B.S. Index van de publicaties van 17 december 1997

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 24/11/1997 pub. 17/12/1997 numac 1997000720 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet houdende derde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 1997 - Sectie 13 - « Binnenlandse Zaken »

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/10/1997 pub. 17/12/1997 numac 1997022792 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden bij het Nationaal Pensioenfonds voor mijnwerkers type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/12/1997 numac 1997007230 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Marine Toekenning van het brevet van ingenieur van het militair materieel Bij koninklijk besluit nr. 1599 van 17 juli 1997 wordt het brevet van ingenieur van het militair materieel op 1 juli 1997 verleend aan vaandrig-ter-zee C. Reve (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/12/1997 numac 1997007227 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Ingetrokken bepaling Bij koninklijk besluit nr. 1676 van 23 oktober 1997 worden de bepalingen van het koninklijk besluit van 18 maart 1997, opgeheven betreffende luitenant-kolonel stafbrevethouder J. Camps, van het korps va (... type koninklijk besluit prom. 17/11/1997 pub. 17/12/1997 numac 1997007245 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddeschalen voor de bijzondere graden bij het Ministerie van Landsverdediging type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/12/1997 numac 1997007213 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Verandering van korps Bij koninklijk besluit nr. 1666 van 17 oktober 1997 wordt luitenant D. Taffeiren, van het korps van het licht vliegwezen, van ambtswege, met zijn graad en zijn anciënniteit, overgeplaatst naar het korp Voor verd type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/12/1997 numac 1997007241 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Medische dienst. - Opgeheven bepalingen Bij koninklijk besluit nr. 1690 van 4 november 1997 worden de bepalingen van het koninklijk besluit van 3 juni 1997 opgeheven betreffende geneesheer-kolonel I. Biesemans, van het korps van de gene (... type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/12/1997 numac 1997007226 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Verandering van macht en korps Bij koninklijk besluit nr. 1675 van 23 oktober 1997, wordt aanvullingskapitein-commandant R. Beyen, van het korps van de infanterie, op zijn aanvraag, op 1 oktober 1997 met zijn graad en zijn Voor verde type koninklijk besluit prom. 16/10/1997 pub. 17/12/1997 numac 1997022791 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de hiërarchische indeling van de graden waarvan de ambtenaren van het Nationaal Pensioenfonds voor mijnwerkers titularis kunnen zijn type koninklijk besluit prom. 24/11/1997 pub. 17/12/1997 numac 1997022908 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 23/09/1997 pub. 17/12/1997 numac 1997016260 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende vaststelling van het tarief van de ontledingen uitgevoerd door de Rijksontledingslaboratoria type koninklijk besluit prom. 16/10/1997 pub. 17/12/1997 numac 1997022794 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van het Nationaal Pensioenfonds voor mijnwerkers

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/12/1997 numac 1997014143 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Bestuur van het Vervoer te Land Ongeregeld vervoer Intrekking van machtigingen Bij ministerieel besluit van 20 mei 1997 wordt de machtiging tot het exploiteren van ongeregeld vervoer verleend aan de hiernavolgende exploit(...) Voor de raadpleging van type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/12/1997 numac 1997027681 bron ministerie van het waalse gewest Personeel Bij besluiten van de Waalse Regering van 9 oktober 1997 worden de heren Philippe Blérot, Ghislain Géron, Jean-Marie Huybreck, Francis Mossay, Angelo Rosa, Guy Verlaine en Luc Vuylsteke bevorderd door verhoging in graad tot de graad van Bij type ministerieel besluit prom. 22/10/1997 pub. 17/12/1997 numac 1997022793 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de wijze van benoeming in sommige graden bij het Nationaal Pensioenfonds voor mijnwerkers

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 17/12/1997 numac 1997031513 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bescherming als monument en als landschap Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 oktober 1997 worden beschermd als monument en als landschap, omwille van hun historische en artistieke waarde, Voor de ra type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 17/12/1997 numac 1997031518 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bescherming als geheel Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 oktober 1997 worden beschermd als geheel, omwille van hun historische, artistieke en esthetische waarde, de voorgevels en bedakinge Voor de ra

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 18/11/1997 pub. 17/12/1997 numac 1997036469 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van artikel 82, § 1, en artikel 120 tot en met 133 van het besluit van de Vlaamse regering van 21 december 1988 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding type besluit van de vlaamse regering prom. 02/12/1997 pub. 17/12/1997 numac 1997036473 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 27 mei 1997 houdende vaststelling van nadere regels met betrekking tot de organisatie en tot de inhoud van de examengedeelten, van het examengeld, van de werking van de

decreet

type decreet prom. 12/11/1997 pub. 17/12/1997 numac 1997036440 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende goedkeuring van het Samenwerkingsakkoort tussen het Vlaamse Gewest en het Waalse Gewest inzake de grondwaterlaag in de Kolenkalk in het gebied van Doornik type decreet prom. 18/07/1997 pub. 17/12/1997 numac 1997027565 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1997 type decreet prom. 26/06/1997 pub. 17/12/1997 numac 1997027377 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst tussen het Waalse Gewest en het Vlaamse Gewest inzake de grondwaterlaag in de kolenkalk in het gebied van Doornik

bericht

type bericht prom. -- pub. 17/12/1997 numac 1997021406 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 24 november 1997 in zake M.-C. Dumont tegen de n.v. AGF/De Schelde, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingeko « Sche

document

type document prom. -- pub. 17/12/1997 numac 1997031517 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

erratum

type erratum prom. 28/10/1997 pub. 17/12/1997 numac 1997012879 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de uiterste datum voor de neerlegging van de collectieve arbeidsovereenkomst houdende maatregelen ten voordele van de risicogroepen. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/12/1997 numac 1997007215 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht Benoeming in de graad van onderluitenant-beroepsofficier Bij koninklijk besluit nr. 1669 van 17 oktober 1997 wordt aangesteld onderluitenant-leerling gesproten uit de 34e promotie van kandidaat-officieren industrieel ingen (...)

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 25/09/1997 pub. 17/12/1997 numac 1997031488 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de uitoefening van de bevoegdheden inzake beroepsopleiding van gehandicapten

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 17/12/1997 numac 1997021397 bron diensten van de eerste minister Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Uitoefening van het beroep van architect. - Machtiging Bij koninklijk besluit van 14 november 1997 wordt Mej. Lilia Poptcheva, van Bulgaarse nationaliteit, er (...) type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 17/12/1997 numac 1997021371 bron diensten van de eerste minister Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Burgerlijke eretekens Bij koninklijk besluit van 29 september 1997 wordt het Burgerlijk Kruis 1e Klasse voor 35 dienstjaren toegekend aan : - de heer Van d Bij koninklijk type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 17/12/1997 numac 1997021355 bron diensten van de eerste minister Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 18 september 1997, dat in werking treedt op 1 januari 1998, wordt eervol ontslag uit zijn functie verlee De betrokke type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 17/12/1997 numac 1997021372 bron diensten van de eerste minister Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Uitoefening van de verpleegkunde. - Machtiging Bij koninklijk besluit van 20 oktober 1997 wordt de heer Tshibangu, Mulanda, Kana Kanyame, geboren op 22 decembe (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 17/12/1997 numac 1997010064 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bekendmaking van de openstaande plaatsen : - hoofdgriffier van het hof van beroep te Luik : 1 ; - griffier bij het vredegerecht van het kanton Sint-Pieters-Woluwe : 1 (*); - adjunct-griffier : - bij het vredegerecht van het zevende

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 17/12/1997 numac 1997008318 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** technisch assistenten voor het Ministerie van Middenstand en **** (****97007) Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het ****(...) 1. ****, **** type aanwerving prom. -- pub. 17/12/1997 numac 1997008310 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** industrieel ingenieurs (rang 10) voor het Ministerie van Verkeerswezen en **** (****97008) Uitslagen Rangschikking van de geslaagde ka(...) 1. ****, ****, ****. 2. ****, **** type aanwerving prom. -- pub. 17/12/1997 numac 1997008316 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** burgerlijk ingenieurs (rang 10), voor het Ministerie van Verkeerswezen en **** (****97007) Uitslagen Rangschikking van de geslaagde ka(...) 1. ****, ****, **** 2. ****, ****, ****

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 17/12/1997 numac 1997010063 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 27 november 1997 zijn benoemd tot : - griffier bij het hof van beroep te Antwerpen, Mej. Van de Vijver, N., adjunct-griffier bij dit hof; - griffier bij het vredegerecht van het zesde kanton - adjunct-gri

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 17/12/1997 numac 1997021401 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest nr. 69.285 van 30 oktober 1997 in zake de v.z.w. Nationaal Syndicaat der Militairen tegen de Controlecommissie inzake de representativi « Hou type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 17/12/1997 numac 1997021402 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest van 31 oktober 1997 in zake G. Willendyk tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekomen o « Is a

bekrachtiging

type bekrachtiging prom. -- pub. 17/12/1997 numac 1997015250 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Verdrag van de Westeuropese Unie inzake beveiliging, gedaan te Brussel op 28 maart 1995. - Bekrachtiging door Italië Op 26 september 1997 is bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking de akt(...) Overee
^