B.S. Index van de publicaties van 28 januari 1998

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/01/1998 pub. 28/01/1998 numac 1998003023 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Financiën type koninklijk besluit prom. 20/11/1997 pub. 28/01/1998 numac 1997000908 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij aan de Gemeenschaps- en Gewestelijke Dienst voor beroepsopleiding en arbeidsbemiddeling toegang wordt verleend tot de informatiegegevens en waarbij deze dienst gemachtigd wordt om het identificatienummer van het Rijksregister va type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/01/1998 numac 1998011001 bron ministerie van economische zaken Toelating verleend aan pensioenfondsen om een voorzorgsactiviteit uit te oefenen Bij koninklijk besluit van 19 december 1997 wordt aan het pensioenfonds « BSB Pension Fund » , vereniging zonder winstoogmerk warv(...) Dit besluit treedt in werking vana type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/01/1998 numac 1997022936 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Goedkeuring van een type van toestellen voor medisch gebruik van ioniserende stralingen, in toepassing van artikel 51.1. van het koninklijk besluit van 28 februari 1963 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking en van de werkne Het type koninklijk besluit prom. 21/01/1998 pub. 28/01/1998 numac 1998003022 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 augustus 1997 tot vaststelling van de taalkaders van het Ministerie van Financiën

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/01/1998 numac 1997011436 bron ministerie van economische zaken Commissie tot Regeling der Prijzen Ontslag en benoeming van leden Bij ministerieel besluit van 23 december 1997, dat in werking treedt op de dag van deze bekendmaking : - wordt aanvaard het ontslag aangeboden door de heer W. Vandepitte, we - wordt benoe type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/01/1998 numac 1997011437 bron ministerie van economische zaken Prijzencommissie voor de Farmaceutische Specialiteiten Ontslagen en benoemingen van leden Bij ministerieel besluit van 23 december 1997 dat in werking treedt op de dag van deze bekendmaking : - wordt aanvaard het ontslag aangeboden door de - wordt benoe

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 15/01/1998 pub. 28/01/1998 numac 1998027029 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 januari 1997 tot benoeming van de voorzitters van de Subregionale Comités voor Arbeidsbemiddeling en Vorming van Aarlen, Charleroi, Hoei-Borgworm, Bergen-La Louvi type besluit van de waalse regering prom. 08/01/1998 pub. 28/01/1998 numac 1998027028 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 18 september 1997 tot aanwijzing van de personeelsleden van de Kamer van Beroep voor de Regeringsdiensten

decreet

type decreet prom. 24/07/1997 pub. 28/01/1998 numac 1997029394 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1997 type decreet prom. 27/10/1997 pub. 28/01/1998 numac 1997029409 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende aanwijzing van de begrotingsfondsen vermeld in de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap

protocol

type protocol prom. -- pub. 28/01/1998 numac 1998015015 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Protocol inzake de immuniteiten van de Bank voor Internationale Betalingen, ondertekend te Brussel op 30 juli 1936 . - Opvolging door Kroatië Op 8 december 1997 is op het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkeling(...) Voor

bericht

type bericht prom. -- pub. 28/01/1998 numac 1998021027 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 3 oktober 1997 in zake het openbaar ministerie en C. Spedale-Scarlata tegen P. Legros en Ping-Ying Chu, waarvan de expeditie ter gr « Word

document

type document prom. -- pub. 28/01/1998 numac 1997010098 bron ministerie van justitie Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/09/1997 pub. 28/01/1998 numac 1997029468 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende uitvoering van artikel 87bis, § 2 en § 3, van het decreet van 16 april 1991 houdende organisatie van het onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/09/1997 pub. 28/01/1998 numac 1997029466 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de opleidingsdomeinen in het onderwijs voor sociale promotie

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/01/1998 numac 1998012001 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 23 december 1997 is de heer Sadzot, Alain, benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werkgever, bij het arbeidshof te Luik, ter vervanging van de heer Benoit, Maurice, wiens ma Bij ko

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 28/01/1998 numac 1998021024 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest van 25 november 1997 in zake het openbaar ministerie tegen L. Van den Troost, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is « Sche type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 28/01/1998 numac 1997021427 bron arbitragehof Arrest nr. 76/97 van 17 december 1997 Rolnummer 994 In zake : het beroep tot gedeeltelijke vernietiging van de wet van 20 maart 1996 tot wijziging van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, de w Het Arbitr type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 28/01/1998 numac 1997021421 bron arbitragehof Arrest nr. 77/97 van 17 december 1997 Rolnummers 1008 en 1026 In zake : de beroepen tot vernietiging van de artikelen 2 en 8 van de wet van 10 juli 1996 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, Het Arbit type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 28/01/1998 numac 1997021420 bron arbitragehof Arrest nr. 74/97 van 17 december 1997 Rolnummer 992 In zake : het beroep tot vernietiging van de wet van 29 april 1994 betreffende het statuut van gespecialiseerd opvoeder-begeleider, ingesteld door de Vlaamse Regering. Het Arbitragehof, I. Onderwerp va
^