Deltenre, S., met ingang van 1 november 1997 benoemd voor een mandaat van twee jaar in de hoedanigheid van assistent Bij konink

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 05/12/1997 numac 1997010025 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bekendmakingen van de openstaande plaatsen : - raadsheer in het arbeidshof te Gent : 1; - substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Bergen : 1; - ondervoorzitter in de arbeidsrechtbank te Hasselt : 1; - Dendermonde : 1; type vacante bettreking prom. -- pub. 05/12/1997 numac 1997010024 bron ministerie van justitie Notariaat Bekendmaking van een openstaande plaats : - notaris ter standplaats Beveren : 1. De kandidaturen voor een benoeming tot notaris moeten bij een ter post aangetekend schrijven worden gericht aan de heer Minister van Justitie, Bes Voor elke kandi

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 05/12/1997 numac 1997008329 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Nederlandstalige veiligheidsbeambten (m/v) Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Nederlandstalige veiligheidsbeambten voor de gesloten centra van de Dienst Vreemdelingenzaken bij het Ministerie van (...) Functiebesc

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 05/12/1997 numac 1997010020 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 18 november 1997 : - is de heer Michaux, Cl., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Bergen, benoemd tot advocaat-generaal bij dit hof; - is de heer Bossuyt, R., eerste su - is de heer Van

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 05/12/1997 numac 1997021392 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest van 20 oktober 1997 in zake het openbaar ministerie tegen E. Lambert en anderen, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof « Word

document van de commissie voor het bank- en financiewezen

type document van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. -- pub. 05/12/1997 numac 1997003552 bron commissie voor het bank- en financiewezen Toestemmingen voor overdracht van rechten en verplichtingen tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen Overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 maart 1993 heeft de Commissi
^