B.S. Index van de publicaties van 31 december 1997

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 31/12/1997 numac 1997041312 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. - Referte-indexen. - Artikel 9, type wet prom. 25/11/1997 pub. 31/12/1997 numac 1997010050 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 waarbij aan de verenigingen zonder winstgevend doel en aan de instellingen van openbaar nut rechtspersoonlijkheid wordt verleend met betrekking tot de aansprakelijkheid van de leden type wet prom. 15/12/1997 pub. 31/12/1997 numac 1997010103 bron ministerie van justitie Wet waarbij het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie wordt opgericht als staatsdienst met afzonderlijk beheer

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/12/1997 pub. 31/12/1997 numac 1997014284 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de dienst « ombudsman » bij het autonome overheidsbedrijf DE POST type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/12/1997 numac 1997009996 bron ministerie van justitie Bestuur Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluiten betreffende de internationale verenigingen en de instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 13 november 1997 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de instelling v 2° worden d type koninklijk besluit prom. 19/12/1997 pub. 31/12/1997 numac 1997014285 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de dienst « ombudsman » bij het autonome overheidsbedrijf BELGACOM type koninklijk besluit prom. 29/12/1997 pub. 31/12/1997 numac 1997022988 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/12/1997 numac 1997015248 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 11 oktober 1997 werden de hiernavermelde ambtenaren bevorderd tot de eerste administratieve klasse op datum van 1 januari 1997 : de heren : C. De Wever; W. De Valck. Bij de heren : R. Devri type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/12/1997 numac 1997000775 bron ministerie van binnenlandse zaken Tombola - Vergunning - Wijziging Bij koninklijk besluit van 20 oktober 1997 genomen krachtens de wet van 31 december 1851 op de loterijen wordt het koninklijk besluit van 22 januari 1997 waarbij vergunning is verleend aan de vereniging zonder w (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/12/1997 numac 1997012623 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Permanente Commissie, bedoeld in artikel 12, type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/12/1997 numac 1997012660 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Nationale Administratieve Commissie voorzien bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering. - Hernieuwing van een mandaat Bij koninklijk besluit van 8 augustus 1997 wordt, met ingang van 7 In de Ne type koninklijk besluit prom. 29/12/1997 pub. 31/12/1997 numac 1997022987 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot de zelfstandigen en de leden van de kloostergemeenschappe type koninklijk besluit prom. 22/12/1997 pub. 31/12/1997 numac 1997010044 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 op de openbaarmaking van akten en stukken van vennootschappen en ondernemingen type koninklijk besluit prom. 11/12/1997 pub. 31/12/1997 numac 1997012794 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die tuinmeubelaccessoires vervaardigen en die onder het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorz type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/12/1997 numac 1997010122 bron ministerie van justitie Notariaat Bij koninklijke besluiten van 22 december 1997 : - is de heer Vermeulen, K., licentiaat in de rechten, licentiaat in het notariaat, benoemd tot notaris ter standplaats Beringen ; - is de heer Develter, F., lice(...) (...) type koninklijk besluit prom. 08/12/1997 pub. 31/12/1997 numac 1997022963 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 mei 1997 betreffende de jaarrekeningen van de verzekeringsondernemingen gemachtigd bij toepassing van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. 19/12/1997 pub. 31/12/1997 numac 1997010068 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie der gerechtelijke officieren en agenten bij de parketten type koninklijk besluit prom. 11/12/1997 pub. 31/12/1997 numac 1997012785 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die sanitair en ceramiek vervaardigen, gelegen in de streek van het Centrum, en die onder het Paritair Subcomité voor het faïence- en het porseleinbedrijf, de sanitaire artikelen en de schuurprod type koninklijk besluit prom. 11/12/1997 pub. 31/12/1997 numac 1997012795 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de ondernemingen die onder de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor de elektriciens ressorteren type koninklijk besluit prom. 19/12/1997 pub. 31/12/1997 numac 1997010076 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende de administratieve rechtspositie en de bezoldigingsregeling van de personeelsleden van de gerechtelijke politie bij de parketten type koninklijk besluit prom. 16/12/1997 pub. 31/12/1997 numac 1997022964 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 14 december 1987 houdende bepaling van de regels en de termijn volgens welke de beheerder van het ziekenhuis mededeling doet van de financiële toestand, van de bedrijfsuitkomsten, van h type koninklijk besluit prom. 16/12/1997 pub. 31/12/1997 numac 1997003698 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 januari 1997 tot vaststelling van de vergoedingen bestemd tot de financiering van het directiecomité van de Effectenbeursvennootschap van Brussel voor de uitoefening van zijn bevoegdheden type koninklijk besluit prom. 15/12/1997 pub. 31/12/1997 numac 1997022940 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juli 1994 betreffende het bijhouden van sociale identiteitskaarten en het koninklijk besluit van 12 augustus 1994 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 maart 1990 tot uitvoering, type koninklijk besluit prom. 12/12/1997 pub. 31/12/1997 numac 1997022923 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 4, derde lid van het koninklijk besluit van 25 april 1997 tot instelling van een "Infodienst Pensioenen", met toepassing van artikel 15, 5° van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerhe type koninklijk besluit prom. 18/12/1997 pub. 31/12/1997 numac 1997003699 bron ministerie van financien Koninklijk besluit betreffende de sluiting van de Effectenbeurs van Antwerpen en de ontbinding en in vereffeningstelling van de Effectenbeursvennootschap van Antwerpen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/12/1997 pub. 31/12/1997 numac 1997016338 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. -- pub. 31/12/1997 numac 1997011414 bron ministerie van economische zaken Bestuur Handelsbeleid Financieringshuur. - Erkenningen Bij ministerieel besluit van 5 december 1997, dat in werking treedt de dag waarop dit uittreksel in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, wordt de naamloze vennootschap Leasing S Bij ministe type ministerieel besluit prom. -- pub. 31/12/1997 numac 1997012699 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Verlenging van erkenningen van cursussen voor aanvullende vorming opgelegd aan de diensthoofden voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen en aan hun adjuncten Bij ministeriële besluiten van 12 september 1997 worden de erken Bij min type ministerieel besluit prom. 23/12/1997 pub. 31/12/1997 numac 1997011424 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 december 1989 betreffende de prijzen van de terugbetaalbare geneesmiddelen type ministerieel besluit prom. 22/12/1997 pub. 31/12/1997 numac 1997010045 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 februari 1994 betreffende de bekendmakingskosten van akten en stukken van vennootschappen en ondernemingen type ministerieel besluit prom. 16/12/1997 pub. 31/12/1997 numac 1997015263 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 september 1997 tot vaststelling per directie van de betrekkingen voorzien in de organieke personeelsformatie van het Hoofdbestuur van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse type ministerieel besluit prom. -- pub. 31/12/1997 numac 1997022930 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Bijzondere Verrekenkas voor gezinsvergoedingen ten bate van de arbeiders der ondernemingen voor binnenscheepvaart. - Raad van beheer. - Benoeming van twee ondervoorzitters. Bij ministerieel besluit van 11 december 1997, dat in werking treedt op - wordt type ministerieel besluit prom. -- pub. 31/12/1997 numac 1997022631 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Raad van beroep ingesteld voor de instellingen van openbaar nut die ressorteren onder het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en tegelijkertijd onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken wat betreft de Rijksdienst voor soci Bij type ministerieel besluit prom. 23/12/1997 pub. 31/12/1997 numac 1997010067 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 19 december 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie der gerechtelijke officieren en agenten bij de parketten type ministerieel besluit prom. 19/12/1997 pub. 31/12/1997 numac 1997022920 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 2 december 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Instituut voor veterinaire keuring type ministerieel besluit prom. 10/12/1997 pub. 31/12/1997 numac 1997022932 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 2 augustus 1986 houdende bepaling van de voorwaarden en reglementering voor de vaststelling van de verpleegdagprijs, van het budget en de onderscheidene bestanddelen ervan, alsmede v

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/1997 pub. 31/12/1997 numac 1997036534 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering

decreet

type decreet prom. 19/12/1997 pub. 31/12/1997 numac 1997036545 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1998 type decreet prom. 22/12/1997 pub. 31/12/1997 numac 1997029472 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende herstructurering van Aids-preventie in de Franse Gemeenschap

omzendbrief

type omzendbrief prom. -- pub. 31/12/1997 numac 1997000913 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief van 16 december 1997. - Eindejaarstoelage 1997 Mevrouw de Gouverneur, Mijnheer de Gouverneur, Overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 23 oktober 1979, houdende toekenning van een eindejaarstoelage aan somm Voor wat de ind

document

type document prom. -- pub. 31/12/1997 numac 1997010112 bron ministerie van justitie Bestuur van het Belgisch Staatsblad Kosten van bekendmaking van aankondigingen De prijs van de in het « Belgisch Staatsblad » in te lassen aankondigingen wordt vanaf 1 januari 1998 op honderd dertig frank , exclusief BTW, per regel va(...) Kosten van

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/12/1997 numac 1997022941 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit van 12 januari 1993 tot vaststelling van het tarief van het ereloon en de kosten voor de geneesheer-deskundigen aangewezen inzake geschillen betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten en koninklijk besluit van 21 november De i

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/12/1997 pub. 31/12/1997 numac 1997029473 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot regeling van de samenstelling en de werking van de "Conseil consultatif de prévention du Sida"

arrest

type arrest prom. -- pub. 31/12/1997 numac 1997015237 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Dienst. - Terbeschikkingstelling. - Vernietiging Bij arrest van 9 oktober 1997 heeft de Raad van State het ministerieel besluit van 24 augustus 1995 vernietigd, waarbij Mej. L. De Myttenaere, ambtenaar van de tweede administratieve (...

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/12/1997 numac 1997012717 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Nationale Administratieve Commissie voorzien bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 1 oktober 1997 worden de heren Pierre Van de Putte en Ja (... type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/12/1997 numac 1997011373 bron ministerie van economische zaken Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 19 februari 1997 werden met ingang van 15 november 1996 benoemd : Kroonorde Ridder De heer Vidts, Lucien, Alost. Orde van Leopold II Ridder De heren Luyckx, René, Halle Lybe type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 31/12/1997 numac 1997015244 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Nationale Orden Bevorderingen. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 17 oktober 1997 werden bevorderd of benoemd : Leopoldsorde Commandeur De heer Schrijvers, Raymond, ambtenaar van de tweede administratieve klasse van de carri Ridder De heer Cum

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 31/12/1997 numac 1997010110 bron ministerie van justitie Gerechtsdeurwaarders Bekendmaking van een openstaande plaats : - gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement te Nijvel : 1 . De kandidaat voor een ambt van gerechtsdeurwaarder richt zijn aanvraag bij een ter (...) Voor elke kandidatuur dient

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 31/12/1997 numac 1997008345 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel **** van een **** van **** industrieel ingenieurs (****/****) - (****97022). - Uitslagen **** van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot de proeftijd : 1. De(...) 2. ****, ****, **** type aanwerving prom. -- pub. 31/12/1997 numac 1997008346 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** geschoold werkman **** der waterwegen voor de haven van **** . - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot proeftijd : 1. (...) 2. ****, **** type aanwerving prom. -- pub. 31/12/1997 numac 1997008344 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel **** van een **** van **** sociale controleurs , voor het Rijksinstituut voor Ziekte- en **** (****97802). - Uitslagen **** van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen ****(...) 1. ****, **** type aanwerving prom. -- pub. 31/12/1997 numac 1997008347 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Samenstelling van een **** van **** **** **** voor het **** **** (****96021). - **** ****. Rangschikking van de geslaagde kandidaten van het vergelijkend examen voor toelating tot proeftijd : 1. ****(...) 2. ****, ****,

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 31/12/1997 numac 1997010108 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 19 december 1997 : - is de heer Vrints, C., advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen; - is de heer Godin, Ph., advocaat, benoemd tot plaat Bij koninklij

bekendmaking van de juridische orde

type bekendmaking van de juridische orde prom. -- pub. 31/12/1997 numac 1997010107 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bekendmaking van de voordrachten van het hof van beroep te Antwerpen en van de provincieraad van Antwerpen tot zes plaatsen van plaatsvervangend raadsheer vacant in het hof van beroep te Antwerpen Kandidaten voorgedragen, in Eerste pla

indexcijfer van de prijzen

type indexcijfer van de prijzen prom. -- pub. 31/12/1997 numac 1997040312 bron ministerie van economische zaken Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand december 1997 Het Ministerie van Economische Zaken deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand december 1997, 125,21 punten bedraagt, tegenover 125,32 punten in november Het gez

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 31/12/1996 pub. 31/12/1997 numac 1997003686 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot vaststelling van de lijst van de instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch en buitenlands recht
^