B.S. Index van de publicaties van 30 december 1997

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 22/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997015251 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet tot wijziging van artikel 49, § 1, 3° van de programmawet van 24 december 1993 type wet prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014278 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Wet tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven teneinde het reglementaire kader aan te passen aan de verplichtingen die inzake vrije mededinging en harmonisatie op de markt voor telecomm type wet prom. 03/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997002139 bron ministerie van ambtenarenzaken Wet tot wijziging van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector type wet prom. 02/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997003683 bron ministerie van financien Wet houdende aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 1997 - Sectie 16 « Landsverdediging » type wet prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014283 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Wet tot rationalisering van het beheer van de luchthaven Brussel-Nationaal type wet prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997003656 bron ministerie van financien Wet houdende de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 1998

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/12/1997 numac 1997010104 bron ministerie van justitie Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 11 december 1997 is Mevr. Dekkers, Ch., procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen, bevorderd tot Grootofficier in de Kroonorde type koninklijk besluit prom. 10/11/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997000895 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 maart 1994 waarbij de schade veroorzaakt door de overstromingen die zich van 20 december 1993 tot 11 januari 1994 in verscheidene gemeenten hebben voorgedaan, als een algemene ramp wordt be type koninklijk besluit prom. 05/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997016327 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van de personeelsleden van het Secretariaat van de Hoge Raad voor de type koninklijk besluit prom. 27/11/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997016324 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de inrichting van de bestrijding van de virale caprine artritis encefalitis type koninklijk besluit prom. 05/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997010070 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedure van voordracht van de kandidaten bepaald in artikel 27, vijfde lid, van de faillissementswet van 8 augustus 1997 type koninklijk besluit prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997000902 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 april 1965 houdende vaststelling van de modaliteiten tot inrichting van de dringende geneeskundige hulpverlening en houdende aanwijzing van gemeenten als centra van het eenvormig oproepstel type koninklijk besluit prom. 05/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997016328 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het Secretariaat van de Hoge Raad voor de Middenstand type koninklijk besluit prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997022958 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juni 1995 betreffende gevaarlijke stoffen en preparaten en bestrijdingsmiddelen voor niet-landbouwkundig gebruik type koninklijk besluit prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997000882 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen type koninklijk besluit prom. 10/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014280 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van het beheerscontract tussen de Belgische Staat en de Regie van Telegrafie en Telefonie type koninklijk besluit prom. 10/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014279 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende een verzoeningsprocedure voor het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie type koninklijk besluit prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997022962 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vastlegging, voor het jaar 1998, van het globaal budget van de financiële middelen voor de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, 12° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringe type koninklijk besluit prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997022961 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 69, § 4, 3e en 4e lid van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, 12° van deze type koninklijk besluit prom. 11/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997002136 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit waarbij administraties en andere diensten van de ministeries gemachtigd worden gesubsidieerde contractuelen in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften type koninklijk besluit prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997022953 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 3, eerste lid en van artikel 7, tweede lid, van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het "handvest" van de sociaal verzekerde type koninklijk besluit prom. 22/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997022952 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 69, § 4, 2e lid van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, 12° van dezelfde w type koninklijk besluit prom. 11/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997002137 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit waarbij administraties en andere diensten van de ministeries en instellingen van openbaar nut gemachtigd worden contractuelen in dienst te nemen om te voldoen aan uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoeften type koninklijk besluit prom. 10/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997014281 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende het beheer van het nummeringsplan type koninklijk besluit prom. 14/10/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997021357 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot samenstelling van de Wetenschappelijke Raad bij de Koninklijke Sterrenwacht van België type koninklijk besluit prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997022938 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden welke moeten worden vervuld door de instellingen die, zonder als rustoord te zijn erkend, een gemeenschappelijke woonplaats of verblijfplaats van bejaarden uitmaken als bedoeld in artikel 34, 12° van

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997011421 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende vaststelling van de provisies voor vergoeding van mijnschade type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/12/1997 numac 1997016334 bron ministerie van middenstand en landbouw Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut van de zelfstandigen. - Benoemingen Bij ministerieel besluit van 3 december 1997, dat in werking treedt op 1 januari 1998 : - in artikel 4 van het ministerieel besluit van 11 mei 1993 houdende b Bij minis type ministerieel besluit prom. 10/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997007248 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 mei 1996 houdende benoeming van de leden van het Comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut type ministerieel besluit prom. 16/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997011420 bron ministerie van economische zaken et ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van de voorzitter van de verzoeningscommissie inzake de geschillen met betrekking tot de vergoeding bedoeld in de wet van 10 januari 1955 betreffende de bekendmaking en de toepassing der uitvindingen en f type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/12/1997 numac 1997031470 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bureau voor Arbeidsbemiddeling tegen betaling voor Schouwspelartiesten Exploitatievergunning Bij ministerieel besluit van 15 oktober 1997 wordt de exploitatievergunning om de activiteit als bureau voor arbeidsbemiddeling voor schouwspelartie Deze vergun type ministerieel besluit prom. 28/11/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997022898 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van wat dient te worden verstaan onder een significant verschil van de correctietermen, opgenomen in de bijlage bij het koninklijk besluit van 10 juni 1996 tot vastlegging van de normatieve verdeelsleutel ter opsplits type ministerieel besluit prom. 04/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997007247 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 oktober 1986 houdende oprichting van een basisoverlegcomité bij het Hulp- en Informatiebureau voor gezinnen van militairen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 30/12/1997 numac 1997031413 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Gedeeltelijke wijziging omwille van openbaar nut SINT-JANS-MOLENBEEK. - Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 september 1997 wordt beslist het bij Regeerbesluit van 8 april 1993 goedgekeurde bijzonder bestemmingsplan nr. 1 (...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/11/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997031532 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de toekenning van premies voor de verfraaiing van gevels type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 30/12/1997 numac 1997031423 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting Bijzonder bestemmingsplan. - Goedkeuring van het basisdossier SINT-AGATHA-BERCHEM. - Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 september 1997 wordt goedkeuring verleend aan het ba De goedkeu

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 04/11/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997036506 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 24 november 1993, wat de overheveling van RMT-personeelsleden betreft

decreet

type decreet prom. 19/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997036540 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1998 type decreet prom. 16/12/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997036537 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende bepaling inzake kas-, schuld- en waarborgbeheer van de Vlaamse Gemeenschap

bericht

type bericht prom. -- pub. 30/12/1997 numac 1997021418 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 19 november 1997 in zake M.-C. D'Harcourt tegen de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers, waarvan de expeditie ter griffie « Word type bericht prom. -- pub. 30/12/1997 numac 1997021417 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 8 december 1997 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 9 december 199 Die zaa

document

type document prom. -- pub. 30/12/1997 numac 1997010093 bron ministerie van justitie Tarief der akten verricht door de gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken. - Indexatie. - Tarief 1998 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) (...) type document prom. -- pub. 30/12/1997 numac 1997041410 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest MAANDELIJKSE SCHATKISTTOESTAND Toestand op 31 oktober 1997 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type document prom. -- pub. 30/12/1997 numac 1997031460 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Benoeming tot adjunct-afgevaardigde voor Stedelijke Solidariteit Bij besluit van 17 juli 1997 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, wordt de heer Dirk Lagast, vanaf 1 september 1997, benoemd tot adjunct-afgevaardigde voor Stedelijke Solidar (...

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 30/12/1997 numac 1997029353 bron ministerie van de franse gemeenschap Departement van Cultuur en Sociale Zaken Belgische Rode Kruis. - Legaat Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 augustus 1997 wordt het Belgische Rode Kruis, Franse Gemeenschap, Vleurgatsesteenweg 98, te 1050 Brussel, er (...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 30/12/1997 numac 1997029345 bron ministerie van de franse gemeenschap Belgische Rode Kruis. - Schenkingen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 augustus 1997 wordt het Belgische Rode Kruis, Franse Gemeenschap, Vleurgatsesteenweg 98, te 1050 Brussel, ertoe gemachtigd het legaat gemaakt door Bij besl type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 30/12/1997 numac 1997029428 bron ministerie van de franse gemeenschap Het Belgische Rode Kruis. - Benoemingen Worden benoemd bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 oktober 1997 tot lid van het Belgische Rode Kruis, Franse Gemeenschap : Voorzitterschap van de Gemeenschapsraad : de heer J. Derde ondervo

erratum

type erratum prom. 18/09/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997002133 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden bij de Regie der Gebouwen. - Errata type erratum prom. 23/09/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997022861 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers. - Erratum type erratum prom. 15/09/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997022947 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 maart 1997 tot vaststelling van het bedrag van de vermindering van de verzekeringstegemoetkoming in geval van opneming in een ziekenhuis of van verblijf in een revalidatiecentrum. - Erratum type erratum prom. 18/09/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997002132 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit houdende vereenvoudiging van de loopbaan van sommige ambtenaren van de Regie der Gebouwen. - Errata type erratum prom. 14/07/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997022843 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende zuiverheidseisen voor additieven die in voedingsmiddelen mogen worden gebruikt. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/12/1997 numac 1997000920 bron ministerie van binnenlandse zaken Politiecommissaris. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 9 december 1997 is de heer Lambin, Christian benoemd tot politiecommissaris van de gemeente Lint . (...)

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 30/12/1997 numac 1997041613 bron diensten van de eerste minister Overheidsopdrachten. - Rentevoet van de verwijlintresten. - Artikel 15,

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 30/12/1997 numac 1997010106 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bekendmaking van de openstaande plaatsen : - plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton : - Florenville : 1; - Komen : 1 . De kandidaturen voor een benoeming in de Rechte(...) Voor elke kandidatuur dient een afzonder type vacante bettreking prom. -- pub. 30/12/1997 numac 1997012906 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten Griffie van het arbeidshof te Antwerpen Vacante betrekking van opsteller De kandidaten worden verzocht hun aanvraag te richten tot Mevrouw de Minister van Tewerkstelling en Arbeid, Belliardstraat 51, te 104(...) Voorwaarden : 1° houde

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 30/12/1997 numac 1997010105 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 9 december 1997, dat in werking treedt op 15 januari 1998, is aan de heer Leleu, Y., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Komen. Het is hem Bij konin

document van het ministériel van de vlaamse gemeenschapscommissie

type document van het ministériel van de vlaamse gemeenschapscommissie prom. -- pub. 30/12/1997 numac 1997036443 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Openbare afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest Ophalers van afvalstoffen. - Erkenningen Bij besluit van de administrateur-generaal van 31 oktober 1997 werd STEVOR NV, Munsterenstraat 30, 3600 Genk, erkend als ophaler van afvalstof De erkennin

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 30/12/1997 numac 1997031419 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Personeel. - Benoeming Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 juli 1997 is de heer Rik Coolen, voor een periode van drie jaar, tot lid van het Milieucollege benoemd.

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 30/12/1997 numac 1997014256 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Bestuur van de Verkeersreglementering en van de Infrastructuur Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen De rijschool "De Kust" erkend onder het stamnummer 2112 heet vanaf 18 oktober 1997 "Rijschool Brugge (...)

adreswijziging

type adreswijziging prom. -- pub. 30/12/1997 numac 1997010085 bron ministerie van justitie Vredegerechten van Brussel. - Adreswijziging De vredegerechten van het vierde, vijfde en zesde kanton - Brussel zullen vanaf 18 december 1997 gehuisvest zijn in de Ernest Allardstraat 40, te 1000 Brussel. De nieuwe telefoon- en faxnummers zi Vierde kant

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 18/11/1997 pub. 30/12/1997 numac 1997003664 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben
^