B.S. Index van de publicaties van 30 januari 1998

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 19/12/1997 pub. 30/01/1998 numac 1998003003 bron ministerie van financien Wet houdende zevende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 1997 - (1)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/01/1998 numac 1997000883 bron ministerie van binnenlandse zaken Burgemeester. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 11 december 1997 wordt het ontslag aangeboden door de heer François Bellot uit zijn ambt van burgemeester van de stad Rochefort, provincie Namen, arrondissement Dinant, aanvaard. type koninklijk besluit prom. 15/10/1997 pub. 30/01/1998 numac 1997011379 bron ministerie van economische zaken, ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid - binnenvaart type koninklijk besluit prom. 15/10/1997 pub. 30/01/1998 numac 1997011380 bron ministerie van economische zaken, ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België en van de ster van Cadet van de Arbeid van België - binnenvaart type koninklijk besluit prom. 15/10/1997 pub. 30/01/1998 numac 1997011381 bron ministerie van economische zaken, ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende toekenning van de titel en het gouden erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België aan leden van nationale of technische comités type koninklijk besluit prom. 12/12/1997 pub. 30/01/1998 numac 1997011425 bron diensten van de eerste minister, ministerie van economische zaken, ministerie van financien en ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van leden en plaatsvervangers van de raad van bestuur van de Nationale Delcrederedienst type koninklijk besluit prom. 30/10/1997 pub. 30/01/1998 numac 1997007229 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling voor het academiejaar 1997-1998 van het reglement houdende de gegevens voor de beoordeling van de hoedanigheden van de kandidaten in de Koninklijke Militaire School en het programma van de cursussen van de polytechnisch type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/01/1998 numac 1998009077 bron ministerie van justitie Notariaat Bij koninklijke besluiten van 21 januari 1998 : - is aan de heer Vander Laenen, L., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Tongerlo . Het is hem vergund de titel van zijn ambt eers(...) - is de heer Verlind type koninklijk besluit prom. 20/01/1998 pub. 30/01/1998 numac 1998012020 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 3 van het koninklijk besluit van 26 mei 1987 tot toekenning aan de in Frankrijk tewerkgestelde grensarbeiders van een vergoeding om de loonderving te compenseren die voortvloeit uit de schommeling van de wissel type koninklijk besluit prom. 22/01/1998 pub. 30/01/1998 numac 1998009062 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende instelling van een Commissie Internering

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/01/1998 pub. 30/01/1998 numac 1998009082 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Commissie Internering, opgericht bij koninklijk besluit van 22 januari 1998

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/12/1997 pub. 30/01/1998 numac 1998031024 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vastlegging van het Gewestelijk Ontwikkelingsplan tot wijziging van het op 3 maart 1995 vastgelegd Gewestelijk Ontwikkelingsplan

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 18/12/1997 pub. 30/01/1998 numac 1998027044 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 3 juni 1993 tot instelling van tegemoetkomingen voor de oprichting, de uitbreiding en de omschakeling van bedrijven door de indienstneming en opleiding van wer type besluit van de waalse regering prom. 22/01/1998 pub. 30/01/1998 numac 1998027042 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten type besluit van de waalse regering prom. 11/12/1997 pub. 30/01/1998 numac 1998027043 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 18 juli 1997 betreffende de inschakeling van werkzoekenden bij werkgevers die een beroepsopleiding organiseren om in een vacature te voorzien

document

type document prom. -- pub. 30/01/1998 numac 1997027041 bron ministerie van het waalse gewest Merkwaardige bomen en hagen in Wallonië Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type document prom. -- pub. 30/01/1998 numac 1997040209 bron algemene staat der kredietinstellingen per 30 september 1997 (1) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type document prom. -- pub. 30/01/1998 numac 1998014022 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Europees Verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg In het Belgisch Staatsblad van 18 juni 1997 dienen de volgende wijzigingen aangebracht te worden : Randnummer 2250. 2°A Vervang voor 3220 P(...) 2°TC Vervang

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 10/12/1997 pub. 30/01/1998 numac 1998029034 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van de leden van de werkgroepen bepaald in het decreet van 24 juli 1997 dat de prioritaire taken bepaalt van het basisonderwijs en van het secundair onderwijs en de structuren organisee

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/01/1998 numac 1998000063 bron ministerie van binnenlandse zaken Politiecommissaris. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 9 januari 1998 is de heer Voordeckers, Bart, benoemd tot politiecommissaris van de gemeente Tessenderlo . (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/01/1998 numac 1997022875 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Speciale afdeling van de Technische ziekenfondsraad, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Hernieuwing van mandaten en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 28 oktober 199 Bij he type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/01/1998 numac 1997022888 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte en invaliditeitsverzekering. - Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen. - Hernieuwing van mandaten en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 20 november 1997 worden hernieuwd voor een termijn van zes jaar - de he type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/01/1998 numac 1997000899 bron ministerie van binnenlandse zaken Burgemeester. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 december 1997 wordt de heer Geert Grepdon benoemd tot burgemeester van de gemeente Lede, provincie Oost-Vlaanderen, arrondissement Aalst, ter vervanging van de heer Willy Ruyssinck, ontslag (...

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 30/01/1998 numac 1997053587 bron ministerie van financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek Erfloze nalatenschap van Decruyenaere, Céleste Sylvie Decruyenaere, Céleste Sylvie, weduwe van Robert Loquifier, geb Alvorens te

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 30/01/1998 numac 1997021424 bron diensten van de eerste minister Huishoudelijk reglement van de Directieraad van de Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Artikel 1. De samenstelling van de Directieraad van de Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en c De Dire

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 30/01/1998 numac 1998009079 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bekendmaking van de openstaande plaatsen : - rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brugge : 1; - rechter in de rechtbank van koophandel te Antwerpen : 1; - plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het De kandidaturen vo

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 30/01/1998 numac 1998009075 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 21 januari 1998, dat in werking treedt op 1 februari 1998, is benoemd tot secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren, de heer Esters, E., eer Bij ko

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 30/01/1998 numac 1997022944 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 2 december 1997 wordt Dr. Grymonprez, Véronique, in het Franse taalkader benoemd in de graad van stagedoend geneesheer-inspecteur bij d Het beroep

lijst

type lijst prom. -- pub. 30/01/1998 numac 1998041801 bron ministerie van financien, ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van tewerkstelling en arbeid Lijst van de geregistreerde aannemers De 231e aanvulling van de lijst wordt gepubliceerd in bijvoegsel tot het Belgisch Staatsblad van 30 januari 1998, onder pagina's - 1 - tot - 42 -.(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lijst prom. -- pub. 30/01/1998 numac 1997022518 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Lijst van de geneesmiddelen geregistreerd tussen 1 januari 1997 en 31 maart 1997 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (... type lijst prom. -- pub. 30/01/1998 numac 1997022704 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Lijst van de geneesmiddelen geregistreerd tussen 1 april 1997 en 30 juni 1997 [SC - 22704] Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...
^