B.S. Index van de publicaties van 9 januari 1998

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 28/11/1997 pub. 09/01/1998 numac 1997010060 bron ministerie van justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 28/11/1997 pub. 09/01/1998 numac 1997010058 bron ministerie van justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. -- pub. 09/01/1998 numac 1997023021 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Maatschappijen van onderlinge bijstand Ziekenfondsen en landsbonden van ziekenfondsen Goedkeuring van statutenwijzigingen In toepassing van artikel 11, type wet prom. 28/11/1997 pub. 09/01/1998 numac 1997010059 bron ministerie van justitie Wet die naturalisaties verleent

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/01/1998 numac 1997000904 bron ministerie van binnenlandse zaken Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 9 december 1997 zijn de volgende promoties, benoemingen en decoraties verleend : Leopoldsorde Grootofficier De heer DEGROEVE, André Richard Lucien, Gouverneur van het administratief arrondissem Commandeur De h type koninklijk besluit prom. 18/09/1997 pub. 09/01/1998 numac 1997014231 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit dat de afschaffing van overweg 53bis op de spoorlijn 19 Neerpelt-Hamont te Hamont-Achel machtigt mits omleiding van het verkeer langs bestaande wegenis type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/01/1998 numac 1997011377 bron ministerie van economische zaken Bestuur Algemene Diensten Personeel. - Bevordering. - Wijziging Een koninklijk besluit van 10 juli 1997 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 mei 1997 houdende bevordering van de heer Sterckx, Erik, eerstaanwezend statisticus, tot d In de gra type koninklijk besluit prom. 19/12/1997 pub. 09/01/1998 numac 1997002140 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit houdende opheffing van de voorlopige administratieve cel, opgericht bij het Ministerie van Ambtenarenzaken type koninklijk besluit prom. 25/11/1997 pub. 09/01/1998 numac 1997010083 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende oprichting van een Commissie "Basiswet gevangeniswezen en rechtspositie van gedetineerden"

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/01/1998 numac 1997009986 bron ministerie van justitie Aanwijzingen Een ministerieel besluit van 28 oktober 1997 heeft het ministerieel besluit van 4 maart 1997 houdende aanwijzing van de leden van de commissie van beroep en van de examecommissie bedoeld in de artikelen 428ter, type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/01/1998 numac 1997014216 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Bestuur van het Vervoer te Land Vrachtencomité Bij ministerieel besluit van 19 september 1997 is het ministerieel besluit van 28 oktober 1996 houdende benoeming van de voorzitter en de leden van het vrachtencomité als volgt gewijzigd : 1° - is de he type ministerieel besluit prom. 16/06/1997 pub. 09/01/1998 numac 1997016271 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot aanduiding van een controledierenarts bij de grensinspectiepost Antwerpen Zeehaven

protocol

type protocol prom. -- pub. 09/01/1998 numac 1997015119 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950, en Protocol nr. 4, ondertekend te Straatsburg op 16 september 1963 . - Door België gedane verklaringen O(...) 1. a) een verklaring

bericht

type bericht prom. -- pub. 09/01/1998 numac 1997009987 bron ministerie van justitie Bericht betreffende de samenstelling van de commissie van beroep en van de examencommissie bedoeld in de artikelen 428ter, par. 7 en 9, en 428quater, par. 3 en 4, van het Gerechtelijk Wetboek De hiernavolgende lijst bevat het geheel van de lede I. De l

document

type document prom. -- pub. 09/01/1998 numac 1997003657 bron ministerie van financien Administratie der directe belastingen Publicaties en formulieren Jaar 1998 De hierna vermelde publicaties en formulieren, te koop gesteld door het Hoofdbestuur der directe belastingen, kunnen bekomen worden door storting of overschrijving Voor de raadp type document prom. -- pub. 09/01/1998 numac 1997031486 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en de gemeenten ANDERLECHT. - Bij besluit van 6 november 1997 wordt goedgekeurd de beslissing van 6 oktober 1997 waarbij de gemeenteraad van Anderlecht de wijze van gunning en het bijzonder lastenboek betreffende h OUDERGEM type document prom. -- pub. 09/01/1998 numac 1997014287 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Bestuur van het Vervoer te Land. - Examens over de beroepskennis met het oog op het behalen van de stuurbrevetten A/B en C/D (passagiers) in de binnenvaart In uitvoering van de koninklijke besluiten van 30 september 1992 ( Belgisch St(...) De schriftel type document prom. -- pub. 09/01/1998 numac 1997015243 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking 2. Overeenkomst betreffende de toetreding van de Italiaanse Republiek, Slotakte en een Gemeenschappelijke Verklaring, ondertekend te Parijs op 27 novem type document prom. -- pub. 09/01/1998 numac 1997015242 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking 2. Overeenkomst betreffende de toetreding van de Portugese Republiek tot de Overeenkomst ter uitvoering van het tussen de regeringen van de Staten van type document prom. -- pub. 09/01/1998 numac 1997015239 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking 1. Protocol betreffende de toetreding van de regering van het Koninkrijk Spanje tot het Akkoord tussen de regeringen van de Staten van de Benelux Econo type document prom. -- pub. 09/01/1998 numac 1997015241 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking 2. Overeenkomst betreffende de toetreding van het Koninkrijk Spanje tot de Overeenkomst ter uitvoering van het tussen de regeringen van de Staten van d type document prom. -- pub. 09/01/1998 numac 1997015238 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking 1. Protocol betreffende de toetreding van de regering van de Italiaanse Republiek met twee Gemeenschappelijke Verklaringen, ondertekend te Parijs op 27 type document prom. -- pub. 09/01/1998 numac 1997015240 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking 1. Protocol betreffende de toetreding van de regering van de Portugese Republiek tot het Akkoord tussen de regeringen van de Staten van de Benelux Econ

erratum

type erratum prom. 09/09/1997 pub. 09/01/1998 numac 1997015233 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit tot vaststelling per directie van de betrekkingen voorzien in de organieke personeelsformatie van het Hoofdbestuur van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. - Erratum

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 09/01/1998 numac 1997053562 bron ministerie van financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Prevot, Jean Jules De heer Prevot, Jean Jules, geboren te Pepinster op 24 januari 1921, won Alvorens te b

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 09/01/1998 numac 1998009005 bron ministerie van justitie Notariaat Bekendmaking van een openstaande plaats : - notaris ter standplaats Dendermonde : 1. De kandidaturen voor een benoeming tot notaris moeten bij een ter post aangetekend schrijven worden gericht aan de heer Minister van Justitie, B Voor elke kan

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 09/01/1998 numac 1998009003 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 8 juli 1997, dat in werking treedt op 17 januari 1998, is de heer Moreels, A., voorzitter van de arbeidsrechtbank te Oudenaarde, in ruste gesteld. Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden e Bij koninkl type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 09/01/1998 numac 1998009004 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 247 van 31 december 1997, blz. 35356, dienen in de 63e en 64e lijnen, de woorden "Luyckx, R., advocaat te Nijvel, plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Nij In hetzelfde
^