B.S. Index van de publicaties van 25 december 1997

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 13/11/1997 pub. 25/12/1997 numac 1997022922 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de geneeskunst, de verpleegkunde, de paramedische beroepen en de geneeskundige commissies type wet prom. 10/07/1997 pub. 25/12/1997 numac 1997022917 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet tot wijziging van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen type wet prom. 08/12/1997 pub. 25/12/1997 numac 1997007252 bron ministerie van landsverdediging Wet tot vaststelling van het legercontingent voor het jaar 1998 type wet prom. -- pub. 25/12/1997 numac 1997023020 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Maatschappijen van onderlinge bijstand Ziekenfondsen en landsbonden van ziekenfondsen Goedkeuring van statutenwijzigingen In toepassing van artikel 11, type wet prom. 19/12/1997 pub. 25/12/1997 numac 1997021416 bron diensten van de eerste minister Wet tot wijziging van de wet van 17 december 1996 houdende tijdelijke en gedeeltelijke uitvoering van artikel 103 van de Grondwet

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/12/1997 pub. 25/12/1997 numac 1997022899 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling voor het dienstjaar 1998 van het globale budget van het Rijk, zoals bedoeld in artikel 87 van de wet op de ziekenhuizen voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. 08/12/1997 pub. 25/12/1997 numac 1997003680 bron ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de dekking van de werkingskosten van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen type koninklijk besluit prom. 28/11/1997 pub. 25/12/1997 numac 1997014263 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende uitgifte van nieuwe postwaarden type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/12/1997 numac 1997000922 bron ministerie van binnenlandse zaken Politiecommissaris. - Ontslagverleningen Bij koninklijk besluit d.d. 9 december 1997 wordt aan de heer Borgonie, Emmanuel, op zijn verzoek, met ingang van 1 maart 1998, ontslag verleend uit zijn ambt van politiecommissaris van de gemeente Wille Hij word type koninklijk besluit prom. -- pub. 25/12/1997 numac 1997002124 bron ministerie van ambtenarenzaken Regie der Gebouwen. - Onteigeningen Bij koninklijk besluit van 14 september 1997 is voorgeschreven dat de bepalingen van de wetten van 17 april 1835, van 27 mei 1870 en van 31 mei 1923, gewijzigd bij de domaniale wet van 2 juli 1969 en de wet va Het pla type koninklijk besluit prom. 12/12/1997 pub. 25/12/1997 numac 1997022939 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot verruiming van de toepassingssfeer van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging tot bepaalde leden van het gewezen personeel van de openbare sector in Afrika type koninklijk besluit prom. 11/12/1997 pub. 25/12/1997 numac 1997010016 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 1409, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek type koninklijk besluit prom. 12/12/1997 pub. 25/12/1997 numac 1997022900 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 mei 1987 houdende vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van de schadeloosstelling voor de niet-uitvoering van projecten van ziekenhuisbouw en voor de sluiting en de niet-ingeb type koninklijk besluit prom. 24/11/1997 pub. 25/12/1997 numac 1997022893 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1987 houdende vaststelling van de wijze en de voorwaarden van de bekrachtiging van de overeenkomsten door het Fonds voor arbeidsongevallen type koninklijk besluit prom. 25/11/1997 pub. 25/12/1997 numac 1997022911 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 24/11/1997 pub. 25/12/1997 numac 1997022913 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van orthoptist en houdende vaststelling van de lijst van de technische prestaties en van de lijst van handelingen waarmee de orthoptist door een

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/12/1997 numac 1997031527 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ontslag Bij ministerieel besluit van 27 november 1997 wordt eervol ontslag verleend aan de heer Erik Van Lerberghe, Kabinetschef van de Staatssecretaris toegevoegd aan Minister Jos Chabert en Minister Rufin Grijp, ingaande op 30 november.

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 25/12/1997 numac 1997031540 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Benoemingen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 januari 1997 wordt de heer Boomputte, Eddy benoemd in de graad van Bestuurssecretaris vanaf 1 januari 1997 binnen het Nederlandse taalkader. Bij besluit van de Brusselse Bij beslui type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 25/12/1997 numac 1997031541 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Benoemingen in het tweetalig kader Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 december 1994 wordt de heer Jacques Van Grimbergen met ingang van 1 januari 1995 benoemd in de graad van directeur-generaal bij het Bestuur van Ruimt Bij bes type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 25/12/1997 numac 1997031471 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bevorderingen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 juli 1997 wordt de heer Loits, André bevorderd tot de graad van eerstaanwezend ingenieur vanaf 1 juli 1997 binnen het Franstalige taalkader. Bij besluit van de Brussels Bij beslu

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 09/12/1997 pub. 25/12/1997 numac 1997036511 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de omzetting van de BRTN in de naamloze vennootschap van publiek recht VRT en betreffende de goedkeuring van de statuten type besluit van de vlaamse regering prom. 02/12/1997 pub. 25/12/1997 numac 1997036507 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de vertrouwenscentra kindermishandeling type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/1997 pub. 25/12/1997 numac 1997036535 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de heffingscoëfficiënt inzake de grindwinning voor 1998 type besluit van de vlaamse regering prom. 09/12/1997 pub. 25/12/1997 numac 1997036501 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende vastlegging van het totaal productiequotum voor grindwinning voor 1998 en 1999 type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/1997 pub. 25/12/1997 numac 1997036536 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van de erkenningsvoorwaarden van de sociale huisvestingsmaatschappijen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 09/10/1997 pub. 25/12/1997 numac 1997027680 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de voorwaarden van erkenning en subsidiëring van de voor gehandicapte personen bestemde residentiële diensten, dagonthaaldiensten en diensten voor plaatsing in gezinnen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 12/05/1997 pub. 25/12/1997 numac 1997022381 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel rondschrijven tot wijziging van de lijsten in bijlage bij het ministerieel rondschrijven van 30 november 1994 houdende richtlijnen betreffende de samenstelling van het registratiedossier van geneesmiddelen op basis van planten

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/09/1997 pub. 25/12/1997 numac 1997029388 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van artikel 22, § 1, 3°, van het decreet van 17 juli 1987 over de Audiovisuele Sector

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 25/12/1997 numac 1997010100 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bekendmaking van een openstaande plaats : - adjunct-griffier bij de vredegerechten van de kantons Thuin en Merbes-le-Château : 1. De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aang De kandidaten d

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 25/12/1997 numac 1997010102 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 15 december 1997 is Mevr. Verheggen, F., advocaat, plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Grivegnée, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Aarlen. Bij konink (...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 25/12/1997 numac 1997041812 bron ministerie van financien, ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van tewerkstelling en arbeid Lijst van de geregistreerde aannemers De 230e aanvulling van de lijst wordt gepubliceerd in bijvoegsel tot het Belgisch Staatsblad van 25 december 1997, onder pagina's - 1 - tot - 34 -.(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 25/12/1997 numac 1997015235 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Overhandiging van geloofsbrieven Op 18 november 1997 hebben HH.EE. de heer Abdel Hadi Abdel Wahid Al-Khaja, de heer Jan Wojciech Piekarski en de heer Mohamed Lamari, de eer gehad aan de Koning, in officiële audiëntie, de geloofsbrieven te overha Begel

algemeen règlement voor de arbeidsbescherming

type algemeen règlement voor de arbeidsbescherming prom. -- pub. 25/12/1997 numac 1997012884 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Algemeen reglement voor de arbeidsbescherming Afbreken en verwijderen van asbest. - Artikel 148decies 2.5.9.3.4. Bij ministerieel besluit van 11 december 1997 is de BVBA V.U.C., Damstraat 109/3, te 1982 Weerde, erkend geworden voor het afbrek Bij minist

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. -- pub. 25/12/1997 numac 1997031528 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Pensionering Bij besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad van 6 november 1997, in werking tredend op 1 oktober 1998, is Mevr. Marie-Thérèse Fourez, hoofdgeneesheer-directeur bij de Ge Zij
^