B.S. Index van de publicaties van 21 januari 1998

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 30/10/1997 pub. 21/01/1998 numac 1997016298 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot instelling van een steunregeling voor producenten van bepaalde akkerbouwgewassen type koninklijk besluit prom. 07/01/1998 pub. 21/01/1998 numac 1998009011 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende organisatie van het administratief en financieel beheer van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie als staatsdienst met afzonderlijk beheer type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/01/1998 numac 1997010086 bron ministerie van justitie Bestuur Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluiten betreffende de internationale verenigingen en de instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 9 december 1997 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de internatio 2° worden de s

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/01/1998 pub. 21/01/1998 numac 1998016015 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 maart 1997 houdende bijzondere tijdelijke maatregelen ter voorkoming van klassieke varkenspest type ministerieel besluit prom. 22/12/1997 pub. 21/01/1998 numac 1997022985 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van ziekenhuisdiensten en medisch-sociale diensten voor de opleiding van huisartsen type ministerieel besluit prom. 04/11/1997 pub. 21/01/1998 numac 1997016318 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende uitvoering van het koninklijk besluit van 30 oktober 1997 tot instelling van een steunregeling voor producenten van bepaalde akkerbouwgewassen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/09/1997 pub. 21/01/1998 numac 1997031482 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vastlegging van de draagwijdte van de opdracht van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest en de tarifering van de diensten die in het kader van de verspreiding van INTERNET aan de openb type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 15/02/1996 pub. 21/01/1998 numac 1997031436 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 28 december 1992 betreffende de toekenning van een subsidie voor de informatisering van de plaatselijke besturen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/11/1997 pub. 21/01/1998 numac 1997031526 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende verlenging van de machtiging tot het contractueel aanwerven van operationeel personeel voor de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/11/1997 pub. 21/01/1998 numac 1997031524 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende vaststelling van het tarief voor het dringende ziekenwagenvervoer uitgevoerd door de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/1997 pub. 21/01/1998 numac 1998035003 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende wijziging van het koninklijk besluit van 29 augustus 1966 tot vaststelling en indeling van de ambten van de leden van het meesters-, vak- en dienstpersoneel van de rijksinrichtingen voor kleuter-, lager, buitengewo type besluit van de vlaamse regering prom. 09/12/1997 pub. 21/01/1998 numac 1998035027 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de personeelsleden belast met opdrachten in het kader van het experiment controle op de inschrijvingen en op het regelmatig schoolbezoek

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 08/01/1998 pub. 21/01/1998 numac 1998027016 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot toekenning aan de erkende diensten voor gezins- en bejaardenhulp van een aanvullende toelage van 5 BEF per uur gepresteerd in 1997 ten gunste van gebruikers die in dunbevolkte gemeenten wonen

document

type document prom. -- pub. 21/01/1998 numac 1998015008 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Verdrag tot eenmaking van regelen betreffende hulpverlening en redding op zee, gedaan te Brussel op 23 september 1910 . - Opzegging door Nederland Op 10 december 1997 werd bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ont(...) Overee

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/09/1997 pub. 21/01/1998 numac 1997029467 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 27 december 1991 tot vaststelling van de regels voor de aanpassing van de lestijdendotaties in het onderwijs voor sociale promo

erratum

type erratum prom. 19/08/1997 pub. 21/01/1998 numac 1998003016 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot invoering van een eenmalige aanslag ten laste van de elektriciteitsproducenten, met toepassing van de artikelen 2, §§ 2 en 3, en 3, § 1, 4° en 5°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaa type erratum prom. 09/12/1997 pub. 21/01/1998 numac 1998007015 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie ten behoeve van de leden van de militaire gemeenschap. - Errata

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 21/01/1998 numac 1998009040 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Nijvel Bij beschikking van 26 november 1997 werd de heer Jacquemin, P., rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Nijvel, door de voorzitter van deze rechtbank aangewezen, vanaf 2 februari 1998, om het (...

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 21/01/1998 numac 1998014002 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Betrekking te begeven bij het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie. - Oproep tot kandidaten Eén statutaire betrekking van adviseur, van de Franse taalrol, is te begeven bij het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecomm Toelaa

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 21/01/1998 numac 1998019035 bron wetgevende kamers - senaat Samenstelling van een **** van **** schoonmakers De Quaestuur van de Senaat organiseert eerlang een examen voor de samenstelling van een **** van **** schoonmakers (20 uren per week) voor de ****(...) ****

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 21/01/1998 numac 1998009041 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 28 november 1997 : - is de aanwijzing van Mevr. Brad, P., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Gent, tot het ambt van jeugdrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van twee - is Mevr.

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 21/01/1998 numac 1997021425 bron arbitragehof Arrest nr. 81/97 van 17 december 1997 Rolnummers 1042, 1043, 1046 en 1047 In zake : de beroepen tot vernietiging van artikel 20 van het decreet van het Waalse Gewest van 27 juni 1996 betreffende de afvalstoffen, ingesteld door P. Beniest en a Het Arbitr

toetreding

type toetreding prom. -- pub. 21/01/1998 numac 1998015009 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Verdrag houdende oprichting van een Internationale Douaneraad, en Bijlage, opgemaakt te Brussel op 15 december 1950 . - Toetreding van Ecuador 1. Op 16 december 1997 werd bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontw(...) 2. Ove

bekrachtiging

type bekrachtiging prom. -- pub. 21/01/1998 numac 1998015012 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Verdrag inzake de status van zendingen en vertegenwoordigers van derde Staten bij de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie , ondertekend te Brussel op 14 september 1994 (1). - Bekrachtiging door Italië Op 8 december 1997 is bij het Minist(...) De neder
^