B.S. Index van de publicaties van 13 januari 1998

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/12/1997 pub. 13/01/1998 numac 1997016337 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot bepaling van de retributies te betalen in het kader van de erkenning als loontrieerder type koninklijk besluit prom. 16/12/1997 pub. 13/01/1998 numac 1997012791 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot erkenning van een vakorganisatie van werkgevers als representatief in de bedrijfstak van de vervaardiging van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen type koninklijk besluit prom. 16/12/1997 pub. 13/01/1998 numac 1997012792 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisatie type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/01/1998 numac 1997015247 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 13 november 1997 worden, met ingang van 1 november 1997, bevorderd bij het Algemeen Bestuur van de Ontwikkelingssamenwerking : Nederlandse taalrol : de heer André Rogge, ingenieur, tot de graad v de heer Mich type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/01/1998 numac 1997015249 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 10 november 1997 wordt aan de heer Debeaune, René , op zijn aanvraag, eervol ontslag verleend uit zijn functies van adviseur bij het Algemeen Bestuur van de Ontwikkelingssamenwerking(...) Hij is ertoe gemachti type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/01/1998 numac 1997016320 bron ministerie van middenstand en landbouw Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 22 oktober 1997 worden bevorderd tot een betrekkig van directeur-generaal in rang 16 : A. In het Nederlands taalkader : de heer Roger J. Cl. Desmet-Carlier, inspecteur-generaal B. In het Frans t type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/01/1998 numac 1998009016 bron ministerie van justitie Hoofdbestuur. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 17 december 1997 worden, met ingang van 1 maart 1997, bevorderd door verhoging in graad tot de graad van bestuursdirecteur bij het Hoofdbestuur : - in het Franse taalkader : Mevr. - in het Ned type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/01/1998 numac 1998009012 bron ministerie van justitie Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 4 december 1997 is de heer Van Coppenolle, A., kamervoorzitter in het hof van beroep te Antwerpen, bevorderd tot Commandeur in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/01/1998 numac 1998012002 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Ontslagen Bij koninklijk besluit van 23 december 1997 is aan de heer Adam, Alfred, die de leeftijdsgrens heeft bereikt op 25 november 1997, ontslag verleend uit zijn ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-ar Bij kon type koninklijk besluit prom. 22/12/1997 pub. 13/01/1998 numac 1997022974 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit waarbij sommige producten van dierlijke oorsprong in verband met overdraagbare spongiforme encefalopathieën schadelijk worden verklaard type koninklijk besluit prom. 15/12/1997 pub. 13/01/1998 numac 1997016332 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 10 september 1987 betreffende de handel en het gebruik van stoffen bestemd voor dierlijke voeding type koninklijk besluit prom. 22/12/1997 pub. 13/01/1998 numac 1997022973 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 juli 1996 betreffende de algemene en bijzondere exploitatievoorwaarden van de slachthuizen en andere inrichtingen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/11/1997 pub. 13/01/1998 numac 1997022954 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 juni 1990 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering in de verpleegdagprijs in geval van opneming in een ziekenhuis in het buitenland type ministerieel besluit prom. 14/10/1997 pub. 13/01/1998 numac 1997021360 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit houdende eervol ontslag aan personeelsleden van het Nationaal Orkest van België type ministerieel besluit prom. 18/12/1997 pub. 13/01/1998 numac 1997011428 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot benoeming van een hoofdcontroleur en van controleurs van de Proefbank voor vuurwapens gevestigd te Luik type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/01/1998 numac 1997031467 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Uitzendbureaus. - Voorafgaande toelatingen Bij ministerieel besluit van 15 oktober 1997 wordt de voorafgaande toelating om de activiteit als uitzendbureau uit te oefenen in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest toegekend aan de N.V. Europ Interim. Die toe type ministerieel besluit prom. 29/12/1997 pub. 13/01/1998 numac 1997022928 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 2 augustus 1986 houdende bepaling van de voorwaarden en regelen voor de vaststelling van de verpleegdagprijs, van het budget en de onderscheidene bestanddelen ervan, alsmede van de r type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/01/1998 numac 1997014215 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Bestuur van het Vervoer te Land Raadgevend Comité bij de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen Benoemingen Bij ministerieel besluit van 29 september 1997 wordt benoemd tot effectief lid van het raadgevend Comité bij de Natio als vertegenwoor type ministerieel besluit prom. 29/12/1997 pub. 13/01/1998 numac 1997022929 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende vaststelling, voor het dienstjaar 1998, van de specifieke voorwaarden en regelen die gelden voor de vaststelling van de prijs per verpleegdag, het budget van financiële middelen en het quotum van verpleegdagen voor de zieken

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. -- pub. 13/01/1998 numac 1997035014 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Afdeling Bos en Groen. - Jachtexamen 1998 Overeenkomstig het besluit van de Vlaamse regering van 18 januari 1995 betreffende de organisatie van het jachtexamen, wordt op zaterdag 25 april 1998 het theoretische gedeelte van het jachtexamen georga De aan

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 13/01/1998 numac 1997029471 bron ministerie van de franse gemeenschap Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector van de Franse Gemeenschap. - Benoemingen Bij besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 28 oktober 1997 wordt Mevr. Evelyne Lentzen, die haar woonplaats heeft Nieuwburgstraat 66, te 1060 Brussel, Bij bes

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 13/01/1998 numac 1998009014 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Luik Bij beschikking van 29 december 1997 van de procureur-generaal bij het hof van beroep te Luik is aan de heer Warnon, O., toegevoegd substituut-procureur des Konings in het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik, opdra (...

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/01/1998 numac 1997016336 bron ministerie van middenstand en landbouw Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen Raad van beheer. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 december 1997, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad verschijnt, wordt : - de heer P. C (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/01/1998 numac 1997003654 bron ministerie van financien Koninklijke Schenking Ontslag. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 30 oktober 1997 wordt het ontslag aanvaard van de heer L. Buysse, Ere-Grootmaarschalk van het Hof, uit zijn ambt van Voorzitter van de Beheerraad van de Koninklijke Schenki Bij hetzel type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/01/1998 numac 1997022906 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Voorzorgskas voor geneesheren, tandartsen en apothekers Benoeming van een Regeringscommissaris Bij koninklijk besluit van 20 novembre 1997, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt de heer Eggers, Johan, actuariaatsinspecteur (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/01/1998 numac 1997022887 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Voorzorgskas voor apothekers Benoeming van een Regeringscommissaris Bij koninklijk besluit van 20 november 1997, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt de heer Deffet, Michel, eerstaanwezend actuariaatsinspecteur bij het Mi (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/01/1998 numac 1997029385 bron diensten van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap « Académie royale de médecine de Belgique ». - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 14 september 1997 : wordt erkend de verkiezing tot titelvoerende lid van de « Académie royale de médecine de Belgique » van : de Heren Professoren : R M. Ansay

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 13/01/1998 numac 1997012819 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties van werknemers. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij de arbeidsrechtbank te Brussel, ter vervanging van de heer Adam, Alfred De De voor type vacante bettreking prom. -- pub. 13/01/1998 numac 1997012818 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties van werkgevers. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever, bij het arbeidshof te Brussel, ter vervanging van de heer Borremans, Auguste De betro De voor

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 13/01/1998 numac 1997008351 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Aanwerving van Nederlandstalige technici (m/v) (rang C1) voor de Gemeenschapsinstelling Bijzondere Jeugdbijstand "De Zande" te Ruiselede (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap) Het Vast Wervingssecretariaat richt (...) Eén betrekking is vacant. Functi type aanwerving prom. -- pub. 13/01/1998 numac 1997008356 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Aanwerving van een Nederlandstalig medewerker (m/v) (rang C1) voor het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis te Geel Het Vast Wervingssecretariaat richt een vergelijkend examen in voor werving van Nederlandstalige medew(...) Er is één betrekking vacant. type aanwerving prom. -- pub. 13/01/1998 numac 1997008365 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Franstalige assistenten (rang C3) voor de Autonome Haven van Luik Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Franstalige assistenten (m/v) voor de autonome Haven van Luik Eén betrekking is thans in Luik v(...) Functiebe type aanwerving prom. -- pub. 13/01/1998 numac 1997008357 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Aanwerving van Nederlandstalige medewerkers (m/v) (rang C1) voor het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis te Geel Het Vast Wervingssecretariaat richt een examen in voor werving van Nederlandstalige medewerkers (f(...) Er is één betrekking vacant. Functi type aanwerving prom. -- pub. 13/01/1998 numac 1997008355 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Aanwerving van Nederlandstalige deskundigen (m/v) (rang B1) voor sommige Vlaamse openbare instellingen en diensten Het Vast Wervingssecretariaat richt een examen in voor werving van Nederlandstalige deskundigen (functie : (...) Functiebeschrijving : zi type aanwerving prom. -- pub. 13/01/1998 numac 1997008358 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Aanwerving van Nederlandstalige medewerkers (m/v) (rang C1), voor het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis te Geel Het Vast Wervingssecretariaat richt een examen in voor werving van Nederlandstalige medewerkers (functie (...) Er is één betrekking vacant type aanwerving prom. -- pub. 13/01/1998 numac 1997008361 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Aanwerving van Nederlandstalige pedagogische adviseurs (rang A1) voor het Vlaams Instituut voor Zelfstandig Ondernemen Het Vast Wervingssecretariaat richt een examen in voor werving van Nederlandstalige pedagogische adviseurs voor het Vlaa(...) Eén be type aanwerving prom. -- pub. 13/01/1998 numac 1997008359 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Aanwerving van Nederlandstalige adjuncten van de directeur (m/v) (rang A1) voor het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis te Rekem Het Vast Wervingssecretariaat richt een examen in voor werving van Nederlandstalige ad(...) Eén betrekking is thans vacant.

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 13/01/1998 numac 1998009013 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 15 oktober 1997 is de heer Van Coppenolle, A., kamervoorzitter in het hof van beroep te Antwerpen, in ruste gesteld op datum van 1 februari 1998. Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en Hij wordt,

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 13/01/1998 numac 1997015226 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Algemeen Bestuur van de Ontwikkelingssamenwerking Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 11 oktober 1997 wordt de heer Jacques Laruelle , met ingang van 1 oktober 1997, benoemd tot geneesheer bij het Algemeen Bestu(...) (...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 13/01/1998 numac 1997016333 bron ministerie van middenstand en landbouw Lijst van de erkende loontrieerders geldig tot 30.04.1998 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lijst prom. -- pub. 13/01/1998 numac 1997003685 bron commissie voor het bank- en financiewezen Lijst van de beleggingsondernemingen die onder het recht ressorteren van een andere lidstaat van de Europese Gemeenschap of van een land dat behoort tot de Europese Economische Ruimte en die in België beleggingsdiensten in vrij verkeer verrichten

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 13/01/1998 numac 1997029399 bron diensten van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap "Académie royale de Médecine de Belgique" Samenstelling van het Bestuur voor 1998 Voorzitter : Lejeune, Georges, erehoogleraar aan de "U.Lg", rue Docteur Rasquinet 15, 4020 Liège ; Vast secretar(...) de Scoville, Albert, emeritus hoogleraar aan de "
^