B.S. Index van de publicaties van 15 januari 1998

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/11/1997 pub. 15/01/1998 numac 1997022878 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 oktober 1986 tot uitvoering van artikel 53, achtste lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 16/12/1997 pub. 15/01/1998 numac 1998011004 bron ministerie van economische zaken, ministerie van tewerkstelling en arbeid, ministerie van middenstand en landbouw en ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende benoeming van leden van het Sociaal-Economisch Comité voor de distributie type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/01/1998 numac 1998009021 bron ministerie van justitie Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 11 december 1997 is de heer Vanhaesebrouck, W., vrederechter van het kanton Oostrozebeke, bevorderd tot Officier in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. type koninklijk besluit prom. 16/12/1997 pub. 15/01/1998 numac 1998011003 bron ministerie van economische zaken, ministerie van tewerkstelling en arbeid, ministerie van middenstand en landbouw en ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1975 houdende samenstelling van het Sociaal-Economisch Comité voor de distributie type koninklijk besluit prom. 10/11/1997 pub. 15/01/1998 numac 1997022880 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 februari 1996 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden voor sommige tandheelkundige verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 10/11/1997 pub. 15/01/1998 numac 1997022879 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/12/1997 pub. 15/01/1998 numac 1997007251 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de taalexamencommissie voor de zittijd van december 1997/januari 1998 type ministerieel besluit prom. 17/12/1997 pub. 15/01/1998 numac 1997007258 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot uitbreiding van de lijsten met behulp waarvan de militaire leden van de Bestendige Krijgsraad aangewezen worden type ministerieel besluit prom. 13/01/1998 pub. 15/01/1998 numac 1998000042 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 januari 1998 tot onmiddellijke schorsing van alle waardetransporten

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/11/1997 pub. 15/01/1998 numac 1997031535 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanvulling van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 4 juli 1991 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Executieve type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 15/01/1998 numac 1997031530 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Toelatingen tot de stage Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 november 1997 wordt de heer Beelen, Guido, toegelaten tot de stage als bestuurssecretaris vanaf 1 september 1997 binnen het Nederlandse taalkader. Bij beslui Bij beslui type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/11/1997 pub. 15/01/1998 numac 1997031506 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 mei 1996 houdende de samenstelling van de Raad van Beroep bij het Gewestelijk Agentschap voor Netheid, "Net Brussel" type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/11/1997 pub. 15/01/1998 numac 1997031533 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanvulling van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 25 januari 1990 houdende delegatie van bevoegdheid betreffende de procedures voor de gerechten

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 04/12/1997 pub. 15/01/1998 numac 1997027010 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 10 december 1987 tot vaststelling van de voorwaarden inzake toekenning van een tegemoetkoming van het Waalse Gewest en inzake uitwerking en uitvoering van de s type besluit van de waalse regering prom. 27/11/1997 pub. 15/01/1998 numac 1998027008 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de lijst van de inrichtingen die ingedeeld zijn bij titel I van het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming, wat betreft de opslagplaatsen, sorteer- en/of terugwinningscentra voor oude metalen en/of a type besluit van de waalse regering prom. 27/11/1997 pub. 15/01/1998 numac 1997027009 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot regeling van de vestiging en de exploitatie van opslagplaatsen en sorteercentra voor oude metalen en afgedankte voertuigen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/08/1997 pub. 15/01/1998 numac 1997029412 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de noodzaak om onmiddellijk bezit te nemen van een gebouw ten algemenen nutte op het grondgebied van Sart-Tilman type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/05/1997 pub. 15/01/1998 numac 1997029243 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de samenstelling van de Commissie voor bekwaamheidsbewijzen B type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/09/1997 pub. 15/01/1998 numac 1997029389 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap d.d. 29 april 1996 houdende benoeming van de voorzitter van de paritaire gemeenschapscommissie voor het officieel gesubsidieerd buite type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 15/01/1998 numac 1997029356 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Algemene Dienst Hulpverlening aan de jeugd Erkenning van hulpdiensten in open milieu Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 januari 1997 wordt de dienst « TCC Accueil » gelegen Sergent Debruynestraat 18, te 1070 Brussel, Bij besl type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/08/1997 pub. 15/01/1998 numac 1997029413 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de commissie bedoeld in artikel 5bis van het koninklijk besluit d.d. 15 april 1958 houdende bezoldiging van het onderwijzend, wetenschappelijk en daarmee gelijkgesteld p

erratum

type erratum prom. -- pub. 15/01/1998 numac 1998009027 bron ministerie van justitie Hoofdbestuur. - Bevorderingen. - Erratum De huidige bekendmaking vervangt deze van 13 januari 1998 : Bij koninklijke besluiten van 17 december 1997 worden, met ingang van 1 maart 1997, bevorderd door verhoging in graad tot de graad van bestu - in het F type erratum prom. -- pub. 15/01/1998 numac 1997012911 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Erratum In de berichten van neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 9 december 1997, blz. 30800, is het volgende erratum te signaleren : - Overeenkomst 45237/CO/111.01.02, in het Nederlan (...)

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 11/12/1997 pub. 15/01/1998 numac 1997031538 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van 13 april 1995 houdende het statuut van de ambtenaren van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 15/01/1998 numac 1998009022 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 27 juli 1997, dat in werking treedt op 11 februari 1998, is de heer Vanhaesebrouck, W., vrederechter van het kanton Oostrozebeke, in ruste gesteld. Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden Bij koninkl

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 08/11/1996 pub. 15/01/1998 numac 1997033111 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot oprichting van een pedagogische werkgroep voor het Duits als moedertaal in de derde graad van het gewoon lager onderwijs en in de eerste graad van het gewoon secundair onderwijs

lijst

type lijst prom. -- pub. 15/01/1998 numac 1997003692 bron commissie voor het bank- en financiewezen Lijst van de in België geregistreerde wisselkantoren De op 28 januari 1997 opgemaakte lijst van de in België geregistreerde wisselkantor(...) Brussel, 19 december 1997. De Voorzitter, J.-L. Duplat.

overeenkomst

type overeenkomst prom. 09/09/1996 pub. 15/01/1998 numac 1997022877 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Verordening tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 15/01/1998 numac 1997012910 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten en goedkeuring van tewerkstellingsakkoorden in uitvoering van het koninklijk besluit van 24 februari 1997 houdende nadere voorwaarden met betrekking tot de tewerkstellingsakkoorden in toepassing van De o type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 15/01/1998 numac 1997012909 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Dienst van de collectieve arbeidsbetrekkingen van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid. Er kunn Adres : Be

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. -- pub. 15/01/1998 numac 1997003661 bron commissie voor het bank- en financiewezen Lijsten van de in België geregistreerde bijkantoren van kredietinstellingen die onder een andere Lid-Staat van de Europese Gemeenschap ressorteren Bij besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen van 25 november 1997 wordt de op 31 de(...) type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 16/12/1997 pub. 15/01/1998 numac 1997003696 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben
^