B.S. Index van de publicaties van 10 februari 1998

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 07/01/1998 pub. 10/02/1998 numac 1998003058 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type wet prom. -- pub. 10/02/1998 numac 1998000044 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten Vernieuwingen en wijzigingen Bij ministerieel besluit van 17 december 1997 tot wijziging van het enig artikel van het ministeriee De erkenni type wet prom. -- pub. 10/02/1998 numac 1998000049 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Verlengingen Bij ministerieel besluit van 7 januari 1998 wordt de vergunning tot het exploiteren van een bewakingsonderneming ve De in ar type wet prom. -- pub. 10/02/1998 numac 1998000088 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Vergunning Bij ministerieel besluit van 20 januari 1998 wordt de vergunning tot het exploiteren van een interne bewakingsdienst De vergu type wet prom. -- pub. 10/02/1998 numac 1998000031 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Intrekking Bij ministerieel van 17 december 1997 wordt de erkenning als beveiligingsonderneming verleend, onder het nr. 20 0385 2 Dit bes type wet prom. -- pub. 10/02/1998 numac 1998000029 bron ministerie van binnenlandse zaken Wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten. - Wijziging Bij ministerieel van 17 december 1997 tot wijziging van het enig artikel van het ministerieel besluit van 11 januari 1 Dit besl

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/02/1998 numac 1997003640 bron ministerie van financien Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 30 september 1997 wordt benoemd : Leopoldsorde Grootofficier Baron Alexandre Lampalussy, voorzitter van het Europees Monetair Instituut. Hij zal het burgerlijk ereteken dragen en neemt vanaf Bij koninklijk besl type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/02/1998 numac 1998009103 bron ministerie van justitie Notariaat Bij koninklijke besluiten van 29 januari 1998 : - is aan de heer Goossens Bara, R., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Brussel. Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voere - is aan de h type koninklijk besluit prom. 24/11/1997 pub. 10/02/1998 numac 1998003046 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 januari 1993 houdende benoeming van de leden, van de voorzitter, van de vice-voorzitters-verslaggevers en van de secretaris van de Commissie voor de normalisatie van de openbare comptabili type koninklijk besluit prom. 20/01/1998 pub. 10/02/1998 numac 1997000887 bron ministerie van binnenlandse zaken en ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit betreffende de indienstneming van personeelsleden van de Regie voor Maritiem Transport bij de rijkswacht type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/02/1998 numac 1998009101 bron ministerie van justitie Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 14 januari 1998 is de heer Kiekens, J., eerste advocaat-generaal bij het arbeidshof te Gent, bevorderd tot Commandeur in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk ereteken dragen.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/01/1998 pub. 10/02/1998 numac 1998012044 bron ministerie van tewerwerkstelling en arbeid Ministerieel besluit in toepassing, betreffende de erkende rusthuizen en de rust- en verzorgingstehuizen van de privé-sector, van artikel 3, § 8 van het koninklijk besluit van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tew type ministerieel besluit prom. 19/01/1998 pub. 10/02/1998 numac 1998003045 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 januari 1993 houdende aanwijzing van de leden, van de voorzitter, van de rapporteur en van de secretarissen van de afdeling « Rekeningstelsel » en van de afdeling « Aanpassing van d

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/1997 pub. 10/02/1998 numac 1998035068 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de zendtijd voor het kalenderjaar 1998 voor de levensbeschouwelijke en politieke verenigingen erkend om televisieprogramma's te verzorgen type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/1997 pub. 10/02/1998 numac 1998035113 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende verdeling van de derde schijf van het provisioneel krediet ingeschreven onder organisatie-afdeling 39, programma 10 - provisionele kredieten , basisallocatie 11.11 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse G type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/1997 pub. 10/02/1998 numac 1998035069 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de zendtijd voor het kalenderjaar 1998 voor de levensbeschouwelijke, de politieke en de sociaal-economische verenigingen erkend om radioprogramma's te verzorgen type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/1997 pub. 10/02/1998 numac 1998035070 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van de subsidie voor het begrotingsjaar 1998 voor de levensbeschouwelijke, de politieke en de sociaal-economische verenigingen erkend om radioprogramma's te verzorgen type besluit van de vlaamse regering prom. 17/12/1997 pub. 10/02/1998 numac 1998035071 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot bepaling van de subsidie voor het begrotingsjaar 1998 voor de levensbeschouwelijke en politieke verenigingen erkend om televisieprogramma's te verzorgen

decreet

type decreet prom. 19/12/1997 pub. 10/02/1998 numac 1998035093 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van artikel 42 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type decreet prom. 19/12/1997 pub. 10/02/1998 numac 1998035051 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord inzake astrofysica met bijlage, ondertekend in Santa Cruz de la Palma op 26 mei 1979, het protocol van samenwerking inzake astrofysisch onderzoek in Spanje, ondertekend in Santa Cruz de la Palma op type decreet prom. 19/12/1997 pub. 10/02/1998 numac 1998035049 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende goedkeuring van de volgende internationale akten :

document

type document prom. -- pub. 10/02/1998 numac 1998009095 bron ministerie van justitie Gerechtskosten in strafzaken Tarief 1998 Levering van de venules voor het nemen van bloed ter vaststelling van de dronkenschap De levering van venules werd voor het jaar 1998 toevertrouwd aan de firma European Laboratory (...) (...) type document prom. 18/12/1997 pub. 10/02/1998 numac 1998031064 bron interregionale verpakkingscommissie Besluit van de Interregionale Verpakkingscommissie tot erkenning van de vereniging zonder winstoogmerk FOST Plus vzw, Martinus V-straat 40, 1200 Brussel, als organisme voor verpakkingsafval

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/02/1998 numac 1997003650 bron ministerie van financien Administratie van de begroting en de controle op de uitgaven Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 8 september 1997 worden benoemd : Leopoldsorde Officier de heer Warnimont, J.G., inspecteur-generaal van fin Chevalier de heer Vau type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/02/1998 numac 1997003649 bron ministerie van financien Administratie der pensioenen Nationale Orden. - Bevorderingen. - Benoemingen Leopoldsorde Bij koninklijke besluiten van 17 september 1997 worden bevorderd of benoemd : Ridder Mevr. Blampain, D.E.G.G., de heer Hissel, R.M.E., a Mevr. Molitor, V.M.M.E.,

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 11/12/1997 pub. 10/02/1998 numac 1997031545 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van het decreet van 27 april 1995 betreffende de erkenning van en de toelagen aan de diensten die werkzaam zijn op het vlak van druggebruik type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 11/12/1997 pub. 10/02/1998 numac 1997031544 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van het decreet van 27 april 1995 betreffende de erkenning van en de toelagen aan de diensten voor geestelijke gezondheidszorg

document van de diensten van de eerste minister

type document van de diensten van de eerste minister prom. -- pub. 10/02/1998 numac 1998021032 bron diensten van de eerste minister Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Koninklijke Sterrenwacht van België. - Te begeven functies Bij de Koninklijke Sterrenwacht van België, Ringlaan 3, 1180 Brussel zijn de volgende functies te beg 1. Hoofd

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 10/02/1998 numac 1998021038 bron diensten van de eerste minister Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Koninklijke Bibliotheek van België. - Te begeven betrekkingen Bij de Koninklijke Bibliotheek van België, Keizerslaan 4, 1000 Brussel, zijn vier betrekkingen van De kand type vacante bettreking prom. -- pub. 10/02/1998 numac 1998009100 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bekendmaking van de openstaande plaatsen : - substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel : 1; - substituut-generaal bij het arbeidshof te Gent : 1 ; - rechter in de arbeid(...) - rechter in de rechtbank van koop

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 10/02/1998 numac 1998009102 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 27 november 1997, dat in werking treedt op 11 maart 1998, is de heer Kiekens, J., eerste advocaat-generaal bij het arbeidshof te Gent, in ruste gesteld. Hij heeft aanspraak op het emeritaat. Het Bij koninkli

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 10/02/1998 numac 1998021001 bron arbitragehof Arrest nr. 78/97 van 17 december 1997 Rolnummers 1009, 1010, 1011 en 1012 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 87,

gewestplan

type gewestplan prom. -- pub. 10/02/1998 numac 1997027052 bron ministerie van het waalse gewest Gewestplan Bij besluit van de Waalse Regering van 27 januari 1998 wordt de gedeeltelijke wijziging van blad 49/7 van het gewestplan Hoei-Borgworm definitief bepaald met het oog op de opneming van een gebied voor thermale industrie te Stoumont Het advie

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 10/02/1998 numac 1998022025 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Geneeskundige verzorging en uitkeringen Erkenning als één tariferingsdienst Bij ministerieel besluit van 14 januari 1998, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, worden bij toepassing van het koninklijk besluit van 12 augustus 197 (...)
^