B.S. Index van de publicaties van 8 januari 1998

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 27/11/1996 pub. 08/01/1998 numac 1997015126 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, het Protocol nr. 1 betreffende enkele onderwerpen van bevoegdheid, wijze van procederen en tenuitvoerl type wet prom. 10/01/1997 pub. 08/01/1998 numac 1997015124 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag inzake de toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek tot het verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, alsmede tot h

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/01/1998 numac 1997022901 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Goedkeuring van types van toestellen voor medisch gebruik van ioniserende stralingen, in toepassing van artikel 51.1. van het koninklijk besluit van 28 februari 1963 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking en van de werknemer Het type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/01/1998 numac 1997012868 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Personeel Bevordering Bij koninklijk besluit van 18 november 1997 wordt de heer Jean-Pierre Vergalle, tolk-vertaler, met ingang van 1 oktober 1997, bij toepassing van het beginsel van de vlakke loopbaan bevorderd tot de graad van tolk-vertale Een beroep type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/01/1998 numac 1997002135 bron ministerie van ambtenarenzaken Personeel Ontslagen Bij koninklijk besluit van 30 augustus 1996 wordt de heer Declerc, Arsène, adviseur van het openbaar ambt bij het Secretariaat-generaal, op eigen verzoek, ontslagen uit zijn functies, met ingang van 1 juli 1996. Bij ko (...) type koninklijk besluit prom. 03/12/1997 pub. 08/01/1998 numac 1997022895 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoemingen van de voorzitter en van de leden van het beheerscomité van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/01/1998 numac 1997011378 bron ministerie van economische zaken Personeel Pensionering Bij koninklijk besluit van 15 september 1997 wordt aan de heer Andries, Joseph E.M.G., eerstaanwezend statisticus - hoofd van dienst bij het Nationaal Instituut voor Statistiek, met ingang van 1 december 1997, eervol on De heer An type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/01/1998 numac 1997014240 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Algemene Diensten Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit van 23 juni 1997 wordt aan de heer Killemaes, Willy, met ingang van 1 februari 1998, eervol ontslag verleend uit zijn functies van adjunct-adviseur. Hij wordt gemachtigd de eretit (...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/01/1998 numac 1997011422 bron ministerie van economische zaken Raad voor de Mededinging. - Secretaris Ontslag. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 15 december 1997 wordt de heer W. Ponnet, adjunct-adviseur bij het Ministerie van Economische Zaken en van de Nederlandse taalrol, op zijn verzoek, uit Bij hetzelf type ministerieel besluit prom. 14/11/1997 pub. 08/01/1998 numac 1997022846 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Raad van de Tandheelkunde type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/01/1998 numac 1997011423 bron ministerie van economische zaken Erkenning van een organisme voor de controle van de elektrische installaties Bij ministerieel besluit van 16 december 1997 wordt de erkenning van de v.z.w. « Electro-Test Opleidingscentrale », gevestigd te Melsbroek, als erkend organisme voor de (.

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/11/1997 pub. 08/01/1998 numac 1997031525 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 juli 1993 betreffende de loopbaan en de evaluatie van de ambtenaren van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

programmawet

type programmawet prom. -- pub. 08/01/1998 numac 1997003693 bron ministerie van financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan in uitvoering der wet van 31 mei 1923, gewijzigd door de programmawet van 6 juli 1989 Het Waalse Gewest is voornemens uit (...) Gemeente Ecaussinnes (vroeger Ecaussinnes-Lalaing) Ee

erratum

type erratum prom. 04/07/1997 pub. 08/01/1998 numac 1997027703 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot erkenning van de industriële bestemming van sommige terreinen gelegen in de zone "Barrière de Fer", op het grondgebied van de gemeente Moeskroen . - Erratum

arrest

type arrest prom. -- pub. 08/01/1998 numac 1997014224 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Bevordering Vernietiging Bij arrest van de Raad van State nr. 67.625 d.d. 4 augustus 1997 wordt het koninklijk besluit van 7 april 1995 houdende de bevordering van de heer De Clippel, Maurits, tot de graad van hoofdingenieur-directeur bij he (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/01/1998 numac 1997007243 bron ministerie van landsverdediging Kabinet van de Minister Ontslagen Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 1706 van 14 november 1997, wordt generaal-majoor M. Jacqmin, op 16 november 1997, 's avonds ontslagen uit het ambt van kabinetschef van de Minister van Landsverdedigin Bij koninklijk type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/01/1998 numac 1997010116 bron ministerie van justitie Hoofdbestuur Benoemingen Bij koninklijk besluit van 9 december 1997 wordt de heer Jérôme Debrulle, met ingang van 1 juni 1997, in vast verband benoemd in hoedanigheid van bestuurssecretaris in het Franse taalkader van het Hoofdbestuur. Bij Bij koninkl

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 08/01/1998 numac 1997021432 bron diensten van de eerste minister Vaste Nationale Cultuurpactcommissie Agenda van de algemene vergadering van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie, op maandag 12 januari 1998, te 14 u. 30 m., in de vergaderzaal van de Diensten van de Eerste Minister, Wetstraat 16, te 1000 Bru 1. Goed

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 08/01/1998 numac 1997010128 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 15 juli 1997, dat in werking treedt op 14 januari 1998, is de heer D'Haenens, J., voorzitter van het Hof van Cassatie, in ruste gesteld. Hij heeft aanspraak op het emeritaat. Het is hem vergund Bij koninkli

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 08/01/1998 numac 1997016329 bron ministerie van middenstand en landbouw Wetenschappelijk personeel Benoeming Bij koninklijk besluit van 27 november 1997 wordt de heer De Vliegher, Alex O.L., eerstaanwezend assistent , met ingang van 1 mei 1997, in het Nederlands taalkader, benoemd tot werkleider (rang B) (...) (...)
^