B.S. Index van de publicaties van 4 februari 1998

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998009073 bron ministerie van justitie Wet die de naturalisaties verleent type wet prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998003047 bron ministerie van financien Wet betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken type wet prom. 07/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998009072 bron ministerie van justitie Wet die naturalisaties verleent

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/12/1997 pub. 04/02/1998 numac 1998014004 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit dat de afschaffing van overweg 51 op de spoorlijn 12 Antwerpen-Essen, te Essen, machtigt mits omleiding van het verkeer langs bestaande wegenis type koninklijk besluit prom. 15/12/1997 pub. 04/02/1998 numac 1997014291 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit dat de afschaffing van de overweg nr. 13 op de lijn 42 : Rivage-Troisvierges, te Salmchâteau, machtigt in het kader van de elektrificatie van de lijn type koninklijk besluit prom. 15/12/1997 pub. 04/02/1998 numac 1997014290 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit dat de afschaffing van overweg 3 op de spoorlijn 94 Doornik-Rijsel, te Blandain, machtigt ten gevolge van de afschaffing van de weg die de zone van Doornik-West II doorkruist type koninklijk besluit prom. 16/12/1997 pub. 04/02/1998 numac 1998021016 bron diensten van de eerste minister Koninklijk besluit houdende vaststelling van de personeelsformatie van de Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee en het Schelde-estuarium in de personeelsformatie van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen type koninklijk besluit prom. 20/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998000001 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 8 juli 1997 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan ten minste voldaan moet zijn wil een onroerend goed dat wordt verhuurd als hoofdverblijfplaats in type koninklijk besluit prom. 20/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998000020 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 8 september 1997 tot bepaling van het wegennet waarop het eurovignet van toepassing is type koninklijk besluit prom. 20/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998000021 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/02/1998 numac 1998022011 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Bijzondere Verrekenkas voor gezinsvergoedingen ten bate van de arbeiders der diamantnijverheid. - Raad van beheer. - Hernieuwing van sommige mandaten en benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 13 januari 1998 worden hernieuwd, voor e de heren type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/02/1998 numac 1998027048 bron ministerie van het waalse gewest Ruimtelijke ordening Bij ministerieel besluit van 3 november 1997 wordt de heer Philippe Nicolas vanaf 14 november 1997 voor de duur van drie jaar erkend als ontwerper voor de opstelling van plannen van aanleg en streekplannen. Bij minist Bij ministeri type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/02/1998 numac 1997022847 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Bijzondere Verrekenkas voor gezinsvergoedingen ten bate van de arbeiders der ondernemingen voor binnenscheepvaart. - Raad van beheer. - Ontslag en benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 19 november 1997 : - wordt, met ingang van - wordt de h type ministerieel besluit prom. 09/12/1997 pub. 04/02/1998 numac 1997016330 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 maart 1995 houdende de invoering van een steunregeling voor agrarische bedrijfshoofden die zich ertoe verbinden om biologische teeltmethoden in te voeren of verder toe te passen type ministerieel besluit prom. 08/12/1997 pub. 04/02/1998 numac 1997016326 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 december 1996 houdende modaliteiten voor de aanvraag en de toekenning van nationale steun aan de producenten van groenten onder glas of witloof type ministerieel besluit prom. 13/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998016011 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot aanwijzing van overheidspersonen in uitvoering van artikel 5 van de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/12/1997 pub. 04/02/1998 numac 1997031539 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de toekenning van toelagen voor stadsvernieuwing van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij van het arrondissement Brussel-Hoofdstad type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/10/1997 pub. 04/02/1998 numac 1997031474 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vastlegging van het ontwerp van gewestelijk ontwikkelingsplan tot wijziging van het gewestelijk ontwikkelingsplan, vastgelegd op 3 maart 1995 door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/12/1997 pub. 04/02/1998 numac 1998035139 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1991 inzake gezondheidspromotie type besluit van de vlaamse regering prom. 09/12/1997 pub. 04/02/1998 numac 1998035129 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het toekennen van een financiële tegemoetkoming ten behoeve van kleine ondernemingen die een beroep doen op erkende externe bedrijfsadviseurs en betreffende de erkenning van die bedrijfsadviseurs

decreet

type decreet prom. 22/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998027049 bron ministerie van het waalse gewest Decreet tot wijziging van de wet van 30 december 1970 op de economische expansie type decreet prom. 22/01/1998 pub. 04/02/1998 numac 1998027050 bron ministerie van het waalse gewest Decreet betreffende het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut die onder het Waalse Gewest ressorteren

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 24/10/1997 pub. 04/02/1998 numac 1998021017 bron diensten van de eerste minister, vlaams gewest, waals gewest en brussels hoofdstedelijk gewest Samenwerkingsakkoord tussen de Staat en de Gewesten betreffende het Plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling

erratum

type erratum prom. 05/12/1997 pub. 04/02/1998 numac 1998003031 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing. - Erratum

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 04/02/1998 numac 1998009089 bron rechterlijke macht Arbeidsrechtbank te Brussel Bij beschikking van 23 januari 1998 werd de heer Cheron, A., ere-ondervoorzitter in de arbeidsrechtbank te Brussel, door de voorzitter van deze rechtbank aangewezen, vanaf 25 maart 1998, om het ambt van plaatsvervange (...

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/02/1998 numac 1997022919 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Raad van Beroep van de Orde der Geneesheren Benoeming van de voorzitter, van een gewoon lid en van twee plaatsvervangende leden Bij koninklijk besluit van 24 november 1997, wordt de heer Degraeve Emile, eerste voorzitter van het hof van be (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/02/1998 numac 1998000083 bron ministerie van binnenlandse zaken Politiecommissaris. - Benoemingen Bij koninklijk besluit d.d. 9 januari 1998 is de heer Van Severen, William, benoemd tot politiecommissaris van de stad Brugge . Bij koninklijk besluit d.d. 9 januari 1998 is de hee(...) Bij koninklijk besluit d.d. 13 ja

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 04/02/1998 numac 1998021011 bron arbitragehof Arrest nr. 70/97 van 18 november 1997 Rolnummers 1004, 1005 en 1006 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 11 van de wet van 1 juli 1983 « tot bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen in uitvoering van artikel 2 van de Het Arb

goedkeuringen

type goedkeuringen prom. -- pub. 04/02/1998 numac 1998001901 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Akte tot goedkeuring van de overeenkomst van een overdracht van rechten en verplichtingen tussen twee pensioenfondsen De beslissing van de Raad van de Controledienst voor de Verzekeringen, op datum v De door de Contr
^