B.S. Index van de publicaties van 29 januari 1998

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 29/01/1998 numac 1998011015 bron ministerie van economische zaken Wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet, artikel 43 Lijst der ingeschreven hypotheekondernemingen N.B. Wanneer de benaming in het Frans verschilt van die in het Nederlands, wordt zij tussen haakj(...) - "A.B.B. » "Assurantie van de Belgische type wet prom. 10/12/1997 pub. 29/01/1998 numac 1998022010 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet tot reorganisatie van de gezondheidszorg

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/01/1998 numac 1998011010 bron ministerie van economische zaken Gasvervoerleidingen Verklaringen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 19 december 1997 wordt de oprichting van gasvervoerinstallaties door middel van leidingen op het grondgebied van de gemeenten Doornik, Pecq en Estaimpuis van openbaa Bij konink type koninklijk besluit prom. 23/12/1997 pub. 29/01/1998 numac 1997016004 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van plichtenleer van het Beroepsinstituut van Boekhouders type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/01/1998 numac 1997000837 bron ministerie van binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte Vergunning Bij koninklijk besluit van 25 november 1997, genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verle (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/01/1998 numac 1997022946 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Dienst voor de overzeese sociale zekerheid Personeel Verlenging van de aanwijzing voor de uitoefening van het hoger ambt van administrateur-generaal Bij koninklijk besluit van 2 december 1997 wordt, met ingang van 17 augustus 1997, de aanw (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/01/1998 numac 1998011026 bron ministerie van economische zaken Oprichting en uitbating van vervoerinstallaties van gasachtige producten door middel van leidingen. - Machtiging de onteigening te vervolgen van sommige gronden. - Rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden Een koninklijk besluit van 7 janu Hetzelfd type koninklijk besluit prom. 22/12/1997 pub. 29/01/1998 numac 1998011002 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid van de Raad voor de Mededinging

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/01/1998 numac 1998027030 bron ministerie van het waalse gewest Bescherming van het patrimonium EDINGEN. - Bij ministerieel besluit van 27 november 1997 wordt het "Couvent des Capucins", gelegen Kapucijnenstraat 5, te Edingen, ingeschreven op de beschermingslijst, overeenkomstig de bepalingen van d (...) type ministerieel besluit prom. 15/12/1997 pub. 29/01/1998 numac 1997010097 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit houdende benoeming der leden van de Commissie voor de gerechtskosten in strafzaken type ministerieel besluit prom. 16/12/1997 pub. 29/01/1998 numac 1998014001 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 oktober 1995 houdende benoeming van de leden van de Commissie voor Onderzoek van Rijnschepen type ministerieel besluit prom. 19/01/1998 pub. 29/01/1998 numac 1998003018 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de wijze van uitgifte van de jaarlijkse "Fleur de Coin" muntreeks type ministerieel besluit prom. 27/01/1998 pub. 29/01/1998 numac 1998016021 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 maart 1997 houdende bijzondere tijdelijke maatregelen ter voorkoming van klassieke varkenspest

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 09/12/1997 pub. 29/01/1998 numac 1998035052 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 24 november 1993, wat betreft de loopbaanonderbreking type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/1997 pub. 29/01/1998 numac 1998035092 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse regering d.d. 3 mei 1995 betreffende de centra voor menselijke erfelijkheid

omzendbrief

type omzendbrief prom. 19/12/1997 pub. 29/01/1998 numac 1998021022 bron diensten van de eerste minister en ministerie van ambtenarenzaken Omzendbrief. Overgang naar het jaar 2000. - Weerslag op de informatiesystemen van het Federaal Administratief Openbaar Ambt

document

type document prom. -- pub. 29/01/1998 numac 1997010113 bron ministerie van justitie Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/11/1997 pub. 29/01/1998 numac 1997029445 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 31 januari 1994 houdende benoeming van de leden van de raad van beroep van het confessioneel vrij buitengewoon onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/11/1997 pub. 29/01/1998 numac 1997029439 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 31 januari 1994 houdende benoeming van de leden van de raad van beroep van het niet-confessioneel vrij basisonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/11/1997 pub. 29/01/1998 numac 1997029438 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 31 januari 1994 houdende benoeming van de leden van de raad van beroep van het niet-confessioneel vrij secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/11/1997 pub. 29/01/1998 numac 1997029440 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 juni 1996 tot vaststelling van de samenstelling en de werkingsregels van de centrale reaffectatiecommissie voor het gesubsidiee type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/11/1997 pub. 29/01/1998 numac 1997029432 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van leden, de voorzitters en ondervoorzitters van de begeleidingscommissies opgericht krachtens het decreet van 24 juli 1997 dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/11/1997 pub. 29/01/1998 numac 1997029441 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 november 1993 houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie voor het confessioneel vrij secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/11/1997 pub. 29/01/1998 numac 1997029444 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 november 1993 houdende benoeming van de leden van de Paritaire Commissie voor het niet-confessioneel vrij basisonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/11/1997 pub. 29/01/1998 numac 1997029442 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 31 januari 1994 houdende benoeming van de leden van de raad van beroep van het confessioneel vrij basisonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/11/1997 pub. 29/01/1998 numac 1997029443 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 31 januari 1994 houdende benoeming van de leden van de raad van beroep van het confessioneel vrij secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/10/1997 pub. 29/01/1998 numac 1997029427 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de werkende en plaatsvervangende leden van de Hoge Raad voor Gezondheidspromotie van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/11/1997 pub. 29/01/1998 numac 1997029447 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 november 1993 houdende benoeming van de leden van de centrale paritaire commissie voor het confessioneel vrij onderwijs

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/01/1998 numac 1998012036 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Nationale Arbeidsraad Benoeming Bij koninklijk besluit van 22 december 1997, dat in werking treedt op 19 januari 1998, wordt de heer Luc VANOIRBEEK, te Sint-Truiden, als vertegenwoordiger van een der meest representatieve werkgeversorganisati (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/01/1998 numac 1997021407 bron diensten van de eerste minister Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Koninklijke Commissie voor Geschiedenis. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 14 november 1997 worden de heren Guy Vanthemsche, hoofddocent aan de (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 29/01/1998 numac 1998009070 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bekendmaking van de openstaande plaatsen : - beambte bij de griffie van het Hof van Cassatie : 1; - hoofdgriffier bij het vredegerecht van het kanton Beveren : 1, vanaf 24 juli 1998; - beambte bij het parket van de p De kandidaturen vo

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 29/01/1998 numac 1998021025 bron vast comite van toezicht op de politiediensten Aanwerving van leden van de Dienst Enquêtes Het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten, opgericht bij wet van 18 juli 1991, zal binnenkort overgaan tot de bijkomende aanwerving van 15 leden van de Dienst Enquêtes. Functiebeschrijving De lede type aanwerving prom. -- pub. 29/01/1998 numac 1997002120 bron ministerie van ambtenarenzaken Nationale Orden Bij koninklijk besluiten van 29 augustus 1997 zijn benoemd of bevorderd : Leopoldsorde Commandeur De heer Verhulst, Roger M.E., directeur-generaal bij het Vast Wervingssecretariaat. Ridder Mevr. Delanghe, Mari Zij zullen het burgerlijk e type aanwerving prom. -- pub. 29/01/1998 numac 1998007016 bron ministerie van landsverdediging Werving van kandidaat beroeps- en korte termijn vrijwilligers 1998 1. Selectie- en kwalificatieproeven zullen plaats vinden voor een werving van kandidaat-vrijwilligers in 1998. 2. Verdeling van de opengestelde plaatsen in 1998 : a) Kandid Voor de raadp

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 29/01/1998 numac 1998009069 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 13 januari 1998 is benoemd tot eerstaanwezend adjunct-griffier bij het vredegerecht van het tweede kanton Leuven, de heer Schruers, G., adjunct-griffier bij het vredegerecht van dit kanton. Bi Bij ministeri

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 29/01/1998 numac 1997021431 bron arbitragehof Arrest nr. 72/97 van 25 november 1997 Rolnummer 1003 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 14 van de wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten, gesteld door de vrederechter van het eerste kanton Charleroi. Het Arb samengesteld

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 29/01/1998 numac 1998003019 bron ministerie van financien Koninklijke Munt van België Mededeling van de Minister van Financiën Met ingang van maandag 23 februari 1998 worden er 100 000 reeksen van muntstukken in "Fleur de Coin" kwaliteit, met wettelijke koers in België, uitgegeven. Deze Bovendien bevat elk

lijst

type lijst prom. -- pub. 29/01/1998 numac 1997011013 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Lijst van de verzekeringsondernemingen Gebruikte tekens : 1.Juridische vorm : OV : Onderlinge verzekeringsmaatschappij GK : Gemeenschappelijke kas NV : Naaml(...) CV : Coöperatieve vennootschap 2. Landen A : Oosten type lijst prom. -- pub. 29/01/1998 numac 1997011014 bron ministerie van economische zaken Gebruikte tekens - Juridische vorm : vereniging zonder winstoogmerk (O.V.) : Onderlinge verzekeringsvereniging 1. Lijst van de toegelaten en ingeschreven pensioenfondsen (afgesloten op 31 december 1997) A. Lijst van de definit(...) 50.002 Pensioenfonds

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 29/01/1998 numac 1998012025 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Raad van State Gedeeltelijke schorsing Bij arrest nr. 69.905 van 1 december 1997 heeft de Raad van State de schorsing bevolen van de tenuitvoerlegging van artikel 1, 1°, tweede en derde lid van het koninklijk besluit van 30 mei 1997 betreffen (...) type arrest van de raad van state prom. -- pub. 29/01/1998 numac 1998009015 bron ministerie van justitie Raad van State Vernietiging Bij arrest nr. 69.608 van 17 november 1997 van de Raad van State wordt het koninklijk besluit van 15 juni 1992, in zoverre daarin de benoeming van Louis Amerijckx tot het ambt van rechter in handelszaken in de rech (...)

overeenkomst

type overeenkomst prom. 29/10/1997 pub. 29/01/1998 numac 1998022034 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Verordening tot wijziging van de verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, 5° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994
^