B.S. Index van de publicaties van 18 december 1997

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 17/03/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997022733 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de geneeskunst, de verpleegkunde, de paramedische beroepen en de geneeskundige commissies, met het oog op de uitoefening van de klinische biologie type wet prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021409 bron diensten van de eerste minister Wet tot bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen met toepassing van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie, en van de wet van 26 jul type wet prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021408 bron diensten van de eerste minister Wet tot bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen met toepassing van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, en de wet van 26 juli 1996 strekkend

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997022884 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 maart 1953 betreffende de handel in slachtvlees en houdende reglementering van de keuring der hier te lande geslachte dieren type koninklijk besluit prom. 04/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997012821 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot oprichting van een centrale preventiedienst voor de sector van de uitzendarbeid type koninklijk besluit prom. 14/10/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997000787 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij aan de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling machtiging wordt verleend toegang te hebben tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen en het identificatienummer ervan te gebruiken type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/12/1997 numac 1997007225 bron ministerie van landsverdediging Aalmoezeniersdienst Ontslag Bij koninklijk besluit nr. 1674 van 23 oktober 1997 wordt de heer Jean Serruys, aalmoezenier eerste klasse, op 1 september 1997, op eigen verzoek, uit zijn ambt ontslagen en op dezelfde datum opgenomen in het reser (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/12/1997 numac 1997007216 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Aanstellingen in de graad van onderluitenant **** koninklijk besluit ****. 1670 van 17 oktober 1997 : Landmacht Worden de leerlingen van de 135**** promotie " alle wapens " aan de **** Militaire ****, van wie ****, ****.; ****, ****.; **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/12/1997 numac 1997011412 bron ministerie van economische zaken Toelating verleend aan een onderneming om aan verzekeringen te doen Bij koninklijk besluit van 26 november 1997 wordt aan de onderneming « Cigna Life Insurance Company Limited » (administratief codenummer 0938), naamloze vennootsch(...) - « Ongevall type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/12/1997 numac 1997007212 bron ministerie van landsverdediging Leger Landmacht Vaststelling van de anciënniteitsrang Bij koninklijk besluit nr. 1664 van 17 oktober 1997 : Korps van de infanterie Neemt ingevolge zijn tijdelijke ambtsontheffing van veertien dagen op 1 augustus 1997, aanvullings Voor verdere bevorder type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/12/1997 numac 1997007242 bron ministerie van landsverdediging Aalmoezeniersdienst Uittreden uit het reservekader Bij koninklijk besluit nr. 1699 van 10 november 1997 houden de heren Lieven Gistelinck, Gabriël Soete en Joris Weyts, reserve-aalmoezeniers 2e klasse van de katholieke eredienst, op, vanaf 1 Zij zijn e type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/12/1997 numac 1997011404 bron ministerie van economische zaken Gasvervoerleidingen Verklaring van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 10 november 1997 wordt de oprichting van gasvervoerinstallaties door middel van leidingen op het grondgebied van de gemeente Bergen van openbaar nut verklaard ten voor (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/12/1997 numac 1997000722 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State Onverenigbaarheden Machtigingen Bij koninklijk besluit van 6 oktober1997 wordt Mevr. Gabrielle Jottrand, adjunct-referendaris bij de Raad van State, gemachtigd om tijdens het eerste trimester van het academisch jaar 1997-19 Bij koninklijk type koninklijk besluit prom. 19/11/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997012767 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 januari 1997 tot vaststelling van het bedrag van de vergoeding bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoef type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/12/1997 numac 1997010066 bron ministerie van justitie Hoofdbestuur Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 22 september 1997 zijn benoemd op datum van 8 april 1995 : - Commandeur in de Leopoldsorde : De heer Devlieghere, Jacques, directeur-generaal. Hij zal het burgerlijk eret - Officier in de Leopo type koninklijk besluit prom. 08/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997022907 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de grondslag voor de berekening van de verzekeringstegemoetkomingen voor sommige geneeskundige verstrekkingen van de geneesheren type koninklijk besluit prom. 19/02/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997012074 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van maatregelen betreffende de veiligheid en de gezondheid op het werk van uitzendkrachten type koninklijk besluit prom. 27/11/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997010019 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot oprichting van het Secretariaat bij het college van procureurs-generaal type koninklijk besluit prom. 08/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997022918 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de bijdrage van de openbare instellingen van sociale zekerheid in de inkomsten van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid voor het jaar 1997

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/10/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997027684 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie Tewerkstelling-Vorming-Onderwijs van het Subregionale Comité voor Arbeidsbemiddeling en Vorming van Verviers type ministerieel besluit prom. 14/10/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997027682 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie Tewerkstelling-Vorming-Onderwijs van het Subregionale Comité voor Arbeidsbemiddeling en Vorming van Charleroi type ministerieel besluit prom. 14/10/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997027685 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie Tewerkstelling-Vorming-Onderwijs van het Subregionale Comité voor Arbeidsbemiddeling en Vorming van Nijvel type ministerieel besluit prom. 14/10/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997027687 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie Tewerkstelling-Vorming-Onderwijs van het Subregionale Comité voor Arbeidsbemiddeling en Vorming van Doornik-Moeskroen type ministerieel besluit prom. 14/10/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997027686 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie Tewerkstelling-Vorming-Onderwijs van het Subregionale Comité voor Arbeidsbemiddeling en Vorming van Bergen-La Louvière type ministerieel besluit prom. 14/10/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997027683 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie Tewerkstelling-Vorming-Onderwijs van het Subregionale Comité voor Arbeidsbemiddeling en Vorming van Namen type ministerieel besluit prom. 27/11/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997027692 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van het deel van de in 1997 door de "Société régionale wallonne du Logement" uitgegeven leningen dat deze maatschappij voor de bestrijding van ongezonde woningen moet bestemmen type ministerieel besluit prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997000888 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 december 1985 houdende de wijze van berekening van de diensturen van het rijkswachtpersoneel type ministerieel besluit prom. 20/11/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997027690 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 8 van het besluit van de Waalse Regering van 20 november 1997 betreffende de toekenning van solidariteitstoelagen aan huurders van woningen beheerd door de openbare bouwmaatschappijen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 18/12/1997 numac 1997031508 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 oktober 1997 wordt aangevat de procedure tot inschrijving op de bewaarlijst als monument, wegens hun historische en artistieke waarde, van de gevels en de b (... type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 18/12/1997 numac 1997031509 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Instelling van de procedure tot inschrijving op de bewaarlijst als geheel Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 oktober 1997 wordt ingesteld de procedure tot inschrijving op de bewaarlijst a (...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 18/12/1997 numac 1997031507 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Instelling van de procedure tot bescherming als geheel Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 november 1997 wordt ingesteld de procedure tot bescherming als geheel, wegens hun historische en ar (...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 18/12/1997 numac 1997031521 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Inschrijvingen op de bewaarlijst als monument Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 oktober 1997 wordt ingeschreven op de bewaarlijst als monument, omwille van haar historische en artistieke Bij besluit

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 04/11/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997036463 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 4 februari 1997 betreffende de verplichte bijdragen bestemd voor de promotie en afzetbevordering van de Vlaamse producten van de sectoren landbouw, tuinbouw en visse

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 20/11/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997027689 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van solidariteitstoelagen aan huurders van woningen beheerd door de openbare bouwmaatschappijen type besluit van de waalse regering prom. 20/11/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997027691 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 13 juni 1991 tot bepaling van de voorwaarden inzake stijving en verdeling van het "Fonds régional de solidarité" , gewijzigd bij het besluit van de Waalse Re type besluit van de waalse regering prom. 27/11/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997027694 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering waarbij de "Société régionale wallonne du Logement" ertoe gemachtigd wordt een lening van maximum 2 386 miljoen BEF onder garantie van het Waalse Gewest aan te gaan voor de financiering van haar investeringsprogramma's type besluit van de waalse regering prom. 27/11/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997027693 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 25 juli 1996 tot invoering van een bijzonder beleid betreffende het vervoer over de bevaarbare waterwegen in het kader van artikel 32.13 van de wet van 4 augustus 1978

programmawet

type programmawet prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021410 bron diensten van de eerste minister Programmawet houdende diverse bepalingen

document

type document prom. -- pub. 18/12/1997 numac 1997000907 bron ministerie van binnenlandse zaken Rijkswacht Aanwijzingen Adjudant-chef bij de rijkswacht Vandebrouck, R., werd, op datum van 24 november 1997, aangewezen voor het ambt van commandant van de brigade Thuin. Adjudant-chef bij de rijkswacht Groven, M., werd, op datum van 24 Adjudant bij d

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/12/1997 numac 1997007228 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Speciale functie Ontslagen Aanwijzingen Benoeming Bij koninklijk besluit ****. 1681 van 30 oktober 1997 : - Wordt op 30 oktober 1997 ontslagen uit het ambt van Commandant van de **** **** : Generaal-majoor - Wordt op 30 oktober 1 type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/12/1997 numac 1997000723 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State Benoeming van een auditeur Bij koninklijk besluit van 6 oktober 1997 wordt Mevr. Pascale Vandernacht, adjunct-auditeur, met ingang van 6 oktober 1997, tot auditeur bij de Raad van State benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/12/1997 numac 1997000724 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State Benoeming van adjunct-referendarissen Bij koninklijk besluit van 11 oktober 1997 wordt de heer Werner Weymeersch tot adjunct-referendaris bij de Raad van State benoemd. Bij koninklijk besluit van 11 oktober 1997 wordt Mevr. (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 18/12/1997 numac 1997010074 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Erratum De bekendmaking van de openstaande plaatsen van directeur en adjunct-adviseur bij het secretariaat van het college van procureurs-generaal, verschenen in het Belgisch Staatsblad nr. 238 van 16 december 1997, blz. 3 Bekendmakin

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 18/12/1997 numac 1997021411 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest nr. 69.367 van 4 november 1997 in zake K. Lambert en P. Breemersch tegen de stad Oostende en het Vlaamse Gewest, waarvan de expeditie t « 1. S

verslag

type verslag prom. -- pub. 18/12/1997 numac 1997007214 bron ministerie van landsverdediging Leger Landmacht Ingetrokken bepalingen Benoeming in de graad van onderluitenant Bij koninklijk besluit nr. 1667 van 17 oktober 1997 : Korps van de logistiek Worden de bepalingen van het koninklijk besluit nr. 28327 van 18 januari Wordt aangesteld tijde

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. -- pub. 18/12/1997 numac 1997003668 bron ministerie van financien Nationale Loterij Data der openbare trekkingen - BingoVision, voor de maand januari 1998 De openbare trekkingen, BingoVision, voor de maand januari 1988 zullen plaatshebben : Vanaf 17 u. 15 m : Op zaterdag 3, 10, 17, 24 et 31 januari R.T.B.F. Studio 02 type document betreffende de nationale loterij prom. -- pub. 18/12/1997 numac 1997003669 bron ministerie van financien Nationale Loterij Data der openbare trekkingen - KENO voor de maand januari 1998 De openbare trekkingen, KENO, voor de maand januari 1998 zullen plaatshebben : Na 20 uur : Iedere maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Behalve : Na 19 uur : Iedere woen

bekendmaking van de juridische orde

type bekendmaking van de juridische orde prom. -- pub. 18/12/1997 numac 1997010065 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bekendmaking van de voordrachten van het hof van beroep te Antwerpen en van de provincieraad van Antwerpen tot twee plaatsen van raadsheer vacant in het hof van beroep te Antwerpen Eerste plaats : Kandidaten voorgedrag Eerste kandidaa

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 18/12/1997 numac 1997010042 bron ministerie van justitie GERECHTSKOSTEN IN STRAFZAKEN INDEXATIE. - TARIEF 1998 TABEL DER VERGOEDINGEN VOORZIEN DOOR HET ALGEMEEN REGLEMENT OP DE GERECHTSKOSTEN IN STRAFZAKEN Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld TABEL DER REISVERGOE Voor de raadpleg
^