B.S. Index van de publicaties van 12 december 1997

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 12/12/1997 numac 1997012793 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Vernieuwing van het mandaat van de leden van sommige paritaire comités en paritaire subcomités De Minister van Tewerkstelling en Arbeid, wiens kantoren gevestigd zijn te 1040 Brussel, Belliardstraat 51, brengt ter kennis van de representatieve w Voor type wet prom. -- pub. 12/12/1997 numac 1997000748 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten Bij ministerieel besluit van 19 september 1997 wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming onder de benamin De in a

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/12/1997 numac 1997010051 bron ministerie van justitie Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 28 november 1997 is de heer Delens, G., erevoorzitter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Brussel, bevorderd tot Officier in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. type koninklijk besluit prom. 10/11/1997 pub. 12/12/1997 numac 1997000774 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het manueel hanteren van lasten type koninklijk besluit prom. 08/09/1997 pub. 12/12/1997 numac 1997000715 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 april 1995 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de gemeenten bepaalde financiële hulp van de Staat kunnen krijgen op het vlak van de veiligheid en de inbraakpreventie type koninklijk besluit prom. 11/10/1997 pub. 12/12/1997 numac 1997012705 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot bepaling van de beroepen waarvoor in de ondernemingen die tot het ressort van het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw behoren, een leerovereenkomst kan worden gesloten en tot vaststelling van de duur van d type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/12/1997 numac 1997012790 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 14 november 1997, is aan Mevr. Amory, Christine, op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit haar ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, van het Franse taalstelsel, bij d (... type koninklijk besluit prom. 18/11/1997 pub. 12/12/1997 numac 1997012762 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 1996, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer, betreffende het individueel document in de ondernemingen voor geregelde en speciale auto type koninklijk besluit prom. -- pub. 12/12/1997 numac 1997000880 bron ministerie van binnenlandse zaken Politiecommissarissen. - Ontslagverlening Bij koninklijk besluit d.d. 18 november 1997 wordt aan de heer Mortier, Georges, op zijn verzoek, met ingang van 1 januari 1998, ontslag verleend uit zijn ambt van politiecommissaris van de gemeente Lond Hij wo type koninklijk besluit prom. 02/12/1997 pub. 12/12/1997 numac 1997012820 bron ministerie van arbeid en tewerkstelling Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 5, zevende lid, van het koninklijk besluit van 6 februari 1997 tot vaststelling van een recht op onderbreking van de beroepsloopbaan in toepassing van artikel 7, § 2, 1° van de wet van 26 juli 1996 tot bevor type koninklijk besluit prom. 10/11/1997 pub. 12/12/1997 numac 1997022874 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot opheffing van een aantal bepalingen van het koninklijk besluit van 4 november 1963 tot uitvoering van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorgin type koninklijk besluit prom. 13/11/1997 pub. 12/12/1997 numac 1997011396 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit betreffende de uitvoering van artikelen 4 en 7 van de wet 15 december 1994 houdende de ontbinding van het Nationaal Waarborgfonds inzake Kolenmijnschade

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 02/12/1997 pub. 12/12/1997 numac 1997003659 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de kalender van de uitgiften van in franken uitgedrukte schatkistcertificaten voor het jaar 1998. type ministerieel besluit prom. -- pub. 12/12/1997 numac 1997031464 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Brussels Instituut voor Milieubeheer Ontslagen van ambtswege Bij ministerieel besluit van 16 juni 1997 wordt de heer P. Corbeel, technisch beambte 1ste klasse van Waters en Bossen bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer, van ambtswege on Bij minist

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 25/11/1997 pub. 12/12/1997 numac 1997036468 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 10 juni 1997 houdende de subsidiëring van regionale preventiecellen type besluit van de vlaamse regering prom. 23/07/1997 pub. 12/12/1997 numac 1997036337 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot gedeeltelijke verdeling van het krediet van B.A. 01.02 P.R. 00.10 van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1997

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 04/12/1997 pub. 12/12/1997 numac 1997027677 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 23 januari 1997 betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de bedrijven voor aangepast werk

document

type document prom. -- pub. 12/12/1997 numac 1997027660 bron ministerie van het waalse gewest Leefmilieu Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type document prom. 30/07/1997 pub. 12/12/1997 numac 1997015210 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Bilaterale Verdragen en Overeenkomsten tussen de Socialistische Federatieve Republiek Joegoslavië en het Koninkrijk België. - Uitwisseling van nota's tussen de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en het Koninkrijk België type document prom. 08/08/1997 pub. 12/12/1997 numac 1997015129 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Bilaterale Verdragen en Overeenkomsten tussen de Socialistische Federatieve Republiek Joegoslavië en het Koninkrijk België. - Uitwisseling van nota's tussen de Republiek Slovenië en het Koninkrijk België type document prom. 11/03/1997 pub. 12/12/1997 numac 1997015209 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Bilaterale Verdragen en Overeenkomsten tussen de Socialistische Federatieve Republiek Joegoslavië en het Koninkrijk België. - Uitwisseling van nota's tussen de Republiek Kroatië en het Koninkrijk België type document prom. -- pub. 12/12/1997 numac 1997009975 bron ministerie van justitie Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/09/1997 pub. 12/12/1997 numac 1997029416 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap d.d. 30 juni 1989 tot regeling van de inrichting en werking van de Commissie voor homologatie van de getuigschriften en werking van h type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/07/1997 pub. 12/12/1997 numac 1997029303 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de gewogen gemiddelde brutokosten van een personeelslid van een hogeschool per ambtsgroep voor 1998 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/1997 pub. 12/12/1997 numac 1997029277 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de raad van beroep van het officieel gesubsidieerd, gewoon en buitengewoon secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/1997 pub. 12/12/1997 numac 1997029322 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Franse Gemeenschap tot opheffing van het ministerieel besluit d.d. 24 februari 1966 tot vaststelling van de vergoeding toegekend aan de personen die leiding geven aan de vormings- en vervolmakingsseminaries van het PMS-vormingscentrum van d type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 14/07/1997 pub. 12/12/1997 numac 1997029350 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende het programma en de organisatie door de universitaire instellingen van het examen waarbij de student bewijst dat hij de Franse taal machtig is

erratum

type erratum prom. 16/07/1997 pub. 12/12/1997 numac 1997014188 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer. - Erratum type erratum prom. 06/05/1997 pub. 12/12/1997 numac 1997022702 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot wijziging van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van farmaceutische specialiteiten en daarmee gelijkgest type erratum prom. 14/09/1997 pub. 12/12/1997 numac 1997022775 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen. - Errata type erratum prom. 18/07/1997 pub. 12/12/1997 numac 1997007206 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddeschalen voor de bijzondere graden bij het Ministerie van Landsverdediging. - Erratum type erratum prom. 08/08/1997 pub. 12/12/1997 numac 1997002109 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 november 1991 betreffende het bij arbeidsovereenkomst in dienst houden van sommige personeelsleden van de overheidsbesturen en instellingen van openbaar nut. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 12/12/1997 numac 1997012789 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Benoeming Bij koninklijk besluit van 14 november 1997, is de heer Lamarque, Fabrice, benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij het arbeidshof te Bergen ter vervanging van de heer Bachely, Freddy, wiens mandaat h (...

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 12/12/1997 numac 1997010054 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bekendmaking van een openstaande plaats : - plaatsvervangend rechter in de politierechtbank te Brugge : 1. De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schrijven worden g Voor elke kand

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 12/12/1997 numac 1997010052 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 28 november 1997, dat in werking treedt op 11 december 1997, is aan de heer Beuls, R., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de politierechtbank te Brugge. Het is hem vergu Bij konink

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 12/12/1997 numac 1997021383 bron arbitragehof Arrest nr. 59/97 van 14 oktober 1997 Rolnummer 1001 In zake : de prejudiciële vraag over de wet van 1 maart 1958 betreffende het statuut der beroepsofficieren van de land-, de lucht-, de zeemacht en de medische dienst en der reserveofficieren Het Arbit

vaststelling van de prijzen

type vaststelling van de prijzen prom. -- pub. 12/12/1997 numac 1997011413 bron ministerie van economische zaken Prijzen van het aardgas voor de maand december 1997 De parameters Iga en Igd voorzien bij het ministerieel besluit van 6 september 1994 houdende reglementering van de prijzen voor aardgas zijn, voor de maand december 1997, respectievelijk vastg Iga = 0,

gewestplan

type gewestplan prom. -- pub. 12/12/1997 numac 1997027674 bron ministerie van het waalse gewest Gewestplan Bij besluit van de Waalse Regering van 20 november 1997 wordt de gedeeltelijke wijziging van blad 68/6 van het gewestplan Zuid-Luxemburg definitief bepaald met het oog op de opneming van een gebied voor ambachtelijke bedrijven of Kmo' Het adv type gewestplan prom. -- pub. 12/12/1997 numac 1997027675 bron ministerie van het waalse gewest Gewestplan Bij besluit van de Waalse Regering van 20 november 1997 wordt de gedeeltelijke wijziging van blad 57/7 van het gewestplan Thuin-Chimay definitief bepaald met het oog op de opneming als ontginningsgebied van de terreinen gelegen in het Het adv type gewestplan prom. -- pub. 12/12/1997 numac 1997027672 bron ministerie van het waalse gewest Gewestplan Bij besluit van de Waalse Regering van 20 november 1997 wordt de gedeeltelijke wijziging van blad 64/3 van het gewestplan Bertrix-Libramont-Neufchâteau definitief bepaald met het oog op de opneming van een gebied voor dienstverleninge Het a type gewestplan prom. -- pub. 12/12/1997 numac 1997027673 bron ministerie van het waalse gewest Gewestplan Bij besluit van de Waalse Regering van 20 november 1997 wordt de gedeeltelijke wijziging van blad 50/6 van het gewestplan Malmedy-Sankt Vith definitief bepaald met het oog op de opneming van een ontginningsgebied op het grondgebied va Het ad
^