B.S. Index van de publicaties van 10 december 1997

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 10/12/1997 numac 1997010017 bron ministerie van justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen **** koninklijk besluit van 16 oktober 1997 is machtiging verleend aan de heer ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, **** **** ****

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/07/1997 pub. 10/12/1997 numac 1997022556 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid type koninklijk besluit prom. 15/10/1997 pub. 10/12/1997 numac 1997000698 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 2 april 1979 tot vaststelling van de voorwaarden en de wijze van benoeming van de gewestelijke ontvangers en van het koninklijk besluit van 28 januari 19 type koninklijk besluit prom. 20/10/1997 pub. 10/12/1997 numac 1997000738 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering van de provincie- en gemeentebelastingen type koninklijk besluit prom. 15/10/1997 pub. 10/12/1997 numac 1997000697 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 9 juni 1997 tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 oktober 1990 tot uitvoering van artikel 44 van het koninklijk besluit van 2 augustus 1990 type koninklijk besluit prom. 15/10/1997 pub. 10/12/1997 numac 1997000696 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 29 juli 1985 betreffende de identiteitskaarten en van het koninklijk besluit van 23 april 1986 tot wijziging van dit besluit type koninklijk besluit prom. 07/07/1997 pub. 10/12/1997 numac 1997022553 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vereenvoudiging van de loopbaan en vaststelling van de hiërarchie van de bijzondere graden waarvan de ambtenaren van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid kunnen titularis zijn type koninklijk besluit prom. 29/10/1997 pub. 10/12/1997 numac 1997015229 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddeschalen van de personeelsleden van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel type koninklijk besluit prom. 15/10/1997 pub. 10/12/1997 numac 1997000712 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 29 mei 1997 tot uitvoering van artikel 60, § 1, vierde lid, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk wel type koninklijk besluit prom. 15/10/1997 pub. 10/12/1997 numac 1997000713 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 20 mei 1997 tot wijziging van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van steun door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type koninklijk besluit prom. 08/09/1997 pub. 10/12/1997 numac 1997000556 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit van 13 maart 1997 tot vaststelling van de vervolmakings-, bijscholings- en specialisatiecursussen, erkend om sommige weddeschalen aan de titularissen van s type koninklijk besluit prom. 14/09/1997 pub. 10/12/1997 numac 1997000557 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 20 juni 1994 tot vaststelling van de algemene bepalingen betreffende de toekenning van nacht-, zaterdag- en zondagtoelagen voor het personeel van openbar type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/12/1997 numac 1997014254 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Examens met het Frans, Nederlands en Duits als voertaal voor de brevetten van beroepsbekwaamheid voor het leidend en onderwijzend personeel der erkende rijscholen Ter uitvoering van de voorschriften van het koninklijk besluit van 6 mei 1988, bet De exa

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/07/1997 pub. 10/12/1997 numac 1997022555 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de bijzondere bepalingen die voorzien in de uitvoering van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut type ministerieel besluit prom. 01/12/1997 pub. 10/12/1997 numac 1997003662 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van de wijziging van het marktreglement van de Beurs van Brussel

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/12/1997 pub. 10/12/1997 numac 1997031502 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 juli 1993 betreffende de loopbaan en de evaluatie van de ambtenaren van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 04/11/1997 pub. 10/12/1997 numac 1997036447 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de ambtsgebieden van de commissaris-coördinator en van de commissarissen van de Vlaamse regering bij de hogescholen in de Vlaamse Gemeenschap

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 20/11/1997 pub. 10/12/1997 numac 1997027654 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van een lid van de Raad voor opvoeding, vorming en tewerkstelling van het "Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées" , bedoeld in artikel 36 van het decreet van 6 april 1995 betreffende de type besluit van de waalse regering prom. 20/11/1997 pub. 10/12/1997 numac 1997027664 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 18 januari 1996 tot vaststelling van het statuut van de ambtenaren van de psychiatrische ziekenhuizen die onder het Waalse Gewest ressorteren type besluit van de waalse regering prom. 30/10/1997 pub. 10/12/1997 numac 1997027650 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de personeelsleden van de beheerscommissie van het "Parc naturel du Pays des Collines"

decreet

type decreet prom. 12/11/1997 pub. 10/12/1997 numac 1997036429 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende regeling van de beroepsprocedure tegen de beslissingen genomen door het Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap

omzendbrief

type omzendbrief prom. 10/06/1997 pub. 10/12/1997 numac 1997000599 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief POL 37bis tot aanvulling van de omzendbrief POL 37 van 28 januari 1993 betreffende het statuut van de hulpagent van politie. - Normen die een formatie van hulpagenten toelaten. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 28/05/1997 pub. 10/12/1997 numac 1997000560 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief POL 58 tot aanvulling van de omzendbrief van 3 maart 1995 betreffende de vergoeding voor nacht-, zaterdag- en zondagprestaties en de vergoeding voor wachtprestaties aan huis verricht door bepaalde officieren van de gemeentepolitie en openbare type omzendbrief prom. 03/03/1995 pub. 10/12/1997 numac 1997000559 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief. - De vergoeding voor nacht-, zaterdag- en zondagprestaties en de vergoeding voor wachtprestaties aan huis verricht door bepaalde officieren van de gemeentepolitie en openbare brandweerdiensten. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 13/03/1997 pub. 10/12/1997 numac 1997000600 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief POL 57 met betrekking tot de lijst van de vervolmakings-, bijscholings- en specialisatiecursussen, erkend bij ministerieel besluit van 13 maart 1997 tot vaststelling van de vervolmakings-, bijscholings- en specialisatiecursussen, erkend om som type omzendbrief prom. 27/11/1997 pub. 10/12/1997 numac 1997000868 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van tewerkstelling en arbeid Omzendbrief betreffende de financiële tegemoetkoming voor de inrichting in de politiecommissariaten van lokalen voor de opvang van slachtoffers van fysisch en seksueel geweld evenals de procedure voor selectie binnen de politiekorpsen van kandidaten voor

bericht

type bericht prom. -- pub. 10/12/1997 numac 1997014262 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Belgisch Instituut van postdiensten en telecommunicatie Bericht Het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie meldt de kandidaten voor een voorlopige vergunning voor de levering van een spraaktelefoondienst of voor de exploita - de te vol

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/12/1997 numac 1997010040 bron ministerie van justitie Nationale Orden Bevorderingen Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 10 november 1997 : - Zijn bevorderd of benoemd tot Officier in de Leopoldsorde : de heren : Coens, Jean, advocaat te Antwerpen; Delfosse, Jean-Marie, advoc Ferdinand, Karel, advoca type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/12/1997 numac 1997015234 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Honoraire Consuls Ontslagen Benoemingen Bij koninklijk besluit van 12 juni 1997 : 1. Werd eervol ontslag uit zijn ambt, op zijn verzoek, verleend aan de heer Jozef De Belie, honorair Consul van België te Halifax. 2. Werd de heer Patr Bij koninklijk bes

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 10/12/1997 numac 1997021394 bron diensten van de eerste minister Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België Te begeven functies Bij de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Museumstraat 9, 1000 Brussel, z 1. Hoofd v type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 10/12/1997 numac 1997021386 bron diensten van de eerste minister Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Koninklijk Meteorologisch Instituut van België Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 29 augustus 1997 wordt aan de heer Stessel, Jean-Pierre F., geboren De betrokken

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 10/12/1997 numac 1997010041 bron ministerie van justitie Notariaat Bekendmaking van een openstaande plaats : - notaris ter standplaats Zaffelare : 1. De kandidaturen voor een benoeming tot notaris moeten bij een ter post aangetekend schrijven worden gericht aan de heer Minister van(...) Voor elke kandidatuur type vacante bettreking prom. -- pub. 10/12/1997 numac 1997010039 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bekendmaking van de openstaande plaatsen : - substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg : - te Antwerpen : 1; - te Bergen : 1; - substituut-krijgsauditeur : 4. De magistraten die zu Deze plaatsen vervangen d type vacante bettreking prom. -- pub. 10/12/1997 numac 1997021393 bron diensten van de eerste minister Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium Te begeven betrekkingen Bij het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, Jubelpark 1, 1000 Brussel, zijn twee betrekkingen van wetenschappelijk personeelslid te begeven, toegankelijk voor 1. De kan

lotenlening

type lotenlening prom. -- pub. 10/12/1997 numac 1997003644 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1932 Officiële lijst van de loting n° 489 van 25 november 1997 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type lotenlening prom. -- pub. 10/12/1997 numac 1997003645 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1933 Officiële lijst van de loting n° 470 van 18 november 1997 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lotenlening prom. -- pub. 10/12/1997 numac 1997003643 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1923 Officiële lijst van de loting n° 498 van 20 november 1997 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type lotenlening prom. -- pub. 10/12/1997 numac 1997003646 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1938 Officiële lijst van de loting n° 482 van 20 november 1997 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 10/12/1997 numac 1997010038 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 27 november 1997 : - is de heer Bergez, Ch., advocaat, benoemd tot substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Veurne; - zijn benoemd tot substituut-krijgsauditeu - de heer Uree

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 10/12/1997 numac 1997000807 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective, gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Weigering Bij ministerieel besluit (. type vergunning prom. -- pub. 10/12/1997 numac 1997000788 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunningen om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective, gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Wijzigingen Bij ministerieel bes Dit b type vergunning prom. -- pub. 10/12/1997 numac 1997000806 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunningen om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective, gewijzigd door de wet van 30 december 1996. - Intrekkingen Bij ministerieel be Het h type vergunning prom. -- pub. 10/12/1997 numac 1997000729 bron ministerie van binnenlandse zaken Vergunningen om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective, gewijzigd door de wet van 30 december 1996 Bij ministerieel besluit van 1 sept De ve

document - btw

type document - btw prom. -- pub. 10/12/1997 numac 1997003642 bron ministerie van financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Erkende drukkers voor het vervaardigen van documenten inzake BTW op datum van 1 november 1997 1. Nieuwe erkenningen 667. B.V.B.A. Colson Graphics, Heldenmoedstraat 11, 1090 Brussel. 668 669. B.V.B.A. Baz
^