B.S. Index van de publicaties van 23 december 1997

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 08/09/1997 pub. 23/12/1997 numac 1997000839 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot toekenning van de titel van stad aan de gemeente Florenville Errata type wet prom. -- pub. 23/12/1997 numac 1997003670 bron ministerie van financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen : Gemeente Fernelmont(...) Huis en grond (gelegen rue de Branchon 52), gekadastreer

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 24/11/1997 pub. 23/12/1997 numac 1997022856 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering, wat de arbeidsongevallenverzekering in de private sector betreft, van sommige bepalingen van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het « handvest » van de sociale verzekerde type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/12/1997 numac 1997011419 bron ministerie van economische zaken Toelating verleend aan een pensioenfonds om een voorzorgsactiviteit uit te oefenen Bij koninklijk besluit van 3 december 1997 wordt aan het pensioenfonds « Vereniging voor het Pensioenplan van Monchem » , ver(...) Dit besluit treedt in werking vanaf d type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/12/1997 numac 1997010069 bron ministerie van justitie Homologatie-examens van kandidaat-gerechtsdeurwaarder Zittijd maart 1998 1. In toepassing van het koninklijk besluit van 30 juni 1993 betreffende de stage voor kandidaat-gerechtsdeurwaarder en de homolog(...) 2. De aanvragen tot inschrijving moeten bi type koninklijk besluit prom. 04/12/1997 pub. 23/12/1997 numac 1997012778 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van het minimumbedrag van het loon dat men moet genieten om als een betaalde sportbeoefenaar te worden beschouwd type koninklijk besluit prom. 24/11/1997 pub. 23/12/1997 numac 1997022894 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 maart 1991 houdende samenstelling en organisatie van het Algemeen coördinatiecomité van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. 09/12/1997 pub. 23/12/1997 numac 1997007253 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie ten behoeve van de leden van de militaire gemeenschap type koninklijk besluit prom. 10/11/1997 pub. 23/12/1997 numac 1997016311 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot vaststelling van het reglement van inwendige orde van de Psychologencommissie, opgericht bij artikel 3, § 1, van de wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog type koninklijk besluit prom. 11/12/1997 pub. 23/12/1997 numac 1997022903 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 oktober 1994 houdende oprichting van een Raadgevend Comité voor de pensioensector type koninklijk besluit prom. 08/12/1997 pub. 23/12/1997 numac 1997022909 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot bepaling van de toepassingsmodaliteiten voor de indexering van de prestaties in de regeling van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging type koninklijk besluit prom. 24/11/1997 pub. 23/12/1997 numac 1997022902 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het wegnemen en toewijzen van organen van menselijke oorsprong type koninklijk besluit prom. 29/10/1997 pub. 23/12/1997 numac 1997022842 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 1975 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder kinderbijslag wordt verleend ten behoeve van het kind dat onderwijs volgt en het koninklijk besluit van 12 augustus 1985 tot uit type koninklijk besluit prom. 24/11/1997 pub. 23/12/1997 numac 1997022855 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit ter uitvoering van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het « handvest » van de sociaal verzekerde in het kader van het bijzonder stelsel van de sociale zekerheid der mijnwerkers type koninklijk besluit prom. 12/12/1997 pub. 23/12/1997 numac 1997022910 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 oktober 1981 tot uitvoering van de artikelen 20, 27, 28 en 38 van de herstelwet van 10 februari 1981 inzake de pensioenen van de sociale sector type koninklijk besluit prom. 24/11/1997 pub. 23/12/1997 numac 1997022858 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 23 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers tot uitvoering van artikel 13 van de wet v type koninklijk besluit prom. 24/11/1997 pub. 23/12/1997 numac 1997022860 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen inzake de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen ingevolge de invoering van het « handvest » van de sociaal verzekerde type koninklijk besluit prom. 24/11/1997 pub. 23/12/1997 numac 1997022859 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit ter uitvoering van de artikelen 3, 7 en 24 van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het « handvest » van de sociaal verzekerde voor de kinderbijslaginstellingen bedoeld in de artikelen 19, 31, 32 en 33 van de samen- geordende we type koninklijk besluit prom. 24/11/1997 pub. 23/12/1997 numac 1997022857 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering, voor de beroepsziekteverzekering in de private sector, van sommige bepalingen van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het « handvest » van de sociaal verzekerde

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/11/1997 pub. 23/12/1997 numac 1997031501 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Regent van 2 juli 1949 betreffende de staatstussenkomst inzake toelagen voor het uitvoeren van werken door de provincies, gemeenten, verenigingen van gemeenten, commiss type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/10/1997 pub. 23/12/1997 numac 1997031476 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 april 1994 houdende aanwijzing van de leden van de Raad van beroep van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/10/1997 pub. 23/12/1997 numac 1997031475 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 februari 1995 houdende aanwijzing van de leden van de gemeenschappelijke Raad van beroep voor de instellingen van openbaar nut

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 09/09/1997 pub. 23/12/1997 numac 1997036472 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot kwalificatie van de N.V. Participatiemaatschappij Vlaanderen als gespecialiseerde dochteronderneming van de N.V. Vlaamse Participatiemaatschappij type besluit van de vlaamse regering prom. 09/12/1997 pub. 23/12/1997 numac 1997036508 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende wijziging van het koninklijk besluit betreffende de bescherming van vogels in het Vlaamse Gewest type besluit van de vlaamse regering prom. 25/11/1997 pub. 23/12/1997 numac 1997036500 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de omslagsleutel tot aanwending van de middelen van het Grindfonds voor het begrotingsjaar 1998

omzendbrief

type omzendbrief prom. 24/11/1997 pub. 23/12/1997 numac 1997015253 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Omzendbrief betreffende de structuur van het kandidatuurdossier met het oog op het verkrijgen van een vergunning voor het opzetten en exploiteren van een net voor mobiele telefonie in België volgens de DCS-1800-norm

document

type document prom. -- pub. 23/12/1997 numac 1997016210 bron ministerie van middenstand en landbouw Embryoproductieteams voor runderen Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type document prom. -- pub. 23/12/1997 numac 1997016211 bron ministerie van middenstand en landbouw Embryoteams voor runderen Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/10/1997 pub. 23/12/1997 numac 1997029422 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van afgevaardigden bij de « Conseil supérieur de l'Audiovisuel » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/10/1997 pub. 23/12/1997 numac 1997029423 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/09/1997 pub. 23/12/1997 numac 1997029359 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende ontslagverlening aan een lid van de Selectiecommissie voor films van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/09/1997 pub. 23/12/1997 numac 1997029358 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende ontslagverlening aan een lid van de Selectiecommissie voor films van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/09/1997 pub. 23/12/1997 numac 1997029357 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende ontslagverlening aan een lid van de Selectiecommissie voor films van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/09/1997 pub. 23/12/1997 numac 1997029384 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van leden van de Selectiecommissie voor films van de Franse Gemeenschap

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/12/1997 numac 1997012900 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 8 december 1997 is Mevr. Verschooten, Marleen, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende, van het Nederlands taalstelsel, bij de arbeidsrechtbank te Brussel, t Bij kon type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/12/1997 numac 1997010089 bron ministerie van justitie Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie Benoeming Bij koninklijk besluit van 9 december 1997 wordt Mevr. Mattheeuws, D., met ingang van 1 januari 1998, benoemd voor een mandaat van twee jaar in de hoedanigheid van assistent in (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/12/1997 numac 1997011326 bron ministerie van economische zaken Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 18 oktober 1996 werd met ingang van deze datum bevorderd : Kroonorde Officier De heer Santens, Herman, Oudenaarde. Bij koninklijke besluiten van 10 november 1 Leopoldsorde Cheval

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 23/12/1997 numac 1997003663 bron ministerie van financien Vacante betrekking van secretaris-generaal bij het Ministerie van Financiën . - Oproep tot kandidaten De betrekking van secretaris-generaal is te begeven bij het Ministerie van Financiën op datum van 1 februari 1998. Overeenkomstig (...) - door overp type vacante bettreking prom. -- pub. 23/12/1997 numac 1997010091 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bekendmaking van de openstaande plaatsen : - rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel : - te Antwerpen : 10 1 vanaf 30 januari 1999; 1 vanaf 19 maart 1999; 1 vanaf 26 maart 1999; 1 vanaf 2 ju(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 23/12/1997 numac 1997003622 bron ministerie van financien Vacante betrekking van directeur-generaal bij de Algemene Diensten van het Algemeen Secretariaat van het Ministerie van Financiën. - Oproep tot kandidaten De betrekking van directeur-generaal van de Algemene Diensten van het Algemeen S(...) Overeenkom type vacante bettreking prom. -- pub. 23/12/1997 numac 1997000846 bron ministerie van binnenlandse zaken Werving in 1998 van officieren voor het operationeel korps van de rijkswacht De rijkswacht zal in 1998 vergelijkende examens organiseren om rijkswachtofficieren aan te werven. Het betreft, enerzijds, examens voor kandidaat-rijkswachtofficieren h 1. Aanw

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 23/12/1997 numac 1997008343 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** sociale controleurs , voor de Rijksdienst voor Sociale **** (****96814). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot ****(...) 1. ****, **** type aanwerving prom. -- pub. 23/12/1997 numac 1997008317 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** **** voor het Belgisch Instituut voor Postdiensten en **** (****97016). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toe(...) 1. **** **** type aanwerving prom. -- pub. 23/12/1997 numac 1997008319 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** technische assistenten voor het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis te **** (****97018). Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van(...) 1. ****, ****, **** type aanwerving prom. -- pub. 23/12/1997 numac 1997008312 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van mannelijke en vrouwelijke **** technici der **** (rang 20) voor het Museum van **** (****97010). Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van ****(...) 1. ****, ****, ****

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 23/12/1997 numac 1997010087 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 15 juli 1997, dat in werking treedt op 31 december 1997, is de heer Vanorshoven, L., kamervoorzitter in het hof van beroep te Brussel, op zijn verzoek, in ruste gesteld. Hij kan zijn aanspraak op Bij koninkl

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 23/12/1997 numac 1997021390 bron arbitragehof Arrest nr. 62/97 van 28 oktober 1997 Rolnummers 1022, 1023 en 1024 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 1,

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 17/07/1997 pub. 23/12/1997 numac 1997033085 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende opheffing van het besluit van de Regering van 20 februari 1995 tot vaststelling van de specifieke veiligheidsnormen voor opvangvoorzieningen voor bejaarden

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 23/12/1997 numac 1997016315 bron ministerie van middenstand en landbouw, ministerie van economische zaken, ministerie van de vlaamse gemeenschap, ministerie van het waalse gewest en ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bekendmaking van een registratieaanvraag in de zin van artikel 8, lid 1, tweede alinea, van Verordening nr. 2082/92 inzake de specifiteitscertificering voor landbouwproducten en levensmiddelen In het Publicatieblad van de Europese Gemeensc(...) PB C 32

goedkeuringen

type goedkeuringen prom. -- pub. 23/12/1997 numac 1997029688 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Akten tot goedkeuring van de overeenkomst van een gedeeltelijke overdracht van rechten en verplichtingen tussen twee pensioenfondsen Bij beslissing van de Raad van de Controledienst voor de Verzekeri De door de Contr

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 17/07/1997 pub. 23/12/1997 numac 1997031498 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot invoering van een moratorium op de opening van nieuwe bedden in de rusthuizen type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 13/11/1997 pub. 23/12/1997 numac 1997031485 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad tot aanpassing van de bedragen bepaald in artikel 27, § 1, derde lid, 4°, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maa
^