B.S. Index van de publicaties van 9 december 1997

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 09/12/1997 numac 1997009951 bron ministerie van justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 30 oktober 1997 is machtiging verleend aan ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behouden **** ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/11/1997 pub. 09/12/1997 numac 1997010009 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 2 van de wet van 17 februari 1997 tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot het personeel van de griffies en parketten type koninklijk besluit prom. 15/10/1997 pub. 09/12/1997 numac 1997000699 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 24 april 1997 tot bepaling van de veiligheidsvoorwaarden waaraan het opslaan, het in bewaring geven en het verzamelen van vuurwapens of munitie zijn onde type koninklijk besluit prom. 20/10/1997 pub. 09/12/1997 numac 1997000734 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van hoofdstuk III van de wet van 18 juli 1997 tot wijziging van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, de type koninklijk besluit prom. 29/10/1997 pub. 09/12/1997 numac 1997022862 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de globale begroting van de financiële middelen voor het hele Rijk voor de verstrekkingen inzake klinische biologie in 1997 in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging type koninklijk besluit prom. 24/11/1997 pub. 09/12/1997 numac 1997012782 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende nadere voorwaarden met betrekking tot de invoering van de arbeidsherverdelende bijdragevermindering in toepassing van artikel 7, § 2, van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwa type koninklijk besluit prom. 25/11/1997 pub. 09/12/1997 numac 1997012770 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel type koninklijk besluit prom. 11/10/1997 pub. 09/12/1997 numac 1997003635 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot aanpassing van de samenstelling van de Commissie voor de inventaris van het vermogen van de Staat aan de fusie van het Ministerie van Sociale Voorzorg en het Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/10/1997 pub. 09/12/1997 numac 1997027663 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit betreffende de steunregeling voor investeringen ten behoeve van de sociale markteconomie in het kader van de uitvoering van het Enig Programmeringsdocument van Doelstelling nr. 2 type ministerieel besluit prom. 21/11/1997 pub. 09/12/1997 numac 1997016312 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende de uitvoering van artikel 34 van het koninklijk besluit van 8 augustus 1997 betreffende de identificatie, de registratie en de toepassingsmodaliteiten voor de epidemiologische bewaking van de runderen type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/12/1997 numac 1997000842 bron ministerie van binnenlandse zaken Basisoverlegcomité Wijzigingen Bij ministerieel besluit van 27 oktober 1997 wordt het ministerieel besluit van 31 januari 1995 gewijzigd, houdende oprichting van het basisoverlegcomité (220) in het Centrum voor illegalen te Brugge. B(...) Bij ministe

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/11/1997 pub. 09/12/1997 numac 1997031497 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofstedelijke Regering van 25 november 1993 betreffende het toezicht op het naleven van de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake leefmilieu

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 07/10/1997 pub. 09/12/1997 numac 1997036334 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot herverdeling van basisallocaties van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1997 type besluit van de vlaamse regering prom. 27/05/1997 pub. 09/12/1997 numac 1997036282 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 20 juni 1995 tot bepaling van de samenstelling en de werking van de kabinetten van de Vlaamse ministers

gecoordineerde omzendbrief

type gecoordineerde omzendbrief prom. 15/05/1997 pub. 09/12/1997 numac 1997000711 bron ministerie van binnenlandse zaken Gecoördineerde omzendbrief 3630/1/8 betreffende de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake wapens. - Luik i.v.m. veiligheidsvoorwaarden. - Duitse vertaling

document

type document prom. -- pub. 09/12/1997 numac 1997022865 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Nationaal akkoord geneesheren-ziekenfondsen van 3 november 1997 De Nationale commissie geneesheren-ziekenfondsen , die op 3 november 1997 heeft vergaderd onder het voorzitterschap van Dokter Jérôme Dejardin, heeft het volgende akkoord (...) A. Accredi type document prom. -- pub. 09/12/1997 numac 1997029430 bron ministerie van de franse gemeenschap Afschaffing van psycho-medisch-sociale centra van de Franse Gemeenschap Bij besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap d.d. 2 september 1997 die op 2 september 1997 uitwerking hebben : wordt het PMS-centrum van de Franse Gemeenschap wordt het

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/09/1997 pub. 09/12/1997 numac 1997029429 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de ambtsgebieden van de psycho-medisch-sociale centra van de Franse Gemeenschap voor het schooljaar 1997-1998 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/10/1997 pub. 09/12/1997 numac 1997029431 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bijzondere statuutsbepalingen voor het schooljaar 1997-1998 betreffende de leden van het technisch personeel van de psycho-medisch-sociale centra van de Franse Gemeenschap

erratum

type erratum prom. 08/08/1997 pub. 09/12/1997 numac 1997022867 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee geli type erratum prom. -- pub. 09/12/1997 numac 1997012816 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten Errata In de berichten van neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 15 november 1997, blz. 30465, is het volgende erratum te signaleren - Overeenko

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/12/1997 numac 1997010033 bron ministerie van justitie Nationale Orden Bevorderingen Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 10 november 1997 : - Zijn bevorderd tot Commandeur in de Leopoldsorde : de heren : Gosseries, Philippe, kamervoorzitter in het arbeidshof te Bergen Mertens, Erik, kamervoorzitter

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 09/12/1997 numac 1997010036 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bekendmaking van een openstaande plaats : - rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Charleroi : 1. De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schrijve Voor elke kand

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 09/12/1997 numac 1997008313 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** ééntalige en tweetalige opstellers-stagiairs voor DE POST (ENG96803). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot de proeft(...) 1. We

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 09/12/1997 numac 1997010035 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 20 november 1997, dat uitwerking heeft met ingang van 9 november 1997, is het aan de heer Fiévet, A., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Charl Bij ko

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 09/12/1997 numac 1997016310 bron ministerie van middenstand en landbouw Wetenschappelijk personeel Benoeming Bij koninklijk besluit van 30 oktober 1997 wordt de heer Vanorlé, Luc A.V.E., werkleider , met ingang van 1 september 1996, in het Frans taalkader, benoemd tot hoofd van een afdeling (trap III) bij(...) (...)

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 09/12/1997 numac 1997012814 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Dienst van de collectieve arbeidsbetrekkingen van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid. Er kunn Adres : Be

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 09/12/1997 numac 1997000791 bron ministerie van binnenlandse zaken Erkenning als opleidingsinstelling voor de organisatie van sectoropleiding voor privé-detective Weigering Bij ministerieel besluit van 22 september 1997 worden de erkenning van 28 maart 1994 van Havimo V.Z.W., gevestigd te 1730 Asse-Mollem, A Havimo V. type erkenning prom. -- pub. 09/12/1997 numac 1997000792 bron ministerie van binnenlandse zaken Erkenning als opleidingsinstelling voor de organisatie van basisopleiding voor privé-détective Intrekking en niet-erkenningen Bij ministerieel besluit van 22 september 1997 wordt de erkenning van 1 april 1996 van V.Z.W. Acebe, Antwerps centru De V.Z.W type erkenning prom. -- pub. 09/12/1997 numac 1997000763 bron ministerie van binnenlandse zaken Erkenningen als opleidingsinstelling voor de organisatie van de basisopleiding voor privé-detective Bij ministerieel besluit van 12 september 1997 wordt Havimo V.Z.W., gevestigd te 1730 Asse-Mollem, Assesteenweg 41, erkend als opleidingsinstell De erk type erkenning prom. -- pub. 09/12/1997 numac 1997000790 bron ministerie van binnenlandse zaken Erkenning als cursuscoördinator voor de opleiding van privé-detective Niet-erkenningen Bij ministerieel besluit van 22 september 1997 worden de volgende personen niet erkend als cursuscoördinator voor de opleidingen privé-detective : Mevr. Mevr. Hil type erkenning prom. -- pub. 09/12/1997 numac 1997000758 bron ministerie van binnenlandse zaken Erkenningen als cursuscoördinator voor de opleiding van privé-detective Bij ministerieel besluit van 12 september 1997 wordt de heer Bart Jaques, wonende te 8800 Roeselare, Ieperstraat 19, bus 2a, erkend als cursuscoördinator voor de opleidinge Bij m
^