B.S. Index van de publicaties van 6 februari 1998

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 24/11/1997 pub. 06/02/1998 numac 1998009048 bron ministerie van justitie Wet strekkende om het geweld tussen partners tegen te gaan type wet prom. 03/04/1997 pub. 06/02/1998 numac 1997015111 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst inzake tijdelijke invoer, en Bijlagen A, B.1, B.2, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8, B.9, C, D en E, gedaan te Istanboel op 26 juni 1990 type wet prom. 19/12/1997 pub. 06/02/1998 numac 1998003014 bron ministerie van financien Wet houdende de elfde aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 1997 - Sectie 32 - « Economische Zaken »

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/02/1998 numac 1997000817 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtigingen Bij koninklijk besluit van 27 november 1997 wordt Mevr. Colette Debroux, auditeur, gemachtigd om voor de periode begrepen tussen 1 oktober 1997 en 30 juni 1998, ten belope van twee halve dage Bij kon type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/02/1998 numac 1998000095 bron ministerie van binnenlandse zaken Trainings- en opleidingscentrum voor de gemeentepolitie Erkenning Bij koninklijk besluit van 21 januari 1998 wordt het trainings- en opleidingscentrum voor politiepersoneel van de provincie Vlaams-Brabant erkend als trainings- en opleidingsc (...) type koninklijk besluit prom. 23/01/1998 pub. 06/02/1998 numac 1998022040 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische specialiteiten en daarmee gel type koninklijk besluit prom. 09/01/1998 pub. 06/02/1998 numac 1997003689 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de roerende voorheffing

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/02/1998 numac 1997014268 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Bestuur van het Vervoer te Land Ongeregeld vervoer Hernieuwing van machtigingen Bij ministerieel besluit van 4 november 1997 wordt aan de in de hiernavermelde tabel aangeduide vervoerondernemers, tegen de voor iedere on(...) Voor de raadpleging van de type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/02/1998 numac 1997014269 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Machtigingen Bij ministerieel besluit van 6 november 1997 wordt aan de in de hiernavermelde tabel aangeduide vervoerondernemers, tegen de voor iedere onderneming vastgestelde bepalingen en voorwaarden, machtiging verleend ongeregelde vervoerdie Voor de type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/02/1998 numac 1997014270 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Intrekking van machtigingen Bij ministerieel besluit van 6 november 1997 wordt de machtiging tot het exploiteren van ongeregeld vervoer verleend aan de hiernavolgende exploitant ingetrokken. Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 16/12/1997 pub. 06/02/1998 numac 1998035121 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende het toestaan van afwijkingen op de uitrijregeling voor bepaalde cultuurgronden in toepassing van artikel 17, § 7, 4°, van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontre

decreet

type decreet prom. 17/12/1997 pub. 06/02/1998 numac 1998035127 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

bericht

type bericht prom. -- pub. 06/02/1998 numac 1998021030 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnissen van 18 november 1997 in zake diverse eisende partijen tegen de Rijksdienst voor pensioenen, waarvan de expedities ter griffie van he « Zijn type bericht prom. -- pub. 06/02/1998 numac 1998002036 bron ministerie van economische zaken Bericht van overdracht van een portefeuille van hypothecaire schuldvorderingen In toepassing van artikel 53 van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet wordt bekendgemaakt de overdracht van de portefeuille van hypothecaire schuldvo « De M

document

type document prom. -- pub. 06/02/1998 numac 1998009002 bron ministerie van justitie Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/10/1997 pub. 06/02/1998 numac 1998029001 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de modellen van de stageverslagen met toepassing van artikel 25 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 juli 1996 houdende het statuut van de ambtenaren van de

erratum

type erratum prom. 24/09/1997 pub. 06/02/1998 numac 1997014282 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit tot vaststelling van de vergoedingen waaraan het gebruik van openbare diensten betreffende de luchtvaart is onderworpen. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/02/1998 numac 1998000006 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot eerste auditeur Bij koninklijk besluit van 8 januari 1998 wordt de heer Michel Quintin, auditeur, met ingang van 30 januari 1998, tot eerste auditeur bij de Raad van State benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/02/1998 numac 1998012043 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 20 januari 1998 is de heer Lepage, Jean-Marie, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij de arbeidsrechtbank te Charleroi, ter vervanging van de heer Ste Bij kon type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/02/1998 numac 1998009094 bron ministerie van justitie Hoofdbestuur Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 januari 1998 wordt Mevr. Marie-Hélène Boulanger, met ingang van 28 november 1997, in vast verband benoemd in hoedanigheid van adjunct-adviseur in het Nederlandse taalkader van het Hoofdbes (...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 06/02/1998 numac 1998041813 bron ministerie van financien, ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van tewerkstelling en arbeid Lijst van de geregistreerde aannemers Rechtzetting In het bijvoegsel tot het Belgisch Staatsblad van 25 december 1997, blz. 22, werd ten onrechte de totale schrapping als geregistreerd aannemer gepubliceerd van de BVBA Technom(...) (...)

goedkeuringen

type goedkeuringen prom. -- pub. 06/02/1998 numac 1998002037 bron ministerie van economische zaken Akte tot goedkeuring van de overdracht van de rechten en verplichtingen van een verzekeringsonderneming Bij beslissing van de Raad van de Controledienst voor de Verzekeringen, op datum van 22 december 1997, wordt goedgekeurd de overeenkomst waar De doo type goedkeuringen prom. -- pub. 06/02/1998 numac 1998002034 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Akten tot goedkeuring van een gedeeltelijke overdracht van de rechten en verplichtingen van verzekeringsondernemingen Bij beslissing van de Raad van de Controledienst voor de Verzekeringen, op datum van 8 - « Ongev

gewestplan

type gewestplan prom. -- pub. 06/02/1998 numac 1998027055 bron ministerie van het waalse gewest Gewestplannen Bij besluit van de Waalse Regering van 11 december 1997 wordt bepaald dat het gewestplan Beauraing-Gedinne gedeeltelijk dient te worden herzien met het oog op de opneming van een gebied voor ambachtsnijverheid of KMO's van 10 ha 73 Bij het

bekendmaking van de juridische orde

type bekendmaking van de juridische orde prom. -- pub. 06/02/1998 numac 1998009096 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bekendmaking van de voordrachten van het hof van beroep te Brussel en van de provincieraad van Vlaams-Brabant tot veertien plaatsen van plaatsvervangend raadsheer vakant in het hof van beroep te Brussel Kandidaten voorgedrag Eerste pla

samenstelling

type samenstelling prom. -- pub. 06/02/1998 numac 1997000865 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State. - Samenstelling van de examencommissies belast met het afnemen van de examens betreffende de taalkennis van de ambtsdragers, de leden van het administratief personeel, alsmede de beheerder van de Raad van State Het ministerieel b Hetzelf
^