B.S. Index van de publicaties van 20 december 1997

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 02/12/1997 pub. 20/12/1997 numac 1997011410 bron ministerie van economische zaken Wet houdende zesde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 1997 - Sectie 32 - Ministerie van Economische Zaken

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/12/1997 numac 1997022814 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Goedkeuring van een type van toestellen voor medisch gebruik van ioniserende stralingen, in toepassing van artikel 51.1. van het koninklijk besluit van 28 februari 1963 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking en van de werkne Het type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/12/1997 numac 1997000906 bron ministerie van binnenlandse zaken Politiecommissaris. - Ontslagverlening Bij koninklijk besluit d.d. 25 november 1997 wordt aan de heer Van-derhaeghen, Franciscus, op zijn verzoek, met ingang van 1 januari 1998, ontslag verleend uit zijn ambt van politiecommissaris van de stad G Hij wor type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/12/1997 numac 1997010080 bron ministerie van justitie Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 4 december 1997 is de heer De Weerdt, I., ondervoorzitter in de rechtbank van koophandel te Antwerpen, bevorderd tot Officier in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. type koninklijk besluit prom. 25/11/1997 pub. 20/12/1997 numac 1997012783 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot algemeen verbindend verklaring van de beslissing van 26 september 1997 van het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk betreffende de vervanging van de feestdagen van 15 augustus en 1 november 1998 type koninklijk besluit prom. 25/11/1997 pub. 20/12/1997 numac 1997012777 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw type koninklijk besluit prom. 27/11/1997 pub. 20/12/1997 numac 1997003666 bron ministerie van financien Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 18-60-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 1997 en bestemd namelijk tot het dekken van de uitgaven ter financiering van d type koninklijk besluit prom. 27/11/1997 pub. 20/12/1997 numac 1997012784 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot algemeen verbindend verklaring van de beslissing van 10 oktober 1997 van het Paritair Comité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de vervanging van de feestdagen van 15 augustus en 1 type koninklijk besluit prom. 25/11/1997 pub. 20/12/1997 numac 1997012774 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen welke bruggen en metalen gebinten monteren, die ressorteren onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw type koninklijk besluit prom. 13/11/1997 pub. 20/12/1997 numac 1997012690 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit betreffende het bijhouden van een aanwezigheidsregister in de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf ressorteren en tot bepaling van de voorwaarden en de nadere regelen volgens welke het aanwezigheidsregister type koninklijk besluit prom. 10/11/1997 pub. 20/12/1997 numac 1997022817 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 10/11/1997 pub. 20/12/1997 numac 1997022866 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Algemeen beheerscomité van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 02/12/1997 pub. 20/12/1997 numac 1997022921 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van het Instituut voor veterinaire keuring type koninklijk besluit prom. 25/11/1997 pub. 20/12/1997 numac 1997022912 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering, voor het jaar 1994, van artikel 193, § 1, tweede lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 10/11/1997 pub. 20/12/1997 numac 1997022853 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Comité van de Dienst voor administratieve controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 02/12/1997 pub. 20/12/1997 numac 1997022892 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van de Rijksdienst voor pensioenen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/12/1997 numac 1997003676 bron ministerie van financien Muntfonds. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 8 december 1997 wordt Mevr. Van Paemel, Frédérique, aangesteld als rekenplichtige van het Muntfonds. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het bij uittreksel in het Belgisch Staatsbl (...) type ministerieel besluit prom. 21/11/1997 pub. 20/12/1997 numac 1997031534 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende opheffing van het ministerieel besluit van 31 september 1995 tot vaststelling van de bevoegdheden van de Gewestelijke Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Economie, type ministerieel besluit prom. 04/12/1997 pub. 20/12/1997 numac 1997022904 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 2 december 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Rijksdienst voor pensioenen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/12/1997 pub. 20/12/1997 numac 1997031536 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van de prijzen voor het vervoer van reizigers op het net van het stads- en streekvervoer van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 09/12/1997 pub. 20/12/1997 numac 1997036489 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering inzake de toekenning van financiële tegemoetkomingen voor beursdeelnames

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 27/11/1997 pub. 20/12/1997 numac 1997027695 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 21 september 1995 tot benoeming van de leden, de voorzitter en de ondervoorzitter van de "Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable"

decreet

type decreet prom. 17/12/1997 pub. 20/12/1997 numac 1997027678 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 1998

omzendbrief

type omzendbrief prom. 25/11/1997 pub. 20/12/1997 numac 1997000891 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief ter aanvulling van de omzendbrief van 9 juni 1997 betreffende de inschrijving in de bevolkingsregisters van Europese onderwijzers en leraren met officiële zending in België

document

type document prom. -- pub. 20/12/1997 numac 1997010029 bron ministerie van justitie Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

erratum

type erratum prom. -- pub. 20/12/1997 numac 1997010082 bron ministerie van justitie Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 227 van 29 november 1997, blz. 31986, dient in de zeventiende lijn van de Nederlandstalige tekst, het woord « koninklijk » te worden vervangen door « ministerieel ». type erratum prom. 13/06/1996 pub. 20/12/1997 numac 1997027698 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Franse Gemeenschapsexecutieve van 5 oktober 1987 tot vaststelling van de voorwaarden en de nadere regels voor de erkenning en de betoelaging van instellingen die activiteiten uitoefenen g

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/12/1997 numac 1997021414 bron diensten van de eerste minister Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Personeel. - Ambtshalve benoemingen Bij koninklijke besluiten van 29 oktober 1997 worden de hierna vermelde ambtenaren van de Federale diensten voor wetensch - op datum va

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 20/12/1997 numac 1997010078 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bekendmaking van de openstaande plaatsen : - rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel : 1; - plaatsvervangend rechter in de arbeidsrechtbank te Bergen : 1; - plaatsvervangend rechter in het vredegerecht De kandidaturen vo type vacante bettreking prom. -- pub. 20/12/1997 numac 1997012867 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten Bericht aan de representatieve organisaties van werknemers.- Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de arbeidsrechtbank te Brussel, ter vervanging van de heer François, René D De voordr

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 20/12/1997 numac 1997010081 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 18 november 1997, dat in werking treedt op 26 december 1997, is aan Mevr. Mazy, Y., ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend rechter in de arbeidsrechtbank te Bergen. Het is haar vergun Bij koninkl

lijst

type lijst prom. -- pub. 20/12/1997 numac 1997022838 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Lijst der industrie-apothekers voorzien door artikel 11 van het koninklijk besluit van 6 juni 1960 betreffende de fabricage, de distributie in het groot en de terhandstelling van geneesmiddelen Vierde aanvulling van de lijst, gepubliceerd in he Voor de

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 20/12/1997 numac 1997000731 bron ministerie van binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 14 oktober 1997, genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verlee (...

vonnis

type vonnis prom. -- pub. 20/12/1997 numac 1997009968 bron ministerie van justitie Uittreksel overeenkomstig artikel 118 van het Burgerlijk Wetboek Bij vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen, gegeven op 25 september 1997, is ten verzoeke van Mevr. Van Regemorter, Myriam, wonende te 2500 Lier, Aarschotsesteenweg (...)

gewestplan

type gewestplan prom. -- pub. 20/12/1997 numac 1997036438 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Gewestplan Aalst-Ninove-Geraardsbergen-Zottegem. - Gedeeltelijke wijziging van het gewestplan op het grondgebied van de gemeenten Aalst, Denderleeuw en Haaltert Een besluit van de Vlaamse regering van 4 november (...) Artikel 1. Een gedeeltelijke wijz

samenstelling wervingsreserve

type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 20/12/1997 numac 1997020109 bron kamer van volksvertegenwoordigers Wervingsexamen van tweetalig attaché voor de dienst Gebouwen De Kamer van Volksvertegenwoordigers organiseert eerlang een examen met het oog op de aanwerving en de samenstelling van een wervingsreserve van tweetalige attachés met een in het Nede Funct

aanwijzing in de rechterlijke orde

type aanwijzing in de rechterlijke orde prom. -- pub. 20/12/1997 numac 1997012824 bron rechterlijke macht Arbeidsrechtbank te Charleroi Op 11 september 1997 werd de heer Marly, Raymond, werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij het arbeidshof te Luik, door de voorzitter van dit hof aangewezen om het ambt van plaatsvervangend ma Op 11 s
^