B.S. Index van de publicaties van 20 januari 1998

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/01/1998 numac 1998012003 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Ontslagverleningen Bij koninklijk besluit van 23 december 1997 is aan de heer Maillard, Roger, die de leeftijdsgrens zal bereiken op 16 april 1998, ontslag verleend uit zijn ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werk Bij ko type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/01/1998 numac 1998000037 bron ministerie van binnenlandse zaken Hoofdpolitiecommissaris Machtiging tot het dragen van de eretitel Bij koninklijk besluit d.d. 23 december 1997 wordt de heer De Vos, Adolf, gemachtigd de eretitel van zijn ambt van hoofdpolitiecommissaris van de stad Mechelen (...) type koninklijk besluit prom. 25/11/1997 pub. 20/01/1998 numac 1997000799 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 19 maart 1997 betreffende de opleiding, de brevetten en de loopbaan van de leden van de brandweer type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/01/1998 numac 1998009032 bron ministerie van justitie Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 7 januari 1998 is de heer Laevens, K., emeritus-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, bevorderd tot Commandeur in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk ereteken dr (...) type koninklijk besluit prom. 22/12/1997 pub. 20/01/1998 numac 1997012914 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 74 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 09/01/1998 pub. 20/01/1998 numac 1998022006 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 1998, van het bedrag, de verdeelsleutel en het promille, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 1° en 2°, van het koninklijk besluit van 21 december 1992 tot uitvoering van artikel 50, § 2, eerste lid, van type koninklijk besluit prom. 09/01/1998 pub. 20/01/1998 numac 1998022005 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1992 tot uitvoering van artikel 50, § 2, eerste lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen type koninklijk besluit prom. 17/11/1997 pub. 20/01/1998 numac 1997014273 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen, gelegen op het grondgebied van de stad Leuven, van algemeen nut wordt verklaard type koninklijk besluit prom. 07/01/1998 pub. 20/01/1998 numac 1997022977 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee geli type koninklijk besluit prom. 09/01/1998 pub. 20/01/1998 numac 1998022004 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 07/01/1998 pub. 20/01/1998 numac 1997022976 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee geli type koninklijk besluit prom. 16/12/1997 pub. 20/01/1998 numac 1998022002 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 juli 1964 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/12/1997 pub. 20/01/1998 numac 1998011018 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 juli 1997 houdende verdeling van de betrekkingen van de niveaus 1 en 2+ van de personeelsformatie van het Ministerie van Economische Zaken over de verschillende besturen type ministerieel besluit prom. 22/12/1997 pub. 20/01/1998 numac 1998035034 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de inwerkingtreding van artikel 78 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode en van het besluit van de Vlaamse regering van 24 juli 1997 betreffende de erkenningsvoorwaarden waaraan privaatrechtelijke kred type ministerieel besluit prom. 22/12/1997 pub. 20/01/1998 numac 1997012921 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit tot wijziging van de artikelen 44, 60 en 94 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 25/11/1997 pub. 20/01/1998 numac 1998035024 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 20 juli 1994 houdende vaststelling van de regels volgens dewelke het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap de kosten van bijstand door d type besluit van de vlaamse regering prom. 25/11/1997 pub. 20/01/1998 numac 1998035002 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 januari 1967 houdende vaststelling van de criteria van toekenning der toelagen voor de oprichting, de vergroting, de inrichting en het onderhoud van de centra of diensten vo

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 18/12/1997 pub. 20/01/1998 numac 1998027012 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 18 juli 1991 tot erkenning van keuringsdiensten in het kader van het decreet van 7 september 1989 betreffende de toekenning van de Waalse kwaliteitslabel, de b type besluit van de waalse regering prom. 18/12/1997 pub. 20/01/1998 numac 1997027013 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot benoeming van een lid van de Raad van Advies voor de Derde Leeftijd type besluit van de waalse regering prom. 20/11/1997 pub. 20/01/1998 numac 1998027014 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering houdende uitvoering van artikel 203 van het Boswetboek

decreet

type decreet prom. 07/11/1997 pub. 20/01/1998 numac 1997031503 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet tot vaststelling van de regels voor de erkenning en de toekenning van subsidies aan de Centra voor globale sociale actie

bericht

type bericht prom. -- pub. 20/01/1998 numac 1998021009 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 19 november 1997 in zake M. Donneux en A. Janssens tegen E. Peeters en J. Peeters, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitra « Sch type bericht prom. -- pub. 20/01/1998 numac 1998021008 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij beschikking van 25 november 1997 in zake F. Zekaj en V. Zekaj tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof « Sche

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/12/1997 pub. 20/01/1998 numac 1998029028 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 10 juli 1991 tot instelling van een algemeen afgevaardigde voor de rechten van het kind en bij de hulpverlening aan de jeu

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 20/01/1998 numac 1997021426 bron diensten van de eerste minister Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden. - Koninklijk Museum voor Midden-Afrika. - Te begeven betrekking Bij het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, Leuvensesteenweg 13, 3080 Tervuren, is één betrekkin De ka

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 20/01/1998 numac 1997012825 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties van werknemers. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij de arbeidsrechtbank te Hoei De betrokken organisaties worden verzocht de k De voor

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 20/01/1998 numac 1998008004 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Nederlandstalige centrumdirecteurs (m/v) Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Nederlandstalige centrumdirecteurs voor de Gesloten Centra van de Dienst Vreemdelingenzaken bij het Ministerie van Bin(...) Functiebesch type aanwerving prom. -- pub. 20/01/1998 numac 1998008003 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van mannelijke en vrouwelijke Nederlandstalige technici der vorsing (rang 20) Het Vast Wervingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Nederlandstalige technici der vorsing (...) Functiebeschrijving : zie het examenreglement. Toelaatbaarh type aanwerving prom. -- pub. 20/01/1998 numac 1998008005 bron vast secretariaat voor werving van het rijkspersoneel Werving van Nederlandstalige adjunct-veiligheidsassistenten (m/v) Het Vast Wevingssecretariaat legt een wervingsreserve aan van Nederlandstalige adjunct-veiligheidsassistenten voor de Gesloten Centra van de Dienst Vreemdelingenzaken bi(...) Functiebesc

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 20/01/1998 numac 1998009033 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 7 januari 1998 zijn benoemd tot plaatsvervangend rechter : - in de rechtbank van eerste aanleg : - te Gent, Mevr. De Ruyck, A., advocaat; - te Aarlen, de heer Noirhomme, Cl., advocaat - in het vredegerec type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 20/01/1998 numac 1998009034 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 247 van 31 december 1997, blz. 35360, dienen in de 28e en 31e lijnen, de letters « Mevr. » te worden vervangen door de woorden « de heer ».

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 20/01/1998 numac 1997021430 bron arbitragehof Arrest nr. 65/97 van 6 november 1997 Rolnummer 999 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 10 van de wet van 15 juli 1985 betreffende het gebruik bij dieren van stoffen met hormonale, anti-hormonale, beta-adrenergische of produktie-stimu Het Arbit type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 20/01/1998 numac 1998021007 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest van 4 december 1997 in zake de n.v. Zwin tegen de Belgische Staat en de n.v. Speelgoed Broze & Zonen, waarvan de expeditie ter grif « Schendt

formule e.i.l.

type formule e.i.l. prom. -- pub. 20/01/1998 numac 1998011019 bron ministerie van economische zaken Formule E.I.L. - Eerste kwartaal 1998 De waarde van de formule E.I.L. bepaald bij ministerieel besluit van 5 november 1955 houdende reglementering der prijzen van de elektrische laagspanningsenergie, is vastgesteld op 411,4 voor het eerste kwart (...

overeenkomst

type overeenkomst prom. 15/12/1997 pub. 20/01/1998 numac 1998022001 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Verordening tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1963 houdende verordening op de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten

type neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten prom. -- pub. 20/01/1998 numac 1998012015 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Dienst van de collectieve arbeidsbetrekkingen van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid. Er kunn Adres : Be
^