B.S. Index van de publicaties van 24 december 1997

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 12/12/1997 pub. 24/12/1997 numac 1997000896 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet tot bepaling van het aanbrengen van sommige vermeldingen op de identiteitskaart bedoeld in artikel 6, § 1, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot reg

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/12/1997 pub. 24/12/1997 numac 1997012908 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 50 van het koninklijk besluit van 22 november 1995 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering in het kader van het meerjarenplan voor werkgelegenheid type koninklijk besluit prom. 24/11/1997 pub. 24/12/1997 numac 1997003672 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 november 1997 houdende de verdeling van de betrekkingen per organieke afdeling van het Ministerie van Financiën type koninklijk besluit prom. 08/08/1997 pub. 24/12/1997 numac 1997022801 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 12/12/1997 pub. 24/12/1997 numac 1997015252 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 10 mei 1966 betreffende de toekenning van studie- en reisbeurzen in de ontwikkelingslanden aan professoren en studenten, alsmede van het koninklijk besluit van 10 augustus 1981 tot vaststelli type koninklijk besluit prom. 28/11/1997 pub. 24/12/1997 numac 1997009964 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van geldelijke bepalingen ten gunste van sommige ambtenaren in dienst in de buitendiensten van het Bestuur Strafinrichtingen type koninklijk besluit prom. 28/11/1997 pub. 24/12/1997 numac 1997009962 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot bepaling van het statuut en van het ambt van sommige ambtenaren verbonden aan een probatiecommissie en tot vaststelling van geldelijke bepalingen ten gunste van deze ambtenaren type koninklijk besluit prom. 28/11/1997 pub. 24/12/1997 numac 1997009963 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van administratieve bepalingen ten gunste van sommige ambtenaren van de buitendiensten van het Bestuur Strafinrichtingen die behoren tot het niveau 1

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/11/1997 pub. 24/12/1997 numac 1997022873 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 3, § 2, van het ministerieel besluit van 17 juni 1997 houdende de uitvoering van artikel 3, § 8, van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tew type ministerieel besluit prom. 08/12/1997 pub. 24/12/1997 numac 1997003673 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 november 1997 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 24 november 1997 houdende de verdeling van de betrekkingen per organieke afdeling van het Ministerie van Financiën type ministerieel besluit prom. 28/11/1997 pub. 24/12/1997 numac 1997009965 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit betreffende de werving en de loopbaan van sommige ambtenaren van de buitendiensten van het Bestuur Strafinrichtingen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/10/1997 pub. 24/12/1997 numac 1997036488 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 20 juni 1995 tot bepaling van de samenstelling en de werking van de kabinetten van de Vlaamse ministers type besluit van de vlaamse regering prom. 18/11/1997 pub. 24/12/1997 numac 1997036524 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de erkennings- en subsidiëringsvoorwaarden voor de samenwerkings- en overlegstructuur van de erkende sociale verhuurkantoren type besluit van de vlaamse regering prom. 04/11/1997 pub. 24/12/1997 numac 1997036437 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende subsidie aan enkele Vlaamse universiteiten voor de ondersteuning van enkele internationale interuniversitaire projecten type besluit van de vlaamse regering prom. 04/11/1997 pub. 24/12/1997 numac 1997036403 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot subsidiëring van tijdelijke leergangen en tot toekenning van forfaitaire weddetoelagen type besluit van de vlaamse regering prom. 04/11/1997 pub. 24/12/1997 numac 1997036402 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot subsidiëring van tijdelijke leergangen en tot toekenning van forfaitaire weddetoelagen type besluit van de vlaamse regering prom. 04/11/1997 pub. 24/12/1997 numac 1997036454 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 14 december 1983 houdende sommige maatregelen tot harmonisatie van de werking en van de presentiegelden en vergoedingen van adviesorganen

document

type document prom. -- pub. 24/12/1997 numac 1997003682 bron ministerie van financien Obligaties van de Vlaamse Vervoermaatschappij 3 pct. lening januari-juli, 2e tot 4e reeks Aflossing van 1998 Op 17 november 1997 werd overgegaan tot de uitloting van de 3 pct. obligaties januari-juli, 2e tot 4e reeks, van de Vlaamse Vervo De lijst van type document prom. 31/10/1997 pub. 24/12/1997 numac 1997003618 bron ministerie van financien Beslissing betreffende de territoriale bevoegdheid van sommige diensten van de Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/06/1997 pub. 24/12/1997 numac 1997029403 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de samenstelling van de Overheidsdelegatie in het Hoog Overlegcomité van Sector IX

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/12/1997 numac 1997000918 bron ministerie van binnenlandse zaken Politiecommissaris. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 4 december 1997 is de heer Theisen, André, benoemd tot politiecommissaris van de gemeente Messancy . (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/12/1997 numac 1997011309 bron ministerie van economische zaken Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 14 april 1997 werden, met ingang van 15 november 1996, benoemd of bevorderd : Leopoldsorde Commandeur Mej. Janine M.Z. Burms, eerste adviseur bij het Secr De heren : Maurice

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 24/12/1997 numac 1997053553 bron ministerie van financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Amsens, Laure Clotilde Amsens, Laure Clotilde, geboren te Sint-Gillis op 12 augustus 1919, Alvorens te b

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 24/12/1997 numac 1997010096 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bekendmaking van de openstaande plaatsen : - griffier bij de vredegerechten van de kantons Moeskroen en Komen : 1; - adjunct-griffier bij het vredegerecht van het kanton Sint-Joost-ten-Node : 1 ; - beambte bij d(...) - secretaris bij

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 24/12/1997 numac 1997010095 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 9 december 1997 zijn benoemd tot plaatsvervangend rechter : - in de rechtbank van koophandel : - te Tongeren, de heer Valkenborg, M., advocaat; - te Brussel, de heer Forges, M., advoc - in het vredegerec

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 24/12/1997 numac 1997021385 bron arbitragehof Arrest nr. 71/97 van 20 november 1997 Rolnummer 998 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 143 tot 146 van de wet van 29 april 1996 houdende sociale bepalingen, waarbij de artikelen 15, 16, 17quater en 17quinquies van de wet o Het Arbitr

internationale overeenkomst

type internationale overeenkomst prom. -- pub. 24/12/1997 numac 1997015259 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking 1. Internationaal Verdrag tot samenwerking in het belang van de veiligheid van de luchtvaart « EUROCONTROL » van 13 december 1960, gewijzigd door het Protocol, ondertekend te Brussel op 12 februari 1981; 2. Multilaterale Overeenkomst betreffende « O
^