B.S. Index van de publicaties van 23 januari 1998

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 09/12/1997 pub. 23/01/1998 numac 1998003013 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van artikel 320 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met het oog op het verbod voor de zorgverleners om de fiscale strook van de getuigschriften voor verstrekte hulp af te scheuren

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/01/1998 pub. 23/01/1998 numac 1997003702 bron ministerie van financien Koninklijk besluit dat de Minister van Financiën machtigt tot de voortzetting, in 1998, van de uitgifte van de leningen genaamd « Lineaire obligaties » en van de uitgifte van de leningen genaamd « Staatsbons » type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/01/1998 numac 1998000045 bron ministerie van binnenlandse zaken Politiecommissaris. - Ontslagverlening Bij koninklijk besluit d.d. 23 december 1997 wordt aan de heer Lauwers, Raymond, op zijn verzoek, met ingang van 1 januari 1998, ontslag verleend uit zijn ambt van politiecommissaris van de gemeente Puurs Hij word type koninklijk besluit prom. 23/12/1997 pub. 23/01/1998 numac 1997000875 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 14 juli 1994 inzake de oprichting van een Comité voor het toekennen van de Europese Milieukeur en van het koninklijk besluit van 29 augustus 1997 betreffende het Comit type koninklijk besluit prom. 20/11/1997 pub. 23/01/1998 numac 1997000876 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij toegang wordt verleend tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen, en waarbij machtiging wordt verleend tot het gebruik van het identificatienummer ervan aan de Minister van de Waalse Regering to type koninklijk besluit prom. 20/11/1997 pub. 23/01/1998 numac 1997000877 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij toegang wordt verleend tot de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen en waarbij machtiging wordt verleend tot het gebruik van het identificatienummer ervan aan de Minister van de Waalse Regering tot type koninklijk besluit prom. 25/11/1997 pub. 23/01/1998 numac 1997000800 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 betreffende het werken met beeldschermapparatuur type koninklijk besluit prom. 12/12/1997 pub. 23/01/1998 numac 1997000866 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 30 maart 1984 tot wijziging van de artikelen 55, 56 en 57 van het Burgerlijk Wetboek en 361 van het Strafwetboek type koninklijk besluit prom. 27/11/1997 pub. 23/01/1998 numac 1997000797 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het ministerieel besluit inzake sommige spoedmaatregelen ter bescherming tegen boviene spongiforme encefalopathie type koninklijk besluit prom. 13/01/1998 pub. 23/01/1998 numac 1998003027 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot vaststelling voor 1998 van het toewijzingspercentage van de opbrengst van de belasting over de toegevoegde waarde aan de sociale zekerheid en van de verdeelsleutel tussen het stelsel van de werknemers en het stelsel der zelfstandige type koninklijk besluit prom. 07/01/1998 pub. 23/01/1998 numac 1998016009 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Middenstand en Landbouw

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/12/1997 pub. 23/01/1998 numac 1997022991 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 107, § 5, van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor zelfstandigen type ministerieel besluit prom. 21/01/1998 pub. 23/01/1998 numac 1997003701 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de kalender van de aanbestedingen en van de storting van de gelden voor de leningen genaamd « Lineaire obligaties » voor het jaar 1998 type ministerieel besluit prom. 27/11/1997 pub. 23/01/1998 numac 1997022881 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling voor 1995 van het terugbetalingsbedrag der kosten van toezicht en controle van de wetgeving betreffende de arbeidsongevallen en van het opmaken van de statistiek der arbeidsongevallen type ministerieel besluit prom. 27/11/1997 pub. 23/01/1998 numac 1997022882 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling voor 1998 van het percentage van omslag der kosten van toezicht en controle van de wetgeving betreffende de arbeidsongevallen en van het opmaken van de statistiek der arbeidsongevallen type ministerieel besluit prom. 07/01/1998 pub. 23/01/1998 numac 1998016010 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 7 januari 1998 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Middenstand en Landbouw type ministerieel besluit prom. 19/12/1997 pub. 23/01/1998 numac 1997022989 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 64, § 5, van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers type ministerieel besluit prom. 19/12/1997 pub. 23/01/1998 numac 1997022990 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 64, § 5, van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers type ministerieel besluit prom. 19/12/1997 pub. 23/01/1998 numac 1997022992 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 107, § 5, van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor zelfstandigen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/12/1997 pub. 23/01/1998 numac 1998031012 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van de artikels 19, 21, 22, 23 en 24 van het koninklijk besluit van 1 juni 1964 betreffende sommige verloven toegestaan aan personeelsleden van de rijksbesturen en betreffende de afwezigheden

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 18/12/1997 pub. 23/01/1998 numac 1998027020 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een nieuw lid binnen het Centraal Comité van het Visserijfonds van het Waalse Gewest

omzendbrief

type omzendbrief prom. 09/06/1997 pub. 23/01/1998 numac 1997000840 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de hervorming van de gemeentelijke comptabiliteit : toepassing van nieuwe bepalingen. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 12/06/1997 pub. 23/01/1998 numac 1997000870 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief. - Toepassing van de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering van de provincie- en gemeentebelastingen. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 27/10/1997 pub. 23/01/1998 numac 1997000867 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. 28/08/1997 pub. 23/01/1998 numac 1997000863 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de procedure van de huwelijksafkondiging en de documenten die dienen overgelegd te worden ten einde een visum met het oog op het afsluiten van een huwelijk in het Rijk te bekomen en teneinde een visum gezinshereniging op basis van

document

type document prom. -- pub. 23/01/1998 numac 1998009046 bron ministerie van justitie Nationale Orden Bij koninklijke besluit van 7 januari 1998 worden bevorderd of benoemd tot : Officier in de Leopoldsorde De heren : Dewelle, Guy, hoofdsecretaris van het parket van de arbeidsauditeur te Charleroi . S(...) Ridder in de Leopoldsorde De he

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 23/01/1998 numac 1997029406 bron ministerie van de franse gemeenschap Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 september 1997 wordt de heer Claude Lelièvre voor een periode van zes jaar, met uitwerking met ingang van 1 november 1997, tot algemeen afgevaardigde voor de rechten van het (.. type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 23/01/1998 numac 1997029470 bron ministerie van de franse gemeenschap Inrustestelling Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 april 1997 wordt op 1 december 1997 eervol ontslag uit zijn ambt verleend aan de heer André Lefebvre, attaché. Vanaf deze datum mag de betrokkene zijn rechten op een (...)

erratum

type erratum prom. 25/02/1997 pub. 23/01/1998 numac 1998035058 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet betreffende de integrale kwaliteitszorg in de verzorgingsvoorzieningen. - Erratum type erratum prom. -- pub. 23/01/1998 numac 1998012014 bron rechterlijke macht Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 242 van 20 december 1997, pagina 34447, in de Nederlandse titel : in de plaats van « Arbeidsrechtbank te Charleroi » dient « Arbeidshof te Luik » te worden gelezen.

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 23/01/1998 numac 1998009051 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Brussel Bij beschikking van 8 januari 1998 werd de heer Van Orshoven, L., erekamervoorzitter in het hof van beroep te Brussel, door de eerste voorzitter van dit hof aangewezen om het ambt van plaatsvervangend raadsheer uit te o (...

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 23/01/1998 numac 1998009044 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bekendmaking van de openstaande plaatsen : - adjunct-griffier bij het arbeidshof te Bergen : 1; - opsteller bij de griffie van het vredegerecht van het tweede kanton Brugge : 1; - adjunct-secretaris bij het parket va - beambte bij het

lotenlening

type lotenlening prom. -- pub. 23/01/1998 numac 1998003005 bron ministerie van financien Administratie der thesaurie Lotenlening 1922 Officiële lijst van de loting n° 384 van 9 januari 1998 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 23/01/1998 numac 1998009045 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 7 januari 1998 zijn benoemd tot : - griffier bij het hof van beroep te Bergen, de heer Cordier, H., adjunct-griffier bij het arbeidshof te Bergen; - adjunct-griffier bij de rechtbank van ee Bij koninklijk

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 03/09/1993 pub. 23/01/1998 numac 1997033094 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering betreffende de personeelsformatie van de Dienst voor Geestelijke Gezondheidszorg in Eupen type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 03/05/1995 pub. 23/01/1998 numac 1997033095 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering betreffende de erkenning van de dienst voor geestelijke gezondheid in Eupen type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 26/02/1997 pub. 23/01/1998 numac 1997033092 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 23/01/1998 numac 1998031029 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Personeel. - Benoeming Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 december 1997 tot benoeming van een lid van het Milieucollege is de heer Willy Zuallaert voor een periode van zes jaar tot lid van het Milieucollege benoemd.
^