B.S. Index van de publicaties van 16 december 1997

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 25/04/1997 pub. 16/12/1997 numac 1997015212 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Document waarover de partijen bij het Verdrag van 19 november 1990 inzake conventionele strijdkrachten in Europa overeenstemming hebben bereikt, gedaan te Wenen op 31 mei 1996

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/10/1997 pub. 16/12/1997 numac 1997002119 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit waarbij de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector toepasselijk wordt gemaakt op de vastbenoemde personeelsleden van het Ministerie van de Franse Gemeenschap en van sommige instellingen van type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/12/1997 numac 1997011375 bron ministerie van economische zaken Algemene diensten Personeel Ontslag Bij koninklijk besluit van 29 augustus 1997 wordt aan de heer Van Horenbeek, Rudy, ontslag uit zijn ambt van adjunct-adviseur verleend, met ingang van 1 augustus 1997. type koninklijk besluit prom. 14/11/1997 pub. 16/12/1997 numac 1997003660 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot erkenning van culturele instellingen voor de toepassing van artikel 104, 3°, d, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 25/11/1997 pub. 16/12/1997 numac 1997000892 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 april 1984 betreffende de samenstelling van het identificatienummer van de personen die ingeschreven zijn in het Rijksregister van de natuurlijke personen type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/12/1997 numac 1997000689 bron ministerie van binnenlandse zaken Burgemeesters Ontslag Bij koninklijk besluit van 26 september 1997 wordt het ontslag aangeboden van de heer Jean-Baptiste Delhaye uit zijn ambt van burgemeester van de gemeente Frasnes-lez-Anvaing, provincie Henegouwen, arrondissement Aat, a Bij koninkl type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/12/1997 numac 1997011398 bron ministerie van economische zaken Personeel Pensionering Bij koninklijk besluit van 30 oktober 1997 wordt aan Mevr. Rondelez, Suzanne V.L., vertaler-directeur bij het Bestuur Algemene Diensten, met ingang van 1 december 1997, eervol ontslag uit haar functies verleend en wordt Mevr. Rond type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 16/12/1997 numac 1997012712 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende toekenning van vrijstelling van de R.T.B.F. van de verplichting om stagiairs in dienst te nemen type koninklijk besluit prom. 04/12/1997 pub. 16/12/1997 numac 1997000894 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van het aantal zetels dat toegekend wordt aan het Franse kiescollege en het Nederlandse kiescollege voor de verkiezing van het Europese Parlement type koninklijk besluit prom. 14/11/1997 pub. 16/12/1997 numac 1997000841 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de Commissie van advies voor vreemdelingen type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/12/1997 numac 1997016316 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel Pensionering Bij koninklijk besluit van 30 oktober 1997 wordt, met ingang van 1 februari 1998, op eigen verzoek, eervol ontslag uit zijn functies van industrieel ingenieur-hoofd van dienst verleend aan de heer Willy Istas, die aansp Bij hetzel type koninklijk besluit prom. 06/06/1997 pub. 16/12/1997 numac 1997022514 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende maximumgehalten aan bepaalde contaminanten in voedingsmiddelen type koninklijk besluit prom. 05/12/1997 pub. 16/12/1997 numac 1997014274 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende verhoging van het kapitaal van DE POST type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/12/1997 numac 1997000785 bron ministerie van binnenlandse zaken Burgemeester Eretitel Bij koninklijk besluit van 10 november 1997 wordt aan de heer René Goriëns de eretitel van zijn ambt van burgemeester van de gemeente Begijnendijk verleend.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/12/1997 numac 1997022844 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de orthopedie Benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 14 november 1997 wordt Dr. Rombouts, Jean-Jacques, van Wezembeek-Oppem, doctor in de genees-, heel- en verloskunde, erkend a (...) type ministerieel besluit prom. 14/11/1997 pub. 16/12/1997 numac 1997022863 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende verlenging van het ministerieel besluit van 4 augustus 1992 tot tijdelijke schorsing van de aflevering van geneesmiddelen op basis van TEUCRIUM CHAMAEDRYS type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/12/1997 numac 1997003647 bron ministerie van financien Administratie der douane en accijnzen Ambtsgebied van de ontvangkantoren Bij ministerieel besluit van 12 september 1997, in werking tredend op 1 december 1997, betreffende de kantoren der douane, der accijnzen of der douane en accijnzen; word Voor de ra type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/12/1997 numac 1997022845 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de psychiatrie Benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 14 november 1997, wordt dokter Deroover, Jean, van Vilvoorde, doctor in de genees-, heel- en verloskunde, erkend als genees (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/12/1997 numac 1997022849 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de oftalmologie Benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 20 november 1997 wordt dokter Poutchinian, Yvette, van Luik, doctor in de genees-, heel- en verloskunde, erkend als genee (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/12/1997 numac 1997022686 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de pneumologie Benoeming van leden Bij ministerieel besluit van 12 september 1997 wordt Dr. Jadoul, Patrick, van Hasselt, doctor in de genees-, heel- en verloskunde, erkend als geneesheer-s Bij ministe type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/12/1997 numac 1997009847 bron ministerie van justitie Bestuur Strafinrichtingen Personeel Ontslag Benoemingen Bij ministerieel besluit van 15 september 1997 is aan de heer R. Puissant, ontslag verleend uit zijn functies van ondervoorzitter van de bestuurscommissie bij de gevangenis te Dina Bij ministerieel type ministerieel besluit prom. 04/08/1997 pub. 16/12/1997 numac 1997022626 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van ministeriële besluiten tot erkenning voor ontleding en tegenontleding van laboratoria type ministerieel besluit prom. 14/11/1997 pub. 16/12/1997 numac 1997022864 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit waardoor de farmaceutische specialiteit PROGRAM, suspensie 7 % en tabletten 23,1 mg, 67,8 mg, 204,9 mg en 409,8 mg van het geneeskundig voorschrift wordt vrijgesteld type ministerieel besluit prom. 26/11/1997 pub. 16/12/1997 numac 1997022876 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van de stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 03/10/1997 pub. 16/12/1997 numac 1997000736 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende bepaling van de coëfficiënt R bedoeld bij artikel 1 van het koninklijk besluit van 23 december 1994 tot vaststelling van de criteria voor een harmonieuze verdeling van de asielzoekers over de gemeenten met toepassing van ar type ministerieel besluit prom. 03/12/1997 pub. 16/12/1997 numac 1997036356 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende nadere bepalingen omtrent het abonnement ter financiering van de ophaling van dierlijk afval

decreet

type decreet prom. 27/10/1997 pub. 16/12/1997 numac 1997029410 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de Middelenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1998

bericht

type bericht prom. -- pub. 16/12/1997 numac 1997021400 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State Verhelst, Johan, wonende te 3500 Hasselt, Oude Truierbaan 27, heeft op 18 november 1997 e Deze za type bericht prom. -- pub. 16/12/1997 numac 1997031505 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Gewestlijke Stedenbouwkundige Verordening Reclame en uithangborden. - Bericht van openbaar onderzoek De Gewestregering organiseert een openbaar onderzoek voor Titel VI van het ontwerp van Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening betre(...) Het openb

erratum

type erratum prom. 24/07/1997 pub. 16/12/1997 numac 1997029418 bron ministerie van de franse gemeenschap Programmadecreet met betrekking tot diverse dringende maatregelen in verband met het onderwijs. - Erratum type erratum prom. 11/09/1997 pub. 16/12/1997 numac 1997027679 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de bepalingen en voorwaarden voor de toekenning en de uitbetaling van de investeringspremies die medegefinancierd worden door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling in het kader van de uitvoering van het E

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/12/1997 numac 1997000741 bron ministerie van binnenlandse zaken Burgemeesters Benoeming Bij koninklijk besluit van 15 oktober 1997 wordt de heer Jean-Luc Crucke benoemd tot burgemeester van de gemeente Frasnes-lez-Anvaing, provincie Henegouwen, arrondissement Aat, ter vervanging van de heer Jean-Baptiste Bij konink

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 16/12/1997 numac 1997010061 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bekendmaking van de openstaande plaatsen : - secretariaat van het college van procureurs-generaal : - directeur : 1; - adjunct-adviseurs : 2. Overeenkomstig artikel 143, type vacante bettreking prom. -- pub. 16/12/1997 numac 1997012826 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten Bericht aan de representatieve organisaties van werknemers Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij de arbeidsrechtbank te Antwerpen, ter vervanging van de heer Celestin Vangron De betrokk type vacante bettreking prom. -- pub. 16/12/1997 numac 1997010057 bron ministerie van justitie Notariaat Bekendmaking van de openstaande plaatsen : - notaris ter standplaats : - Zomergem : 1; - Rumbeke : 1. De kandidaturen voor een benoeming tot notaris moeten bij een ter post aangetekend schrijven worden ger(...) Voor elke kandidatuur dient

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 16/12/1997 numac 1997010062 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 14 oktober 1997 is de heer Sohet, V., onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, in ruste gesteld op datum van 16 januari 1998. Hij kan zijn aanspraak op pensioen doen gelde Hij wordt,

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 16/12/1997 numac 1997011376 bron ministerie van economische zaken Personeel Benoemingen Bij koninklijk besluit van 29 augustus 1997 werd met ingang van 15 april 1997, de heer Degueldre, Olivier, geboren op 16 november 1969, in vast verband benoemd, tot de graad van informaticus. Bij koninklijk besluit v Bij koninklijk type benoemingen prom. -- pub. 16/12/1997 numac 1997016317 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel Benoeming in vast verband Bij koninklijk besluit van 12 november 1997 wordt de heer Willy Nijskens, stagedoend inspecteur-dierenarts, met ingang van 1 oktober 1997, in vast verband benoemd tot inspecteur-dierenarts in het Nederlands (...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 16/12/1997 numac 1997016314 bron ministerie van middenstand en landbouw, ministerie van economische zaken, ministerie van de vlaamse gemeenschap, ministerie van het waalse gewest en ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bekendmaking van een registratieaanvraag in de zin van artikel 6, lid 2, van Verordening nr. 2081/92 inzake de bescherming van de geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen In het Publicatiebl(...) PB C 33

algemeen règlement voor de arbeidsbescherming

type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 16/12/1997 numac 1997012812 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming Erkenning van laboratoria Bij ministerieel besluit van 25 november 1997 is het laboratorium van de Unité Hygiène et Physiologie du Travail - Université C(...) - bepaling van de blootstelling van de werkn

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 16/12/1997 numac 1997015215 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Additioneel Protocol opgemaakt te Straatsburg op 10 mei 1979 , bij de Europese Overeenkomst inzake de Bescherming van Dieren tijdens internationaal vervoer, opgemaakt te Parijs op 13 december 1968 (1) Lijst der gebonden Staten (...) Voor de raadpleging

indexcijfer van de prijzen

type indexcijfer van de prijzen prom. -- pub. 16/12/1997 numac 1997040810 bron ministerie van economische zaken Indexcijfer der industriële produktieprijzen van de maand oktober 1997 Het Ministerie van Economische Zaken deelt mede dat het voorlopig indexcijfer der industriële produktieprijzen voor de maand oktober 1997 142.24 punten bed(...) Het definitief ind
^