B.S. Index van de publicaties van 7 februari 1998

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 05/12/1997 pub. 07/02/1998 numac 1997003690 bron ministerie van financien Wet houdende negende aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 1997 - Sectie 12 « Justitie » type wet prom. -- pub. 07/02/1998 numac 1998023001 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Maatschappijen van onderlinge bijstand Ziekenfondsen en landsbonden van ziekenfondsen Goedkeuring van statutenwijzigingen In toepassing van artikel 11, type wet prom. -- pub. 07/02/1998 numac 1998002114 bron ministerie van economische zaken Controledienst voor de Verzekeringen Berichten van overdracht van een portefeuille van hypothecaire schuldvorderingen In toepassing van artikel 53 van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet wordt bekendgemaakt de overdracht Deze overdra

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/01/1998 pub. 07/02/1998 numac 1997000869 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 24 juni 1988 tot codificatie van de gemeentewet onder het opschrift « Nieuwe gemeentewet » type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/02/1998 numac 1998012050 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Ontslagen Bij koninklijk besluit van 23 december 1997 is aan de heer Vansteelandt, Bertrand, op zijn verzoek, vanaf 1 februari 1998, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, Bij koni type koninklijk besluit prom. 28/01/1998 pub. 07/02/1998 numac 1998012021 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 1998, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werkne type koninklijk besluit prom. 07/01/1998 pub. 07/02/1998 numac 1998009050 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit houdende aanwijzing van een vertegenwoordiger van de Minister van Justitie bij de vennootschappen voor het beheer van de rechten en tot vaststelling van zijn administratief en geldelijk statuut type koninklijk besluit prom. 28/01/1998 pub. 07/02/1998 numac 1998012022 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 1998, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werkne type koninklijk besluit prom. 30/01/1998 pub. 07/02/1998 numac 1998016035 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot verlening van een afwijking van de in artikel 36, 7°, van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren opgenomen verbodsbepaling

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/02/1998 numac 1998035059 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Niet-erkenning als bodemsaneringsdeskundige Bij ministerieel besluit van 5 december 1997 werd de vennootschap Geo & Hydro Milieu Ltd, opgericht op 27 april 1993, met hoofdzetel Stationsplein 18 te 6953 AC Dieren, Nederland, niet erkend als b Ophaler va type ministerieel besluit prom. 05/01/1998 pub. 07/02/1998 numac 1998014008 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 1998 type ministerieel besluit prom. 01/12/1997 pub. 07/02/1998 numac 1997003667 bron ministerie van financien Ministerieel besluit waarbij aan sommige overheden van de Algemene Diensten van het Algemeen Secretariaat toegang wordt verleend tot het Rijksregister van de natuurlijke personen type ministerieel besluit prom. 05/02/1998 pub. 07/02/1998 numac 1998016034 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 december 1997 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 04/11/1997 pub. 07/02/1998 numac 1997035146 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende wijziging van het koninklijk besluit van 16 december 1971 tot bepaling van de werken en handelingen die vrijgesteld zijn ofwel van de bemoeiing van de architect, ofwel van de bouwvergunning, ofwel van het eensluide

erratum

type erratum prom. 27/05/1997 pub. 07/02/1998 numac 1997002074 bron ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Regie der Gebouwen. - Errata type erratum prom. 07/10/1997 pub. 07/02/1998 numac 1998035112 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot herverdeling van basisallocaties van de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1997. - Erratum type erratum prom. 18/07/1997 pub. 07/02/1998 numac 1998027054 bron ministerie van het waalse gewest Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Gewesten betreffende doorstromingsprogramma's. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/02/1998 numac 1998012052 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 11 december 1997 is de heer Dewitte, Roger, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij de arbeidsrechtbanken te Kortrijk-Ieper-Veurne, ter vervanging van Bij koni

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 07/02/1998 numac 1998012049 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties van werkgevers. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank te Brugge, t.v.v. de heer Gerard Vanhulle, vanaf 26 januari 1998 type vacante bettreking prom. -- pub. 07/02/1998 numac 1998012051 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties van werkgevers. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank te Brugge, t.v.v. de heer Bertrand Vansteelandt, vanaf 1 februari De b type vacante bettreking prom. -- pub. 07/02/1998 numac 1998009098 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bekendmaking van de openstaande plaatsen : - hoofdsecretaris van het parket van de arbeidsauditeur te Kortrijk, te Ieper en te Veurne : 1; - opsteller bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eer - administratie

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 07/02/1998 numac 1998009099 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 30 januari 1998 is aan Mevr. Decraux, V., beambte op arbeidsovereenkomst bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Jette, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van adjunct-griffier uit te Bij min

document van het ministériel van de vlaamse gemeenschapscommissie

type document van het ministériel van de vlaamse gemeenschapscommissie prom. -- pub. 07/02/1998 numac 1997036541 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest Erkenningen als bodemsaneringsdeskundige Bij ministerieel besluit van 7 november 1997 werd de vennootschap Envirotox N.V., opgericht op 4 april 1992, met hoofdzetel L. Bauwensstraat 20 Bij minist

overeenkomst

type overeenkomst prom. 20/12/1997 pub. 07/02/1998 numac 1998031004 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 1997 type overeenkomst prom. 20/12/1997 pub. 07/02/1998 numac 1998031003 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende de tweede aanpassing van de middelenbegroting van de Agglomeratie Brussel voor het begrotingsjaar 1997

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. -- pub. 07/02/1998 numac 1998002004 bron ministerie van ambtenarenzaken Directieraad Huishoudelijk reglement. - Wijzigingen Artikel 1. Artikel 5, 2e lid van het huishoudelijk reglement, goedgekeurd tijdens de zitting van 30 januari 1992, wordt vervangen door de volgende bepaling : « Indien een agendapunt betre Art. 2. In
^