B.S. Index van de publicaties van 22 januari 1998

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/12/1997 pub. 22/01/1998 numac 1998000017 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 1986 houdende de algemene bepalingen betreffende de benoeming tot de graad van hoofdinspecteur eerste klasse bij de stedelijke politie type koninklijk besluit prom. 20/11/1997 pub. 22/01/1998 numac 1997022889 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van de Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden type koninklijk besluit prom. 07/01/1998 pub. 22/01/1998 numac 1998016005 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 maart 1995 tot vervollediging van de personeelsformatie van het Ministerie van Middenstand en Landbouw type koninklijk besluit prom. 22/12/1997 pub. 22/01/1998 numac 1997000016 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 juni 1991 houdende de algemene bepalingen betreffende de opleiding van de officieren van de gemeentepolitie, de voorwaarden tot benoeming in de graden van officier van de gemeentepolitie e type koninklijk besluit prom. 22/12/1997 pub. 22/01/1998 numac 1997000015 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de algemene bepalingen betreffende een vergoeding voor onkosten gemaakt bij de uitoefening van opdrachten van gerechtelijke politie door leden van de gemeentepolitie

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/11/1997 pub. 22/01/1998 numac 1997022890 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 20 november 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden type ministerieel besluit prom. 18/12/1997 pub. 22/01/1998 numac 1997000921 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de tegemoetkoming in de wedde van de leden van de gemeentepolitie die deelnemen aan de wettelijk verplicht gestelde beroepsopleidingen die met periodes van actieve dienst worden gelijkgesteld type ministerieel besluit prom. 07/01/1998 pub. 22/01/1998 numac 1998016008 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 maart 1995 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 22 maart 1995 tot vervollediging van de personeelsformatie van het Ministerie van Middenstand en Landbouw

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 27/11/1997 pub. 22/01/1998 numac 1998027021 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van een kapitaaldotatie van zestig miljoen frank aan het "Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie" als bijkomende tegemoetkoming van het Gewest ten gunste van jonge gezinnen die een hypothecaire type besluit van de waalse regering prom. 27/11/1997 pub. 22/01/1998 numac 1998027022 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van een kapitaaldotatie van negentig miljoen frank aan de "Société régionale wallonne du Logement" als bijkomende tegemoetkoming van het Gewest ten gunste van jonge gezinnen die een hypothecaire lening aan

document

type document prom. -- pub. 22/01/1998 numac 1998027018 bron ministerie van het waalse gewest Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type document prom. -- pub. 22/01/1998 numac 1998027019 bron ministerie van het waalse gewest Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/11/1997 pub. 22/01/1998 numac 1997029436 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering, voor het schooljaar 1995-1996, van artikel 4 van het koninklijk besluit nr. 413 van 29 april 1986 houdende bepaling van de werkingsmiddelen voor het Rijksonderwijs en van de werkingstoelage type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/10/1997 pub. 22/01/1998 numac 1997029450 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van de bepalingen van de artikelen 5, §§ 6, en 7 van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 8 januari 1993 houdende vaststelling van de regels die de behoefte aan nieuw type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/11/1997 pub. 22/01/1998 numac 1997029437 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering, voor het schooljaar 1996-1997, van artikel 4 van het koninklijk besluit nr. 413 van 29 april 1986 houdende bepaling van de werkingsmiddelen voor het Rijksonderwijs en van de werkingstoelage type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/07/1997 pub. 22/01/1998 numac 1997029405 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap d.d. 7 april 1995 tot oprichting van een « Centre d'autoformation et de formation continuée » voor het Onderwijs van de Franse Ge type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/07/1997 pub. 22/01/1998 numac 1997029411 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de modellen van de attesten en getuigschriften die de studies in het secundair onderwijs met beperkt leerplan bekrachtigen

erratum

type erratum prom. 09/07/1996 pub. 22/01/1998 numac 1997029453 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de lijst van de Hogescholen, overeenkomstig artikel 55, § 3, van het decreet van 5 augustus 1995 houdende de algemene organisatie van het hoger onderwijs in Hogescholen. - Erratum type erratum prom. 12/06/1997 pub. 22/01/1998 numac 1997031523 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het intern reglement van het Waarborgfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. - Erratum

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 22/01/1998 numac 1998021015 bron arbitragehof Benoeming van referendarissen Bij beschikking van 7 januari 1998 heeft het Arbitragehof, zetelende in voltallige zitting, de heer Jan C. M. Theunis tot referendaris benoemd voor een periode van drie jaar vanaf 1 januari 1998.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/01/1998 numac 1998009035 bron ministerie van justitie Hoofdbestuur. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 7 januari 1998 wordt Mevr. Sophie Fontaine, met ingang van 1 oktober 1997, in vast verband benoemd in hoedanigheid van adjunct-adviseur in het Franse taalkader van het Hoofdbestuur.

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 11/12/1997 pub. 22/01/1998 numac 1997031543 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 24 oktober 1991 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden voor de leercontracten en leerverbintenissen in de Perm

goedkeuringen

type goedkeuringen prom. -- pub. 22/01/1998 numac 1998001228 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Akte tot goedkeuring van de overdracht van de rechten en verplichtingen van een verzekeringsonderneming Bij beslissing van de Raad van de Controledienst voor de Verzekeringen, op datum van 22 december 1997 De door de
^