B.S. Index van de publicaties van 31 januari 1998

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 11/05/1995 pub. 31/01/1998 numac 1997015045 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende goedkeuring van het Verdrag inzake de bescherming van het marien milieu van de Noordoostelijke Atlantische Oceaan, Bijlagen I, II, III en IV, en de Aanhangsels 1 en 2, gedaan te Parijs op 22 september 1992 type wet prom. -- pub. 31/01/1998 numac 1998041301 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. - Referte-indexen. - Artikel 9, type wet prom. -- pub. 31/01/1998 numac 1998009020 bron ministerie van justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 19 november 1997 is machtiging verleend aan : ****. **** ****, ****, geboren te ***** , op ** ***** ****; de he om, behoudens tijd type wet prom. 19/12/1997 pub. 31/01/1998 numac 1998003004 bron ministerie van financien Wet houdende vierde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 1997 -

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/01/1998 pub. 31/01/1998 numac 1997022003 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1991 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoe type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/01/1998 numac 1998009083 bron ministerie van justitie Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 15 december 1997 is de heer Vanhauteghem, M., vrederechter van de kantons Oudenaarde en Kruishoutem, bevorderd tot Commandeur in de Kroonorde. type koninklijk besluit prom. 20/01/1998 pub. 31/01/1998 numac 1998014017 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende vaststelling van de vergoedingen verschuldigd voor het gebruik van de luchthaven Brussel-Nationaal type koninklijk besluit prom. 07/01/1998 pub. 31/01/1998 numac 1998011028 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de leden van het wetenschappelijk comité voor de nationale rekeningen opgericht bij het Instituut voor de nationale rekeningen type koninklijk besluit prom. 05/01/1998 pub. 31/01/1998 numac 1998016007 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit betreffende de erkenning van de interprofessionele organismen in het kader van de productie van zaaizaden type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/01/1998 numac 1998009066 bron ministerie van justitie Bestuur Burgerlijke Wetgeving en Erediensten Besluiten betreffende de internationale verenigingen en de instellingen van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 11 oktober 1997 : 1° wordt rechtspersoonlijkheid verleend aan de interna 2° worden de stat type koninklijk besluit prom. 07/01/1998 pub. 31/01/1998 numac 1997003024 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot aanstelling van een leidend ambtenaar a.i. van het Amortisatiefonds van de leningen voor de sociale huisvesting type koninklijk besluit prom. 19/11/1997 pub. 31/01/1998 numac 1998002013 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot vaststelling van de voorwaarden onder dewelke het Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers tussenbeide komt in de kostprijs van de type koninklijk besluit prom. 18/12/1997 pub. 31/01/1998 numac 1997011007 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit houdende vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Economische Zaken type koninklijk besluit prom. 22/12/1997 pub. 31/01/1998 numac 1998022031 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 december 1991 tot benoeming van de voorzitter en van de leden van de Doorzichtigheidscommissie type koninklijk besluit prom. 19/12/1997 pub. 31/01/1998 numac 1998022012 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de controle en de analyse van de grondstoffen die door de officina-apothekers gebruikt worden

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/12/1997 pub. 31/01/1998 numac 1997022982 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 22/01/1998 pub. 31/01/1998 numac 1998035142 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van de prijzen voor het vervoer van reizigers op het net van het stads- en streekvervoer van het Vlaams Gewest type ministerieel besluit prom. 12/12/1997 pub. 31/01/1998 numac 1997022431 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 december 1995 tot uitvoering van artikel 6 van het koninklijk besluit van 5 oktober 1994 houdende oprichting van een Raadgevend Comité voor de pensioensector type ministerieel besluit prom. 22/12/1997 pub. 31/01/1998 numac 1997011008 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 18 december 1997 houdende vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Economische Zaken type ministerieel besluit prom. 23/01/1998 pub. 31/01/1998 numac 1998014021 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot vaststelling van de verdeling van de luchtvaartuigen in geluidscategorieën type ministerieel besluit prom. 09/01/1998 pub. 31/01/1998 numac 1998016006 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 4 juli 1997 inzake sommige spoedmaatregelen ter bescherming tegen boviene spongiforme encefalopathie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/10/1997 pub. 31/01/1998 numac 1997031043 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ter verlenging van het mandaat van sommige leden van de Gewestelijke Commissie voor de toegang tot de bestuursdocumenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 12/11/1997 pub. 31/01/1998 numac 1998035041 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder programma 24.6 - provisionele kredieten, basisallocatie 00.02 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1997

decreet

type decreet prom. 17/12/1997 pub. 31/01/1998 numac 1998035050 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Gewesten betreffende de administratieve en wetenschappelijke coördinatie inzake bioveiligheid type decreet prom. 19/12/1997 pub. 31/01/1998 numac 1998035067 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende een vermindering van de onroerende voorheffing ter stimulering van tewerkstellingsbevorderende investeringen

bericht

type bericht prom. -- pub. 31/01/1998 numac 1998021035 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 8 december 1997 in zake P. Cowez en de Nationale Unie van Socialistische Mutualiteiten tegen de Maatschappij voor het Intercommunaa « Beva type bericht prom. -- pub. 31/01/1998 numac 1998001743 bron ministerie van economische zaken Bericht van overdracht van een portefeuille van hypothecaire schuldvorderingen In toepassing van artikel 53 van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet wordt bekendgemaakt de overdracht van de portefeuille van hypothecaire schul Deze overd

document

type document prom. -- pub. 31/01/1998 numac 1998011006 bron ministerie van economische zaken Belgische Groep voor Telecommunicatie Normen van het Belgisch Instituut voor Normalisatie Publikaties ter kritiek Het Belgisch Instituut voor Normalisatie (BIN), Belgische groep voor Telecommunicatie Normen (BTN) publiceert ter (...) De ontwerpen zijn type document prom. -- pub. 31/01/1998 numac 1997011408 bron ministerie van economische zaken Belgische Groep voor Telecommunicatie Normen van het Belgisch Instituut voor Normalisatie Publikaties ter kritiek Het Belgisch Instituut voor Normalisatie (BIN), Belgische groep voor Telecommunicatie Normen (BTN) publiceert ter k(...) De ontwerpen zijn type document prom. -- pub. 31/01/1998 numac 1997011409 bron ministerie van economische zaken Belgische Groep voor Telecommunicatie Normen van het Belgisch Instituut voor Normalisatie Publikaties ter kritiek Het Belgisch Instituut voor Normalisatie (BIN), Belgische groep voor Telecommunicatie Normen (BTN) publiceert ter k(...) De ontwerpen zijn type document prom. -- pub. 31/01/1998 numac 1998040301 bron ministerie van economische zaken Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/12/1997 pub. 31/01/1998 numac 1998029026 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende delegatie van bevoegdheid en ondertekening voor het beheer van het personeel bedoeld in de artikelen 6, 8 en 11 van het decreet van 5 februari 1990 betreffende de schoolgebouwen van het niet-unive

erratum

type erratum prom. 16/10/1997 pub. 31/01/1998 numac 1998022029 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden bij het Nationaal Pensioenfonds voor mijnwerkers. - Errata type erratum prom. -- pub. 31/01/1998 numac 1998011039 bron ministerie van economische zaken Toelating verleend aan een pensioenfonds om een voorzorgsactiviteit uit te oefenen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 18 van 28 januari 1998, bl. 2469, Franse tekst, gelieve te lezen : « Par arrêté royal du 19 décembre 1997... », in (...

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 31/01/1998 numac 1997021428 bron diensten van de eerste minister Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium Eervol ontslag. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 8 augustus 1997 wordt aan de heer Vynckier, Jozef Ka Hij wordt ert

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 31/01/1998 numac 1998009086 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bekendmaking van een openstaande plaats : - plaatsvervangend rechter in de politierechtbank te Tongeren : 1. De kandidaturen voor een benoeming in de Rechterlijke Orde moeten bij een ter post aangetekend schrijven worden Voor elke kand type vacante bettreking prom. -- pub. 31/01/1998 numac 1998022009 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Openstaande betrekking van directeur-generaal Oproep tot kandidaten Er wordt de belanghebbende ambtenaren-generaal ter kennis gebracht dat de betrekking van directeur-generaal op personeelsformatie van het Ministerie van Sociale Zak(...) Deze betrekkin

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 31/01/1998 numac 1998009084 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 10 november 1997, dat in werking treedt op 10 februari 1998, is de heer Vanhauteghem, M., vrederechter van de kantons Oudenaarde en Kruishoutem, in ruste gesteld. Hij heeft aanspraak op het emerit Het is hem type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 31/01/1998 numac 1998009085 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 28 januari 1998, blijft aan de heer Brixhe, A., beambte bij de griffie van de arbeidsrechtbanken te Verviers en te Eupen, opdracht gegeven om het ambt van adjunct-griffier tijdelijk uit te oefenen b Bij mi

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 31/01/1998 numac 1998021036 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij arrest van 24 november 1997 in zake B. de Bonvoisin tegen J.-F. Godbille, waarvan de expeditie ter griffie van het Arbitragehof is ingekomen o « 1. S

goedkeuringen

type goedkeuringen prom. -- pub. 31/01/1998 numac 1998001741 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Akten tot goedkeuring van een gedeeltelijke overdracht van de rechten en verplichtingen van een verzekeringsonderneming Bij beslissing van de Raad van de Controledienst voor de Verzekeringen, op dat - « Ongevallen type goedkeuringen prom. -- pub. 31/01/1998 numac 1998001744 bron ministerie van economische zaken Akte tot goedkeuring van de overdracht van de rechten en verplichtingen van een verzekeringsonderneming Bij beslissing van de Raad van de Controledienst voor de Verzekeringen, op datum van 22 december 1997, wordt goedgekeurd de overeenkomst w De door d

document betreffende de rijkswacht

type document betreffende de rijkswacht prom. -- pub. 31/01/1998 numac 1998000053 bron ministerie van binnenlandse zaken Rijkswacht. - Aanwijzingen Adjudant bij de rijkswacht Neyens, J., werd, op datum van 31 december 1997, aangewezen voor het ambt van commandant van de brigade Meeuwen-Gruitrode. Adjudant bij de rijkswacht Cornet, P., werd, op datum van 15 dec Adjudant bi

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 31/01/1998 numac 1998029025 bron ministerie van de franse gemeenschap Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 november 1997 wordt de heer Michel Weber tot directeur-generaal, categorie ambtenaar-generaal, door verhoging in graad op 1 november 1997, benoemd. Overeenkomstig de geco (...)
^