B.S. Index van de publicaties van 6 december 1997

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 06/12/1997 numac 1997003621 bron ministerie van financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen : Gemeente Arlon - 6e a(...) Een niet gekadastreerd perceel grond sectie C, voor ee

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 30/10/1997 pub. 06/12/1997 numac 1997011397 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit betreffende het verlenen van uitsluitende vergunningen voor de exploratie en de exploitatie van koolwaterstoffen van het continentaal plat en in de territoriale zee type koninklijk besluit prom. 16/07/1997 pub. 06/12/1997 numac 1997012477 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1996 , gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot vaststelling van de arbeids- en beloningsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 14/09/1997 pub. 06/12/1997 numac 1997012642 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 februari 1996, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst v type koninklijk besluit prom. 14/09/1997 pub. 06/12/1997 numac 1997012638 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 februari 1996, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp, betreffende de arbeidsvoorwaarden in de diensten gesub type koninklijk besluit prom. 14/09/1997 pub. 06/12/1997 numac 1997012648 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 februari 1996, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp, betreffende de vaststelling van de voorwaarden voor de type koninklijk besluit prom. 25/02/1996 pub. 06/12/1997 numac 1997022870 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van een persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kostprijs van sommige verstrekkingen van de audiciens type koninklijk besluit prom. 14/09/1997 pub. 06/12/1997 numac 1997012639 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 februari 1996, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp, betreffende de levering en het onderhoud van de werkkl type koninklijk besluit prom. 14/09/1997 pub. 06/12/1997 numac 1997012636 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1996, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende een algemene herziening van de barema's (1) type koninklijk besluit prom. 30/05/1997 pub. 06/12/1997 numac 1997012325 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 februari 1996, gesloten in het Paritair Subcomité voor de orthopedische schoeisels, betreffende de arbeidsvoorwaarden van de werklieden en werksters

document

type document prom. -- pub. 06/12/1997 numac 1997041408 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Administratie der Financiën Comptabiliteit - Thesaurie MAANDELIJKSE SCHATKISTTOESTAND Toestand op 31 augustus 1997 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type document prom. -- pub. 06/12/1997 numac 1997041409 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Administratie der Financiën Comptabiliteit - Thesaurie MAANDELIJKSE SCHATKISTTOESTAND Toestand op 30 september 1997 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type document prom. -- pub. 06/12/1997 numac 1997003638 bron ministerie van financien Voorafbetalingen. - Regeling waardoor zelfstandigen en vennootschappen een belastingvermeerdering kunnen vermijden en bepaalde belastingplichtigen een belastingvermindering kunnen bekomen. - Aanslagjaar 1998 De vierde kwar(...) Daar er steeds een paar type document prom. -- pub. 06/12/1997 numac 1997009961 bron ministerie van justitie Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

erratum

type erratum prom. -- pub. 06/12/1997 numac 1997000878 bron ministerie van binnenlandse zaken Rijkswacht Aanwerving van contractuele personeelsleden. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 227 van 29 november 1997 : 1. bladzijde 32029, punt 4. b) Een Nederlandstalige of Franstalige ingenieur , in de rubriek Vereisten, (...) « Houder zijn van

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 06/12/1997 numac 1997010032 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bekendmaking van een openstaande plaats : - rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Doornik : 1. De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schrijven Voor elke kandi type vacante bettreking prom. -- pub. 06/12/1997 numac 1997012805 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Te begeven betrekkingen. - Oproep tot de kandidaten De Minister van Tewerkstelling en Arbeid deelt hierbij mede dat in de Dienst van de collectieve arbeidsbetrekkingen van het departement, betrekkingen van sociaal bemiddelaar en/of adjunct-socia Deze b

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 06/12/1997 numac 1997010031 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 20 november 1997 : - is aan de heer Descamps, F., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Doornik. Het is hem vergund d - is de aanwij

lijst

type lijst prom. -- pub. 06/12/1997 numac 1997003568 bron commissie voor het bank- en financiewezen Lijst van de kredietinstellingen waaraan in België een vergunning is verleend Bij besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen van(...) Brussel, 3 oktober 1997. De Voorzitter, J.-L. Duplat. type lijst prom. -- pub. 06/12/1997 numac 1997003576 bron commissie voor het bank- en financiewezen Lijst van de kredietinstellingen waaraan in België een vergunning is verleend Bij besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen van(...) door de overbrenging van de « Crédit professionnel du Hainaut, CV, rue Perdue 7, 7500 Tournai » van(

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 06/12/1997 numac 1997003653 bron commissie voor het bank- en financiewezen Intrekking van een vergunning als vennootschap voor beleggingsadvies Ingevolge de beslissing van de vennootschap voor beleggingsadvies Gaëtan Gilles de Pelichy B.V.B.A., gevestigd Pelikaanhof 2, te 3090 Overijse, een einde te stellen aan haar ac Brusse

document van de commissie voor het bank- en financiewezen

type document van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. -- pub. 06/12/1997 numac 1997003608 bron commissie voor het bank- en financiewezen Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen 1. De lijst van de kredietinstellingen waaraan in België een vergunnin

document betreffende de rijkswacht

type document betreffende de rijkswacht prom. -- pub. 06/12/1997 numac 1997000864 bron ministerie van binnenlandse zaken Rijkswacht. - Aanwerving van contractuele personeelsleden De rijkswacht werft een Nederlandstalige of Franstalige directiesecretaris aan op contractuele basis. De bedieni(...) Het betreft een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur (1998-1999) voor een w
^