B.S. Index van de publicaties van 3 februari 1998

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 13/01/1998 pub. 03/02/1998 numac 1998003028 bron ministerie van financien en ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet betreffende de bijdrage van België tot de zevende wedersamenstelling van de werkmiddelen van het Afrikaans Ontwikkelingsfonds type wet prom. 15/12/1997 pub. 03/02/1998 numac 1997010129 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van de wet van 28 oktober 1996 betreffende de teruggave van cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van bepaalde buitenlandse Staten zijn gebracht (**)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/02/1998 numac 1998016018 bron ministerie van middenstand en landbouw Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 3 december 1997 wordt de heer Laloux, Jean T. M. G., eerstaanwezend assistent , met ingang van 1 april 1997, in het Frans taalkader, bevorderd tot de graad van werkleider (rang B) bij het Centrum(...) Bij konink type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/02/1998 numac 1997022915 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 2 december 1997 wordt Mevr. Lakhanisky, Thérésa, met ingang van 1 juli 1997, op het Frans kader, benoemd tot de graad van werkleider geaggregeerde bij de Wetenschappelijke Inrichting van de Staat(...) Bij koni type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/02/1998 numac 1997022840 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Eervolle ontslagverleningen Bij koninklijk besluit van 28 oktober 1997 wordt de heer Goedertier, Robert, werkleider bij de Wetenschappelijke Inrichting van de Staat « Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid - Louis Pasteur », met ingang van 1 De he type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/02/1998 numac 1997022942 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Overplaatsing Bij koninklijk besluit van 2 december 1997 wordt Mevr. Leenders, Hedwig, adjunct-adviseur bij het Ministerie van Verkeerswezen en Infrastructuur, Regie voor Maritiem Transport, met ingang van 1 november 1997, op het Nederlands kad (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/02/1998 numac 1997022916 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Einde functie Bij koninklijk besluit van 2 december 1997 wordt, op 1 november 1997, op eigen verzoek, een einde gesteld aan de functie van adjunct-kabinetschef van de Minister van Volksgezondheid en Pensioenen, uitgeoefend door de heer Baeyens, (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/02/1998 numac 1997014172 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Algemene diensten. - Nationale Orden Personen vreemd aan het Bestuur Contingent « Verkeerswezen » Bij koninklijke besluiten van 6 juli 1997 en van 24 oktober 1997 worden navermelde onderscheidingen verleend :(...) Kroonorde Ridder (benoeming) De hee type koninklijk besluit prom. 18/09/1997 pub. 03/02/1998 numac 1997021412 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende de benoemingen in de Orde van Leopold II type koninklijk besluit prom. 09/01/1998 pub. 03/02/1998 numac 1998021031 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 april 1995 tot vaststelling van de personeelsformatie van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid de Federale diensten voor wetens type koninklijk besluit prom. 18/09/1997 pub. 03/02/1998 numac 1997021413 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende de benoemingen in de Kroonorde

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/02/1998 numac 1997011431 bron ministerie van economische zaken Bestuur Handelsbeleid Financieringshuur. - Erkenningen Bij ministerieel besluit van 19 december 1997, dat in werking treedt de dag waarop dit uittreksel in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, wordt de naamloze vennootschap « ABN AM Bij minis type ministerieel besluit prom. 29/12/1997 pub. 03/02/1998 numac 1998012027 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot bepaling van de voorwaarden en de nadere regelen volgens welke het individueel aanwezigheidsboekje in sommige ondernemingen uit de tuinbouwsector die onder het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf ressorteren, moet gewaarmerk

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 22/01/1998 pub. 03/02/1998 numac 1998027046 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 11 mei 1995 betreffende de indienstneming van gesubsidieerde contractuelen door sommige openbare besturen en ermee gelijkgestelde werkgevers type besluit van de waalse regering prom. 22/01/1998 pub. 03/02/1998 numac 1998027047 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 11 mei 1995 betreffende de indienstneming van gesubsidieerde contractuelen door sommige openbare besturen en ermee gelijkgestelde werkgevers

bericht

type bericht prom. -- pub. 03/02/1998 numac 1998021033 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State N.V. Ikea Belgium, met zetel te 1930 Zaventem, Weiveldlaan 29, heeft op 22 december 1997 Deze z

document

type document prom. -- pub. 03/02/1998 numac 1997011406 bron ministerie van economische zaken Belgische Groep voor Telecommunicatie Normen van het Belgisch Instituut voor Normalisatie Publikaties ter kritiek Het Belgisch Instituut voor Normalisatie (BIN), Belgische groep voor Telecommunicatie Normen (BTN) publiceert ter krit(...) De ontwerpen z

erratum

type erratum prom. -- pub. 03/02/1998 numac 1998014025 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Europees Verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg . - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 20 van 30 januari 1998, blz. 2662, Nederlandse tekst, gelieve onderaan de tekst de volgende alinea te w(...) "Voor 3

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/02/1998 numac 1997022971 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Benoeming Bij koninklijk besluit van 16 december 1997 wordt de heer Bols, André, met ingang van 1 oktober 1997, in vast dienstverband benoemd tot inspecteur-geneesheer bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, Buitendi De dat type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/02/1998 numac 1997029264 bron diensten van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Gesubsidieerd buitengewoon, provinciaal, gemeentelijk, vrij onderwijs Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 10 juni 1997 : Worden de Gouden Palmen in de Kroonorde verleend aan : Mevr. Smitz, Christiane, onderwijze Ranginneming : 15 n type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/02/1998 numac 1997029283 bron diensten van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap Kunstonderwijs, gemeentelijk, vrij gesubsidieerd onderwijs Nationale Orden. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 23 juni 1997 : Wordt benoemd tot Ridder in de Kroonorde : Mevr. Houyoux, Hélène Françoise Marie, lerares « Institut su Ranginneming : type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/02/1998 numac 1998000071 bron ministerie van binnenlandse zaken Politiecommissaris. - Benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 9 januari 1998 is de heer Cools, Rudy, benoemd tot politiecommissaris van de gemeente Alken . (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 03/02/1998 numac 1998009087 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bekendmaking van de openstaande plaatsen : - rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel : - te Dendermonde : 1; - te Oudenaarde : 1; - te Namen : 1; - te Charleroi : 1. De kandidaturen voor Voor elke kandidatuur dient ee

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 03/02/1998 numac 1998009088 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 21 januari 1998, dat uitwerking heeft met ingang van 6 augustus 1997, is het aan de heer Delens, G., vergund de titel van zijn ambt van voorzitter in handelszaken van de rechtbank van koophandel te Br Bij k

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 03/02/1998 numac 1997021422 bron arbitragehof Arrest nr. 80/97 van 17 december 1997 Rolnummers 1031, 1033, 1039, 1063, 1064 en 1065 In zake : de beroepen tot vernietiging van de artikelen 133 en 148, 8°, van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 8 juli 1996 betreffende het onderwijs Het Arbi

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 03/02/1998 numac 1998016016 bron ministerie van middenstand en landbouw Wetenschappelijk personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 11 oktober 1997 wordt Mej. Foguenne, Marielle, benoemd tot assistent, voor een mandaat van twee jaar, bij de centrale diensten van het Centrum voor Landbouweconomie, met ingang v (... type benoemingen prom. -- pub. 03/02/1998 numac 1997010092 bron ministerie van justitie Bestuur strafinrichtingen Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 4 december 1997 wordt Mevr. Nickels, Marie-Noëlle, stagedoend psycholoog bij de gevangenis te Verviers, ter plaatse in vast verband benoemd. Bij koninklijk Bij koninklijk be

lijst

type lijst prom. -- pub. 03/02/1998 numac 1998003044 bron commissie voor het bank- en financiewezen Lijst van de kredietinstellingen waaraan in België een vergunning is verleend De op 31 december 1996 opgemaakte lijst van de kredietinstelling(...) Brussel, 27 januari 1998. De Voorzitter, J.-L. Duplat.

document van de commissie voor het bank- en financiewezen

type document van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. -- pub. 03/02/1998 numac 1998003008 bron commissie voor het bank- en financiewezen Toestemmingen voor overdracht van rechten en verplichtingen tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen Overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 maart 1993 heeft de Commissi

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 03/02/1998 numac 1997010101 bron ministerie van justitie Probatiecommissie ingesteld ingevolge artikel 10 van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie. Samenstelling. - Wijziging Bij ministerieel besluit van 27 november (...) (...)

besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen

type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 13/01/1998 pub. 03/02/1998 numac 1998003026 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot vaststelling van de lijst van de in België geregistreerde wisselkantoren type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 13/01/1998 pub. 03/02/1998 numac 1998003029 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. 18/12/1997 pub. 03/02/1998 numac 1998003011 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend type besluit van de commissie voor het bank- en financiewezen prom. -- pub. 03/02/1998 numac 1998003012 bron commissie voor het bank- en financiewezen Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen van 31 december 1997 tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. -- pub. 03/02/1998 numac 1997022956 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten Huishoudelijk reglement van de Directieraad Artikel 1. De Directieraad wordt voorgezeten door de Administrateur-generaal of bij zijn afwezigheid door de A Art. 2. De type huishoudelijk règlement prom. -- pub. 03/02/1998 numac 1997022955 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Huishoudelijk reglement van de Directieraad van de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie Artikel 1. De Directieraad is samengesteld uit de leidend ambtenaren en de ambtenaren van rangen 13 en hoger. Art. 2. De Directieraad wordt voorgezeten do Art. 3. De

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 03/02/1998 numac 1997015267 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 29 oktober 1997 heeft Mevr. Van Heukelhom, Linda, de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Ereconsul van Libanon, te Antwerpen, uit te oefenen, met als consulair ressort de provincie Antwerpen. O (...)
^