B.S. Index van de publicaties van 11 december 1997

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 11/12/1997 numac 1997000747 bron ministerie van binnenlandse zaken Erkenningen van beveiligingsondernemingen in toepassing van artikel 4 van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten Bij ministerieel besluit van 22 september 1997 zijn de Somati

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/12/1997 numac 1997022759 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Goedkeuring van types van toestellen voor medisch gebruik van ioniserende stralingen, in toepassing van artikel 51.1. van het koninklijk besluit van 28 februari 1963 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking en van de werknemer Het type koninklijk besluit prom. 08/09/1997 pub. 11/12/1997 numac 1997000573 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van twee koninklijke besluiten tot wijziging van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten type koninklijk besluit prom. -- pub. 11/12/1997 numac 1997015117 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Hoofdbestuur Ontslagen en detacheringen bij het Kabinet Bij koninklijk besluit van 6 juli 1997 wordt de heer De Bock, Jan, ambtenaar van de tweede administratieve klasse van de carrière Buitenlandse Dienst, eervol ontslag verleend uit zijn fu De heer D type koninklijk besluit prom. 24/11/1997 pub. 11/12/1997 numac 1997012781 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 7 van het koninklijk besluit van 27 januari 1997 houdende maatregelen ter bevordering van de werkgelegenheid met toepassing van artikel 7, § 2, van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenhe type koninklijk besluit prom. 20/10/1997 pub. 11/12/1997 numac 1997000735 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen type koninklijk besluit prom. 20/10/1997 pub. 11/12/1997 numac 1997000733 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 19 juni 1997 tot uitvoering van artikel 4, eerste lid, van het koninklijk besluit van 18 december 1996 houdende maatregelen met het oog op de invoering v type koninklijk besluit prom. 15/10/1997 pub. 11/12/1997 numac 1997000717 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 10 juli 1997 betreffende de valutadatum van bankverrichtingen type koninklijk besluit prom. 07/10/1997 pub. 11/12/1997 numac 1997000709 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 3 april 1997 betreffende oneerlijke bedingen in overeenkomsten gesloten tussen titularissen van vrije beroepen en hun cliënten type koninklijk besluit prom. 11/10/1997 pub. 11/12/1997 numac 1997022761 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de toekenning van een vergoeding voor bureaukosten aan sommige personeelsleden van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 11/10/1997 pub. 11/12/1997 numac 1997022762 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de toekenning van een vergoeding voor telefoonkosten aan sommige personeelsleden van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 15/10/1997 pub. 11/12/1997 numac 1997000695 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 17 maart 1997 inzake batterijen en accu's die gevaarlijke stoffen bevatten type koninklijk besluit prom. 15/10/1997 pub. 11/12/1997 numac 1997000700 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 3 april 1997 tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument type koninklijk besluit prom. 16/10/1997 pub. 11/12/1997 numac 1997022790 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 september 1993 tot toekenning van een forfaitaire vergoeding wegens verblijfskosten aan zekere personeelsleden van het Fonds voor Arbeidsongevallen type koninklijk besluit prom. 26/11/1997 pub. 11/12/1997 numac 1997002127 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot vervanging, voor het personeel van sommige overheidsdiensten, van het koninklijk besluit van 30 januari 1967 houdende toekenning van een haardtoelage of een standplaatstoelage aan het personeel der ministeries

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/12/1997 numac 1997014197 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Bestuur van het Vervoer te Land Vrachtencomité Benoeming Bij ministerieel besluit van 12 juni 1997 is het ministerieel besluit van 28 oktober 1996 houdende benoeming van de voorzitter en de leden van het vrachtencomité als volgt gewijzig 1° In artike type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/12/1997 numac 1997014156 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Raadgevend Comité bij de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen Benoemingen Bij ministerieel besluit van 26 juni 1997 wordt benoemd tot plaatsvervangend lid van het raadgevend Comité bij de Nationale Maatschappij der Belgische Spo als vertege

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 20/11/1997 pub. 11/12/1997 numac 1997027667 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke programma voor plattelandsontwikkeling van de gemeente Lierneux type besluit van de waalse regering prom. 20/11/1997 pub. 11/12/1997 numac 1997027666 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke programma voor plattelandsontwikkeling van de gemeente Attert type besluit van de waalse regering prom. 20/11/1997 pub. 11/12/1997 numac 1997027665 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke programma voor plattelandsontwikkeling van de gemeente Bertogne type besluit van de waalse regering prom. 27/11/1997 pub. 11/12/1997 numac 1997027669 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 11 mei 1995 betreffende de indienstneming van gesubsidieerde contractuelen door sommige openbare besturen en ermee gelijkgestelde werkgevers type besluit van de waalse regering prom. 20/11/1997 pub. 11/12/1997 numac 1997027668 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke programma voor plattelandsontwikkeling van de gemeente Rumes

omzendbrief

type omzendbrief prom. 09/06/1997 pub. 11/12/1997 numac 1997000714 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief. - Inschrijving in de bevolkingsregisters van Europese onderwijzers en leraren met officiële zending in België. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 10/06/1997 pub. 11/12/1997 numac 1997000585 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de nieuwe werkwijze bij de verdeling van de zelfklevende etiketten. Algemene Onderrichtingen van 7 oktober 1992 betreffende het houden van de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister. - Wijziging. Duitse vertaling type omzendbrief prom. 01/04/1990 pub. 11/12/1997 numac 1997000710 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief aan de Dames en Heren Burgemeesters. - Geboortebewijzen om het kraamgeld te verkrijgen, af te leveren door de gemeentebesturen in het kader van de wetgevingen van de kinderbijslag. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 06/03/1997 pub. 11/12/1997 numac 1997000558 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief OOP 20bis houdende actualisatie van de omzendbrief OOP 20 betreffende de organisatie van rally's of gelijkgestelde wedstrijden. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 24/05/1997 pub. 11/12/1997 numac 1997000690 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de invoering van de mogelijkheid voor daklozen een referentieadres bij het O.C.M.W. te bekomen. - Duitse vertaling

bericht

type bericht prom. 24/11/1997 pub. 11/12/1997 numac 1997002117 bron ministerie van ambtenarenzaken Bericht over de erkenning van vakorganisaties. - Uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel type bericht prom. -- pub. 11/12/1997 numac 1997021398 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 7 november 1997 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 10 november 19 Die za

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 11/12/1997 numac 1997021288 bron diensten van de eerste minister Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen Verkiezingen Bij ministerieel besluit van 26 augustus 1997 : In de Klasse voor Natuur- en Geneeskundig de heer Biot, Yvan

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 11/12/1997 numac 1997010049 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bekendmaking van de openstaande plaatsen : - adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton Zelzate : 1; - beambte bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel : 1 ; - adjunct-secretaris bij(...) - van het hof v

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 11/12/1997 numac 1997008335 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Aanwerving van Nederlandstalige deskundigen g(s)ter) (m/v) (rang B1) voor het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis te Geel Het Vast Wervingssecretariaat richt een examen in voor werving van Nederlandstalige deskundig(...) Er is één betrekking vacant. Fun type aanwerving prom. -- pub. 11/12/1997 numac 1997008336 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Aanwerving van Nederlandstalige technische beambten (m/v) (rang E1) voor het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis te Geel Het Vast Wervingssecretariaat richt een examen in voor werving van Nederlandstalige technische beambten (...) Er is één betrekking type aanwerving prom. -- pub. 11/12/1997 numac 1997015245 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Algemeen Bestuur van de Ontwikkelingssamenwerking Oproep nr. 19/97 Aanwerving van een geneesheer, gespecialiseerd in de obstetrische gynaecologie voor Rwanda Het Algemeen Bestuur van de Ontwikkelingssamenwerking gaat over tot de aanwerving Ambtsbeschrij type aanwerving prom. -- pub. 11/12/1997 numac 1997008339 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Nederlandstalige actuariaatsinspecteurs (m/v) Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Nederlandstalige actuariaatsinspecteurs voor het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (R.I.Z.I.(...) Functiebesc type aanwerving prom. -- pub. 11/12/1997 numac 1997008337 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Aanwerving van Nederlandstalige deskundigen (m/v) (rang B1) voor de Vlaamse Landmaatschappij Het Vast Wervingssecretariaat richt een examen in voor werving van Nederlandstalige deskundigen (functie : landschapsde(...) Functiebeschrijving en -vereisten type aanwerving prom. -- pub. 11/12/1997 numac 1997008340 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Franstalige inspecteurs (rang 10) Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Franstalige inspecteurs voor de invorderingsdiensten bij een fiscaal bestuur van het Ministerie van Financiën. Functiebeschrijv(...) Toelaatba type aanwerving prom. -- pub. 11/12/1997 numac 1997008332 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van mannelijke en vrouwelijke Nederlandstalige verificateurs bij de Administratie der Douane en Accijnzen Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Nederlandstalige verificateurs bij de Administratie der Do(...) Functiebesc type aanwerving prom. -- pub. 11/12/1997 numac 1997008341 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van mannelijke en vrouwelijke Nederlandstalige technisch assistenten Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Nederlandstalige technisch assistenten (rang 26) voor het Bestuur voor de Dierengezondheid en d(...) Functiebesc type aanwerving prom. -- pub. 11/12/1997 numac 1997008333 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Aanwerving van Nederlandstalige deskundigen (m/v) (rang B1) voor het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis te Geel Het Vast Wervingssecretariaat richt een examen in voor werving van Nederlandstalige deskundigen (functie : e(...) Er is één betrekking vaca type aanwerving prom. -- pub. 11/12/1997 numac 1997008338 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Aanwerving van Nederlandstalige adjuncten van de directeur (m/v) (rang A1) voor de Administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen - Departement Leefmilieu en Infrastructuur (Ministerie van (...) Het Vast Wervingssecretari type aanwerving prom. -- pub. 11/12/1997 numac 1997008334 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Aanwerving van Nederlandstalige deskundigen (m/v) (rang B1) voor het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis te Geel Het Vast Wervingssecretariaat richt een examen in voor werving van Nederlandstalige deskundigen (...) Functiebeschrijving en -vereisten : zie

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. 27/11/1997 pub. 11/12/1997 numac 1997010043 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de toelagen en vergoedingen toegekend aan de professoren, lesgevers, voordrachtgevers en moderatoren die de vormingssessies verstrekken georganiseerd in het kader van de permanente vorming van de leden van de Rechte type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 11/12/1997 numac 1997010048 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 27 juli 1997, dat in werking treedt op 19 december 1997, is de heer Laevens, K., procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, in ruste gesteld. Hij heeft aanspraak op het Het is hem

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 11/12/1997 numac 1997031472 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Vernietiging door de Raad van State Bij arrest nr. 68.919 van 16 oktober 1997, heeft de Raad van State, afdeling administratie, kamer XIII, artikel 7,
^